Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Авраменко Анатолій Олександрович

 Авраменко Анатолій Олександрович -

доктор медичних наук, професор кафедри реабілітації

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

 

Авраменко Анатолій Олександрович народився у 1963 році.

У 1986 р. закінчив Кримський медичний інститут за спеціальністю «Лікарська справа» (диплом із відзнакою КВ № 792501).

Кандидат медичних наук з 2002 року.

Дисертацію захистив у 2001 р. у спеціалізованій вченій раді Д 41.600.01 Одеського державного медичного університету МОЗ України за спеціальністю «Патологічна фізіологія» (диплом ДК № 014417).

Доктор медичних наук з 2009 року.

Дисертацію захистив у 2009 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.198.01 Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України за спеціальністю «Патологічна фізіологія» (диплом ДД № 007861).

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 6 років.

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти Ш-ІУ рівня акредитації:

19.04.2005 – 10.01.2010 – доцент кафедри фізичної реабілітації Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини;

11.01.2010 – до тепер – професор кафедри фізичної реабілітації Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини.

Веде навчальний курс «Основи патологічної фізіології». З метою забезпечення навчального процесу опубліковано навчально-методичний посібник: Основи патологічної фізіології : навчально-методичний комплекс / А. О. Авраменко. – Миколаїв: МПП «Ілліон», 2012. – 196 с.

Має 127 публікацій наукового характеру, у т.ч. у фахових виданнях 61 та 2 монографії (у співавторстві).

Після захисту докторської дисертації опубліковано 22 праці наукового характеру, в т.ч. – 11 у фахових виданнях.

 

Основні праці:

  1. Гоженко А.И., Авраменко А.А., Крутиков Д.С. Роль «остаточного» аммиака у больных хроническим хеликобактериозом в формировании деструктивных поражений гастродуоденальной зоны // Журнал АМН України. – 2009. – Т.15, № 4. – С. 789-801. (фахове видання).
  2. Авраменко А.А., Шухтина И.Н. Новый взгляд на механизм формирования симптома «изжога» у больных хроническим гастритом типа В // Клінічна та експериментальна патологія. – 2009. – Том VIII, № 4 (30). – С. 3-6. (фахове видання).
  3. Шухтина И.Н., Авраменко А.А. К вопросу об искусственных причинах формирования внутриклеточного «депо» хеликобактерной инфекции у больных хроническим гастритом типа В // Український медичний альманах. – 2009. – Т. 12, № 6. – С. 225-226. (фахове видання).
  4. Авраменко А.А. К вопросу о времени адаптации хеликобактерной инфекции к новому рН среды обитания в желудке при использовании ингибиторов протонной помпы // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2009. – Т. 4, № 1. – С. 16-19. (фахове видання).
  5. Шухтина И.Н., Гоженко А.И., Авраменко А.А. К вопросу о естественных причинах формирования внутриклеточного «депо» хеликобактерной инфекции у больных хроническим гастритом типа В // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2010. - № 2 (20). – С. 119-122. (фахове видання).

Під час роботи на посаді доцента кафедри видано 21 друковану працю, в т.ч. – 15 у фахових виданнях; на посаді професора кафедри – 11 друкованих праць, у т.ч. – 1 у фахових виданнях.

Брав участь у 7 наукових конференціях, у тому числі:

1. IX-е чтения им. В.В. Подвысоцкого. Наукова конференція. – Одеса, травень 2010;

2. Міжнародна школа панкреатологів. – Донецьк, вересень 2010;

3. Сучасне українське студенство: проблеми та ціннісні орієнтації. V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених. – Хмельницький, березень 2011.

За результатами конференцій опубліковано статей – 5, тез – 8.

 

С П И С О К

наукових та навчально-методичних праць

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг сторінок

Співавтори

I. До захисту докторської дисертації

1

Лечебная эндоскопия в клинике внутренних болезней

Тези

Украинско-американский конгресс по эндоскопической хируругии: тезисы докладов. – Одесса, 1997. – С. 83-84.

2

 

2

Выявление пилорического хеликобактериоза у призывников

Тези

Украинско-американский конгресс по эндоскопической хируругии: тезисы докладов. – Одесса, 1997. – С. 82-83.

2

 

3

К вопросу о преобладании группы крови О (I) Rh (+) у больных язвенной болезнью 12-типерстной кишки

Тези

Диагностическая и лечебная эндоскопия: тезисы докладов международного симпозиума. – Гурзуф, 1998. – С. 8-10.

3

 

4

К вопросу о частоте выявления и уровне обсеменения слизистой желудка хеликобактерной инфекцией у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, страдающих язвенной болезнью 12-типерстной кишки

Тези

Диагностическая и лечебная эндоскопия: тезисы докладов международного симпозиума. – Гурзуф, 1998. – С. 12-13.

2 / 1,5

Чеботарёв А.П.

5

Частота встречаемости дискинезии желчевыводящих путей (ДЖВП) у детей, страдающих хронической гастродуоденальной патологией

Тези

Диагностическая и лечебная эндоскопия: тезисы докладов международного симпозиума. – Гурзуф, 1998. – С. 13-14.

2 / 1

Малицкая Т.С., Колтовская Г.И.

6

Опыт комбинированного медикаментозного и немедикаментозного лечения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки

Стаття

Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 1998. - № 4. – С. 17-19. (фахове видання)

3

 

7

Сучасні уявлення про етіологію та патогенез виразкової хвороби

Стаття

“Нові технології у навчальному процесі, теоретичній та клінічній медицині” (додаток до “Одеського медичного журналу”). – Одеса: Чорномор’я, 1999. – С. 133-137.

5 / 4

Макулькін Р.Ф., Даниленко А.І.

8

До питання про строки загоєння виразок у ліквідаторів аварії на Чорнобильскій АЕС, страждаючих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки

Стаття

“Нові технології у навчальному процесі, теоретичній та клінічній медицині” (додаток до “Одеського медичного журналу”). – Одеса: Чорномор’я, 1999. – С. 229-230.

2

 

9

Вплив деяких факторів ризику на рівень обсіменіння слизової оболонки шлунка H.pylori

Стаття

“Нові технології у навчальному процесі, теоретичній та клінічній медицині” (додаток до “Одеського медичного журналу”). – Одеса: Чорномор’я, 1999. – С. 226-229.

4

 

10

Частота выявления НР-инфекции у больных с хронической гастродуоденальной патологией

Стаття

Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2000. - № 2. – С. 36.

(фахове видання)

1 / 0,5

Чеботарёв А.П., Немиров-ская Э.С.

11

К вопросу о степени обсеменения слизистой желудка НР-инфекцией при язвенной болезни 12-типерстной кишки, осложнённой кровотечением

Стаття

Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2001. - № 1. – С. 35-36.

(фахове видання)

2 / 1,5

Чеботарёв А.П., Смоляков С.Н.

12

Особенности этиологии и патогенеза экспериментальных иммобилизационных язв у крыс

Стаття

Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского «Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения». – 2001. – Том 137, часть 3. – С. 17-21.

(фахове видання)

5 / 4

Гоженко А.И., Смоляков С.Н.

13

НР-инфекция как фактор, влияющий на продолжительность жизни

Тези

Прискорене старіння та шляхи його профілактики: тези доповідей 2-ої науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Одеса, 2001. – С. 185.

1 / 0,5

Гоженко А.И., Смоляков С.Н.

14

Роль НР-инфекции в происхождении синдрома “рикошета (отмены)» у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, получавших лечение блокаторами Н2-гистаминовых рецепторов

Стаття

Медицина сьогодні і завтра. – 2002. - № 1. – С. 99-101.

(фахове видання)

3 / 2

Гоженко А.И., Смоляков С.Н.

15

Патофізіологічне обґрунтування методик лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, асоційованих із НР-інфекцією

Тези

Патофізіологія гомеостазу: тези доповідей семінару. Фізіологічний журнал. – 2002. – Т.48, № 4. – С. 115.

1/ 0,5

Гоженко А.І., Чеботарьов О.П.

16

К вопросу о необходимости тестирования на НР-инфекцию юношей призывного возраста

Тези

Актуальні проблеми організації медичного забезпечення дітей та підлітків: тези доповідей науково-практичної конференції. – Харків, 2002. – С. 25-26.

2 / 1

Садовник Е.В.

17

К вопросу о качестве эрадикации хеликобактерной инфекции при применении современных схем лечения

Стаття

Медицина сьогодні і завтра. – 2002. - № 2. – С. 73-75.

(фахове видання)

3 / 2

Гоженко А.И.

18

Влияние антисекреторных препаратов на качество эрадикации НР-инфекции препаратом Де-нол

Стаття

Український медичний альманах. – 2002. - № 2. – С. 12-14.

(фахове видання)

3 / 2

Гоженко А.И.

19

До питання про строки інфікування НР-інфекцією моряків торговельного флоту

Стаття

Вісник морської медицини. – 2002. - № 2. – С. 8-11.

(фахове видання)

4

 

20

До питання про терміни інфікування гелікобактерною інфекцією осіб чоловічої статі при проходженні військової служби

Стаття

Одеський медичний журнал. – 2002. - № 4. – С. 88-89.

(фахове видання)

2 / 1

Гоженко Н.Ф., Гоженко А.І.

21

Випадок прогресуючої атрофії слизової оболонки шлунка на фоні неконтрольованого приймання антисекреторних препаратів

Стаття

Одеський медичний журнал. – 2002. - № 5. – С. 90.

(фахове видання)

1

 

22

Влияние стадии развития хронического гастрита типа В на эффективность препаратов Де-нол и Гастро-норм у лиц молодого возраста

Стаття

«Лекарства-человеку» – 2002. – Т. XVII, № 3. – С. 79-83.

(фахове видання)

5 / 4

Гоженко А.И., Садовник Е.В.

23

Вплив стадії розвитку хронічного гастриту типу В на ефективність блокувачів “протонної помпи”

Стаття

Буковинський медичний вісник. – 2002. - № 3. – С.33 -34.

(фахове видання)

2 / 1

Гоженко А.І.

24

Випадок виразкоутворення у моряка торговельного флоту, спровокований попаданням сечовини з вантажного приміщення у систему питної води

Стаття

Вісник морської медицини. – 2002. - № 3. – С. 3-4.

(фахове видання)

2

 

25

Вплив термінів загострення на виявлення НР-інфекції при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки

Стаття

Галицький лікарський вісник. – 2002. – Т.9, № 4. – С. 6-7.

(фахове видання)

2 / 1

Гоженко А.І.

26

Хеликобактерная инфекция и буккальный эпителий

Стаття

Вісник стоматології. – 2002. - № 4. – С. 2-3.

(фахове видання)

2 / 1

Гоженко А.И.

27

Роль НР-инфекции в этиологии язвенной болезни

Стаття

Экспериментальная и клиническая медицина. – 2002. - № 3. – С. 138-140.

(фахове видання)

3 / 2

Гоженко А.И., Садовник Е.В.

28

Вплив нітратів у кавунах на життєдіяльність НР-інфекції

Стаття

Науково-методичний журнал “Наукові праці”. – 2002. – Том 21, випуск 8. – С. 106-108.

3

 

29

Роль концентрації НР-інфекції у формуванні симптому “печії” у хворих на хронічний гастрит типу В

Стаття

Проблеми епідемігії, діагностики, клініки, лікування та профілактики інфекційних хвороб: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті Л.В.Громашевського. – Київ, 2002. – С. 302-304.

3 / 2

Гоженко А.І., Садовник Є.В.

30

Семейные очаги хеликобактериоза как отражение стадийности развития хронического гастрита типа В

Стаття

Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2003. - №2/1. – С. 434-435.

(фахове видання)

2 / 1

Гоженко А.И.

31

До питання про взаємовідношення НР-інфекції та кислотно-пептичного чинника при різних стадіях і періодах виразкової хвороби дванадцятипалої кишки

Стаття

Буковинський медичний вісник. – 2003. - № 2. – С. 43-48.

(фахове видання)

6 / 5

Гоженко А.І.

32

До питання про наявність активних форм гелікобактерної інфекції у ротовій порожнині як чинника формування орально-орального шляху передачі

Стаття

Одеський медичний журнал. – 2003. - № 3. – С. 82-83. (фахове видання)

2 / 1

Гоженко А.І.

33

К вопросу о выявлении и степени обсеменения слизистой культи желудка хеликобактерной инфекцией после резекции по поводу язвенной болезни двенадцатиперстной кишки

Стаття

Вісник морської медицини. – 2003. - № 2. – С. 4-6.

(фахове видання)

3 / 2

Короленко Р.Н.

34

Менопауза як чинник, провокуючий загострення виразкової хвороби дванадцятипалої кишки

Стаття

Вісник наукових досліджень – 2003. - № 1. – С. 130-131.

(фахове видання)

2 / 1

Гоженко А.І.

35

Порушення мікроциркуляції у слизовій шлунку як чинник формування кровотеч із гігантських виразок

Стаття

Галицький лікарський вісник. – 2003. – Т.10, № 2. – С. 22-23.

(фахове видання)

2 / 1

Гоженко А.І.

36

Влияние применения препаратов антисекреторного действия на стадийность хронического гастрита типа В

Стаття

«Лекарства – человеку». – 2003. – Том XVIII , № 1. – С. 37-41.

(фахове видання)

5 / 4

Гоженко А.И.

37

К вопросу о выборе методов тестирования на хеликобактерную инфекцию детей, страдающих аллергией, и подростков

Стаття

Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2003. - № 2/2. – С. 843-844.

(фахове видання)

2

 

38

Влияние курения на уровень кислотности и степень обсеменения слизистой оболочки желудка H.pylori у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки

Стаття

Врачебное дело. – 2003. - № 7. – С. 61-63.

(фахове видання)

3

 

39

Оперативные вмешательства как фактор, провоцирующий процесс язвообразования у больных хроническим гастритом типа В

Стаття

Лікарська справа. – 2003. - № 8. – С. 100-101.

(фахове видання)

2 / 1,5

Гоженко А.И., Короленко Р.Н.

40

Влияние длительности обострения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки на сроки формирования реактивного холецистопанкреатита

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2003. – Т.II. - № 1. – С. 2-4.

3 / 2

Гоженко А.И., Короленко Р.Н.

41

Хронический гастрит типа В как фактор, способствующий развитию вирусного гепатита А

Стаття

Гепатиты в практике терапевта, семейного врача и инфекциониста. Современные методы диагностики и терапии: Материалы научно-практической конференции с международным участием – Харьков, 2003. – С. 13-15.

3 / 2

Немиров-ская Э.С., Короленко Р.Н.

42

Семейная медицина как ведущая форма медицины в борьбе с хеликобактерной инфекцией

Стаття

Сучасний стан та перспективи розвитку соціальної медицини та організації охорони здоров’я: напрямки та шляхи реформування системи охорони здоров’я (до 80-тирічного ювілею кафедри соціальної медицини, управління та економіки охорони здоров’я ОДМУ): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 2003. – С. 140-142.

3

 

43

Своєчасне виявлення і лікування хронічного гастриту типу В у батьків як метод профілактики розвитку хронічного гелікобактеріозу у дітей

Тези

Профілактика та реабілітація найбільш поширених захворювань у дітей та удосконалення їх диспансеризації (тези доповідей науково-практичної конференції. – Київ, 2002.). – Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2003. - № 1. – С. 74.

1 / 0,5

Гоженко А.І., Чеботарьов О.П., Садовник Є.В.

44

К вопросу о необходимости проведения рН-метрии при направлении больных на санаторно-курортное лечение

Тези

Лікувальні фізичні чинники та здоров’я людини: тези доповідей II з’їзду всеукраїнської асоціації фізіотерапевтів та курортології, науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Одеса, 2003. – С. 71-72.

2 / 1

Гоженко А.И., Садовник Е.В., Чеботарёв А.П.

45

Контроль за санацией НР-инфекции как фактор, повышающий эффективность санаторного этапа реабилитации при хроническом гастрите

Тези

Актуальные вопросы организации курортного дела, курортной политики и физиотерапии: тезисы докладов III республиканского конгресса курортологов и физиотерапевтов. – Евпатория, 2003. – С. 18.

1 / 0,5

Гоженко А.И., Садовник Е.В.

46

Выявляемость патологии желудочно-кишечного тракта у детей и подростков при комплексном обследовании

Тези

Медицинская реабилитация в педиатрии: тезисы докладов научного практического симпозиума с международным участием. – Евпатория, 2003. – С. 27-28.

2 / 1,5

Немиров-ская Э.С., Короленко Р.Н.

47

Роль артеріальної гіпертензії у формуванні кровотеч із ерозівних уражень слизової цибулини дванадцятипалої кишки у хворих на хронічний гастрит типу В

Тези

Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування (тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2003 р.) Галицький лікарський вісник. – 2003. - № 1. – С. 48-49.

2 / 1,5

Гоженко А.І., Садовник Є.В., Чеботарьов О.П.

48

Организация тестирования на НР-инфекцию всех членов семьи как форма борьбы с семейными очагами хеликобактериоза

Тези

Наука і практика – сімейній медицині: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харьків, 2003. – С. 86-87.

2 / 1,5

Гоженко А.И., Немиров-ская Э.С., Садовник Е.В.

49

Атрофия слизистой антрального отдела желудка как следствие применения омепразола

Тези

Нове в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань органів травлення (тези доповідей науково-практичної конференції). – Київ, 2003. – збірка “Злоякісні новоутворення” (вип. 6). – С. 8-9.

2 / 1,5

Чеботарёв А.П.

50

К вопросу о степени обсеменения слизистой желудка хеликобактерной инфекцией у женщин, страдающих хроническим гастритом типа В, в период менопаузы

Тези

Менопауза: гормони і мозок, психіка і соматика: тези доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 3.

1 / 0,5

Гоженко А.И., Садовник Е.В.

51

К вопросу о необходимости тестирования на хеликобактерную инфекцию детей, воспитывающихся в условиях интернатных учреждений

Тези

Медико-соціальні аспекти охорони здоров’я дітей – сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування: тези доповідей науково-практичної конференції. –Харків, 2003. – С. 25-27.

3

 

52

К вопросу о влиянии длительного психоэмоционального стресса на уровень обсеменения слизистой желудка хеликобактерной инфекцией у преподавателей, страдающих хроническим гастритом типа В

Тези

Стрес, шок, термінальні стани: тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, клінічних ординаторів. – Донецьк, 2003. – С. 9.

1 / 0,5

Гоженко А.И., Садовник Е.В.

53

Виразкова хвороба: етіологія і патогенез

Стаття

Досягнення біології та медицини. – 2004. - № 1 (3). – С. 108-111.

(фахове видання)

4 / 3

Гоженко А.І.

54

К вопросу о качестве эрадикации при лечении больных с неосложнённой формой язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, ассоциированной с хеликобактерной инфекцией, препаратами Де-Нол и Гастро-Норм

Стаття

Матеріали ХV з’їзду терапевтів. – Київ, 2004. – С. 111-112.

(фахове видання)

2

 

55

Вплив дуоденогастрального рефлюксу на показники внутрішньошлункової рН-метрії у хворих на хронічний гастрит типу В

Стаття

Одеський медичний журнал. – 2004. - № 2. – С. 94-96.

(фахове видання)

3 / 2

Короленко Р.Н., Садовник Є.В.

56

Топографическое различие локализации язвенных дефектов при язвенной болезни как отражение стадийности развития хронического гастрита типа В

Стаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2004. – Т.III, № 2, Ч.2. – С. 409-410.

(фахове видання)

2

 

57

К вопросу о преимуществе стадийного подхода к выбору схемы лечения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки

Стаття

Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2004. - № 3. – С. 2-5. (фахове видання)

4

 

58

К вопросу о значении степени обсеменения слизистой желудка хеликобактерной инфекцией для процесса самозаживления язв двенадцатиперстной кишки

Стаття

35 випуск міжвідомчого збірника “Гастроентерологія”. – 2004. – С. 228-233.

(фахове видання)

6 / 5

Короленко Р.Н.

59

Частота выявления хеликобактерной инфекции у больных с желчнокаменной болезнью

Тези

II Конгресс специалистов ультразвуковой диагностики Украины: тезисы докладов. – Киев, 2004. – С. 17-18.

2

 

60

Випадок швидкої атрофії слизової шлунку у 13-ти річної дівчини під впливом препарату “Омепразол”

Тези

Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини та стоматології: тези доповідей 66 підсумкової конференції СНТ ім. М.Д. Довгялло. – Донецьк, 2004. – С. 57-58.

2

 

61

К вопросу об обязательном тестировании на хеликобактерную инфекцию слизистой желудка в области тела по малой кривизне при язвенной болезни

Тези

Матеріали конференції «Терапевтичні читання пам’яті академіка Л.Т.Малої». – Харьків, 20-21 травня 2004р. – C. 10.

1

 

62

Роль клинической патологической патофизиологии в решении проблемы хронического хеликобактериоза

Тези

III-і читання ім. В. В. Підвисоцького: тези доповідей наукової конференції. – Одеса, 2004. – С. 15-16.

2

 

63

К вопросу о выявляемости хеликобактерной инфекции у матерей, имеющих детей дошкольного возраста, которые страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта

Тези

Здорова дитина: здоровій дитині – здорове середовище: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 2004. – С. 64-65.

2

 

64

Виявлення гелікобактерної інфекції у хворих на артеріальну гіпертензію, які проходили лікування в умовах стаціонару

Тези

Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування: тези доповідей науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2004. – C. 4-5.

2

 

65

Виявлення геликобактерної інфекції у жінок з міомою матки

Тези

Х Конгрес СФУЛТ: тези доповідей. – Чернівці, 2004. – С. 132.

1 / 0,5

Безносенко П.В., Короленко Р.М.

66

Влияние сроков обострения хронического гастрита типа В на формирование реактивного холецистопанкреатита

Стаття

«Актуальні питання медичної науки та практики» (збірник наукових праць). – Випуск 68, Книга 1 – Запоріжжя, 2005. – С. 4-8.

(фахове видання)

5

 

67

До питання про виникнення жовтого окрасу фібрину, який прикриває виразку при виразковій хворобі 12-типалої кишки

Стаття

Шпитальна хірургія. – 2005. - № 3. – С. 117-119.

(фахове видання)

3 /2,5

Чеботарьов О.П., Вара В.Т., Горбенко Ю.В.

68

Выявление хеликобактерной инфекции у моряков, страдающих холецистопанкреатитом

Стаття

Вісник морської медицини. – 2005. - № 3. – С. 35-37.

(фахове видання)

3

 

69

К вопросу о необходимости применения препаратов растительного происхождения – масла облепихи и настойки эхинацеи – в лечении язвенной болезни 12-типерстной кишки

Стаття

Нутрицевтична підтримка для зміцнення здоров’я та при різних патологічних станах: Материалы научно-практической конференции. – Днепропетровск, 2005. – С. 108-111.

4

 

70

Виявлення гелікобактерної інфекції у хворих на хронічне запалення підшлункової залози під час загострення

Тези

Ювілейний VIII З’їзд Всеукраїнського лікарського товариства: тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 118-119.

2 /1,5

Бекало Т.П., Шагіна О.П.

71

Степень обсеменённости слизистой желудка хеликобактерной инфекцией у больных, идущих на лапароскопическую холецистэктомию по поводу желчнокаменной болезни, подтверждённой ультразвуковой диагностикой

Тези

Ультразвукові дослідження в хірургії: тези доповідей міжнародної науково-практичної школи-семінару. – АР Крим, Судак, 2005. – C. 20-22.

3 / 2

Бекало Т.П.

72

К вопросу о выявляемости хеликобактерной инфекции у отцов, имеющих детей дошкольного возраста, которые страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта

Тези

ЗДРОВА ДИТИНА: здоров’я дитини та її сім’ї: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці. 2005. – С. 75-76.

2 /1,5

Чеботарёв А.П.

73

Выявляемость и топография расселения на слизистой желудка хеликобактерной инфекции у больных с сочетенной патологией жёлчного пузыря и сосудов нижних конечностей

Тези

XI засідання Українського Допплерівського Клубу: тези доповідей. – Київ, 2005. – С. 9-10.

2 / 1

Бекало Т.П., Чеботарёв А.П., Удовиченко П.Н., Безрученко Л.Н.

74

Роль стрессовых ситуаций в рецидивировании язвенной болезни 12-типерстной кишки, ассоциированной с хроническим гастритом типа В

Тези

IV-і читання ім. В.В. Підвисоцького: тези доповідей наукової конференції. – Одеса, 2005. – С. 19-20.

2

 

75

Взаємовідношення імунітету, кислотно-пептичного чинника та гелікобактерної інфекції як відображення патологічного гомеостазу на слизовій шлунку при хронічному гастриті типу В

Тези

Патофізіологія гомеостазу: тези доповідей семінару. – Одеса, 2005. – С. 224-225.

2

 

76

Особенности биохимического состава желудочного сока у больных язвенной болезнью   двенадцатиперстной кишки в разные фазы и стадии патологического процесса

Стаття

Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2006. - № 1 (3). – С. 220-25.

(фахове видання)

4 / 1

Гоженко А.И., Доломатов С.И.

77

К вопросу о влиянии различных факторов на формирование коккообразных (неактивных) форм хеликобактерной инфекции

Стаття

Гастроентерологія (міжвідомчий збірник) – 2006. – Випуск 37. – С. 49-54. (фахове видання)

6

 

78

К вопросу о выявляемости хеликобактерной инфекции у больных с сочетанной патологией – хроническим бронхитом и хроническим пиелонефритом

Стаття

Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2006. - № 2 (4).– С. 86-88.

(фахове видання)

3 / 2

Макарова Г.В.

79

К вопросу о скорости нарастания концентрации хеликобактерной инфекции на слизистой желудка у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки

Стаття

Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2006. - № 3. – С. 22-23.

(фахове видання)

2

 

80

К вопросу о концентрации «остаточного» аммиака в полости желудка у больных язвенной болезнью 12-типерстной кишки в разные фазы патологического процесса

Стаття

Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2006. - № 3 (5). – С. 86-89.

(фахове видання)

4 / 3

Петрашенко Н.П., Жуков В.А.

81

Изменение концентрации активных форм хеликобактерной инфекции на слизистой желудка у больных хроническим гастритом типа В при дуодено-гастральном рефлюксе как отражение естественного саногенеза

Тези

V-і читання ім. В. В. Підвисоцького: тези доповідей наукової конференції. – Одеса, 2006. – С. 51-52.

2 /1,5

Гоженко А.И., Петрашенко Н.П.

82

Влияние обострения хронического бронхита на   качество фармакологического саногенеза при лечении хронического гастрита типа В

Тези

V-і читання ім. В. В. Підвисоцького: тези доповідей наукової конференції. – Одеса, 2006. – С. 57-58.

2 / 1

Макарова Г.В.

83

18 случаев рака желудка, развившегося на фоне приёма препаратов – блокаторов „протоновой помпы”

Тези

XI-й з’їзд онкологів України: тези доповідей. – АР «Крим», Судак, 2006. – С. 124.

1/ 0,5

Безносенко П.В., Смоляков С.Н., Высоцкий О.В.

84

Возникновение реактивного панкреатита как следствие отсутствия контроля за уровнем кислотности при лечении больных хроническим гастритом типа В ингибиторами протоновой помпы

Тези

Ультразвукова діагностика в гастроентерології: тези доповідей міжнародної науково-практичної школи -семінару. – АР Крим, Судак, 2006. – С. 10-11.

2 / 1

Бекало Т.П.

85

Выявление и эрадикация хеликобактерной инфекции у подростков с хроническим бронхитом как мера профилактики новых обострений

Тези

Здорова дитина: здорова дитина та генетичні аспекти її розвитку: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 2006. – С. 78-79.

2 / 1

Макарова Г.В.

86

Виявлення гелікобактерної інфекції у хворих із різною патологією в умовах терапевтичного стаціонару

Тези

ХI Конгрес СФУЛТ: тези доповідей. – Полтава, 2006. – С. 335-336.

2 / 1,5

Ярова В.М., Нанарова А.В., Сердюк Є.О., Маяцька В.В.

87

Хеликобактериоз

Моно- графія

Хеликобактеріоз / Авторський колектив Авраменко А.О.(керівник), Гоженко А.І. – Миколаїв: МПП «Х-press», 2007. – С. 21-240.

336 / 219

Гоженко А.І.

88

К вопросу о концентрации хеликобактерной инфекции на слизистой желудка по топографическим зонам у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, перенесших желудочно-кишечное кровотечение

Стаття

Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2007. - № 2 (11). – С.41.

(фахове видання)

1

 

89

К вопросу о механизмах возникновения боли при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки в фазу обострения

Стаття

Гастроентерологія (міжвідомчий збірник). – 2007. – Випуск 39. – С. 157-162.

(фахове видання)

6

 

90

К вопросу о механизме заживления язвенных дефектов при язвенной болезни, ассоциированной с хеликобактерной инфекцией, при применении ингибиторов «протоновой помпы»

Стаття

Український медичний альманах. – 2007. – Т. 10, № 2. – С. 10-12.

(фахове видання)

3

 

91

Патофизиология хронического гастрита типа В (лекция)

Стаття

Український медичний альманах. – 2007. – Т. 10, № 3. – С. 200-205.

(фахове видання)

6

 

92

К вопросу о преимуществах проведения комплексного обследования с применением эндоскопической техники у больных, страдающих хроническим гастритом типа В

Стаття

Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2007. - № 3. – С. 26.

(фахове видання)

1

 

93

Случай развития недифференцированной формы рака желудка у больного, страдавшего язвенной болезнью желудка, ассоциированной с хеликобактерной инфекцией, на фоне длительного применения препарата «Омепразол»

Стаття

Патологоанатомічна діагностика хвороб людини: здобутки, проблеми, перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження професора Н.М. Шінкермана. –Чернівці, 2007. – С. 51-54.

4 / 2

Безносенко П.В., Смоляков С.Н., Высоцкий О.В., Василик В.В.

94

К вопросу о концентрации «остаточного аммиака» в полости желудка у больных хроническим гастритом типа В с симптомом «изжога» до и после курса лечения

Тези

VI-е чтения им. В. В. Подвысоцкого: тезисы докладов научной конференции. – Одесса, 2007. – С. 43-44.

2

 

95

Влияние «остаточного» аммиака на центральную нервную систему детей

Тези

ЗДОРОВА ДИТИНА: формування інноваційної парадигми збереження здоров’я дітей: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 2007. – С. 78-79.

2

 

96

Язвенная болезнь (очерки клинической патофизиологии)

Моно-графія

Язвенная болезнь (очерки клинической патофизиологии) / Авторський колектив Авраменко А.О.(керівник), Гоженко А.І., Гойдик В.С.– Одеса, 2008. – С. 13-148; 189-244.

304 / 190

Гоженко А.І., Гойдик В.С.

97

К вопросу о локализации и численности язвенных дефектов, которые образуются у больных хроническим хеликобактериозом и при экспериментальном моделировании на крысах

Стаття

Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2008. - № 2 (12). – С. 124-127.

(фахове видання)

4 / 2

Гоженко А.И., Гойдык В.С.

98

К вопросу о феномене «отдачи», возникающем у больного хроническим гастритом типа В при проведении эрадикации по схемам, в которых отсутствуют ингибиторы протоновой помпы

Стаття

Проблеми військової охорони здоров’я (збірник наукових праць). – 2008. – випуск 23. – С. 3-9.

(фахове видання)

7

 

99

К вопросу о стадийном изменении уровня обсеменённости слизистой желудка НР-инфекцией, показателей внутрижелудочного давления и концентрации «остаточного» аммиака в полости желудка у больных язвенной болезнью 12-ти перстной кишки

Стаття

Український науково-медичний молодіжний   журнал. – 2008. - № 3. – С. 15-18.

(фахове видання)

4

 

100

Гидроксид аммония как фактор, вызывающий эрозивно-язвенные поражения слизистой желудка и 12-перстной кишки (экспериментальные исследования)

Стаття

Медична гідрологія та реабілітація. – 2008. - № 4. – С. 49-60.

(фахове видання)

12 / 8

Гоженко А.И., Смоляков С.Н.

101

К вопросу о стадийном изменении уровня обсеменённости слизистой желудка НР-инфекцией, показателей внутрижелудочного давления и концентрации «остаточного» аммиака в полости желудка у больных язвенной болезнью желудка (медиогастральная локализация)

Стаття

Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2008. – Т.3, № 3. – С. 39-43.

(фахове видання)

5

 

102

К вопросу о зависимости локализации и размеров эрозий луковицы 12-типерстной кишки от диаметра пилорического канала и состояния пилорического жома у больных хроническим хеликобактериозом

Тези

VII-е чтения им. В. В. Подвысоцкого: тезисы докладов научной конференции. – Одесса, 2008. – С. 55-56.

2

 

103

Новый способ экспериментального моделирования эрозивно-язвенных поражений гастродуоденальной зоны у крыс

Тези

VIII-е чтения им. В. В. Подвысоцкого: тезисы докладов научной конференции. – Одесса, 2009. – С. 95-97.

3 / 2

Гоженко А.И., Смоляков С.Н.

104

Новые взгляды на этиологию и патогенез язвенных поражений гастродуоденальной зоны у больных хроническим хеликобактериозом

Тези

VIII-е чтения им. В. В. Подвысоцкого: тезисы докладов научной конференции. – Одесса, 2009. – С. 118-120.

3 / 2

Гоженко А.И.

105

К вопросу о необходимости проведения дыхательного теста лётчикам, страдающим хроническим гастритом типа В

Тези

Актуальные проблемы биофизической медицины: тезисы докладов VI-го международного симпозиума. – Киев, 2009. – С. 4-5.

2

 

II. Після захисту докторської дисертації

106

Роль «остаточного» аммиака у больных хроническим хеликобактериозом в формировании деструктивных поражений гастродуоденальной зоны

Cтаття

Журнал АМН України. – 2009. – Т.15, № 4. – С. 789-801. (фахове видання)

13 / 11

Гоженко А.И., Крутиков Д.С.

107

К вопросу о диаметре пилорического канала и тонусе пилорического жома у пациентов с эрозивно-язвенными поражениями пилородуоденальной зоны в острую фазу патологического процесса

Cтаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2009. – Том VIII, № 3 (29). – С. 3-4.

(фахове видання)

2

 

108

К вопросу о стадийном изменении уровня обсеменённости слизистой желудка НР-инфекцией, показателей внутрижелудочного давления и концентрации «остаточного» аммиака в полости желудка у больных с эрозивными поражениями луковицы двенадцатиперстной кишки до и после лечения

Cтаття

Український медичний альманах. – 2009. – Т. 12, № 5. – С. 14-16.

(фахове видання)

3

 

109

К вопросу о стадийном изменении уровня обсеменённости слизистой желудка НР-инфекцией, показателей внутрижелудочного давления и концентрации «остаточного» аммиака в полости желудка у больных язвенной болезнью желудка (выходной отдел)

Cтаття

Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2009. - № 3 (17). – С. 129-134.

(фахове видання)

6 / 4

Гоженко А.И., Лебедева Т.Л.

110

Новый взгляд на механизм формирования симптома «изжога» у больных хроническим гастритом типа В

Cтаття

Клінічна та експериментальна патологія. – 2009. – Том VIII, № 4 (30). – С. 3-6.

(фахове видання)

4 / 3

Шухтина И.Н.

111

К вопросу об искусственных причинах формирования внутриклеточного «депо» хеликобактерной инфекции у больных хроническим гастритом типа В

Cтаття

Український медичний альманах. – 2009. – Т. 12, № 6. – С. 225-226.

(фахове видання)

2 / 1

Шухтина И.Н.

112

К вопросу о времени адаптации хеликобактерной инфекции к новому рН среды обитания в желудке при использовании ингибиторов протонной помпы

Cтаття

Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2009. – Т. 4, № 1. – С. 16-19.

(фахове видання)

4

 

113

Влияние состояния пилорического жома на локализацию и размеры эрозий луковицы двенадцатиперстной кишки у больных хроническим гастритом типа В

Cтаття

Буковинський медичний вісник. – 2010. – Том 14, № 1 (53). – С. 3-5.

(фахове видання)

3

 

114

Выявление хеликобактерной инфекции у больных, страдающих желчнокаменной болезнью

Cтаття

Світ медицини та біології. – 2010. - № 2. – С.7-9.

(фахове видання)

3 / 2

Короленко Р.Н., Немиров-ская Э.С.

115

К вопросу о естественных причинах формирования внутриклеточного «депо» хеликобактерной инфекции у больных хроническим гастритом типа В

Cтаття

Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2010. - № 2 (20). – С. 119-122.

(фахове видання)

4 / 3

Шухтина И.Н., Гоженко А.И.

116

Роль личностных особенностей больных хроническим гастритом типа В в формировании внутриклеточного (внутритканевого) «депо» хеликобактерной инфекции

Тези

I X-е чтения им. В. В. Подвысоцкого: тезисы докладов научной конференции. – Одесса, 2010. – С. 103-104.

2 / 1

Гоженко А.И., Шухтина И.Н.

117

Проблеми реабілітації та профілактики сколіотичної хвороби у підлітковому віці

Тези

Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації: тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Хмельницький, 2011. – С. 169-172.

4 / 2

Кондра-тюк О.А.

118

Порушення зору у дітей дошкільного віку як соціальна проблема

Тези

Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації: тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Хмельницький, 2011. – С. 172-175.

4 /2

Ланкович А.О.

119

Виявлення патології гастродуоденальної зони шлунково-кишкового тракту у хворих реабілітаційного центру

Тези

Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації: тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Хмельницький, 2011. – С. 175-178.

4 / 2

Лиса Т.А.

120

Ожиріння як соціальна проблема сучасної молоді

Тези

Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації: тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Хмельницький, 2011. – С. 182-185.

4 / 1

Нагорна І.С.

121

Розподіл хворих з остеохондрозом хребта поперекового відділу з урахуванням неврологічних проявів у основній та контрольній групі

Тези

Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації: тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Хмельницький, 2011. – С. 185-187.

3 / 1

Павленко І.А.

122

Дослідження внутрішньої картини хвороби (ВКХ) у дітей із важкими захворюваннями

Тези

Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації: тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Хмельницький, 2011. – С. 200-203.

4 / 1

Харченко І.В.

123

Частота выявления НР-инфекции на слизистой желудка у больных хроническим гастритом типа В после применения ингибиторов протоновой помпы

Тези

VIII международная медико-фармацевтическая конференция студентов и молодых учёных (85-й ежегодный научный форум): тезисы докладов. – Черновцы, 2011. – С. 241-243.

3 / 2

Шухтина И.Н.

124

Вплив лікувального масажу на рівень внутрішньошлункового тиску у хворих на хронічний гастрит типу В

Cтаття

Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон, 2011. – С. 34-36.

3 / 2

Лиса Т.А.

125

Показники термографії, вазографії та динамометричного дослідження у хворих з остеохондрозом хребта поперекового відділу основної та контрольної груп

Cтаття

Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон, 2011. – С. 42-44.

3 / 1

Павленко І.А.

126

Тема смерті в переживаннях важко- і хронічно хворих дітей

Cтаття

Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон, 2011. – С. 170-72.

3 / 1

Харченко І.В.

127

Вплив внутрішньоклітинного «депо» гелікобактерної інфекції на формування атрофічних змін у залозах слизової шлунку

Cтаття

Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2011. - № 16. – С. 83-85.

(фахове видання)

3 / 2

Гоженко А.І., Шухтіна І.М.

III. Навчально-методичні праці

128

Основи патологічної фізіології: навчально-методичний комплекс

Навчально-методич-ний посібник

Миколаїв: МПП «Ілліон», 2012. – 196 с.

196

 

 

Книги Авраменка А.О.