Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Що таке супровід

  Центр інклюзивних технологій навчання Університету «Україна» 

   

  1. Що таке супровід навчання студентів із інвалідністю у закладі вищої освіти 

   

  Основою набуття вищої освіти є державні освітні стандарти, обов'язкові для всіх здобувачів освіти незалежно від стану їх здоров'я. Тільки при такому підході до навчання людей з інвалідністю вони як професіонали надалі можуть бути конкурентоспроможними на ринку праці.

  Навчання здобувачів освіти у ЗВО спеціального типу передбачає формування контингенту здобувачів освіти із людей однієї нозології, що значно полегшує організацію підтримки їх навчання, але призводить до їх сегрегації.

  У деяких ЗВО класичного типу на виконання державного замовлення також можуть формуватися окремі академічні групи спеціального типу зі студентів однієї нозології, при цьому за межами освітнього процесу здобувачі освіти знаходяться у звичайному студентському середовищі, в яке можуть інтегруватись.

  Навчання у ЗВО інтегрованого типу передбачає спільне навчання студентів, які мають функціональні обмеження, з іншими студентами. Така форма навчання визнає за людьми з інвалідністю рівні права на отримання освіти і потребує здійснення політики рівних можливостей. Навчання та виховання студентів із інвалідністю здійснюються в інтегрованих групах, які можуть розглядатися як мікромодель соціального середовища.

  Особливістю навчання студентів із інвалідністю в інтегрованому освітньому середовищі є те, що, сприймаючи їх як рівних, до них висувають такі ж вимоги з боку ЗВО, як і до інших студентів. В інтегрованій групі не можна, наприклад, на потребу студента з інвалідністю уповільнювати темп лекції, зменшувати кількість пар та їх тривалість, спрощувати чи скорочувати обсяг навчального матеріалу, так як це знижує якість фахової підготовки. Тому на перших етапах інтеграція студентів із інвалідністю носила стихійний характер. Тільки одиниці могли подолати всі труднощі навчання самостійно або за допомогою батьків і друзів.

  Зі створенням Університету "Україна" – університету нового, інтегрованого типу, в основу якого було закладено ідею забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти всім бажаючим, незалежно від стану їхнього здоров'я, матеріального становища чи місця проживання, розпочався етап системної розбудови в Україні інтегрованого освітнього середовища з подальшим переходом до організації інклюзивного навчання.

  В інтегрованому освітньому середовищі компенсувати функціональні обмеження, що впливають на якість навчання здобувачів освіти із інвалідністю, і надати необхідну підтримку можна тільки шляхом організації супроводу їх навчання.

  Супровід навчання здобувачів освіти із інвалідністю – це система заходів, що мають забезпечити рівний доступ до навчання, тобто знищити або принаймні мінімізувати проблеми студентів із інвалідністю у навчанні. Університет пропонує таким студентам низку послуг, якими вони можуть користуватися самостійно або з чиєюсь допомогою, щоб бути успішними у навчанні. Немає єдиного та завершеного переліку заходів та послуг, який би задовольняв потреби всіх студентів незалежно від виду інвалідності, тому надані рекомендації потрібно сприймати і застосовувати індивідуально і творчо.

  При впровадженні системи супроводу навчання здобувачів освіти з інвалідністю ЗВО має враховувати психофізичні особливості та проблеми навчання людей різних нозологій, їх потреби в компенсації сенсорних вад, що заважають сприймати навчальний матеріал, соціально-психологічні фактори, що ускладнюють інтеграцію здобувачів освіти у ЗВО, потреби в фізичній реабілітації та багато інших.

  Супровід навчання здобувачів освіти з інвалідністю здійснюється за такими напрямами: технічний, педагогічний, психологічний, медико-реабілітаційний, фізкультурно-спортивний, соціальний, професійна адаптація та реабілітація. Супровід розпочинається з моменту звернення людини з інвалідністю до університету й охоплює процеси підготовки до вступу, вступу та навчання у ЗВО, передбачає підтримку зв'язків із випускниками. Всі перелічені складові системи супроводу вступають у дію поступово і можуть діяти одночасно, доповнюючи одна одну.

  Найпершою запорукою успішного навчання здобувачів освіти з інвалідністю є спеціалізований технічний супровід навчання, метою якого є забезпечення таких здобувачів освіти адаптивними технічними засобами та спеціальними технологіями навчання. Технічний супровід має компенсувати функціональні обмеження здобувачів освіти і забезпечити принцип доступності до якісної вищої освіти всім здобувачам освіти незалежно від виду нозології та ступеня важкості захворювання. На всіх етапах технічного супроводу передбачається індивідуальний (тьюторський) супровід здобувачів освіти з особливими потребами з метою допомоги людині з інвалідністю у розв'язанні індивідуальних проблем опанування навчальних дисциплін. Технічний та тьюторський супровід здійснюється Центром інклюзивних технологій навчання, Центром технічного забезпечення навчального процесу і здобувачами освіти.

  Педагогічний супровід навчання передбачає оптимізацію викладання навчального матеріалу здобувачам освіти з інвалідністю у максимально сприйнятливій для них формі, впровадження сучасних педагогічних технологій навчання, забезпечення навчально-методичними матеріалами. Такий вид супроводу здійснює кафедра за підтримки Центру інклюзивних технологій навчання та відділу методичної роботи. Цей блок повністю залежить від підготовленості викладачів до роботи в інтегрованій групі та від їхньої педагогічної майстерності.

  Психологічний супровід спрямований на з'ясування психологічних особливостей кожного здобувача освіти, зміцнення та збереження його психологічного здоров'я, надання йому необхідної допомоги з адаптації в інтегроване освітнє середовище, сприяння особистісному розвитку. Супровід здійснюється Центром інклюзивних технологій навчання, лабораторією кафедри психології та залученими фахівцями.

  Медико-реабілітаційний супровід – це комплекс заходів, спрямованих на підтримку, збереження та відновлення фізичного здоров'я здобувачів освіти. Його складовими є невідкладна медична допомога, консультативно-профілактична та реабілітаційно-відновлювальна підтримка. Здійснюється супровід персоналом медичного кабінету, фахівцями з фізичної реабілітації Медико-реабілітаційного центру.

  Соціальний супровід навчання включає заходи, спрямовані на забезпечення соціалізації здобувачів освіти з інвалідністю, зокрема їх соціально-побутової, соціально-культурної та соціально-трудової адаптації. Основною функцією цього блоку є подолання соціальної ізоляції інвалідів, сприяння збереженню і підвищенню їх соціального статусу, залучення до всіх сфер суспільного життя. Соціальний супровід здійснюється соціальним працівником Центру інклюзивних технологій навчання, управлінням виховної діяльності, волонтерами соціальної служби та залученими фахівцями.

  Фізкультурно-спортивний супровід заохочує здобувачів освіти до активних занять фізичною культурою та окремими видами спорту, участі у змаганнях різного рівня та паралімпійському і дефлімпійському русі, зміцнює мотивацію до здорового способу життя, передбачає поліпшення психофізичного стану студентів і підвищення їх інтелектуальної працездатності. Супровід здійснюється викладачами кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання і фахівцями Спортивного клубу.

  Професійна адаптація та реабілітація здобувачів освіти з інвалідністю може здійснюватися шляхом надання їм робітничої спеціальності в межах фахової підготовки, залучення до роботи у студентських навчально-науково-виробничих підрозділах, студентському науковому товаристві, наукових гуртках, проходження виробничої практики, навчання здобувачів освіти у Центрі розвитку кар'єри та підприємництва, надання таким здобувачам освіти допомоги у працевлаштуванні. Цей супровід здійснює випускова кафедра, Центр планування та розвитку кар'єри, управління виховної діяльності.

  Супровід навчання охоплює процеси підготовки до вступу, процедуру вступу, подальшого навчання у ЗВО, а також передбачає підтримку зв’язків із випускниками та моніторинг їхнього працевлаштування і потреб у подальшому навчанні.

  Забезпечення супроводу навчання здобувачів освіти з інвалідністю дозволяє їм діяти на рівних із іншими здобувачами освіти і не є перевагою по відношенню до інших здобувачів освіти.