Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Сердюк Людмила Захарівна

Сердюк Людмила Захарівна -

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

 

Сердюк Людмила Захарівна народилася в 1970 році.

У 1992 році закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В. П. Затонського за спеціальністю «Математика з додатковою спеціальністю фізика».

У 1994 році закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Практична психологія».

Кандидат психологічних наук з 2001 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26. 453. 01 Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України (диплом ДК № 010484).

Доцент з 2006 року. Вчене звання доцента кафедри психології присвоєно у 2006 році (атестат 02ДЦ № 012643).

Доктор психологічних наук з 2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26. 453. 01 Інституту психології імені  Г. С. Костюка НАПН України (диплом ДД № 002693).

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 19 років, в тому числі у даному навчальному закладі 12 років.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:

26.06.1996 р. – 15.08.2002 р. – доцент кафедри психології та конфліктології Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України;

01.09.2003 по т.ч. – завідувач кафедри психології, директор Інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Веде основні навчальні курси: «Загальна психологія»; «Методологія проведення психологічних досліджень»; «Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини»; «Порівняльна психологія».

З основних навчальних курсів, з метою забезпечення навчального процесу, опубліковано:

Сердюк Л. З. Порівняльна психологія : Навчальна програма дисципліни / Л. З. Сердюк. – К.: МАУП, 2002. – 10 с.;

Сердюк Л. З. Методологія психологічних досліджень : Навчальна програма дисципліни / Л. З. Сердюк. – К.: МАУП, 2003. – 12 с.;

Сердюк Л. З. Психологія : Навч. посіб. / Л. З. Сердюк, О. М. Кочубейник. – К.: Університет «Україна», 2005. – 256 с.;

Сердюк Л. З. Порівняльна психологія : Навч. посіб. / Л. З. Сердюк. – К.: Університет «Україна», 2014. – 176 с.

Основні навчальні курси забезпечені навчально-методичними розробками.

Розроблено програми курсів «Вступ у спеціальність», «Загальна психологія», «Диференціальна психологія», «Порівняльна психологія», «Методологія психологічних досліджень», постійно здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами.

Підготовлено 1 кандидата психологічних наук (Барна Мирослава Володимирівна) в Інституті психології НАПН України за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології за темою «Психологічні особливості побудови стратегій самореалізації студентів-інвалідів» (дата захисту 27.02.2013); керує трьома аспірантами – Н. М. Петрученко, Г. В. Іванніковою та А. О. Соколюк.

Є членом вченої ради Університету «Україна», головою вченої ради Інституту соціальних технологій Університету «Україна», членом редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Social welfare. Interdisciplinary approach».

За період наукової діяльності науковий доробок здобувача складає 70 публікаціїй, з них – 66 наукових, 4 – навчально-методичного характеру. У фахових виданнях – 43 публікації, 5 у міжнародних журналах.

Після захисту докторської дисертації опубліковано 13 праць, з них – 12 наукових, опублікованих у фахових виданнях (всі одноосібні), та 1 навчально-методичного характеру.

 

Основні праці:

  1. Чинники внутрішньої мотивації учіння студентів ВНЗ // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 679. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2014. – С. 148-156. (фахове видання)
  2. Особистісна самореалізація та психологічне благополуччя як основні стратегічні лінії мотивації учіння студентів ВНЗ // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 687. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2014. – С. 151-159. (фахове видання)
  3. Напрями спрямованості мотивації учіння студентів в процесі професійної підготовки у ВНЗ // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 689. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2014. – С. 137-146. (фахове видання)
  4. Особистісний модус самореалізації майбутніх фахівців // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр./ Ун-т. менедж. освіти НАПН України; редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – Вип. 10(23)/ голов. ред. В. В. Олійник. – К.:АТОПОЛ, 2014. – С. 239-248. (фахове видання)
  5. Розвиваючий потенціал інтегрованого освітнього середовища у самореалізації студентів // Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України  / [ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. – Т.1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки.– К.-Алчевськ: ДонДТУ, 2014. – Вип. 40. – С. 179-182. (фахове видання)
  6. Життєва перспектива в самодетермінації мотивації учіння студентів в інтегрованому освітньому середовищі // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. – Т. 2. – Вип. 11. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – (Серія «Психологічні науки»). – С. 215 – 222. (фахове видання)
  7. Діагностика спрямованості мотивації учіння студентів у ВНЗ  // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової.– Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014. – Вип. 2.12(103). – С. 163-168. (фахове видання)
  8. Психологічні особливості студентів з інвалідністю // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. - № 11 (13). – К.:Університет «Україна», 2014. – С. 238-251.
  9. Сучасні синергетичні тенденції мотивації учіння майбутніх фахівців // Вісник Національного університету оборони України. Зб. наук. праць. – К.: НУОУ, 2014. – Вип. 3(40). – С. 316-320. (фахове видання)
  10. Розвиток в українській психології провідних ідей Г. С. Костюка // Теоретичні і прикладні проблеми психології: Зб. наук. праць. – Луганськ: СНУ імені Володимира Даля, 2014. - № 2(34). – С. 294-301. (фахове видання)

За час роботи на посаді завідувача кафедри психології Університету «Україна» опубліковано 55 наукових праць, із них 36 – у фахових виданнях.

Брала участь у роботі 19 науково-практичних конференцій, зокрема:

- Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі» (Київ, листопад 2007-2013 рр.);

- Міжнародній науково-практичній конференції «Проблемы социальной интеграции и адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья в современное общество» (Росія, Москва, березень 2010 р.);

- ІІ Всеукраїнському психологічному конгресі, присвяченому 110 річниці від дня народження Г. С. Костюка (Київ, квітень 2010 р.);

- Міжнародній науково-практичній конференції «Чинники та технології соціалізації та ресоціалізації особистості в умовах сучасного суспільства» (Київ, листопад 2011 р.);

- Міжнародній науково-практичній конференції «Social welfare: interdisciplinary approach» (Литва, Шяуляй, травень 2011-2014 рр.) та ін.

За результатами участі в конференціях опубліковано 8 статей та 11 тез.

 

С П И С О К

наукових та навчально-методичних праць

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг стор.

Співавтори

 

І. До захисту кандидатської дисертації

 

 

Ціннісно-орієнтаційна єдність як фактор стабілізації подружніх взаємин

Стаття

Збірник наукових праць КВГІ 1(8) / 99. – С. 51-57.

7

 

 

 

Динаміка перцептивної взаємодії в процесі адаптації в шлюбі

Стаття

Збірник наукових праць ВГІ НАОУ 6(13) / 99. – С. 59-67.

9

 

 

 

Психологічні чинники стабілізації молодої сім’ї в Україні

Стаття

Духовність та злагода в українському суспільстві на перехресті тисячоліть: Дод. Збірника наукових праць КВГІ. - №5, 1999. – С. 173-178.

6

 

 

 

Проблеми сім’ї в Україні в системі державної політики

Стаття

Збірник наукових праць Української Академії державного управління при президентові України. – Вип. 2, 1999. – С. 136-140.

4

 

 

 

Особистісна інтеграція подружжя в процесі взаємної адаптації

Стаття

Українська еліта та її роль в державотворенні : Наукові записки інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - №1, 2000. – С. 206-210.

5

 

 

 

Психологічні чинники конфлікту подружжя на різних етапах шлюбу

Стаття

Проблеми загальної та педагогічної психології : Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2000. – т.2, ч.1. – С. 26-30.

5

 

 

 

Механізм особистісних змін та взаємосприймання партнерів у шлюбі

Стаття

Проблеми загальної та педагогічної психології : Зб. наук. праць Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України За ред. С.Д. Максименка. – Рівне: Волинські обереги,2000. – т.2, ч.2. – С. 62-67.

6

 

 

ІІ. До захисту докторської дисертації

 

Міжособистісне оцінювання в контексті подружньої взаємодії // Проблеми загальної та педагогічної психології

Стаття

Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Рівне: "Волинські обереги". – 2001. – Т.3. – Ч.2. – С. 110-117.

8

 

 

Особливості психологічної сумісності подружжя в перші роки шлюбу

Стаття

Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Рівне: Волинські обереги. – 2001. – Т.3. – Ч.3. – С. 192-198.

7

 

 

Перспективи та суперечності подружньої адаптації

Стаття

Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. – Рівне: "Волинські обереги". – 2001. – Т.3. – Ч.4. – С. 171-174.

4

 

 

Мотиваційна спрямованість студентів як фактор самореалізації особистості

Стаття

Наукові праці МАУП – К.: МАУП, 2001. – С. 84-86.

3

 

 

Афективний комплекс тривоги як фактор особистісного розвитку студентів

Стаття

Спадкоємність та інновації в українській психологічній науці (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції). – 2002. – част. 1. – С. 151-156.

6

 

 

Контент-аналіз: проблеми стандартизації процедур

Стаття

Актуальні проблеми психології. – Т.1: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія : Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.: Міленіум, 2003. – част. 9. – С. 82-85.

4

Кочубейник О.М.

 

Особливості сприймання життєвого шляху студентів з особливими потребами

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доповідей. – Київ, 24-25 листопада 2004 р. – К.: Університет «Україна», 2004. – С. 252-254.

3

 

 

Мотивація навчання студентів з обмеженими можливостями в інтегрованих групах

Стаття

Збірник наукових праць (Психологічні науки). - №2. – Бердянськ, 2005. – С. 201-206.

6

 

 

Роль компенсаторних можливостей у трансформації особистості з обмеженими функціями

Стаття

Психологічні проблеми збереження репродуктивного здоров’я: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. –К.: Міленіум, 2005. –С. 347-352

6

 

 

Функціональні обмеження навчальної діяльності студентів і механізми їх компенсації

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доповідей. – Київ, 23-24 листопада 2005 р. – К.: Університет «Україна», 2005. – С. 214-217.

3

 

 

Індекс життєвого стилю студентів з обмеженими можливостями

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доповідей. – Київ, 22-23 листопада 2006 р. – К.: Університет «Україна», 2006. – С. 232-233.

2

 

 

Психологічні особливості соціалізації особистості з обмеженими можливостями

Стаття

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. - №2(4). – К.: Університет «Україна», 2007. – С. 222-229.

 

 

 

Психологічний захист і адаптація студентів з інвалідністю

Стаття

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. - №3(5). – К.: Університет «Україна», 2007. – С. 37-43.

7

 

 

Психологічні особливості життєвих перспектив у студентів з інвалідністю

Стаття

Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т. ІХ, част.3. – К., 2007. – С. 352-357.

6

 

 

Структурно-змістова характеристика мотивації навчання студентів з інвалідністю

Стаття

Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т. ІХ, част. 6. – К., 2007. – С. 374-379.

6

 

 

Психологічні аспекти соціалізації та особистісного розвитку студентів з інвалідністю

Стаття

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. - №4(6). – К.: Університет «Україна», 2007. – С. 234-241.

8

 

 

Психологічні аспекти формування ціннісного ставлення до здоров’я у студентів з інвалідністю

Стаття

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. - №5(7). – К.: Університет «Україна», 2008. – С. 362-369.

8

 

 

Психологічні складові мотиву діяльності

Тези

Культура в сучасному українському суспільстві: стан та проблеми: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф. – Київ, 6-7 червня 2008 р. – К.: Видавн. центр «КНУКіМ», 2008. – С. 393-395.

3

 

 

Вплив мотивації на пізнавальну діяльність студентів

Стаття

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. – № 6(8). – К.:Університет «Україна», 2009. – С. 238-246.

9

 

 

Системно-синергетичний підхід у формуванні мотивації учіння студентів в інтегрованому освітньому середовищі

Стаття

Освіта регіону. - №3, 2010. – К.: Університет «Україна». – С. 205-208.

4

 

 

Домагання та самоставлення як чинник формування життєвих перспектив студентів під час навчання у ВНЗ 

Стаття

Освіта регіону. - №4, 2010. – К.: Університет «Україна». – С. 220-224.

5

 

 

Синергия мотивации обучения студентов с инвалидностью

Стаття

Материалы Международной научно-практической конференции Московского государственного социально-гуманитарного института. – М., 2010. – С. 311-315.

5

 

 

Розвиток позитивного самоставлення студентів під час навчання у ВНЗ

Стаття

Матеріали ІІ Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г. С. Костюка (19-20 квітня 2010 року. –Т.І. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – С. 218-222.

5

 

 

Застосування принципів синергетики в дослідженні мотивації навчання

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доповідей. – Київ, 24-25 березня 2010 р. – К.: Університет «Україна», 2010. – С. 244-246.

3

 

 

Методологія системного підходу у дослідженні мотивації учіння: основні напрями досліджень, принципи і закономірності

Стаття

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : Зб. наук. праць. –№ 8(10). – К.: Університет «Україна», 2011. – С.127-138.

12

 

 

Психологічне благополуччя як чинник самореалізації особистості студентів в інтегрованому освітньому середовищі

Стаття

Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т.VІІІ. – част. 5. – К., 2011. – С. 329-338.

10

 

 

Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників

Стаття

Освіта регіону. - №1, 2011. – К.: Університет «Україна». – С. 277-280.

4

 

 

Ціннісні основи самореалізації особистості в освітньому середовищі

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: Тези доповідей. – Київ, 23-24 листопада 2011 р. – К.: Університет «Україна», 2011. – С. 228-230.

3

 

 

Psychological well-being of future specialists in the integrated educational environment and the factors of its formation

Стаття

Social welfare. Interdisciplinary approach, 1(1), 2011. – P. 44-51.

8

 

 

Зміст і структура психологічної готовності до професійної діяльності студентів з інвалідністю

Стаття

Освіта регіону. - № 5, 2011. – К.: Університет «Україна». – С. 140-143.

4

Петрученко Н. М.

 

Самореалізація студентів з обмеженими можливостями в інтегрованому в освітньому середовищі

Стаття

Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – Вип.16. – част. 2. – С.14-19.

6

 

 

Психологические предпосылки самореализации студентов с ограниченными возможностями здоровья в интегрированной образовательной среде

Стаття

Актуальные проблемы психологической реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Материалы международной научно-практической конференции. – М., 2011. – С.655-661.

7

 

 

Ціннісні основи самореалізації особистості в освітньому середовищі

Стаття

Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки: В 2-х ч. – Київ-Вінниця, 2011. – Вип.69. – част. І. – С.249-253.

5

 

 

Адаптація: процес чи результат процесу

Стаття

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : Зб. наук. праць. – № 9(11). – К.: Університет «Україна», 2012. – С. 235-243.

9

Ільєнко М.М.

 

Холістичні та синергетичні тенденції мотивації учіння студентів в інтегрованому освітньому середовищі

Стаття

Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т. ХІV. – част. 4. – К., 2012. – С.222-233.

2

 

 

Інтегроване освітнє середовище як модель ціннісного середовища особистості

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: Тези доповідей. – Київ, 21-21 листопада 2012 р. – К.:Університет «Україна», 2012. – С. 79-81.

3

 

 

Особистісно-смислові характеристики мотивації навчання студентів вищих навчальних закладів

Стаття

Вісник післядипломної освіти: Зб. наук. праць / Ун-т менедж. освіти НАПН України. – Вип. 6(19) / Головн. ред. В. В. Олійник. – К.:«АТОПОЛ», 2012. – С.382-391.

10

 

 

Personal-semantic characteristics of higher school students’motivation

Стаття

Social welfare. Interdisciplinary approach, 2(1), 2012. – P. 56-62.

7

 

 

Characteristic of different components development of psychological readiness to professional activities for students with somatic disorders

Стаття

Social welfare. Interdisciplinary approach, 2(2), 2012. – P. 58-69.

12

Petruchenko N.

 

Психологічне забезпечення мотивації учіння студентів

Стаття

Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. – Т.2. – Вип. 9. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. – (Серія «Психологічні науки»). – С. 211-217.

7

 

 

Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді

Стаття

Освіта регіону. - №2, 2012. – К.:Університет «Україна». – С.311-317.

7

 

 

Роль ціннісного середовища у формуванні мотивації самореалізації студентів

Стаття

Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т. ХІV. – част.3. – К., 2012. – С. 316-324.

9

 

 

Мотивація учіння студентів: типи спрямованості та синергії

Стаття

Освіта регіону. - №3, 2012. – К.:Університет «Україна». – С. 214-220.

7

 

51

Психологічні особливості абітурієнтів з інвалідністю

Стаття

Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т.ХІV. – част.5. – К., 2012. – С.194-202.

9

 

 

Комплексна програма розвитку мотивації учіння та професійного становлення майбутнього фахівця у ВНЗ

Стаття

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. – № 10 (12). – К.:Університет «Україна», 2013. – С. 205-218.

14

Купрєєва О. І.

 

Психологія мотивації учіння майбутніх фахівців: системно-синергетичний підхід

Монографія

– К.: Університет «Україна», 2012. – 323 с.

323

 

 

Аssessment of own life prospects as a factor of student’s academic motivation

Стаття

Social welfare. Interdisciplinary approach, 3(1), 2013. – P.90-100.

11

 

ІІІ. Після захисту докторської дисертації

55

Personal modus of future specialists’ self-realization

Стаття

Social welfare. Interdisciplinary approach, 4(1), 2014. – P.71-80. (фахове видання)

10

 

56

Розвиток ідей Г. С. Костюка стосовно поєднання навчання з продуктивною працею

Стаття

Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – 2013. – Т. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Випуск 13. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2013. – С. 268-274. (фахове видання)

7

 

 

Життєва перспектива в самодетермінації мотивації учіння студентів в інтегрованому освітньому середовищі 

Стаття

Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. – Т. 2. – Вип. 11. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – (Серія «Психологічні науки»). – С. 215 – 222. (фахове видання)

8

 

 

Чинники внутрішньої мотивації учіння студентів ВНЗ

Стаття

Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 679. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2014. – С. 148-156. (фахове видання)

9

 

 

Особистісна самореалізація та психологічне благополуччя як основні стратегічні лінії мотивації учіння студентів ВНЗ

Стаття

Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 687. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2014. – С. 151-159. (фахове видання)

9

 

 

Напрями спрямованості мотивації учіння студентів в процесі професійної підготовки у ВНЗ

Стаття

Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 689. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2014. – С. 137-146. (фахове видання)

10

 

 

Особистісний модус самореалізації майбутніх фахівців

Стаття

Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр./ Ун-т. менедж. освіти НАПН України; редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – Вип. 10(23)/ голов. ред. В. В. Олійник. – К.:АТОПОЛ, 2014. – С. 239-248. (фахове видання)

10

 

 

Розвиваючий потенціал інтегрованого освітнього середовища у самореалізації студентів

Стаття

Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України  / [ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. – Т.1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.-Алчевськ: ДонДТУ, 2014. – Вип. 40. – С. 179-182. (фахове видання)

4

 

 

Діагностика спрямованості мотивації учіння студентів у ВНЗ 

Стаття

Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової.– Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014. – Вип. 2.12(103). – С. 163-168. (фахове видання)

5

 

 

Психологічні особливості студентів з інвалідністю

Стаття

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. – № 11 (13). – К.:Університет «Україна», 2014. – С. 238-251. (фахове видання)

14

 

 

Сучасні синергетичні тенденції мотивації учіння майбутніх фахівців

Стаття

Вісник Національного університету оборони України. Зб. наук. Праць. – К.: НУОУ, 2014. – Вип. 3(40). – с. 316-320. (фахове видання)

5

 

 

Розвиток в українській психології провідних ідей Г. С. Костюка

Стаття

Теоретичні і прикладні проблеми психології: Зб. наук. праць. – Луганськ: Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2014. – № 2(34). – С. 294-301. (фахове видання)

8

 

ІV. Навчально-методичні праці

 

Навчальна програма дисципліни „Порівняльна психологія” (для бакалаврів)

Навчальна програма

К., МАУП, 2002. -10 с.

10

 

 

Навчальна програма дисципліни „Методологія психологічних досліджень” (для магістрів)

Навчальна програма

К., МАУП, 2003. -12 с.

12

 

 

Психологія

Навчальний посібник

К.: Університет «Україна», 2005. – 256 с.

256

Кочубейник О.М.

 

Порівняльна психологія

Навчальний посібник

К.: Університет «Україна», 2014. – 176 с.

176