Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Наукові фахові видання

  Наукові фахові видання Університету “Україна”

  з/п

  Назва видання

  Засновник, рік заснування,

  свідоцтво про реєстрацію

  Галузі науки, з яких видання включено до переліку наукових фахових видань

  1

  Вісник Університету «Україна»

  Засновники:

  Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

   

  Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 20852-10652 ПР від 16.07.2014 р.

  1. Вісник Університету «Україна» (серія: «Право») – фаховий у галузі юридичних наук.

  Наказ МОН України № 1081 від 29.09.2014 р.

  2. Вісник Університету «України» (серія: «Економіка, менеджмент, маркетинг») – фаховий у галузі економічних наук.

  Наказ МОН України № 1081 від 29.09.2014 р.

  3. Вісник Університету «України» (серія: «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика») – фаховий у галузі технічних наук.

  Наказ МОН України № 1279 від 06.11.2014 р.

  2

  Науковий журнал «Social Welfare: Interdisciplinary Approach» («Соціальне благополуччя: міждисциплінарний підхід»)

  Засновники:

  Шяуляйський університет (Литва),

  ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

  Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 19068 – 7858Р від 16.12.2011 р.

  Психологічні, педагогічні

  3

  Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій

  ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

  Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 15618-4090Р від 28.08.2009 р.

  Збірник фаховий у галузі педагогічних наук. Наказ МОН України № 1604 від 22.12.2016 р.

   

  Вимоги до оформлення статей у фаховий збірник Вісник Університету «Україна» (Серія «Економіка, менеджмент, маркетинг»)

  Мова статті – українська. Обсяг 8-12 сторінок.

  Текстовий редактор – MS Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 пункти, вирівнювання – по ширині, поля: верхнє, нижнє і праве – 20, ліве – 25 мм.

  Порядок оформлення cтатті:

  1. УДК у лівому верхньому кутку,
  2. Прізвище та ініціали, науковий ступінь та вчене звання у правому верхньому кутку;
  3. Назва статті посередині великими жирними літерами.
  4. Анотації українською, російською, англійською мовами та ключові слова до них. Обсяг анотації – мінімум 5 речень, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

  Вимоги до структури статті

  -    вступ (постановка загальної проблеми та її зв'язок з важливими практичними завданнями);

  -    вихідні передумови: аналіз останніх досягнень і публікацій, виділення актуальних і невирішених раніше питань загальної проблеми, якій присвячено статтю;

  -    мета статті (постановка завдання);

  -    виклад основного матеріалу;

  -    висновки;

  -    список використаних джерел (посилання робити у квадратних дужках, вказуючи номер джерела і через кому сторінку, наприклад [1,45]). Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

  1. Обов’язково подати англомовний реферат статті, який повинен містити: прізвище та ініціали автора, звання або посаду, місце роботи або навчання, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом не менш як 1800 знаків.  
  2. У лівому нижньому кутку зазначити дату подання статті до редакції.

  Вартість однієї статті – 500 грн.
  Реквізити для перерахування благодійного внеску: одержувач – Університет «Україна», код ЄДРПОУ 30373644, р/р 26002608883400 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005; призначення платежу (для фізичних та юридичних осіб) – благодійний внесок від (вказати Ваше П.І.Б., чи назву юридичної особи) без ПДВ.

  Для аспірантів, здобувачів та авторів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника/провідного фахівця відповідної наукової галузі.

  На окремому аркуші подаються відомості про автора.

  Контакти:

  Відповідальний редактор – Дубас Ростислав Григорович

  вул. Львівська 23, корпус ІІ, к.401, тел. (067) 969-32-57

  E-mail: dubasr@ukr.net

  Зразок

   

  УДК 123.456:789                                               В.П.Осипенко, доктор педагогічних наук, професор

  ПРОБЛЕМА ЗДІБНОСТЕЙ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  Текст анотації українською мовою

  Ключові слова: українською мовою

   

  V.P. Osypenko, Ph D (Pedagogical Sciences, professor)

  Назва статті англійською мовою

  Summary English summary

  Key words: words in English

   

  В.П.Осыпенко, доктор педагогических наук, профессор

   

  Название статьи на русском языке

  Текст аннотации на русском языке

  Ключевые слова: слова на русском языке

   

  Текст статті

   

  Список використаних джерел

   

   

  ДО ВІДОМА АВТОРІВ!

   

  До статей, що публікуються у наших наукових збірниках, висуваються такі вимоги:

  І. Оформлення матеріалів

  1. Статті на тему власних наукових досліджень подаються у двох виглядах: 

  —     паперовому (один примірник — із підписами авторів, зазначенням наукового ступеня, вченого звання, посади автора, номерів його телефонів (домашнього і робочого), назви організації чи установи, де він працює, адреси електронної пошти);

  —     електронному (на дискеті 3.5" чи вкладеним файлом електронною поштою).

  2. Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 8 - 10 сторінок, набраних у редакторі Wогd-97 і надрукованих на папері формату А-4; шрифт Times New Roman Суг; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 0,7; поля — ліве, верхнє та нижнє – 2,0 см, праве – 1,5см; вирівнювання по ширині; малюнки, рисунки, схеми додавати в електронному вигляді з розширенням JPEG.

  Увага! Не допускати зайвих пробілів при форматуванні тексту! 

  3. У верхньому лівому кутку першої сторінки статті слід розміщувати шифр (індекс) УДК/ББК, у наступному зліва — ПІБ авторів, їх науковий ступінь і вчене звання (за відсутності таких — посаду), далі — назву установи, назву статті, розміщену по центру рядка і набрану великими літерами.

  4. Посилання в тексті статті на літературу давати у квадратних дужках. Перша цифра означає позицію цитованого джерела у списку літератури, друга – сторінку [2, 10] або [2; 3] (декілька джерел без вказування сторінок).

  5. Список літератури (обов'язковий елемент статті) слід розміщувати після тексту статті і друкувати кеглем 13.

  6. Анотації та ключові слова українською мовою слід розміщувати після назви статті, анотації та ключові слова російською та англійською мовами слід розміщувати після списку літератури.

  Електронний варіант. Для електронної пошти формат вкладеного файлу зі статтею .dос або .rtf

  Назва файлу: прізвище першого автора англійськими літерами (не більше восьми символів). На дискеті слід зазначити прізвища авторів і версію Word.

  II. Структура та зміст статей

  Статті, що подаються до збірника наукових праць, повинні відповідати вимогам ВАК України «ПРО ПІДВИЩЕННЯ ВИМОГ ДО ФАХОВИХ ВИДАНЬ, ВНЕСЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКІВ ВАК УКРАЇНИ» ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ ВІД 15.01.2003 р. № 7-05/1 (БЮЛЕТЕНЬ ВАК УКРАЇНИ, №1, 2003, с.2)

  Стаття має містити такі складові: 

  1.  Вступ (постановка загальної проблеми та її зв'язок із важливими практичними завданнями).

  2.  Вихідні передумови: аналіз останніх досягнень і публікацій, виділення актуальних і невирішених раніше питань загальної проблеми, якій присвячено статтю.

  3.  Формування мети статті (постановка завдання).

  4.  Виклад методики і результатів дослідження.

  5.  Висновки з даного дослідження, перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

  6.  Список літератури (бібліографічний апарат статті, оформлений відповідно до державних стандартів).

  7.  Анотації українською, російською та англійською мовами, що мають містити стислу інформацію про основні результати і висновки з досліджень, що висвітлюються у статті (5-6 рядків; 3-4 речення).

  Увага! До статей, написаних здобувачами наукового ступеня кандидата наук (аспірантів, магістрів), необхідно додавати внутрішні рецензії наукових керівників.

  Редакція зберігає за собою право на редагування і скорочення матеріалів. За достовірність фактів, цитат, власних імен, посилань на літературні джерела та інші відомості відповідальність несуть автори публікації. Думка редакції може не збігатися з думкою автора.

  У лівому нижньому кутку зазначити дату подання статті до редакції.

  Зразок

   

  УДК  123.456:789                        В.П.Котляр

                                                    доктор педагогічних наук 

                                                    професор

   

   

  ПРОБЛЕМА ЗДІБНОСТЕЙ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

   

   

  Анотація

  Текст анотації українською мовою

  Ключові слова: слова українською мовою

   

  Текст статті

   

  Література

  Список використаної літератури

   

  Аннотация

  Текст аннотации на русском языке

  Ключевые слова: слова на русском языке

   

  Summary

  English summary

  Key words: words in English

   

   

  На окремому аркуші подаються відомості про автора.

   

  Форма авторської довідки

   

  Авторська довідка 

  1.  Назва статті.

  2.  Адреса для листування, телефон, факс і електронна пошта для контакту.

  3.  Прізвище, ім'я, по батькові.

  4.  Науковий ступінь, вчене звання.

  5.  Місце роботи.

  6.  Посада.