Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Історія створення

  ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ

   

  У червні 1999 р. міністри вищої освіти 29 європейських країн підписали Болонську декларацію, яка сформувала нові перспективи розвитку загальноєвропейської системи вищої освіти, відомої як Зона європейської вищої освіти. Згідно неї українська система вищої освіти має органічно влитися до європейського освітнього простору, в основі якого лежить якість вищої освіти, удосконалення графіка навчального процесу та системи контролю якості знань студентів, запровадження в систему вищої освіти Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи ( ECTS ), запровадження ступеневої освіти.

  Саме на тлі таких трансформаційних змін і створювався вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". Вирішальну роль у процесі становлення університету відіграв його президент - перший міністр освіти незалежної України, відомий учений Петро Михайлович Таланчук.

  Як згадує академік АПН України, доктор технічних наук, професор, президент Університету "Україна" П. М. Таланчук, «у 1998 році до мене як до президента Академії інженерних наук України звернулися кіровоградські афганці з Регіонального фонду соціального захисту інвалідів із пропозицією створити вищий навчальний заклад для людей із особливими потребами, в якому вони могли б отримати знання і солідну фахову підготовку, дістали можливість самостійно заробляти на життя, а не очікувати чиїхось подачок. І ця ідея своєю актуальністю, новизною, а головне - гуманною метою мене дуже зацікавила». Його ідею, його бачення місця такого навчального закладу в освітянській діяльності, його ініціативи підтримали такі відомі в освіті професори, як В. П. Гондюл, М. З. Згуровський, Ю. Ф. Зіньковський, О. А. Крупа, В. П. Мурза, А. І. Петренко, Г. В. Онкович, В. П. Тарасенко, М. М. Калакура; доценти І. В. Бессонова, Ю. В. Михацький, В. Б. Павленко, Л. Т. Тюптя; досвідчені освітяни-методисти С. М. Бебешко, Т. В. Пінчук, Т. І. Самко та інші.

  У липні 1998 р. під егідою Академії інженерних наук України було створено новий навчальний заклад ТОВ "Інститут розвитку людини" (Інститут інвалідів). Визначальною метою Інституту стало створення й організація системи підготовки та перепідготовки фахівців у галузі ринкової економіки, сфери соціально-правового забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємств і установ, насамперед, із числа людей із інвалідністю, дітей-сиріт, малозабезпечених та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії, локальних конфліктів, воєн і надзвичайних ситуацій.

  9 грудня 1998 р. на перших Зборах Засновників було прийнято рішення про створення нового вищого навчального закладу інтегрованого типу - Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (Університету "Україна"). 12 лютого 1999 р. було затверджено Статут Університету "Україна" та інші установчі документи. На виконання рішення Київської міської Ради від 18 лютого 1999 р. № 146/247 "Про надання дозволу на створення вищого закладу освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Київська міська державна адміністрація своїм розпорядженням від 15 березня 1999 р. № 349 виступає співзасновником Університету "Україна" і затверджує низку заходів щодо його створення. Тим самим київська міська влада виявила підтримку та розуміння ідеї доступу до освіти і культурних цінностей широких верств населення, у тому числі людей із особливими потребами, ідеї оновлення змісту освіти в Україні. Слід зауважити, що тодішній мер м. Києва О. О. Омельченко особисто багато зробив для підтримки Університету "Україна". Університет є колективною власністю Засновників згідно з Установчим договором про створення та діяльність вищого закладу освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людина "Україна" від 20 квітня 1999 р.

  Уже 7 травня 1999 р. Університет "Україна" був зареєстрований Подільською районною державною адміністрацією м. Києва як неприбутковий вищий навчальний заклад колективної форми власності (Статут затверджений Міністерством освіти України за №02125 ). Університет "Україна" має свідоцтво про державну реєстрацію за №02125 від 7.05.1999 р. і внесений Мінстатом України до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій 18 травня 1999 р. (довідка за №9876) про включення до ЄДРПОУ від 20.05.1999 р.). Статут Університету в новій редакції затверджено в МОН України 14.10.2004 р. та зареєстровано Подільською районною державною адміністрацією м. Києва 29.12.2004 р. за №10711050009000579. З-поміж тих, хто сприяв становленню та розвитку університету можна назвати міністрів освіти В. О. Зайчука та В. Г. Кременя, міністрів праці та соціальної політики І. Я. Саханя і М. М. Папієва, а також О. В. Гарячу, В. М. Дьяченка, М. О. Солдатенка, С. Т. Сташевського, В. М. Сушкевича, В. Б. Ялового та ін.

  Вже 17 травня 1999 р. наказами по Університету "Україна" було створено 15 перших територіально відокремлених структурних підрозділів, а 6 липня 1999 р. на засіданні Державної акредитаційної комісії проліцензовано 21 спеціальність, у тому числі 16 - за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» і 5 - «молодший спеціаліст» із загальним ліцензованим обсягом 3060 студентів. Загальна ліцензія серії ВПД-ІІ №110142 отримана 28 вересня 1999 р.

  Університет має довідку від 01.06.1999 р. №832 про взяття на облік як платника податків (рішення Державної податкової інспекції Подільського району м. Києва від 01.06.1999 р. №14257914), про реєстрацію університету як платника податку на додану вартість.

  12 липня 1999 р. розпочала роботу Приймальна комісія. На перший курс було набрано 1616 студентів. У базовій структурі університету в м. Києві прийом студентів був здійснений на 3 спеціальності денної та 7 - заочної форм навчання із загальною кількістю 367 студентів, у тому числі - 70 осіб із інвалідністю.

  8 липня 1999 р. рішенням Київської міської Ради № 368/469 утворено відбіркову комісію з направлення інвалідів до Університету "Україна". У жовтні цього року розпочинається навчальний рік для студентів денної форми навчання.

  Перший навчальний рік (1999/2000) закінчило 1384 студенти, у тому числі 114 осіб із інвалідністю, працювало понад 400 викладачів.

  У 2000 р. здійснено набір вже на 28 спеціальностей, а загальна кількість студентів становила 5 678 осіб.

  Із кожним роком Університет "Україна" набуває все більшої динамічності розвитку: зростає контингент студентів (2001/2002 н. р. - 11899 студентів; 2002/2003 - 17386; 2003/2004 - 25755; 2004/2005 - 34611; 2005/2006 - 42203), на кінець 2006/2007 н.р. контингент студентв університету становив 36877 осіб, у тому числі інвалідів - 1033 (2,8%), сиріт - 113, дітей із малозабезпечених сімей - 1162. На контрактній основі навчалося 91,2% студентів, у тому числі на денній формі - 43,4% від загального контингенту студентів; розширюється спектр спеціальностей (2001/2002 н. р. - 36 ліцензованих спеціальностей різних освітньо-кваліфікаційних рівнів; 2002/2003 - 47; 2003/2004 - 50; 2004/2005 - 64; 2005/2006 - 100); кількісно та якісно поліпшується професорсько-викладацький склад, у 2006/2007 н.р. навчально-виховний процес забезпечували 2844 науково-педагогічних працівники, з них 1442 із науковими ступенями і вченими званнями, у тому числі 232 доктори наук, професори, 1210 кандидатів наук, доцентів; відшліфовується та удосконалюється його структура. Можна констатувати: за десять років свого існування Університет впевнено вийшов на ринок надання освітніх послуг, насамперед, молоді з особливими потребами - інвалідам, сиротам і матеріально незахищеним громадянам.

  За результатами незалежного соціологічного дослідження «Софія Київська» Університет «Україна» посідає третє місце серед понад 100 ВНЗ України недержавної форми власності, а за рівнем упровадження новітніх технологій навчання - 4 місце у першій десятці ВНЗ.

  19 квітня 2005 р. Університет «Україна» отримав ІІІ-ІУ рівень акредитації, а у 2007 р. акредитований за ІУ рівнем.

   

   

  ЕТАПИ РОЗВИТКУ


  1998 рік
  30 червня - рішення про створення Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" на перших Зборах засновників.


  1999 рік
  12 лютого - затверджено Статут університету й установчі документи.
  18 лютого - дозвіл Київської міської ради на створення вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". Київська міська державна адміністрація виступає співзасновником університету.
  7 травня - університет зареєстровано як неприбутковий вищий навчальний заклад недержавної форми власності за участю Київської міської держадміністрації.
  6 липня - на засіданні Державної акредитаційної комісії ліцензовано 21 спеціальність.
  12 липня - розпочала роботу приймальна комісія. На І курс набрано 1616 студентів.
  Жовтень - розпочався навчальний рік для студентів денної форми навчання.
  У цьому ж році відкрито перші філії університету в 20 містах України.

   

  2000 рік
  Створено ще 2 філії Університету "Україна".
  Здійснено набір на 28 спеціальностей, 7 із яких щойно відкриті.
  Загальна кількість студентів університету становить уже 5 678 осіб.

   

  2001 рік
  Територіально відокремлені підрозділи Університету "Україна" розташовані в 24 містах нашої країни (охоплено всі регіони).
  Ліцензовано 28 спеціальностей.
  В університеті навчається майже 12 000 студентів.
  Приміщення незавершеного будівництва дитячого санаторію "Перемога" передане Фондом державного майна України та Головним управлінням з питань майна Київської міської державної адміністрації як внесок держави до статутного фонду ТОВ "Інститут розвитку людини".

   

  2002 рік
  Представництва університету реорганізовуються у філії. У Луцьку на базі філії створено Луцький інститут розвитку людини.
  У Києві на базі університету створено Інститут гармонії поколінь для адаптації людей старшого покоління до реалій сьогодення.
  Навчання в університеті проводиться вже на 30 ліцензованих спеціальностях. Ще кілька готуються до ліцензування.
  Повноправно працюють 22 філії і 2 навчально-консультаційні центри.
  Усього навчається понад 17 тисяч студентів, із них 1,5 тисячі інвалідів.
  За ТОВ "Інститут розвитку людини" зарезервована земельна ділянка під реконструкцію незавершеного будівництва дитячого санаторію "Перемога" у навчальні приміщення університету.

   

  2003 рік
  Відкриваються нові філії та навчально-консультаційні центри (НКЦ). Тепер наш університет має 26 територіально відокремлених підрозділів: 20 філій, 3 представництва, 2 НКЦ і Луцький інститут розвитку людини.
  Налагоджуються нові міжнародні зв'язки.
  Набір здійснюється на 47 спеціальностях різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.
  В університеті навчається майже 25 тисяч студентів.
  Спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 02.07.2003 р. №432/36 "Про проведення педагогічного експерименту з дистанційної форми навчання в регіонах України" дозволено проведення педагогічного експерименту з дистанційної форми навчання в регіонах України Університету "Україна" як вищому навчальному закладу, що розробляє спеціальні технології навчання осіб із обмеженими фізичними можливостями. 
  24.02.2004 року створено перший локальний центр дистанційного навчання у місті Полонне Хмельницької області.
  На 01.03.2004 р. створено 16 регіональних центрів дистанційного навчання (РЦДН) та понад 300 локальних (ЛЦДН).
  За результатами незалежного соціологічного дослідження рейтингу вищих закладів освіти України "Софія Київська", проведеного на замовлення Міжнародної кадрової академії Українським інститутом соціальних досліджень, Університет "Україна" посів 8-ме місце в першій десятці вищих закладів освіти України, заснованих на недержавній формі власності.
  Розроблено "Проект реконструкції незавершеного будівництва дитячого санаторію "Перемога" з надбудовою та прибудовою під навчальний заклад" НПАБ "Ліцензіарх" (головний архітектор проекту Слєпцов О.С.), який затверджено на містобудівній раді 21.05.2003 р.

   

  2004 рік
  Територіально відокремлені підрозділи університету продовжують розвиватися і найпотужніші з них стають інститутами. Діють 4 інститути, 21 філія, 16 регіональних та 313 локальних центрів дистанційного навчання.
  На 50 спеціальностях різних освітньо-кваліфікаційних рівнів здобувають освіту вже майже 33 000 студентів, із них на 1.07.04 - 1514 осіб навчаються за дистанційною формою навчання.
  За результатами незалежного соціологічного дослідження рейтингу вищих закладів освіти України "Софія Київська" університет посів 4-те місце в першій десятці вищих закладів освіти України, заснованих на недержавній формі власності.
  Отримано кредит банку "Хрещатик" на будівництво І-ої черги першого в Україні університетського містечка безбар'єрного доступу.

   

  2005 рік
  Структура університету налічує 7 інститутів, 17 філій, 16 регіональних і 313 локальних центрів дистанційного навчання по всій Україні.
  4 000 викладачів забезпечують високий рівень навчання 35 000 студентів на 84 спеціальностях різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.
  19.04.2005 р. Університету "Україна" отримав ІІІ - ІV рівень акредитації.
  Інтенсивно ведеться будівництво першого корпусу університету.

   

  2006 рік
  Введення в дію нового корпусу (№1) Університету "Україна" по вулиці Львівський, 23, в якому розміщено 3 факультети: економіки та менеджменту, біомедичних та комп'ютерних технологій, а також почав працювати видавничо - друкарський комплекс.

   

  2007 рік
  Отримання загального 4 рівня акредитації.

   

  2008 рік
  Введення в дію корпусу (№2), в якому було розміщено факультет інженерних технологій та інститут автомобільного сервісу. 

   

  2009 рік

  У липні 2009 року Університет "Україна" внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави терміном на 3 роки (Свідоцтво серії ВВ № 01 201 від 13 липня 2009 р.).

  В університеті проведено значну роботу щодо приведення статусу навчально-наукових підрозділів до вимог чинного законодавства України. У базовій структурі м. Києва 5 факультетів реорганізовано в інститути. Нині тут діє 8 департаментів управлінських підрозділів, 6 інститутів та 1 факультет, у складі яких працює 38 кафедр, у тому числі 28 випускових. Ведеться підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів з 29 спеціальностей.

  Коледж "Освіта" здійснює підготовку за 5 спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст".

  В університеті діє 22 територіально відокремлених підрозділи, серед яких 13 інститутів, 3 філії, 3 коледжі, 3 РЦДН. 

  Станом на 1.06.2009 в університеті навчалося 34 811 студентів, із них 1 618 - із особливими потребами.

  Навчально-виховний процес здійснюють 2 620 науково-педагогічних працівників, із них докторів наук, професорів - 244; кандидатів наук, доцентів - 1 057 осіб.

  Бібліотечний фонд базової структури нараховує 237 231 примірник літератури.

  У 2008-2009 н.р. в університеті видано монографій - 41, підручників - 23 (із них 6 із грифом МОН), навчальних посібників - 191, курсів лекцій 30, методичних матеріалів - 131.

  У 2008/2009 н.р. університетом підготовлено і випущено 15 874 фахівці, у тому числі магістрів - 1 371, спеціалістів - 3 495, бакалаврів - 8 196 (48,9%), молодших спеціалістів - 2 812 осіб; серед них 511 інвалідів, 90 сиріт, 766 дітей із соціально незахищених сімей.

  Дипломи з відзнакою отримали у базовій структурі 496 студентів (12,4%), у ТВСП - 772 (6,5%).

  Продовжувалась робота по розвитку матеріально-технічної бази університету. Загальна площа приміщень разом із ТВСП станом на 1.08.2009 становить 211 560 кв.м.

  Введено в дію оздоровчу базу "Петрівська слобода" і колибу-ресторан "Квасур" у смт. Міжгір'я Закарпатської області.

  Введено в дію студентську їдальню на 100 місць в Університетському містечку в Києві по вул. Львівській, 23.  

  Введено в експлуатацію стадіон в Карпатському інституті підприємництва (м. Хуст).

  Створено інформаційно-аналітичне Інтернет-видання "Трибуна України".

   

  2010 рік

  Мережа університету складається з 24 територіально відокремлених структурних підрозділів, серед яких 13 інститутів, 3 філії, 5 коледжів, 3 РЦДН.

  Станом на 1.06.2010 в університеті навчалося 34 360 студентів, із них 1 569 - із особливими потребами.

  Навчально-виховний процес здійснюють 2 579 науково-педагогічних працівників, із них докторів наук, професорів - 289; кандидатів наук, доцентів - 1 063 особи.

  Бібліотечний фонд базової структури нараховує 239 697 примірників літератури.

  У 2009-2010 н.р. в університеті видано монографій - 45, підручників - 16 (із них 14 із грифом МОН), навчальних посібників - 127, методичних матеріалів - 2 420.

  У 2009/2010 н.р. університетом підготовлено і випущено 15 540 фахівців, у тому числі магістрів - 1 286 (8,3%), спеціалістів - 3 181 (20,5%), бакалаврів - 7 606 (48,9%), молодших спеціалістів - 2 138 (13,8%) осіб.

  Дипломи з відзнакою отримали у базовій структурі 607 студентів (15,7%), у ТВСП - 722 (6,2%).

  Продовжувалась робота по розвитку матеріально-технічної бази університету. Загальна площа приміщень разом із ТВСП станом на 1.08.2010 становить 220 442 кв.м., у тому числі у базовій структурі - 13 998 кв.м.

   

  2011 рік

  Мережа університету складається з 24 територіально відокремлених структурних підрозділів, серед яких 13 інститутів, 3 філії, 5 коледжів, 3 РЦДН.

  Створено Центр професійного навчання робітників для надання робітничих професій.

  Університет внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави терміном на наступні 3 роки.

  Засновано Асоціацію випускників Університету «Україна».

  Створено Центр високих технологій, у складі якого діють 4 НДІ та Клініка відновлювальної медицини.

  Створено Відкриту вищу школу політичного лідера.

  Театр тіней «Данко» Центру художньої творчості отримав високе звання «народного».

  Станом на 1.10.2011 в університеті навчалося 24 339 студентів, із них 1515 – із особливими потребами.

  Кількість відмінників на кінець 2010/2011 навчального року становила –2 406 (8,1 %) осіб, у т. ч. на ДФН – 1 238 (10,8 %) осіб, на ЗФН – 1 168 (6,4 %) осіб.

  Навчально-виховний процес здійснюють 2 579 науково-педагогічних працівників, зокрема, докторів наук, професорів – 289 (11%), кандидатів наук, доцентів – 1 063 (41%).

  Бібліотечний фонд базової структури нараховує 239 697 примірників літератури.

  У 2010-2011 н.р. в університеті видано монографій – 42, підручників – 12, навчальних посібників – 113, методичних матеріалів – 353.

  У 2009/2010 н.р. університетом підготовлено і випущено 15 540 фахівців, у тому числі магістрів - 1 286 (8,3%), спеціалістів – 3 181 (20,5%), бакалаврів – 7 606 (48,9%), молодших спеціалістів – 2 138 (13,8%) осіб.

  Дипломи з відзнакою отримали у базовій структурі 607 студентів (15,7%), у ТВСП – 722 (6,2%).

  Здана в експлуатацію І черга оздоровчого комплексу «Петрівська слобода» в с.м.т. Міжгір’я Закарпатської області.

  В університеті впроваджений бездротовий доступ студентів і співробітників до мережі Інтернет за технологією WiFi.


  2012 рік

  Мережа університету складається з 25 територіально відокремлених структурних підрозділів, серед яких 13 інститутів, 3 філії, 9 коледжів.

  Університет внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави терміном на наступні 3 роки.

  Фольклорний ансамбль «Мальва» Центру художньої творчості отримав високе звання «народного».

  Станом на кінець 2012 року в університеті навчалося 22 202 студенти, з них 1 070 – із особливими потребами (базова структура – 413, ТВСП – 657). В тому числі на денній формі навчання – 7 586 осіб, на заочній формі навчання – 14 616 осіб. Контингент студентів базової структури університету становить 7 517 осіб, із них 413 осіб із особливими потребами, 18 сиріт та 69 осіб із малозабезпечених сімей.

  Кількість відмінників на кінець 2011/2012 навчального року становила 2 114 (10,56 %) особи, в т. ч. на ДФН – 1 121 (13,57 %) особа, на ЗФН – 993 (8,44 %) особи.

  Серед 1982 викладачів науково-педагогічних працівників із науковими ступенями і вченими званнями – 1076 (54,3%) осіб, зокрема докторів наук, професорів – 212, кандидатів наук, доцентів – 864.

  У базовій структурі із науковими ступенями і вченими званнями 313 (57 %) науково-педагогічних працівників, зокрема, докторів наук, професорів – 80 (14,5 %), кандидатів наук, доцентів – 233 (42,5 %).

  Фонд бібліотечних ресурсів базової структури на 1 липня 2012 становить 235426 примірників літератури.

  У 2011-2012 н.р. в університеті видано монографій – 38, підручників – 24, навчальних посібників – 84, методичних матеріалів – 576.

  Університетом підготовлено і випущено 11 525 фахівців, у тому числі: магістрів – 1474, спеціалістів – 2658, бакалаврів – 5970, молодших спеціалістів – 1413 осіб, серед них інвалідів – 470, сиріт – 31, малозабезпечених – 140.

  Дипломи з відзнакою отримав 901 випускник, у т.ч. на денній формі навчання магістри – 160, спеціалісти – 90, бакалаври – 208, молодші спеціалісти – 45; на заочній: магістри – 107, спеціалісти – 117, бакалаври – 173, молодші спеціалісти – 1.

  Позитивні зміни відбулися у розширенні міжнародного співробітництва. В лютому 2012 року Президент Університету Таланчук П.М. був обраний членом Міжнародної Асоціації Президентів Університетів і став першим Президентом українського ВНЗ у складі цієї асоціації. Збільшилось до 123 кількість угод про співпрацю з іноземними ВНЗ та організаціями. Студенти базової структури вперше виїхали на навчання до закордонних ВНЗ.

  Університет виступив співорганізатором Форуму Вищих народних шкіл та Університетів третього віку, який відбувся в жовтні 2012 року в межах акції ЮНЕСКО «Тиждень освіти дорослих».

  Загальна площа приміщень разом із ТВСП станом на 1.08.2012 року становить 228 858 м², у тому числі у базовій структурі – 18 955 м². Власні площі ТВСП складають 34 299 м², базової структури – 14 051,5 м².

  У базовій структурі обладнано 8 нових лабораторій: лабораторія неорганічної та аналітичної хімії, лабораторія фізичної та органічної хімії, науково-навчальна лабораторія електротехніки та електроніки, лабораторія телевізійних та інформаційних систем, лабораторія технологій харчування, лабораторія анатомії та фізіології людини, лабораторія видавничої справи та редагування, лабораторія технології розробки, виготовлення та оформлення паковань. Комп’ютерні класи обладнані спеціалізованою технікою для навчання людей із вадами слуху. В університеті на умовах благодійності відкрито Україно-корейський центр інформаційного доступу.

  Вінницький соціально-економічний інститут придбав власне приміщення загальною площею 2 727,2 м². У Карпатському інституті підприємництва введено в експлуатацію власний стадіон (площею 0,5 га). У Рівенському інституті обладнано зал судових засідань.

  Розроблено перспективну програму розвитку Університету «Україна» до 2025 року.

   

  2013 рік

  Університет «Україна» повторно отримав акредитацію за IV рівнем.

  Постійно удосконалюється структура університету та його ТВСП. Створено Полтавський, Мелітопольський, Білоцерківський, Рівненський, Миколаївський, Дубенський та Гуманітарно-економічний (м. Хуст) коледжі, кафедри сходознавства, сучасних нанотехнологій та наноматеріалів, філософії та культурології; Навчально-банківський центр та аудиторію-музей нумізматики Інституту економіки та менеджменту.

  Протягом 2012/2013 навчального року в університеті було проліцензовано 7 спеціальностей за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Безпосередньо базовою структурою університету (Коледжем «Освіта») проліцензована 1 спеціальність освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» - 5.05130109 «Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів».

  На кінець 2012/2013 навчального року в університеті разом із територіально відокремленими структурними підрозділами контингент студентів складав 18119 осіб, з них у базовій структурі університету – 5435 студентів.

  На кінець 2012-2013 н. р. в Університеті «Україна» навчалось 1017 студентів із інвалідністю, з них 360 – у базовій структурі, 657 – у ТВСП.

  Кількість відмінників на кінець 2012/2013 навчального року становила 1 716 (9,5 %), у т.ч. на ДФН 900 осіб, на ЗФН – 816 особи.

  Університетом підготовлено і випущено 9 656 фахівців, у тому числі магістрів – 1 197, спеціалістів – 2 303, бакалаврів – 4 645, молодших спеціалістів – 1 511 осіб, серед них інвалідів – 540, сиріт – 43, малозабезпечених – 157.

  Навчально-виховний процес разом із ТВСП здійснювало 1 924 викладачі, зокрема докторів наук, професорів – 211 (11%), кандидатів наук, доцентів – 790 (41%). У базовій структурі відповідно: 594 і 85 (14,3%) і 239 (40,2%).

  Фонд бібліотечних ресурсів базової структури на 1 серпня 2013 року становить 237 716 примірників документів.

  Впродовж 2012/2013 н.р. плідно працювали 4 спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора (кандидата) наук за 9 спеціальностями.

  Порівняно з 2011/2012 н.р. збільшилась кількість опублікованих монографій (з 38 до 58), наукових статей (із 948 до 1 590). В той же час зменшилась кількість опублікованих підручників (із 24 до 15), методичних рекомендацій (із 576 до 528), тез доповідей (із 2141 до 1 207).

  20 грудня 2012 року поновила свою діяльність Літературна студія «Горлиця». Студію очолює випускник університету, магістр журналістики, член Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України Геннадій Горовий.

  Завідувач кафедри імунології, д.б.н., професор Шичкін В. П. є співвиконавцем міжнародного проекту «Розробка терапії відновлення загрудинної залози (Тимуса) за допомогою стовбурових клітин», що виконується членами міжнародного консорціуму науковців 7 зарубіжних країн – Великобританії, Іспанії, Хорватії, України, Туреччини, Чехії, США. Проект фінансується Єврокомісією (720 тис. євро) і розрахований на 4 роки, починаючи з жовтня 2013 року. Для виконання даного проекту в університеті створено Науково-дослідний центр імунології та біомедичних технологій.

   

  2014 рік

  У базовій структурі університету «Україна» діє 6 інститутів, 1 факультет і 1 коледж. Регіональна мережа університету складається із 32-х територіально відокремлених підрозділів: 13-ти інститутів, 3-х філій і 16-ти коледжів. За чисельністю студентів, що навчаються в базовій та регіональних структурах, Університет «Україна» посідає 3 місце в Україні.

  Протягом 2013/2014 навчального року в університеті було проліцензовано 8 спеціальностей чи напрямів підготовки за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Безпосередньо базовою структурою університету проліцензовано 3 напрями підготовки: 6.140103 «Туризм», «Підготовка до вступу до ВНЗ іноземних громадян» та «Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами підготовки (спеціальностями)».

  Контингент студентів університету разом із його територіально відокремленими структурними підрозділами на 1 грудня 2014 року складав 16 060 студентів (7 775 студентів денної форми та 8 285 – заочної), з них студентів із особливими потребами 782 (5%). В Університеті «Україна» ведеться підготовка молодших спеціалістів: на денній формі навчання 2 299 студентів, на заочній 1131; бакалаврів, відповідно, 3 872 і 5 839; спеціалістів – 646 і 1 066, магістрів – 917 і 289.

  Протягом 2013/2014 н. р. в Університеті «Україна» навчалось 998 студентів із інвалідністю (у 2012/2013 н. р. – 1017 студентів), із них у базовій структурі – 382: (266 – на денній формі, 116 – на заочній); у регіональних інститутах, філіях та коледжах навчались 616 (295 – на денній формі, 321 – на заочній) студентів.

  У 2013/2014 навчальному році університет підготовив і випустив 7 728 фахівців, у тому числі магістрів 964 (12,5 %), спеціалістів 1 664 (21,5 %), бакалаврів 3 640 (47,1 %), молодших спеціалістів 1 458 (18,9 %). Серед них 685 (8,9%) випускників отримало диплом із відзнакою.

  В університеті разом із його ТВСП працює 1 755 науково-педагогічних працівників, у тому числі зі вченими ступенями та званнями 846 (48%) осіб, із них докторів наук, професорів – 168 (10%), кандидатів наук, доцентів – 678 (38%).

  У базовій структурі навчально-виховний процес забезпечують 470 (27%) викладачів, із них із науковими ступенями і вченими званнями 259 (55%), зокрема докторів, професорів – 68 (14,4%); кандидатів наук, доцентів – 191 (40,6%).

  Фонд бібліотечних ресурсів базової структури на 1 серпня 2014 становить 236 434 примірників літератури.

  Упродовж 2013/2014 н.р. було опубліковано 54 монографії, 9 підручників (1 з грифом МОН України), 75 навчальних посібників (10 з грифом МОН України), 517 методичних рекомендацій, 444 конспекти лекцій, 30 наукових збірників (з них 4 фахових), 1486 наукових статей (689 у фахових виданнях), 840 тез доповідей на конференціях різних рівнів.

  У березні 2013 року Імідж-центр заснував відеоканал Університету «Україна» на YouTube, де розміщено більше 115 відеороликів про різні аспекти діяльності університету.

  Університет одержав ліцензії на підготовку до вступу до ВНЗ іноземних громадян із ліцензованим обсягом 100 осіб та підготовку іноземних громадян за акредитованими напрямами підготовки (спеціальностями) із ліцензованим обсягом 200 осіб.

   

  2015 рік

  Ліцензовано діяльність із надання професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до кваліфікованих робітників:

  - базова структура: 2 професії - «Адміністратор» та «Контролер-касир»;

  - Вінницький коледж: 4 професії - «Водій автотранспортних засобів (категорія «В»), «Соціальний робітник», «Перекладач жестової мови», «Оператор комп’ютерного набору»;

  - Полтавський коледж: 1 професія - «Соціальний робітник».

  Контингент студентів університету разом із його територіально відокремленими структурними підрозділами на 1 грудня 2015 року складає 16 023 студентів (8 422 студентів денної форми та 7601 – заочної), з них студентів із особливими потребами 697 (4,3 %).

  Впродовж 2014/2015 н. р. в Університеті «Україна» навчалось 782 студенти з інвалідністю, в т. ч. у базовій структурі – 250 осіб; у територіально відокремлених структурних підрозділах відповідно 532 (із них 250 осіб на денній формі навчання і 282 – на заочній).

  Всього випущено 6 228 фахівців, серед них 555 (8,9 %) захистились на «відмінно», отримавши диплом із відзнакою. Зокрема, за денною і заочною формами навчання випущено: за ОКР «бакалавр» – 3 472 (55,8%), «спеціаліст» – 1 173 (18,8%), «магістр» – 449 (7,2%) фахівців, у коледжах за ОКР «молодший спеціаліст» – 1 134 (18,2%) осіб.

  Здійснено перший випуск 35-ти студентів спільної магістерської програми – студії «Соціальна робота», які отримали українські дипломи та дипломи європейського зразка.

  В Університеті «Україна» навчання та виховання студентів здійснює 1 444 науково-педагогічних працівників, у тому числі зі вченими ступенями та науковими званнями – 694 (48%) осіб, серед яких 131 (9%) – доктор наук, професор та 563 (39%) – кандидати наук, доценти.

  У базовій структурі навчально-виховний процес забезпечували 344 (24%) викладачів, із них із науковими ступенями і вченими званнями 199 (58%), зокрема докторів, професорів – 46 (13,3%); кандидатів наук, доцентів – 153 (44,4%).

  Фонд бібліотечних ресурсів базової структури на 1 липня 2015 року становить 227 330 примірників документів.

  Упродовж 2014/2015 н.р. було опубліковано 56 монографій, 11 підручників (4 з грифом МОНУ), 78 навчальних посібників (6 із грифом МОНУ), 628 методичних рекомендацій, 340 конспектів лекцій, 45 наукових збірників (5 фахових), 1 013 наукових статей (599 у фахових виданнях), 794 тези доповідей на конференціях різних рівнів.

  У Білоцерківському інституті економіки та управління введено в дію тренажерний зал площею 120 м. кв.

  У Карпатському інституті підприємництва введено в дію їдальню для студентів та викладачів.

   

  2016 рік

  Створено Луцький коледж, кафедру фармації, Науково-освітній центр патріотичного виховання молоді.

  Контингент студентів університету разом із його територіально відокремленими структурними підрозділами на 1 грудня 2016 року складав 15 663 студенти (8 138 студентів денної форми та 7 525 – заочної).

  Упродовж 2015/2016 н.р. в Університеті «Україна» навчалось 697 студентів із інвалідністю, з них 464 – у регіональних інститутах ТВСП (239 – на денній формі, 225 – на заочній); у базовій структурі навчалось 233 студентів із інвалідністю (153 – на денній формі, 80 – на заочній).

  Випущено за навчальний рік 5 720 фахівців за акредитованими спеціальностями, серед них 534 осіб або 9,3% захистились на «відмінно» та отримали дипломи з відзнакою. Відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів та наукових ступенів освіти випущено: за ОКР «молодший спеціаліст» 886 осіб або 15,5% від загального випуску; за ОКР «спеціаліст» – 1 413 осіб або 24,7%; за ОС «бакалавр» – 3 028 осіб або 52,9%; за ОС «магістр» – 393 осіб або 6,9%.

  У 2015/2016 н. р. навчально-виховний процес в університеті здійснювало 1 275 науково-педагогічних працівників, у тому числі з ученими ступенями та званнями – 649 (50,9%), із них докторів наук, професорів – 114 (9%), кандидатів наук, доцентів – 531 (41,6%).

  У базовій структурі навчально-виховний процес забезпечували 228 (52,1%) викладачів, із них із науковими ступенями і вченими званнями 126 (55,3%), зокрема докторів, професорів – 27 (11,8%); кандидатів наук, доцентів – 99 (43,4%).

  Фонд бібліотечних ресурсів базової структури на 1 липня 2016 року становить 231 141 прим. документів.

  Упродовж 2015/2016 н.р. було опубліковано 57 монографій, 5 підручників, 112 навчальних посібників (6 із грифом МОНУ), 998 наукових статей (477 (48%) у фахових виданнях), 982 тези доповідей на конференціях різних рівнів.

  Станом на кінець 2015/2016 н. р. у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» навчалися 62 іноземних громадянина. Зокрема, на Підготовче відділення університету для навчання за напрямом «Підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади» вступили 23 особи.

   

  2017 рік

  Підготовка фахівців здійснювалася за 19 галузями знань, 38 спеціальностями освітнього ступеня «бакалавр», 30 спеціальностями освітнього ступеня «магістр», 20 спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та 25 спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

  У складі університету у 2017 році діяло 42 навчально-виховних підрозділи (19 інститутів, 5 філій, 1 факультет та 17 коледжів), у т. ч. територіально відокремлених – 34. Створено Західноукраїнську та Чернігівську філії.

  Ліцензовано 9 спеціальностей різних освітніх рівнів, зокрема для базової структури 226 «Фармація, промислова фармація» – перший бакалаврський рівень, 091 «Біологія» – другий магістерський рівень.

  На 1 вересня 2017 року маємо 13 361 студента (7 342 студенти денної форми навчання та 6 019 заочної).

  Упродовж 2016/2017 н.р. в Університеті «Україна» навчалось 706 студентів зі інвалідністю, з них 449 – у регіональних інститутах (224 – на денній формі, 225 – на заочній); у базовій структурі навчалось 257 студентів з інвалідністю (176 – на денній формі, 81 – на заочній).

  Всього випущено 6 169 фахівців, серед них 647 (10,5%) отримали дипломи з відзнакою. Зокрема, за денною і заочною формами навчання випущено: за ОС «бакалавр» – 2 788 (45,2%), за ОКР «спеціаліст» – 1 387 (22,5%), за ОС «магістр» – 936 (15,2%) фахівців. У коледжах за ОКР «молодший спеціаліст» випущено 1 058 (17,1%) осіб.

  У 2016/2017 н. р. освітній процес в університеті здійснювало 909 науково-педагогічних працівників, у тому числі зі вченими ступенями та званнями 542 (59,6%), із них докторів наук, професорів – 108 (12%), кандидатів наук, доцентів – 434 (48%). У базовій структурі м. Києва 45 докторів наук, професорів (15%) і 137 (45,6%) кандидатів наук, доцентів.

  Бібліотечний фонд територіально відокремлених бібліотек становить близько 399 781 одиниць. Сукупний бібліотечний фонд налічує 633 914 примірників.

  Упродовж 2016-2017 н.р. було опубліковано 59 монографій, 5 підручників, 113 навчальних посібників, 42 наукових збірники, 752 наукові статті (517 у фахових виданнях, що становить 69% від загальної кількості), 1315 тез доповідей на конференціях різних рівнів.

  Кафедра менеджменту туризму працює в рамках реалізації проекту з міжнародного стажування, співпрацюючи з Департаментом міжнародного туризму Комітету прав захисту людини при Міністерстві закордонних справ України (60 студентів старших курсів реалізують програму стажування в Турції (м. Анталія) та на Кіпрі) та туристичною агенцією ДІЯ-тревел, СВС найбільшого центру стажування в Болгарії, Центром професійного навчання «Єврофонду перекваліфікації та нових робочих місць» (25 студентів проходять стажистську практику в м. Созополь та Елініте в Болгарії).