Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Стратегія

  СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

   

  Університет "Україна" - єдиний вищий навчальний заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров'я. Він свідомо взяв на себе місію вчити людей із особливими потребами. У цьому його унікальність.

   

  Місія університету: якісна доступна вища освіта для людей, які прагнуть повної особистісної самореалізації на користь суспільства.

  Місія Університету формується на засадах автономії, демократичних принципах управління, академічної культури, потреб споживачів освітніх послуг і наукових розробок, формуванні інклюзивного освітнього середовища.

   

  Мета університету: формування відкритої, привабливої для споживача та конкурентоспроможної на ринку освітніх послуг комплексної інтернаціоналізованої моделі професійної підготовки та особистісного розвитку фахівця, здатної генерувати та реалізовувати нові наукові ідеї і практики, що спрямовані на іміджування національних досягнень та сталий розвиток університетської освіти в Україні.

   

  Візія: формування сучасного відкритого освітньо-наукового центру міжнародного рівня з високим індексом суспільної довіри, потенціал якого враховує освіту впродовж життя як пріоритетну позицію власного розвитку.

   

  Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» прагне стати:

  • науково-освітнім центром гарантовано високої якості;
  • лідером за більшістю показників серед недержавних ЗВО України;
  • бажаним місцем роботи для ініціативних викладачів і науковців, що забезпечує постійний розвиток;
  • динамічною організацією, що відповідає на виклики часу і швидко пристосовується до змін;
  • родиною, що виховує патріотів України, які мріють зробити свій відчутний особистий внесок у світовий добробут. 

   

  Гасло: Цінності загальнолюдські – Традиції національні – Технології інноваційні

   

  Цінності:

  • суб’єкторієнтованість;
  • корпоративність;
  • інклюзивність;
  • прагнення до суспільного визнання;
  • інноваційність;
  • патріотизм та інтернаціоналізація;
  • довіра та відкритість;
  • законність і доброчесність;
  • лідерство, вимогливість та відповідальність;
  • професійність та постійне удосконалення;
  • розвиток і готовність до змін.

   

  Основними напрямками діяльності Університету є:

  • надання освітніх послуг громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, підготовка фахівців різних освітньо-професійних, освітньо-кваліфікаційних, освітніх, наукових ступенів для галузей народного господарства України, а також інших держав світу;
  • підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних, педагогічних кадрів;
  • наукова, науково-дослідницька, інноваційна діяльність;
  • спеціалізація, підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів;
  • культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська робота;
  • підготовка до вступу в Університет та інші заклади освіти, у тому числі закордонні та курсове навчання;
  • надання інших освітніх послуг, передбачених чинним законодавством України;
  • видавнича, видавничо-редакційна діяльність;
  • визнання результатів навчання, здобутих особами шляхом неформальної та/або інформальної освіти в порядку, визначеному законодавством;
  • здійснення міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності;
  • інша діяльність, що не заборонена законодавством України, для забезпечення розвитку матеріальної бази Університету.

   

  Головними завданнями Університету є:

  • провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями;
  • провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та використання отриманих результатів у освітньому процесі;
  • участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;
  • формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
  • забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
  • створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;
  • збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
  • поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;
  • налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;
  • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників;
  • застосування нових науково-технічних знань під час підготовки фахівців із вищою освітою;
  • формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного впровадити інноваційні наукові розробки.

   

  Стратегія розвитку Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» від 2021 до 2031 року

  Комплексна програма розвитку Університету «Україна» на 2013 – 2025 рр.

  Стратегія інтернаціоналізації Університету "Україна" на 2021-2025 роки, затверджена Вченою радою (протокол від 23.04.2020 р. №3)

  Концепція виховної роботи зі студентами Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», затверджена Вченою радою  (протокол від 23.04.2020 р. №3)

  Стратегія розвитку фізичного виховання та спорту на період до 2025 року

  Концепція інклюзивної освіти студентів з інвалідністю Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Стратегія розвитку бібліотеки на 2021 – 2031 рр.

   


  Підгрунтя

  Стратегія розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки

  Річний звіт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти за 2020 рік

  Річний звіт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік

  Review of the Education Sector in Ukraine. Moving toward Effectiveness, Equity and Efficiency. Final Report. World Bank Group. 2017

  Вища освіта в Україні: порядок денний для реформ За заг. ред. Ніколаєва Є.Б., к.е.н., доцента. Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні, 2017

  Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. Фонд дослідж. освіт. політики» ; за заг. ред. Т. В. Фінікова, О. І. Шарова. К. : Таксон, 2014. 144 с. Бібліогр.: с. 130-143.

   

  Указ Президента України від 18.05.2019 № 286/219 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання" 
  Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 932 "План дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки"
  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 673 "Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на період до 2025 року

   

  Проєкт Національної стратегії розвитку інклюзивної освіти на 2020-2030 роки

  Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року

  Проєкт Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року

  Звіт за результатами громадського обговорення

   

  Національна стратегія у сфері прав людини

  Національна молодіжна стратегія до 2030 року

  Концепція Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2021-2025 роки

  Концепція виховання дітей та молоді в цифровому просторі / Національна академія педагогічних наук України. – …. 2021. – 52 с.

  Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) від 27 квітня 2016 р.

   

  Концепції розвитку системи громадського здоров’я, схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1002-р

  Стратегія розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року

   

  Концепція стратегічного розвитку Києва до 2025 року

   

  Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року

   

  Маркетингова стратегія розвитку туризму для міста Київ - 2020

  Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки

   

  Стратегічні питання освітніх оцінювань - 2030

   

  НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ на період до 2030 року від 3 березня 2021 р. № 179

  ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ регіонального розвитку на 2021-2027 роки від 5 серпня 2020 р. № 695

  Аудит економіки України 2030

  Вектори економічного розвитку 2030

  Стратегія сталого розвитку України до 2030 року