Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-701-00-50
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
відділ обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Стратегія

  СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

   

  Університет "Україна" - єдиний вищий навчальний заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров'я. Він свідомо взяв на себе місію вчити людей із особливими потребами. У цьому його унікальність.

   

  Місія університету: якісна доступна вища освіта для людей, які прагнуть повної особистісної самореалізації на користь суспільства.

  Місія Університету формується на засадах автономії, демократичних принципах управління, академічної культури, потреб споживачів освітніх послуг і наукових розробок, формуванні інклюзивного освітнього середовища.

   

  Мета університету: формування відкритої, привабливої для споживача та конкурентоспроможної на ринку освітніх послуг комплексної інтернаціоналізованої моделі професійної підготовки та особистісного розвитку фахівця, здатної генерувати та реалізовувати нові наукові ідеї і практики, що спрямовані на іміджування національних досягнень та сталий розвиток університетської освіти в Україні.

   

  Візія: формування сучасного відкритого освітньо-наукового центру міжнародного рівня з високим індексом суспільної довіри, потенціал якого враховує освіту впродовж життя як пріоритетну позицію власного розвитку.

   

  Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» прагне стати:

  • науково-освітнім центром гарантовано високої якості;
  • лідером за більшістю показників серед недержавних ЗВО України;
  • бажаним місцем роботи для ініціативних викладачів і науковців, що забезпечує постійний розвиток;
  • динамічною організацією, що відповідає на виклики часу і швидко пристосовується до змін;
  • родиною, що виховує патріотів України, які мріють зробити свій відчутний особистий внесок у світовий добробут. 

   

  Гасло: Цінності загальнолюдські – Традиції національні – Технології інноваційні

   

  Цінності:

  • суб’єкторієнтованість;
  • корпоративність;
  • інклюзивність;
  • прагнення до суспільного визнання;
  • інноваційність;
  • патріотизм та інтернаціоналізація;
  • довіра та відкритість;
  • законність і доброчесність;
  • лідерство, вимогливість та відповідальність;
  • професійність та постійне удосконалення;
  • розвиток і готовність до змін.

   

  Основними напрямками діяльності Університету є:

  • надання освітніх послуг громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, підготовка фахівців різних освітньо-професійних, освітньо-кваліфікаційних, освітніх, наукових ступенів для галузей народного господарства України, а також інших держав світу;
  • підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних, педагогічних кадрів;
  • наукова, науково-дослідницька, інноваційна діяльність;
  • спеціалізація, підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів;
  • культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська робота;
  • підготовка до вступу в Університет та інші заклади освіти, у тому числі закордонні та курсове навчання;
  • надання інших освітніх послуг, передбачених чинним законодавством України;
  • видавнича, видавничо-редакційна діяльність;
  • визнання результатів навчання, здобутих особами шляхом неформальної та/або інформальної освіти в порядку, визначеному законодавством;
  • здійснення міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності;
  • інша діяльність, що не заборонена законодавством України, для забезпечення розвитку матеріальної бази Університету.

   

  Головними завданнями Університету є:

  • провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями;
  • провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та використання отриманих результатів у освітньому процесі;
  • участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;
  • формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
  • забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
  • створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;
  • збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
  • поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;
  • налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;
  • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників;
  • застосування нових науково-технічних знань під час підготовки фахівців із вищою освітою;
  • формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного впровадити інноваційні наукові розробки.

   

  Стратегія розвитку Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» від 2021 до 2031 року

  Комплексна програма розвитку Університету «Україна» на 2013 – 2025 рр.

  Стратегія інтернаціоналізації Університету "Україна" на 2021-2025 роки, затверджена Вченою радою (протокол від 23.04.2020 р. №3)

  Концепція виховної роботи зі студентами Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», затверджена Вченою радою  (протокол від 23.04.2020 р. №3)

  Стратегія розвитку фізичного виховання та спорту на період до 2025 року

  Концепція інклюзивної освіти студентів з інвалідністю Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Стратегія розвитку бібліотеки на 2021 – 2031 рр.

   


  Підгрунтя

  Проєкт Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки

  Проєкт Національної стратегії розвитку інклюзивної освіти на 2020-2030 роки

  Проєкт Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні

  Проєкт Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року

  Звіт за результатами громадського обговорення

  Національна стратегія у сфері прав людини

  Національна молодіжна стратегія до 2030 року

  Концепція Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2021-2025 роки

  Концепції розвитку системи громадського здоров’я, схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1002-р

  Стратегія розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року

  Концепція стратегічного розвитку Києва до 2025 року

  Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року

  Маркетингова стратегія розвитку туризму для міста Київ - 2020

  Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки

  Стратегічні питання освітніх оцінювань - 2030

  Аудит економіки України 2030

  Вектори економічного розвитку 2030

  Стратегія сталого розвитку України до 2030 року