Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Малхазов Олександр Ромуальдович

Малхазов Олександр Ромуальдович -

професор кафедри психології Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

 

Малхазов Олександр Ромуальдович народився у 1948 році.

У 1971 році закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського за спеціальністю «Фізичне виховання» (диплом із відзнакою У №881600).

Кандидат педагогічних наук із 1981 р. Дисертацію захистив у 1980 році у спеціалізованій вченій раді К 046.02.01 Київського державного інституту фізичної культури (диплом ПД № 003878).

Вчене звання доцента присвоєно у 1991 році (атестат ДЦ № 036241).

Доктор психологічних наук з 2004 року. Дисертацію захистив у 2004 року в спеціалізованій вченій раді Д 26.453.01 Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (диплом ДД № 003548).

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІУ рівня акредитації – 30 років 10 місяців, у т.ч. в Університеті «Україна» – 4 роки 10 місяців (за сумісництвом).

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності:

- 05.09.1972 – 27.10.1976 рр. – викладач кафедри спорту і спортивних ігор Вінницького державного педагогічного інституту (ВДПІ);

- 01.12.1979 – 24.03.1982 рр. – ст. викладач, доц. кафедри спорту та спортивних ігор ВДПІ;

- 01.09.1982 – 23.02.1983 рр. – доц. кафедри психології ВДПІ;

- 29.03.1984 – 02.10.1987 рр. – зав. кафедрою спортивних ігор ВДПІ;

- 30.06.1988 – 01.09.1994 рр. – доц. кафедри психології ВДПІ;

- 17.02.1997 – 16.04.1998 рр. – доц. кафедри психології Київського інституту внутрішніх справ МВС України (КІВС);

- 16.04.1998 – 29.08.2003 рр. – заступник начальника кафедри юридичної психології Київського юридичного інституту МВС України (КЮІ);

- 29.08.2003 – 01.09.2005 рр. – професор кафедри психологічних та педагогічних основ роботи з персоналом ОВС України КЮІ;

- 01.09.2005 – 06.07.2009 рр. професор кафедри психології Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету (ГМІ НАУ);

- 03.08.2009 – по теперішній час − головний науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (основне місце роботи).

Веде основні навчальні курси: «Диференціальна психологія», «Експериментальна психологія».

З метою навчально-методичного забезпечення навчального процесу опубліковано:

- Навчальний посібник: Психологія праці із грифом МОН;

- Навчальний посібник для проведення занять із загальної, експериментальної та диференціальної психології;

- Методичний посібник.

Всього 33 видання методичного і навчально-методичного характеру, зокрема, 2 навчальних посібника, один − методичний посібник, 10 методичних рекомендацій та розробок, 5 робочих навчальних програм та 14 навчальних програм.

Є головою державних екзаменаційних комісій.

Є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01 Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, членом спеціалізованої вченої ради Академії збройних сил України за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах.

Є членом редакційної колегії журналу «Вісник національної оборони України» Академії збройних сил України.

Має 127 публікацій, із них 67 − у фахових виданнях, у тому числі 2 − у зарубіжних, та одне авторське свідоцтво. Після захисту докторської дисертації опубліковано 56 праць наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі 1 навчальний посібник із Грифом МОН, розділи у 2-х монографіях та 28 статей у фахових виданнях.

Основні праці:

1. Матрична, багаторівнева, двокільцева, циклічна система як основа формування інформаційної готовності управління поведінкою. – Актуальні проблеми психології. − Том. Y: Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія. − Випуск 5 / За ред. Максименка С. Д. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. – С. 133-148. (фахове видання).

2. Теппінг-тест як показник психофізіологічної готовності індивіда до професійної діяльності. – Актуальні проблеми психології. − Том. Y: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. − Випуск 7 / За ред. Максименка С. Д. – К.: ДП ”Інформаційно-аналітичне агентство”, 2007. – С. 185-202. (фахове видання).

3. Порівняльний аналіз розвитку нейродинамічних, індивідуально-типологічних та особистісних характеристик школярів 11-х класів, студентів І-ІІ курсів та представників студентської молоді (1976 – 2000 рр.) // Актуальні проблеми психології. − Том. Y: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. − Випуск 6. / За ред. Максименка С. Д. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. – С. 128-142. (фахове видання).

4. Сенсомоторне поле як метод діагностики міокінетичних здібностей індивіда //Актуальні проблеми психології. − Том. Y: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. − Випуск 9 / За ред. Максименка С. Д. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2009. – С. 226-240. (фахове видання).

5. До проблеми діагностики нейродинамічних, індивідуально-типологічних та особистісних характеристик учнів випускних класів та студентів І-ІІ курсів ВНЗ // Наука і освіта. Науково-практичний. Педагогіка і психологія. – Південноукраїнський національний педагогічний ун-тет ім. К.Д. Ушинського. - №8, 2009. – С.140-146. (фахове видання).

6. Складні зорово-моторні реакції: сучасні погляди. – Матеріали ІІ Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г.С. Костюка (19-20 квітня 2010 року). − Т.І. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – С. 178-183. (фахове видання).

7. Метод обрахування ступеню сформованості сенсомоторного поля як показника міокінетичного потенціалу індивіда // Актуальні проблеми психології. − Том. Y: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. − Випуск 10 / За ред. Максименка С. Д. − К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – С.159-168. (фахове видання).

8. Часові показники зорово-моторних реакцій як індикатори надійності людського чинника. Проблеми екстремальної та кризової психології : Збірник наукових праць. − Вип. 7. − Харків: УЦЗУ, 2010. − С. 350-361. (фахове видання).

9. Про можливість діагностування типологічних особливостей прояву властивостей нервової системи за допомогою теппінг-тесту // Актуальні проблеми психології. – Т.Y: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – 2010. − Вип. 11. − С. 110-121. (фахове видання).

10. New solutions to the problem of the psychological support of an operator’s safety / Proceedings of the Second World Congress «Aviation in the XXI-st century» «Safety in aviation and space technology». Vol.2. – Kyiv, Ukrаinе, NAU. – 2008. − P. 6.28-6.32. (фахове видання).

Брав участь у вісімнадцяти конференціях, зокрема:

1. Актуальні питання запобігання і протидії торгівлі людьми: міжнарод. наук.-практ. конф. (30 квітня. Київ-Харків. 2010 р.);

2. Наука і освіта: міжнарод. наук-практ. конф. Педагогіка і психологія. – Південноукраїнський національний педагогічний ун-тет ім. К.Д. Ушинського. (22 вересня 2009 року, Одеса);

3. Proceedings of the Second World Congress “Aviation in the XXI-st century” “Safety in aviation and space technology”. Vol.2. – Kyiv, Ukrаinе, NAU. – 2008.

За результатами конференцій опубліковно 14 статей і 4 тези доповідей.

 

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

Назва

Хар-р праці

Вихідні дані

Обсяг, стор.

Співавтори

 

Розділ 1. Публікації до захисту кандидатської дисертації

 

1

Исследование средств и методов развития ориентировки волейболиста

Метод. разраб.

Метод. разраб. молодых ученых КГИФК. – К., 1977. – С. 24-26.

(фахове видання)

3

 

 

2

О методе оценки качества реализации биомеханических характеристик сложных двигательних действий верхних конечностей

Тези

Сб. труд. Всесоюзн. симпоз. по биомеханическим проблемам управления спортивными движениями человека. – Тбилиси, 1978. – С. 106-108.

(фахове видання)

3

 

 

3

О некоторых особенностях взаимосвязи квалификации волейболистов со степенью развития их психофизиологических функций

Тези

Основы и методы спортивной организации и отбора в отдельных видах спорта. – Тез. докл. Всесоюзного симпоз. – Ч.1. – М., 1978. – С. 47-48.

(фахове видання)

2

 

 

4

Исследование ориентировки волейболистов различной квалификации

Тези

Тез. докл. и сообщений межвузовской научной конф. молод. учен. – Винница. – 1978. – С. 42.

(фахове видання)

1

 

 

5

Характеристика эффективности приемов, применяемых при организации атаки в игре в волейбол

Тези

Тез. докл. научн. конф. – К., 1978. – С. 86-88.

(фахове видання)

3

 

 

Розділ 2. Публікації до захисту докторської дисертації

 

6

Программированное обучение волейболистов

Тези

Тез. докл. Винницкой обл. спортивно-метод. конф. – Винница, 1980. – С. 33-34.

2/1

Горбачева И.А.

 

7

К вопросу о диагностике уровня развития общественно-социальной активности студентов

Тези

Тез. докл. обл. научно-метод. конф. «Развитие общественно-социальной активности студентов в процессе общественно-политической практики». – Винница, 1983. – С. 46-47.

2/1

Жадан И.В., Жадан А.М.

 

8

Диагностика уровня развития социальной активности студентов на примере подготовки учителей физической культуры

Тези

Развитие общественно- социальной активности студентов в процессе общественно-политической практики. – Тез. докл. обл. научно-метод. конф. – Винница, 1983. – С. 66-67.

2/1

Жадан И.В., Жадан А.М. и др.

 

9

К вопросу об особенностях планирования и построения учебно-тренировочного процесса волейбольных команд в вузе

Тези

Формы и методы подготовки спортсменов к соревнованиям. – Винница, 1983. – С. 12-13.

2/1

Горбачева И.А.

 

10

Построение учебно- тренировочного процесса футболистов в вузе

Тези

Формы и методы подготовки спортсменов к соревнованиям. – Винница, 1983. – С. 14-15.

2/1

Костюкевич В.М.

 

11

Особенности применения моделирования в учебно-тренировочном процессе волейболистов различной квалификации

Тези

Формы и методы подготовки спортсменов к соревнованиям. – Винница,1983. – С. 16-17.

2/1

Горбачева И.А., Скорич В.И.

 

12

Обучение как интериоризация диалога

Тези

Формы и методы подготовки спортсменов к соревнованиям. – Винница, 1983. – С. 42-43.

2/1

Грузман М.З.

 

13

Оценка игровой деятельности футбольных команд различной квалификации

Тези

Формы и методы подготовки спортсменов к соревнованиям. – Винница, 1983. – С. 45-46.

2/1

Костюкевич В.М., Шидловский А.Н.

 

14

Методика регистрации игровой деятельности футболистов

Тези

Формы и методы подготовки спортсменов к соревнованиям. – Винница, 1983. – С. 46-47.

2/1

Костюкевич В.М. Грузман З.М. и др..

 

15

Особенности формирования первичной пространственно-временной ориентировочной деятельности у копьеметателей

Тези

Формы и методы подготовки спортсменов к соревнованиям. – Винница, 1983. – С. 46-47.

2/1

Скляров А.В., Орещук С.А.

 

16

Методические рекомендации по психологической подготовке спортсменов техникума в игровых видах

Метод. реком.

Методические рекомендации по психологической подготовке спортсменов техникума в игровых видах: Мин.пищ. пром. УССР. – Одесса, 1984. – 20 с.

20/18

Кучук П.Е.

 

17

К вопросу о диагностике мотивов спортивной деятельности

Тези

Психологические проблемы мотивации учебной и трудовой деятельности. – Новосибирск, 1985. – С. 175-176.

2/1

Жадан И.В.

 

18

Формирование познавательной активности слушателей политучебы

Метод. реком.

Творческий подход к учебно-воспитательному процессу − основа перестройки системы политической учебы молодежи. Метод. рек. комсомольским пропагандистам. – Ч.1. – Винница, 1987. – С. 16-17.

2/1

Жадан И.В.

 

19

Некоторые методические рекомендации по формированию коммунистического мировоззрения в системе политической учебы молодежи

Метод. реком.

Творческий подход к учебно-воспитательному процессу − основа перестройки системы политической учебы молодежи. Метод. рек. комсомольским пропагандистам. – Ч.1. – Винница, 1987. – С. 25-27.

3/1

Жадан И.В.

 

20

Воспитание стремления к самообразованию слушателей подготовительного отделения

Саття

Учебний процесс и социологические исследования. – Киев, 1989. – С.159-165.

(фахове видання)

7/6

Мазыло И.В., Мельников Д.А.

 

21

Рецензия на книгу Поспелова Н.Н., Поспелова И.Н. Формирование мыслительных операций у старшеклассников. – М.:Просвещение, 1989. –96 с.

Стаття

Советская педагогика. –1990. - №9. – С. 157-158.

(фахове видання)

2

 

 

22

Психологические факторы повышения эффективности управления коллективом

Тези

Новые формы организации и обеспечения науки. − Тез. докл. семинара. – Винница, 1990. – С. 10-12.

3/2

Жадан И.В.

 

23

Моделирование и программирование как средство гуманизации обучения действиям

Тези

Проблемы гуманизации и гуманитаризации учебно-воспитательного процесса в вузе. – Тез. докл. обл. межвузовской конф. – Винница: ВПИ, 1990. – С. 1-2.

2/1

Скляров А.В.

 

24

Про діагностику мотивів навчальної діяльності студентів педагогічного інституту

Стаття

Психолого-педагогічні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. – Ч.1. – Вінниця, 1992. – С. 126-127.

(фахове видання)

2/1

Жадан І.В.

 

25

Врахування рівня сформованості сенсомоторних процесів у студентів

Стаття

Міжнар. нук. конф. «Фізична культура, спорт та здоров'я нації». – Ч.1 – Вінниця, 1994. – С. 157-158.

(фахове видання)

2

 

 

26

До питання про взаємозв'язок психофізіологічних показників і успішності навчальної діяльності

Стаття

Сучасні педагогічні технології у вищій школі. Наук. метод. збірн. – Вінниця – Київ, 1995. – С. 127-129.

(фахове видання)

3

 

 

27

До питання про психофізіологічні механізми формування чуттєвого образу в онтогенезі

Тези

Мат. сімпоз. «Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі». – Черкаси, 1995. – С. 56.

1

 

 

28

Про взаємозв’язок психофізіологічних показників і успішності учбової діяльності

Тези

Тез. доп. звітної наук. конф. виклад. і студ. за 1994 р. – Вінниця, 1995. – С.43-44.

2

 

 

29

Використання багатоканального хронометричного пристрою при дослідженні процесу навчання

Стаття

Радянська школа. – 1995. - №1. – С. 35-38.

(фахове видання)

4/2

Жадан І.В., Грищенко Е.В.

 

30

Про взаємозв’язок рівнів управління руховою діяльністю та основних показників – норм психічного розвитку дітей

Стаття

Актуальні проблеми формування творчої особистості вчителя початкових класів. – Збірн. мат. регіон. наук.-практ. конф. – Вінниця, 1996. – С.72-78.

(фахове видання)

7/5

Жадан І.В.

 

31

Порівняльний аналіз психофізіологічних особистісних показників студентів 1976-1978 р.р. і 1992-1994 р.р.

Стаття

Фізична культура, спорт та здоров'я нації. – II Міжнар. наук-практ. конф. – Ч. II. – Вінниця, 1966. – С.56-57.

(фахове видання)

2/1

Жадан І.В.

 

32

Про врахування біомеханічних та психофізіологічних констант при побудові навчально-тренувального процесу

Стаття

Фізична культура, спорт та здоров'я нації. – II Міжнар. наук.-практ. конф. – Ч. 1. – Вінниця, 1966. – С.173-176.

(фахове видання)

4

 

 

33

Порівняльний аналіз рівня сформованості інтересів студентів закритих та відкритих ВУЗів

Стаття

Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянської Української держави. – Мат. II Всеукраїнської наук. конф. 13-14 листопада 1997 р. – Київ, 1997. – С. 175-180.

(фахове видання)

6/4

Шовкопляс Н.І.

 

34

Координаційна структура як основа розуміння психологічних механізмів управління локомоторними актами

Стаття

Мат. II мижвуз. наук. конф. виклад. і студ. з проблем фіз. вих. – Укр. Акад. Наук. Нац. Прогресу. – Вінниця, 1996. – С. 140-145.

(фахове видання)

6

 

 

35

Психофізіологічні аспекти проблеми конфліктів

Стаття

Конфліктологічна експертиза: теорія і методика. – К., 1997. – С. 173-178.

(фахове видання)

6/5

Радов Г.О.

 

36

Образ держави у свідомості пересічного громадянина

Стаття

Політична культура демократичного суспільства. – К., 1998. – С.147-151.

(фахове видання)

5

 

 

37

Деякі особливості прогнозування намірів громадян України щодо Парламентських виборів 1998 р.

Стаття

Партийное строительство в Украине. – Одесса, 1998. – С.21-24.

(фахове видання)

4

 

 

38

Деякі методологічні підходи до розв’язання проблеми політичної освіти молоді

Стаття

Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія : Матеріали методологічного семінару Академії педагогічних наук України. – К.: Гнозіс, 1998. – С. 504-510.

(фахове видання)

7

 

 

39

Загальна схема функціонування психологічних механізмів управління руховою діяльністю

Стаття

Психологія на перетині тисячоліть : Зб. наук. пр. – К.: Гнозіс, 1998. – Т.II. – С. 408-416.

(фахове видання)

9

 

 

40

Навчальна програма з «Психологічного практикуму»

Навч. прогр.

МВС України. – КІВС, 1998. – 16 с.

16

 

 

41

Методичні рекомендації з дисципліни “Психологічний практикум”

Метод. реком.

МВС України. – КІВС, 1998. – 16 с.

16

 

 

42

Складові психічного образу рухової діяльності

Стаття

Вісник Харківського державного ун. – 1999. - № 439. – Ч. 1, 2. – С.77-80.

(фахове видання)

4

 

 

43

Емоції та їх роль в управлінні руховою діяльністю

Стаття

Наука і освіта. – Одеса, 1999, №№ 1,2. – С. 111 – 113.

(фахове видання)

3

 

 

44

Специфічний сенсорний комплекс як одиниця аналізу психічного стану

Тези

Актуальні проблеми юридичної психології : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: КІВС, 1999. – С. 80.

1

 

 

45

Специфічний сенсорний комплекс як одиниця аналізу психічного стану

Стаття

Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи : Матеріали доповідей та повідомлень міжнародної науково-практичної конференції. – Ужгород.: Ужгородський держ. ун-тет, 1999. – С. 42-45.

4

 

 

46

Про моделювання та прогнозування електоральної поведінки громадян України напередодні президентських виборів 1999 р.

Стаття

Українські варіанти. – 1999. - № 3-4 (9-10). – С.82-84.

(фахове видання)

3/2

Жадан І.В.

 

47

Психофізіологічні механізми регуляції дій і діяльності особистості

Стаття

Психологія суїцидальної поведінки: діагностика, корекція, профілактика : Зб. наук. праць. – К.: КІВС, 2000. – С. 88-95.

(фахове видання)

8

 

 

48

Навчальна програма з “Експериментальної психології”

Навч. прогр.

МВС України. – КІВС, 1999. – 16 с.

16

 

 

49

Методичні рекомендації з дисципліни “Експериментальна психологія”

Метод. реком.

МВС України. – КІВС, 1999. – 16 с.

16

 

 

50

Навчальна програма з “Диференціальної психології”

Навч. прогр.

МВС України. – КІВС, 1999. – 16 с.

16

 

 

51

Методичні рекомендації з дисципліни “Диференціальна психологія”

Метод. реком.

МВС України. – КІВС, 1999. – 16 с.

16

 

 

52

Навчальна програма з “Психології управління”

Навч. прогр.

МВС України. – КІВС, 2000. – 16 с.

16

 

 

53

Методичні рекомендації з дисципліни “Психологія управління”

Метод. реком.

МВС України. – КІВС, 2000. – 16 с.

16

 

 

54

Механізми становлення та проблема вимірювання рівня сформованості образу виконання рухової діяльності

Стаття

Проблеми пенітенціарної теорії і практики, 2000. – С.187-190.

(фахове видання)

4

 

 

55

Технологія і досвід статистичного прогнозування динаміки електоральної поведінки

Стаття

Наукові студії із соціальної та політичної психології. – Зб. статей. – К., 2000. – Вип. 3 (6). – С. 163-181.

(фахове видання)

19

 

 

56

Соціально-психологічні аспекти розв’язання проблеми політичної освіти та виховання молоді.

Стаття

Наукові студії із соціальної та політичної психології : Зб. наук. пр. – Вип. 2 (5). – К: Інформ.-видавн. центр Тов.”Знання”, 2000. – С. 149-156.

(фахове видання)

8

 

 

57

Психологічні основи реабілітації осіб, що перенесли інсульт

Стаття

Наукові студії із соціальної та політичної психології. – Зб. статей. – К., 2000. – Вип. 4 (7). – С. 232-239.

(фахове видання)

8

 

 

58

Навчальна програма з “Психології спорту”

Навч. прогр.

МВС України. – КІВС, 2000. – 16 с.

16

 

 

59

Методичні рекомендації з дисципліни “Психологія спорту”

Метод. реком.

МВС України. – КІВС, 2000. – 16 с.

16

 

 

60

Навчальна програма з “Психодіагностики”

Навч. прогр.

МВС України. – КІВС, 2001. – 16 с.

16

 

 

61

Методичні рекомендації з “Психодіагностики”

Метод. реком.

МВС України. – КІВС, 2001. – 16 с.

16

 

 

62

Психофізіологічні механізми регуляції дій і діяльності особистості

Стаття

Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – К.: МП Леся, 2001. – С. 303-309.

(фахове видання)

7

 

 

63

Проблеми використання приладів для реєстрації емоційної напруги у профвідборі та профорієнтації

Стаття

Технічні аспекти профвідбору : Зб. наук. статей. – К.: Видавництво Європейського ун-тету, 2001. – С. 89-95.

7

 

 

64

Психофізіологічні чинники психічного розвитку особистості

Стаття

Актуальні проблеми генези особистості в контексті навчання і виховання. - Зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К.: Нора-Прінт, 2001. – С. 122-126.

(фахове видання)

5

 

 

65

До питання про одиницю аналізу психічного стану

Стаття

Психологічні перспективи. – Вип. 2. – Луцьк.: Вежа, 2002. – С. 37-45.

(фахове видання)

9

 

 

66

Навчальна програма з “Основ проведення поліграфічних досліджень при профвідборі в діяльності ОВС”

Навч. прогр.

МВС України. – КІВС, 2002. – 16 с.

16

 

 

67

Психологічні аспекти рухової діяльності

Стаття

Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. – Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Т. 3. – К.: Міленіум, 2002. – С. 287-290.

(фахове видання)

4

 

 

68

Біомеханічні та психофізіологічні константи в управлінні руховою діяльністю

Стаття

Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – К.: МП Леся, 2002. – С. 314-321.

(фахове видання)

8

 

 

69

Динаміка індивідуально-типологічних та психофізіологічних характеристик студентської молоді (1976–2000 рр.)

Стаття

Актуальні проблеми сучасної української психології. – Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К.: Нора-прінт, 2002. – Вип. 22. – С. 173-181.

(фахове видання)

9

 

 

70

Психофізіологічні та психологічні особливості формування образу виконання рухової діяльності (ОВРД) екстравертами та інтровертами

Стаття

Актуальні проблеми суїцидології. – Зб. наук. пр. спец. випуск Бюлетеня Київського інституту внутрішніх справ “Проблеми пенітенціарної теорії і практики” за мат. IІІ Міжнарод. наук-практ. конф. – К., 2002. – Ч. 2. – С.102-108.

(фахове видання)

7

 

 

71

Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю

Моногр.

К.: Євролінія, 2002. – 320 с.

320

 

 

72

Концептуальні підходи до вирішення проблеми використання приладів реєстрації емоційної напруги при профвідборі працівників ОВС України

Стаття

Зб. наук. пр. – К.:КІВС, 2002. – С. 132-139.

(фахове видання)

8

 

 

73

Координаційна структура та її роль в управлінні руховою діяльністю

Стаття

Вісник «Військово-спеціальні науки» Київського ун-ту ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – Вип. 5. – С. 54-59.

(фахове видання)

6

 

 

74

Загальні психолого-педагогічні принципи побудови навчального процесу удосконалення рухової діяльності

 

Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – К.: МП Леся, 2003. – C. 295-300.

(фахове видання)

6

 

 

Розділ 3. Публікації після захисту докторської дисертації

 

75

Психологічні та психофізіологічні чинники успішності управління руховою діяльністю.

Стаття

Актуальні проблеми психології. – Том Y: Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія. – Випуск 3 / За ред. Максименка С. Д. – К.: Міленіум, 2004. – С. 128-135.

(фахове видання)

8

 

 

76

Про взаємозв’язок індивідуально-типологічних та особистісних відмінностей особистості з рівнем сформованості мотивації до навчання у студентської молоді

Стаття

Актуальні проблеми психології. – Том Y: Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія. – Випуск 3 / За ред. Максименка С. Д. – К.: Міленіум, 2004. – С. 135-143.

(фахове видання)

9/8

Жадан О.М.

 

77

Про психофізіологічні механізми функціонування уваги.

Стаття

Актуальні проблеми психології. – Том Y.: Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія. – Випуск 4 / За ред. Максименка С. Д. – К.: Міленіум, 2005. – С. 133-141.

(фахове видання)

9

 

 

78

Професійний відбір та впровадження новітніх технічних засобів у роботі з персоналом

Стаття

Соціальна психологія. – 2005. - №4 (12). – С. 84-90.

(фахове видання)

7/6

Кокун О.М.

 

79

Фізичне виховання як засіб формування психофізіологічної готовності студентів до професійної діяльності

Стаття

Актуальні проблеми психології. – Том Y: Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія. – Випуск 4 /За ред. Максименка С. Д. – К.: Міленіум, 2005. – С. 85-90.

(фахове видання)

6/5

Кокун О.М.

 

80

Шляхи підвищення ефективності діяльності психологічної служби в системі МВС України

Стаття

Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – К.: КЮІ КНУВС, 2005. – С. 592 – 598.

(фахове видання)

7/6

Шадрін Е.В.

 

81

Порівняльний аналіз психологічних та психофізіологічних характеристик кікбоксерів різної кваліфікації з представниками інших видів спорту

Стаття

Актуальні проблеми психології. – Том Y.: Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія. – Випуск 4 / За ред. Максименка С. Д. – К.: Міленіум, 2005. – С. 161-169.

(фахове видання)

9/8

Пісний О.В.

 

82

Комп’ютерна програма “Блок вивчення психофізіологічних показників” (“БІФ”)

Автор. свід.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 12656. – Україна, Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, 06.04. 2005.

(фахове видання)

1/0,5

Прудников В.С., Голодний М.І.

 

83

The realization specialties of computer technologies in psychophysiological researches in aviation

Стаття

Proceedings of the Second World Congress “Aviation in the XX-st century” “Safety in aviation”. – Kyiv, NAU. – 2005. – P. 6.43-6.47.

(фахове видання)

5/4

  1. Cherednichenko

 

84

Навчальна програма з “Психології праці”

Навч. прогр.

Гуманітарний інститут НАУ, 2005. – 16 с.

16/14

Помиткіна Л.В.

 

85

Навчальна програма з дисципліни “Психофізіологічні механізми управління руховою активністю”

Навч. прогр.

Гуманітарний інститут НАУ, 2005. – 16 с.

16

 

 

86

Навчальна програма з “Експериментальної психології”

Навч. прогр.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2005. – 6 с.

6

 

 

87

Робоча навчальна програма з “Експериментальної психології”

Роб. навч. нрогр.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2005. – 19 с.

19

 

 

87

Програма з навчальної дисципліни “Експериментальна психологія”

Нвч. прогр.

РВВ Київського юридичного інституту МВС України, 2005. – 26 с.

26

 

 

88

Методичні рекомендації для підготовки курсантів психологічного факультету до семінарських та практичних занять з дисципліни “Експериментальна психологія”

Метод. реком.

РВВ Київського юридичного інституту МВС України, 2005. – 18 с.

18

 

 

89

Робоча навчальна програма з “Психодіагностики”

Роб. навч. прогр.

Гуманітарний інститут НАУ, 2005. – 39с.

39

 

 

90

Навчальна програма з “Психодіагностики”

Навч. прогр.

Гуманітарний інститут НАУ, 2005. – 12 с.

12

 

 

91

Морфогенез рухової системи людини

Розділ моногр.

Психічний і фізіологічний розвиток учня та норми навантаження (Монографія) / За заг. ред. Клименка В.В. – К.: Главник, 2005. – 224 с., С. 193-209.

17

 

 

92

Структурні відмінності факторної та кластерної моделі психологічних та психофізіологічних характеристик кікбоксерів різної кваліфікації

Стаття

Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність”. – К.: Либідь, 2006. – С. 401-406.

(фахове видання)

6/5

Пісний О.В.

 

93

До питання підвищення ефективності психологічного супроводу в авіації

Стаття

МОН України, НАН України, МПП України, НКА України, НАУ: Матеріали YII Міжнародної науково-технічної конференції “АВІА – 2006 р.: у 2 тт. – Т 2. – К.: НАУ, 2006. – С. 7.5-7.8.

(фахове видання)

4

 

 

94

Шляхи розвитку особистості, здатної ефективно виконувати службові обов’язки практичного психолога в системі Органів внутрішніх справ

Стаття

Вісник Національної академії оборони України. Зб. наук. пр. – К.: Міленіум, 1/2006. – С. 88- 91.

(фахове видання)

4/3

Бархаленко Є.В.

 

95

Психофізіологічні складові латентного часу

Тези

Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі: Матеріали Всеукраїнського наукового симпозіуму / За ред. Макаренка М.В. – Київ; Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2006. – С. 70.

1

 

 

96

Матрична багаторівнева двокільцева циклічна система як основа формування інформаційної готовності управління поведінкою

Стаття

Актуальні проблеми психології. – Том. Y: Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія. – Випуск 5 / За ред. Максименка С.Д. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. – С. 133-148.

(фахове видання)

16

 

 

97

Навчальна програма з “Психології спорту”

Навч. прогр.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2006. – 7 с.

7

 

 

98

Робоча навчальна програма з “Психології спорту”

Роб. навч. прогр.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2006. 14 с.

14

 

 

99

Навчальна програма з “Методики та організації наукових досліджень”

Навч. прогр.

Гуманітарний інститут НАУ, 2006. – 5 с.

5

 

 

100

Робоча навчальна програма з “Методики та організації наукових досліджень”

Роб. навч. прогр.

Гуманітарний інститут НАУ, 2006. – 15 с.

15

 

 

101

Багатоканальний нейродинамічний комп’ютерний комплекс (БКНКК)

Метод. реком.

РВВ Академії управління МВС України, 2006. – 28 с.

28/24

Котляр В.Ю., Антонов О.В., Козлов І.Д.

 

102

К вопросу организации медицинского обеспечения авиадиспетчеров в государственном предприятии обслуживания воздушного пространства Украины

Тези

Материалы 5-го Межд. научн.-практ. конгресса «Человек в экстремальных условиях: здоровье, надежность и реабилитация». – М., 2006. – С. 18-19.

2/1

Канискин А.П., Харченко В.П.

 

103

Хронорефлексометрія як метод діагностики надійності приймання та переробки інформації людиною

Стаття

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : Зб. наукових праць. - № 3 (5). – К.: Університет “Україна”, 2007. – С. 26-36.

(фахове видання)

11

 

 

104

Впровадження спеціальних психофізіологічних технологій у систему профвідбору фахівців для авіаційної галузі України

Стаття

Наука та інновації. – 2007. – Т 3. - № 5. – С.36-52.

(фахове видання)

17/15

Бабак В.П., Харченко В.П.

 

105

Багатоканальний комп’ютерний комплекс для проведення спеціальних психофізіологічних досліджень : навчальний посібник для проведення занять із загальної, експериментальної та диференціальної психології

Навч. посібн.

К.: Леся, НАУ, МОН України, Академія управління МВС України, 2007. – 172 с.

172/

142

Котляр В.Ю., Антонов О.В., Козлов І.Д. / За заг. ред. Малхазова О.Р.

 

106

Теппінг-тест як показник психофізіологічної готовності індивіда до професійної діяльності

Стаття

Актуальні проблеми психології. Том. Y: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Випуск 7. / За ред. Максименка С. Д. – К.: ДП ”Інформаційно-аналітичне агентство”, 2007. – С. 185-202.

(фахове видання)

18

 

 

107

До проблеми використання новітніх психофізіологічних технологій у системі профвідбору

Тези

Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах // Матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції / За заг. ред. О.В. Петренка, О.М. Ічанської. – К.: НАУ, 2008. – С. 75-76.

2

 

 

108

Професійний відбір кадрів у системі ОВС України: використання діагностичного дослідницького комплексу

Стаття

Актуальні проблеми управління та службово-оперативної діяльності органів внутрішніх справ у сучасний період розвитку державності України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: ”МП Леся”, 2008. – С. 19-21.

3

 

 

109

Реформуємо систему профвідбору

Стаття

Міліція України. – 2008. - № 03(129). – С. 18-19.

2/1

Котляр В.Ю.

 

110

Диагностический исследовательский комплекс для поведения профессионального отбора кадров ДИК 01.0.

Стаття

Винахідник і раціоналізатор. – 2008. - №5 (78). – С. 6-11. (фахове видання)

6/5

Харченко В.П.

 

111

Порівняльний аналіз розвитку нейродинамічних, індивідуально-типологічних та особистісних характеристик школярів 11-х класів, студентів І-ІІ курсів та представників студентської молоді (1976 – 2000 рр.)

Стаття

Актуальні проблеми психології. – Том. Y: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Випуск 6 / За ред. Максименка С.Д. – К.: ДП ”Інформаційно-аналітичне агентство”, 2008. – С. 128-142.

(фахове видання)

15

 

 

112

New solutions to the problem of the psychological support of an operator’s safety

Стаття

Proceedings of the Second World Congress “Aviation in the XXI-st century” “Safety in aviation and space technology”. – Vol.2. – Kyiv, Ukrаinе, NAU. – 2008. – P. 6.28-6.32.

(фахове видання)

5

 

 

113

Внутрішньоритмова структура як показник рівня сформованості сенсомоторного поля індивіда

Стаття

Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому просторі : Мат. методологічного семінару АПН України 19 березня 2008 р. – К., 2008. – С. 352-359.

(фахове видання)

8

 

 

114

Робоча навчальна програма з дисципліни “Психофізіологічні механізми управління руховою активністю”

Роб. навч. прогр.

Гуманітарний інститут НАУ, 2008. – 18 с.

18

 

 

115

Інформаційна готовність

Розділ моногр.

Психофізіологічне забезпечення готовності студентів до педагогічної діяльності : Монографія / За заг. ред. О.М. Кокуна. – К.: Педагогічна думка, 2008. – Розд. 1.5.9. – С. 59-75.

17

 

 

116

Методологические и прикладные аспекты использования современных психофизиологических технологий в организации и проведении психологического обеспечения деятельности работников ОВД

Стаття

Управлінські, правові та психологічні аспекти запобігання масовим порушенням громадського порядку і проявам тероризму : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (26-28 червня 2008 р., м. Київ). – К.: УВПД ГШ МВС України, 2009. – С. 50-57).

(фахове видання)

8/6

Сладкий А.М., Котляр В.Ю., Антонов О.В.

 

117

Сенсомоторне поле як показник надійності „людського фактора”

Стаття

Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах : Матеріали ІY Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 14-15 квітня 2009 р.). – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту „НАУ-друк”, 2009. – С. 58-61.

(фахове видання)

4

 

 

118

Психологія праці

Навч. посібн.

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 208 с. (з грифом МОН, лист № 1/11-6049 від 24.07.2009).

208

 

 

119

Нові підходи в психологічному забезпеченні службової діяльності працівників ОВС України

Стаття

Вісник Академії управління МВС – Науковий журнал. – 2010. - №1 (13). – С. 180-194.

(фахове видання)

15

 

 

120

До питання про застосування терміну „успішний-неуспішний” фахівець для оцінки результативності його професійної діяльності

Тези

Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях // Матеріали міжрегіонального наукового семінару (Київ, 25 березня 2010 р.) / Мін-во оборони України / Національний університет оборони України. – К.: НУОУ, 2010. – С. 204-207.

4

 

 

121

Складні зорово-моторні реакції: сучасні погляди

Стаття

Матеріали ІІ Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г.С. Костюка (19-20 квітня 2010 року). – Т.І. – К.: ДП ”Інформаційно-аналітичне агентство”, 2010. – С. 178-183.

(фахове видання)

6

 

 

122

Метод обрахування ступеню сформованості сенсомоторного поля як показника міокіне тичного потенціалу індивіда

Стаття

Актуальні проблеми психології. – Том. Y: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Випуск 10 / За ред. Максименка С. Д. − К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – С.159-168.

(фахове видання)

10

 

 

123

Часові показники зорово-моторних реакцій як індикатори надійності людського чинника

Стаття

Проблеми екстремальної та кризової психології : Збірник наукових праць. – Вип. 7. − Харків: УЦЗУ, 2010. – С. 350-361.

(фахове видання)

12

 

 

124

Новые подходы в психологическом обеспечении служебной деятельности сотрудников ОВД Украины с использованием психодиагностического комплекса

Стаття

Сучасна спеціальна техніка. − 2010. - № 1 (20). − С. 50-59.

(фахове видання)

10/8

Сладкий А.М., Антонов А.В., Котляр В.Ю.

 

125

Збірник методик для діагностики психологічної готовності військовослужбовців військової служби за контрактом до діяльності у складі миротворчих підрозділів

Метод. посібник

К.:НДЦ ГП ЗСУ, 2011. − 281 с.

281/88

Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Р.С., Копаниця О.В.

 

126

Про можливість діагностування типологічних особливостей прояву властивостей нервової системи за допомогою теппінг-тесту

Стаття

Актуальні проблеми психології. – Т.Y: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія, 2011. − Вип. 11. – С. 110-121.

(фахове видання).

12

 

 

127

Сучасні підходи до діагностики фахівців, які проходять службу в особливих умовах діяльності

Стаття

Проблема психологічної готовності військовослужбовців до миротворчої діяльності : Матер. міжвідомчого науково-практичного семінару // Мін-во оборони України. Науково-дослідницький центр гуманітарних проблем Збройних сил України. − К., 2011. − С. 35-40.

6

 

Розділ 4. Навчально-методичні праці

1

Психологія праці

Навч. посібн.

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 208 с. (ыз грифом МОН, лист № 1/11-6049 від 24.07.2009).

208

 

2

Збірник методик для діагностики психологічної готовності військовослужбовців військової служби за контрактом до діяльності у складі миротворчих підрозділів

Метод. посібник

К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2011. − 281 с.

281/88

Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Р.С., Копаниця О.В.

3

Багатоканальний комп’ютерний комплекс для проведення спеціальних психофізіологічних досліджень : Навчальний посібник для проведення занять із загальної, експериментальної та диференціальної психології

Навч. посібн.

К.: Леся, НАУ, МОН України, Академія управління МВС України, 2007. – 172 с.

172/

142

Котляр В.Ю., Антонов О.В., Козлов І.Д. / За заг. ред. Малхазова О.Р.

4

Багатоканальний нейродинамічний комп’ютерний комплекс (БКНКК)

Метод. реком.

РВВ Академії управління МВС України, 2006. – 28 с.

28/24

Котляр В.Ю., Антонов О.В., Козлов І.Д.

5

Методичні рекомендації для підготовки курсантів психологічного факультету до семінарських та практичних занять з дисципліни “Експериментальна психологія”

Метод. реком.

РВВ Київського юридичного інституту МВС України, 2005. – 18 с.

18

 

6

Методичні рекомендації з “Психодіагностики”

Метод. реком.

МВС України. – КІВС, 2001. – 16 с.

16

 

7

Методичні рекомендації з дисципліни “Психологія спорту”

Метод. реком.

МВС України. – КІВС, 2000. – 16 с.

16

 

8

Методичні рекомендації з дисципліни “Психологія управління”

Метод. реком.

МВС України. – КІВС, 2000. – 16 с.

16

 

9

Методичні рекомендації з дисципліни “Диференціальна психологія”

Метод. реком.

МВС України. – КІВС, 1999. – 16 с.

16

 

10

Методичні рекомендації з дисципліни “Експериментальна психологія”

Метод. реком.

МВС України. – КІВС, 1999. – 16 с.

16

 

11

Методичні рекомендації з дисципліни “Психологічний практикум”

Метод. реком.

МВС України. – КІВС, 1998. – 16 с.

16

 

12

Некоторые методические рекомендации по формированию коммунистического мировоззрения в системе политической учебы молодежи

Метод. реком.

Творческий подход к учебно-воспитательному процессу − основа перестройки системы политической учебы молодежи. Метод. рек. комсомольским пропагандистам. – Ч. 1. – Винница, 1987. – С. 25-27.

3/1

Жадан И.В.

13

Формирование познавательной активности слушателей политучебы

Метод. реком.

Творческий подход к учебно-воспитательному процессу − основа перестройки системы политической учебы молодежи. Метод. рек. комсомольским пропагандистам. – Ч.1. – Винница, 1987. – С. 16-17.

2/1

Жадан И.В.

15

Робоча навчальна програма з дисципліни “Психофізіологічні механізми управління руховою активністю”

Роб. навч. прогр.

Гуманітарний інститут НАУ, 2008. – 18 с.

18

 

16

Робоча навчальна програма з “Методики та організації наукових досліджень”

Роб. навч. прогр.

Гуманітарний інститут НАУ, 2006. – 15 с.

15

 

17

Робоча навчальна програма з “Психології спорту”

Роб. навч. прогр.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2006.14 с.

14

 

18

Робоча навчальна програма з “Психодіагностики”

Роб. навч. прогр.

Гуманітарний інститут НАУ, 2005. – 39 с.

39

 

19

Робоча навчальна програма з “Експериментальної психології”

Роб. навч. нрогр.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2005. – 19 с.

19

 

20

Навчальна програма з “Методики та організації наукових досліджень”

Навч. прогр.

Гуманітарний інститут НАУ, 2006. – 5 с.

5

 

21

Навчальна програма з “Психології спорту”

Навч. прогр.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2006. – 7 с.

7

 

22

Навчальна програма з “Психодіагностики”

Навч. прогр.

Гуманітарний інститут НАУ, 2005. – 12 с.

12

 

23

Програма з навчальної дисципліни “Експериментальна психологія”

Нвч. прогр.

РВВ Київського юридичного інституту МВС України, 2005. – 26 с.

26

 

24

Навчальна програма з “Експериментальної психології”

Навч. прогр.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2005. – 6 с.

6

 

25

Навчальна програма з дисципліни “Психофізіологічні механізми управління руховою активністю”

Навч. прогр.

Гуманітарний інститут НАУ, 2005. – 16 с.

16

 

26

Навчальна програма з “Психології праці”

Навч. прогр.

Гуманітарний інститут НАУ, 2005. – 16 с.

16/14

Помиткіна Л.В.

27

Навчальна програма з “Основ проведення поліграфічних досліджень при профвідборі в діяльності ОВС”

Навч. прогр.

МВС України. – КІВС, 2002. – 16 с.

16

 

28

Навчальна програма з “Психодіагностики”

Навч. прогр.

МВС України. – КІВС, 2001. – 16 с.

16

 

29

Навчальна програма з “Психології спорту”

Навч. прогр.

МВС України. – КІВС, 2000. – 16 с.

16

 

30

Навчальна програма з “Психології управління”

Навч. прогр.

МВС України. – КІВС, 2000. – 16 с.

16

 

31

Навчальна програма з “Диференціальної психології”

Навч. прогр.

МВС України. – КІВС, 1999. – 16 с.

16

 

32

Навчальна програма з “Експериментальної психології”

Навч. прогр.

МВС України. – КІВС, 1999. – 16 с.

16

 

33

Навчальна програма з «Психологічного практикуму»

Навч. прогр.

МВС України. – КІВС, 1998. – 16 с.

16