Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Сертифікатні курси

  Сертифікатний курс «Лідерство та особистість»

  Обсяг: 180 годин - 6 кредитів (7 тижнів)

  Дати проведення: 02.05.2023 по 13.06.2023

  Викладач: Нестеренко Світлана Сергіївна професор кафедри управління та адміністрування, д.е.н., доцент

  Контакти:

  Телефон викладача: +380976983374

  Електронна пошта: SvetlanaNesterenko@ukr.net

  Вайбер: +380976983374

  Загальна мета курсу: здобуття додаткових, спеціальних, професійних та наукових знань із особливостей курсу у формуванні в майбутніх менеджерів системи спеціальних знань із проблем та перспектив розвитку менеджменту підприємств та організацій на засадах лідерства.

  Основні завдання курсу:

  1) ознайомлення з теоретичними підходами, експериментальними та прикладними дослідженнями в галузі лідерства;

  2) освоєння здобувачами прийомів, методів, процедур, технологій лідерського впливу на послідовників;

  3) оволодіння методами психодіагностики та використання їх результатів у самоменеджменті та роботі зі своїми послідовниками;

  4) формування навичок психологічного аналізу діяльності колективу організації;

  5) опанування основними методами саморегуляції, самоменеджменту та саморозвитку лідерського потенціалу;

  6) розуміння принципів та методів формування організаційної культури командної взаємодії.

  Вартість: 4200 грн.

  *для здобувачів Університету «Україна» та Фахового коледжу «Освіта» - 2400 грн.

  ** за умови набору групи


  Сертифікатний курс «Фінанси підприємств»

  Обсяг: 90 годин - 3 кредити (7 тижнів)

  Дати проведення: 02.05.2023 по 13.06.2023

  Викладач: Мельничук Наталія Юріївна професор кафедри фінансів та обліку, д.е.н., доцент

  Контакти:

  Телефон викладача: +380689544173

  Електронна пошта: natasha_shevchuk_2012@ukr.net

  Вайбер: +380689544173

  Загальна мета програми: здобуття додаткових, спеціальних, професійних та наукових знань із особливостей функціонування фінансів підприємств, аналізу фінансової звітності суб’єктів господарювання, створення власного бізнесу або розширення існуючого за рахунок використання унікальних управлінських методик та підходів залучення грантових або інвестиційних ресурсів.

  Основні завдання програми:

  – засвоїти базові (фінансові, маркетингові, управлінські) та спеціальні (розрахунок фінансових показників, складання бізнес-планів, формування фінансових стратегій) навички, що дадуть можливість пройти шлях від ідеї створення бізнесу до побудови ефективного бізнес-проєкту;

  – здобути навички: економічного обґрунтування фінансових процесів господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналізу фінансової звітності для прийняття управлінських рішень без фінансового менеджера, визначення бренд-стратегії та розробки бізнес-проєкту, використання цифрових технологій в обслуговуванні бізнес-процесів, пошуку інвестиційних та грантових ресурсів;

  – виконати: практичні групові та індивідуальні завдання під час практичних занять, завдань аналітичного характеру, курсову роботу з підготовкою публічного захисту та презентаційного виступу щодо результатів навчання, апробацію результатів науково-практичних досліджень із проблем і перспектив становлення та розвитку фінансів підприємств у матеріалах наукової публікації.

  Цей курс орієнтований на такі категорії слухачів:

  – викладачі, студенти, аспіранти, бажаючі поглибити практичні основи фінансів підприємств на сучасному рівні;

  – люди, які замислюються над відкриттям власного бізнесу, але потребують системного бачення фінансів підприємства;

  – нефінансові менеджери, що бажають більш системно зрозуміти роботу бізнесу та здобути фінансовий погляд на роботу підприємства;

  – фінансові менеджери, які прагнуть систематизувати свої знання, віднайти певні прогалини та визначити план власного розвитку;

  – широке коло слухачів, що цікавиться фінансовою тематикою.

  Вартість: ? грн.

  *для здобувачів Університету «Україна» та Фахового коледжу «Освіта» - ? грн.

  ** за умови набору групи


  Сертифікатний курс «7 кроків до досконалості управління персоналом»

  Обсяг курсу – 45 годин 1,5 кредити (7 тижнів)

  Термін навчання – 7 тижнів

  Дати проведення: 02.05.2023 по 13.06.2023

  Викладач: Семененко Олена Володимирівна доцент кафедри управління та адміністрування, кандидат економічних наук, доцент

  H_Semenenko@ukr.net

  Мета програми- підвищення рівня професійної компетентності керівників структурних одиниць здійснювати ефективне управління персоналом через поглиблення знань та розвиток умінь і навичок, необхідних для виконання керівних функцій в умовах інтеграційних та трансформаційних процесів, посилення уваги на працівника як психологічного чинника з метою сприяння продуктивності праці.

  Анотація програми

  Модуль 1. Система управління персоналом

  Заплановані результати навчання:

  - формування ефективної системи управління персоналом в організації; обґрунтовування концептуальних засад та методологічних принципів управління персоналом;

  - формування успішної команди як соціального утворення;

  - визначення місії, наміру та призначення команди; принципів, етапів формування та динаміки розвитку команди;

  - формування знань про теорії, стилі лідерства та мислення лідера, сценарії прийняття рішень у команді, методики делегування, аналізу життєвого циклу організації;

  - з’ясування сутності організаційної культури організації, впливу на ефективність управління персоналом та іміджу підприємства;

  - оцінювання рівня організаційної культури організації; розроблення пропозицій щодо поліпшення його рівня.

  Модуль 2. Менеджмент персоналу в організаціях

  Заплановані результати навчання:

  - аналіз та реалізація нематеріальних і матеріальних форм мотивування персоналу як складової продуктивності праці;

  - поглиблення знань про інструменти та технології комунікацій; використання способів ділового спілкування в управлінні;

  - встановлення комунікаційних зв’язків між працівниками, підрозділами, організаціями з метою прийняття ефективних рішень;

  - забезпечення ефективного обміну інформацією між групами працівників, суспільними та політичними формуваннями з метою вирішення тактичних та стратегічних завдань підприємства;

  - використання технології ефективного спілкування та раціональної поведінки в конфлікті;

  - виявлення механізму та причин конфліктів з метою подальшого його регулювання, розв’язання.

  Вартість: ? грн.

  *для здобувачів Університету «Україна» та Фахового коледжу «Освіта» - ? грн.

  ** за умови набору групи


  Сертифікатний курс «Управління природокористуванням»

  Обсяг курсу – 90 годин 3 кредити

  Термін навчання – 4 тижні

  Дати проведення: 2.05.23 по 30.05.23

  Викладач: Дубас Ростислав Григорович,

  завідувач кафедри управління та адміністрування, д.е.н., професор

  Контакти: (067) 969-32-57, dubasr@ukr.net

  Анотація програми

  Модуль 1. Характеристика природних ресурсів та можливість їх використання

  Заплановані результати навчання: сформувати у слухачів теоретичні знання про види природних ресурсів, їх характеристику, практичну цінність, місце розташування та обсяги для потреб національної економіки.

  Модуль 2. Нормативно-законодавчі, організаційні та економічні основи природокористування в Україні

  Заплановані результати навчання: надати теоретичні знання та практичні навички щодо використання правового підґрунтя та реалізації методологічних і методичних управлінських підходів до збалансованого та ефективного природокористування.

  Вартість: 1200 грн.

  *для здобувачів Університету «Україна» та Фахового коледжу «Освіта» - 600 грн.

  ** за умови набору групи


  Сертифікатний курс «Загальна технологія будівельної кераміки»

  Обсяг курсу – 60 годин 2 кредити

  Термін навчання – 12 тижнів

  Дати проведення: 15.03.23 по 05.05.23

  Викладач: Смачило Оксана Володимирівна доцент кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій, к.т.н.

  (067) 252 83 85, oksana.sma79@gmail.com

  Модуль 1. Поняття хіміко-технологічного процесу виготовлення будівельної кераміки.

  Заплановані результати навчання: отримання теоретичних знань і практичних навичок щодо загальних закономірностей технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, найбільш типових хіміко-технологічних процесів виробництва будівельної кераміки.

  Вартість: 800 грн.

  *для здобувачів Університету «Україна» та Фахового коледжу «Освіта» - 400 грн.


  Сертифікатний курс «Бізнес план: схема розробки»

  Обсяг курсу – 30 годин 1кредит

  Термін навчання – 4 тижні

  Дати проведення: 2.05.23 по 30.05.23

  Викладач: Кулік Анна Володимирівна доцент кафедри управління та адміністрування, к.е.н., доц.

  Контакти 093-455-34-01, kylik_anna@ukr.net

  Мета програми - надати студентам цілісні та актуальні знання щодо особливостей розробки бізнес-плану для підприємств різних форм господарювання; набуття навичок формулювання завдань на кожному етапі розробки.

  Анотація програми

  Модуль 1. Теоретичні та практичні аспекти створення бізнес-плану з метою запровадження господарської діяльності

  Заплановані результати навчання: проєкт бізнес-плану для конкретного підприємства

  Вартість: ? грн.

  *для здобувачів Університету «Україна» та Фахового коледжу «Освіта» - ? грн.

  ** за умови набору групи


  Сертифікатний курс «Фінансова грамотність»

  Обсяг курсу – 60 годин 2 кредити

  Термін навчання – 1 тиждень

  Дати проведення: 15.03.23 по 22.03.23

  Викладач: Світлана Фурман, старший викладач кафедри фінансів та обліку

  Метою курсу є формування знань про фінанси у повсякденному житті людини, місцевої громади, українського суспільства та розвиток ключових підприємницьких і фінансових компетентностей; розвиток фінансової та економічної грамотності, дотримання правових норм у фінансовому житті, правильне фінансове планування.

  Анотація програми

  Модуль 1. Вступ до особистих фінансів

  Заплановані результати навчання:

  • розуміння базової економічної та фінансової термінології;
  • розуміння форм зайнятості, економічної активності (наймана праця, підприємництво тощо) та винагороди за працю;
  • усвідомлення потреби постійного навчання та розвитку навичок для побудови кар’єри, власного бізнесу тощо;
  • застосування концепцій фінансового планування і прогнозування вартості досягнення фінансових цілей;
  • ознайомлення із сутністю та видами податків, їхнім значенням для держави та суспільства.

  Модуль 2. Фінансова система та фінансові послуги

  Заплановані результати навчання:

  • розуміння методів здійснення платежів із використанням готівки, безготівкових коштів, електронних грошей; знайомство із платіжними системами;
  • усвідомлення ролі банків та небанківських фінансових установ в економіці та суспільстві та для кожного громадянина;
  • розуміння сутності страхування, видів особистого та майнового страхування, страхування відповідальності;
  • усвідомлення вартості грошей у часі та впливу інфляції на реальну вартість грошей.

  Модуль 3. Заощадження та інвестиції

  Заплановані результати навчання:

  • розуміння різних видів заощаджень, їхніх переваг та недоліків;
  • ознайомлення з поняттям інвестування, методами інвестування, основними інструментами;
  • розуміння переваг багаторівневої пенсійної системи та необхідності турбуватися про свою майбутню пенсію.

  Модуль 4. Запозичення та кредит

  Заплановані результати навчання:

  • ознайомлення з різними формами та джерелами запозичення коштів, розуміння їхньої вартості та пов’язаних із ними ризиків.

  Модуль 5. Як себе захистити

  Заплановані результати навчання:

  • усвідомлення сутності та видів ризиків (у тому числі фінансових), способів управління ними;
  • розуміння різних шахрайських схем під час користування фінансовими послугами та засобів захисту своїх коштів від шахраїв;
  • розуміння своїх основних прав та обов’язків як споживача фінансових послуг.

  Вартість: ? грн.

  *для здобувачів Університету «Україна» та Фахового коледжу «Освіта» - ? грн.

  ** за умови набору групи