Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Наука

  Науково-дослідна робота − пріоритетний напрям діяльності Університету «Україна»

   

  Однією з найважливіших умов успішного розвитку держави є освіченість нації і наявність потужного наукового потенціалу. Саме тому авторитет українських університетів визначається рівнем їх навчально-виховної і наукової діяльності.

  Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» з перших днів свого заснування дбає про розвиток науково-дослідної роботи (НДР). Саме тому Університет «Україна» було відзначено за найліпшу організацію НДР серед ВНЗ приватної форми власності.

  Про систему її організації розповіла начальник науково-дослідної частини Університету «Україна» Ганна НІКУЛІНА.

  − Університет «Україна» вирізняється тим, що у всіх його підрозділах послідовно та системно реалізується концепція навчання та виховання студентів, спрямована на гармонійний розвиток особистості через формування високих професійних якостей, залучення до науково-дослідної роботи та активного громадського життя.

  Тематика наукових досліджень навчально-виховних підрозділів університету відповідає «Пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки на період до 2020 року», «Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», «Основним науковим напрямам та найважливішим проблемам фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014-2018 р.р.» та ін. У звітному році в університеті виконувались прикладні та фундаментальні дослідження за 160 темами, у т.ч. у базовій структурі – за 63, у ТВСП – за 97 темами різних галузей наук, зокрема педагогічних, економічних, юридичних, технічних, психологічних, біологічних, соціологічних, політичних, філологічних, філософських тощо.

  Провідною науковою тематикою Університету «Україна» як абсолютно унікального вищого навчального закладу інклюзивного типу залишається розробка та впровадження у навчально-виховний процес науково-педагогічних технологій інклюзивного навчання студентів з інвалідністю, сучасних технологій реабілітації людей з інвалідністю, їхньої соціалізації та соціально-правового захисту. Зазначеною проблематикою переймається Президент Університету д.т.н., професор Таланчук П.М. та її активно досліджують науковці Інституту соціальних технологій (м. Київ), Інституту права та суспільних відносин (м. Київ), Інженерно-технологічного інституту (м. Київ), Вінницького, Житомирського, Луцького, Миколаївського, Мелітопольського, Полтавського, Рівненського, Хмельницького інститутів.

  Університет «Україна» є учасником педагогічного експерименту Міністерства освіти і науки України щодо організації інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації і продовжує послідовно реалізовувати Концепцію інклюзивної освіти у вищій школі. Враховуючи досвід університету в царині надання вищої освіти молоді з інвалідністю, МОН України визначив Університет «Україна» базовим ВНЗ при проведенні Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» впродовж 2011-2014 р.р. та на 2015 – 2017 р.р.

  Результати наукових досліджень викладачів і співробітників університету знайшли відображення у наукових публікаціях. Так, упродовж 2016/2017 н.р. було опубліковано 61 монографію, 5 підручників, 104 навчальних посібники, 42 наукових збірники, 762 наукові статті (531 у фахових виданнях, що становить 70% від загальної кількості), 1 328 тез доповідей на конференціях різних рівнів.

  Слід зазначити, що у порівнянні з минулим роком на чотири одиниці збільшилась кількість опублікованих монографій, тез доповідей на конференціях (на 346 одиниць, що більше у 1,35 рази). Натомість, зменшилась кількість опублікованих навчальних посібників та наукових статей. Порівняно з минулим роком загальна кількість опублікованих навчальних посібників зменшилась на 8 одиниць, наукових статей зменшилась на 236 одиниць, тобто на 31%, проте у якісному вимірі збільшилась кількість статей у фахових виданнях із 48% у минулому навчальному році до 70% у звітному.

  Разом із тим слід відзначити позитивну динаміку публікацій у зарубіжних виданнях. У порівнянні з минулим навчальним роком їхня кількість збільшилась. Зокрема опубліковано 12 монографій: по дві – у Києві, Білій Церкві, Вінниці, Луцьку, Хусті та по одній – у Миколаєві та Полтаві), 133 наукові статті (у т.ч. 34 у Scopus та інших індексованих наукометричних базах) та 109 тез доповідей.

  Науковці Університету «Україна» 254 рази публікувались у зарубіжних виданнях. Із них – 12 монографій, 133 наукових статті та 109 тез доповідей.

  Науковий імідж університету і якість підготовки фахівців великою мірою визначаються рівнем розвитку і діяльністю наукових шкіл. Із року в рік розвиваються і нарощують свій потенціал наукові школи, які очолюють відомі вчені, доктори наук, професори П.М. Таланчук, В.М. Бебик, В.С. Білокриницький, Г.М. Бойко, О.М. Гаркуша, Г.В. Давиденко, С.С. Забара, В.І. Лисенко, В.Г. Макац, В.В. Малишев, М.Є. Чайковський та інші.

  Плідно розвиваються і мають хороші здобутки наукові школи, якими керують доктори наук, професори: у м. Київ – Адирхаєв С.Г., Барна Н.В., Захарчук О.В., Калакура М.М., Кущевська Н.Ф., Фрицький Ю.О., у Вінниці – Яблочніков С.Л., Балахонова О.В., Житомирі – Чернецький Ю.О.; Луцьку – Макаренко М.В., Євтух О.Т.; Миколаєві – Скупський Р.М., Шаповалова І.О., Пихтін М.П.; Полтаві – Короєд С.О., Рівному – Юрченко В.М.

  Окремо слід звернути увагу на підвищення наукової кваліфікації працівників університету. Нині докторантами є 36 працівників, у т.ч. 20 штатних, аспірантами – 181 та 32, відповідно; здобувачами наукового ступеня кандидата наук 63 та 54 працівників, відповідно.

  Упродовж 2016/2017 н.р. було захищено 24 кандидатські дисертації, у тому числі у базовій структурі університету – 10, Білоцерківському інституті – 3, Миколаївському, Полтавському інститутах – по 2, Вінницькому, Карпатському, Мелітопольському, Новокаховському, Рівненському, Хмельницькому інститутах та Івано-Франківській філії – по 1. Також було захищено 3 докторські дисертації викладачами-сумісниками (Біла Церква, Івано-Франківськ, Полтава).

  Працівниками університету підготовлено і подано 16 заявок на патенти та 3 на авторське право, з них отримано 16 патентів і 3 авторські свідоцтва. Серед них – 15 патентів отримали науковці Мелітопольського інституту, один патент – Інженерно-технологічний інститут (м. Київ).

  Продовжується робота над упровадженням комерціалізації патентів на корисні моделі «Пристрій для охолодження і седиментації рідин» (UA18297U) (автори – Президент Університету д.т.н., професор Таланчук П.М., Монастирьов М.К.), «Спосіб одержання порошку на основі алюмінію» (UA18305U) (автори – Президент Університету д.т.н., професор Таланчук П.М., Монастирьов М.К.), «Спосіб одержання водню гідролізом алюмінію» (UA18304U) (автори – Президент Університету д.т.н., професор Таланчук П.М., Монастирьов М.К.).

  До вагомих здобутків Університету «Україна» стало отримання Президентом Університету д.т.н., професором Таланчуком Петром Михайловичем Державної премії України. Авторський колектив науковців на базі публічного акціонерного товариства НВО «Київський завод автоматики імені Г.І. Петровського» отримав Державну премію України у галузі науки і техніки у 2016 році за роботу «Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки», що дозволило розв’язати актуальну проблему підвищення її боєготовності.

  Важливе місце в діяльності університету займає наукова співпраця з науковими установами НАН України, галузевими академіями наук і вищими навчальними закладами у галузі наукової та науково-технічної діяльності. Науковці університету співпрацюють з цими структурами, спільно виконуючи наукові дослідження за пріоритетними напрямами в галузях сучасних педагогічних технологій, нанотехнологій, інформаційних технологій, біотехнологій, ресурсо- та енергозберігаючих технологій.

  Так, структурними підрозділами університету укладено 30 договорів про співробітництво з установами НАН України та галузевими академіями наук, із них 14 – у базовій структурі університету в м. Києві, 16 – у ТВСП.

  Також укладено 72 договори про співробітництво із провідними ВНЗ України, підприємствами, установами, організаціями, з них 62 – у ТВСП, зокрема науковцями Полтавського – 16, Вінницького –13, Миколаївського – 9, Луцького – 8, Новокаховського – 4, Хмельницького – 4 договорів. У рамках договорів про співпрацю з ВНЗ, організаціями, установами-партнерами проводяться науково-практичні заходи, майстер-класи за участю фахівців-практиків, розширюються бази практик для студентів.

  Відповідно до Плану проведення наукових заходів у 2016/2017 н.р. в університеті було проведено 92 наукові конференції, з них 12 міжнародних, 27 всеукраїнських, 25 міжвузівських, 14 університетських та 14 студентських.

  Серед них: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивна освіта: досвід і перспективи» (Вінниця), «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах» (Житомир), IIІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу» (Луцьк), освітній форум «Молодь як ресурс модернізаційної стратегії держави» (Миколаїв), «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу» (Полтава), Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації» (Хмельницький) та багато інших.

  Науково-педагогічними працівниками та студентами університету зачитано 1 176 доповідей на наукових конференціях різних рівнів, у тому числі 107 – на зарубіжних, 487 – на міжнародних, 582 – на всеукраїнських.

  Науково-дослідна робота студентів (НДРС) є важливою складовою освітньої діяльності ВНЗ, здійснюється з метою інтеграції науки, освіти й виробництва і є невід’ємною складовою формування професійної компетентності й конкурентоспроможності майбутніх випускників на ринку праці.

  За 19 років існування університету створені належні організаційні та матеріально-технічні умови для творчого наукового зростання студентів, розвитку їхньої пізнавальної активності, індивідуальних здібностей, розширення теоретичного світогляду та ерудиції, набуття практичних навичок майбутньої професійної діяльності.

  На сьогодні наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (НТСАДі МВ) діють у 13 навчально-виховних підрозділах і налічують 16 осередків. Їх мережа включає 62 наукові гуртки, 38 СННВП, 19 проблемних груп, які об’єднують 2 832 студенти-науковці, що становить 53% від загальної чисельності студентів денної форми навчання. До наукової роботи також залучено 2 058 студентів заочної форми навчання, що становить 34% від їх загальної кількості.

  Важливе місце у структурі науково--дослідницької роботи займає НДРС поза навчальним процесом у студентських наукових формуваннях, що дає можливість виявити і підтримати обдаровану студентську молодь.

  Традиційною і найбільш поширеною формою студентських наукових формувань є наукові гуртки, в яких студенти знайомляться із сучасними досягненнями галузевої науки, опановують принципи, прийоми і методи проведення наукових досліджень. До роботи у функціонуючих 62 наукових гуртках залучено 970 студентів, що становить 18% від загальної кількості студентів денної форми навчання. Результативною є робота Миколаївського (8), Кіровоградського (7), Вінницького (6), Білоцерківського (5), Карпатського (5), Хмельницького (5), Житомирського (3), Рівненського (3), Полтавського (2) інститутів, Івано-Франківської (3) філії.

  Чільне місце серед студентських наукових формувань займають СННВП, в яких студенти набувають навичок майбутньої професії. Це дуже ефективна форма наукового студентського формування. На сьогодні в університеті їх створено 38, до роботи в них залучено 704 студенти, що становить 13% від загальної чисельності студентів денної форми навчання.

  У базовій структурі університету працюють 15 СННВП, які об’єднують 296 студентів, що становить 14% від загальної чисельності студентів денної форми навчання.

  Результати роботи діючих СННВП свідчать про те, що вона здійснювалась відповідно до основних напрямів їх діяльності і спрямована, в першу чергу, на закріплення теоретичних знань і засвоєння майбутніх професійних практичних навичок. Так, у базовій структурі плідно працюють СННВП «Технолог», «Майстерня», юридична клініка «Феміда», соціальна служба «Центр соціальної активності», «Олімпія», «Інсайт», «Керамік», «Навчальний банк», «Маркетолог», «Кібернетичні основи фізики», які мають певні здобутки у своїй роботі.

  У ТВСП створено 23 СННВП, до роботи в яких залучено 408 студентів, що становить 13% від загальної чисельності студентів денної форми навчання. Традиційно, найбільш поширеною є мережа юридичних клінік, учасники яких надають безоплатні послуги населенню, у т.ч. пенсіонерам і людям з інвалідністю. Ефективно працюють юридичні клініки у Вінницькому, Кіровоградському, Миколаївському, Новокаховському, Полтавському інститутах.

  Реабілітаційні послуги студентам, зокрема з інвалідністю, надають СННВП Вінницького, Луцького, Миколаївського, Полтавського,  Хмельницького інститутів.

  Проведення волонтерських акцій, надання соціальних послуг окремим групам клієнтів є першочерговим завданням учасників СННВП Вінницького, Житомирського, Луцького, Полтавського інститутів.

  Перспективними є СННВП у сфері туристичних послуг, створені в Луцькому, Миколаївському інститутах.

  Безумовно, позитивний досвід роботи наших кращих СННВП необхідно переймати решті навчально-виховних підрозділів університету.

  Тематика студентських наукових досліджень відображає основні напрями наукових досліджень кафедр університету. Результати наукових досліджень студентів опубліковані у 364 наукових статтях (27 у фахових виданнях) та 2 024 тезах доповідей на конференціях різних рівнів, що більше ніж у минулому навчальному році (відповідно – 152 і 1 534), що становить відповідно: 33% та 60% від їх загальної кількості. Найбільша кількість наукових праць опублікована студентами базової структури (636), Полтавського (432), Миколаївського (385), Вінницького (201), Білоцерківського (147), Кіровоградського (117), Луцького (115), Хмельницького (115), Житомирського (68), Карпатського (64), Новокаховського (55) інститутів. Порівняно з минулим навчальним роком збільшилась кількість студентських наукових публікацій у Полтавському (з 127 – у З,4 рази), Миколаївському (з 159 – у 2,4 рази), Луцькому (з 57 – у 2 рази),  Новокаховському (з 28 – у 2 рази), Хмельницькому (з 74 – в 1,6 рази), Житомирському (з 47 – в 1,4 рази), Вінницькому (з 169 – в 1,2 рази), базовій структурі університету (з 533 – в 1,2 рази). В той же час решті підрозділів необхідно посилити цей напрям роботи.

  В університеті послідовно впроваджується наскрізна тематика науково-дослідної роботи студентів (НДРС), яка передбачає комплексне планування і проведення НДРС, починаючи з молодших курсів. У звітному році було затверджено 333 наскрізні наукові теми (з них – у базовій структурі університету затверджено 204, а у ТВСП – 129), до виконання яких залучено 1676 студентів.

  Участь студентів у різноманітних наукових заходах є однією із важливих форм інтеграції науки в навчальний процес і вагомим підґрунтям для їхнього становлення як майбутніх науковців.

  Традиційно кращі студенти-науковці беруть участь у роботі міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій, які проводяться в університеті, зокрема «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі» (Київ), «Теоретичні й практичні аспекти економіки, права, психології, соціальних комунікацій, бібліотекознавства та документознавства» (Біла Церква), «Інклюзивна освіта: досвід та перспективи» (Вінниця), «Молодь в умовах нової соціальної перспективи» (Житомир), «Духовність українства ХХІ ст.» (Кіровоград), «Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (Луцьк), «Успішна інтеграція молоді в суспільство: досвід, проблеми, перспективи» (Миколаїв), «Соціальна робота в сучасному суспільстві: тенденції, виклики, перспективи» (Полтава), «Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток» (Рівне), «Сучасне українське студенство: проблеми та ціннісні орієнтації» (Хмельницький), «Внесок молоді у формування духовного потенціалу особистості третього тисячоліття» (Хуст) та інші.

  Окремо слід відзначити науково-практичний семінар «Економічні, політичні та соціально-психологічні виклики сьогодення», який відбувся для студентів усього університету на базі Новокаховського інституту.

  Загалом студентами зачитано 1 320 доповідей на конференціях різних рівнів, що в 1,77 рази більше у порівнянні з минулим роком.

   

  Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Університеті «Україна» здійснюється у власній аспірантурі за 8 спеціальностями: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством; 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень, 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія, 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку, 24.00.03 – Фізична реабілітація, 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти (згідно з переліком 2011 року).

  На І курс у 2016-2017 н/р. до аспірантури було зараховано 24 особи. Станом на 18.07.2017 р. в аспірантурі навчається 147 аспірантів. 15 здобувачів закріплено за кафедрами університету для підготовки кандидатських дисертацій. Керівництво дисертаційними роботами аспірантів здійснюють 22 науковці, з них 17 мають науковий ступінь доктора наук.

  У звітному році аспірантами університету було захищено 7 кандидатських дисертацій, із них 5 по спеціальності 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 1 по спеціальності 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку, 1 по спеціальності 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія.

   

  Упродовж звітного року в Університеті «Україна» функціонувала cпеціалізована вчена рада Д 26.139.01 із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

  За звітний період відбулося 12 захистів дисертацій, із них – 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук та 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Серед них: за спеціальністю 12.00.01 захищено 2 докторських та 1 кандидатську дисертацію; за спеціальністю 12.00.07 захищено 3 докторські та 6 кандидатських дисертацій.


  Науково-дослідна частина Університету «Україна» планує, організовує і координує наукову діяльність усіх структурних підрозділів університету, зокрема організовує наукові заходи, сприяє підготовці та підвищенню наукової кваліфікації працівників університету, планує та організовує науково-дослідну роботу студентів, координує діяльність студентського наукового товариства, студентських навчально-науково-виробничих підрозділів, бере участь у розробленні системи супроводу навчання студентів із особливими потребами.

   

  До складу науково-дослідної частини університету входять наступні підрозділи:

  • відділ організації наукової діяльності;
  • відділ спеціальних технологій навчання;
  • Центр високих технологій;
  • відділ підвищення науково-педагогічної кваліфікації (аспірантура).

  Показники науково-дослідної роботи за 2007-2012 роки

   

   

  Міжнародна конференція «Міська пермакультура»
  Наукові заходи
  Мета конференції – інтеграція зусиль учених, освітян, підприємців, промисловців та громадських діячів для обговорення та розв’язання широкого кола екологічних проблем та ролі міської пермакультури у переході суспільства до сталого розвитку
  Міжнародний науково-технічний симпозіум
  Наукові заходи
  Теоретичні та прикладні аспекти новітніх технологій інфокомунікацій. ВИШКІВ, КАРПАТИ - 2019
  Міжвузівська науково-практична студентська конференція
  Наукові заходи
  Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи Білоцерківського інституту економіки та управління Університету “Україна” запрошує взяти участь у міжвузівській науково-практичній студентській конференції “Актуальні проблеми теорії, історії та практики соціальних комунікацій”.
  Наукові заходи
  Кіровоградський інституту розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» та Центральноукраїнський юридичний коледж запрошують взяти участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання права і суспільно-економічних відносин», яка відбудеться 8 листопада 2018 року
  Конкурси наукових робіт
  Наукові заходи
  У рамках ХVІIІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю»