Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Гранти

  Грантовий потенціал 2020р.

  навчально-виховних та структурних підрозділів Університету «Україна»

  з/п Найменування грантової пропозиції Навчально-виховний підрозділ, структурний підрозділ Виконавці Потенційний
  грантодавець
  Потенційні партнери Терміни подання
  1 2 3 4 5 6 7
  Інженерно-технологічний інститут
    Нові незабруднюючі та ресурсозберіга-ючі тех­нології синтезу та пере­робки в іонних розпла­вах надтвердих матері­алів для інструменталь­ної та хімічної проми­словості
  New non-polluting and resource-saving techno­logies of synthesis and processing in ionic melts of superhard materials for the tool making and chemical industries
  кафедра автомобільного транспорту, кафедра сучасної інженерії В.В. Малишев,
  А.І. Габ,
  Д.Б. Шахнін
  Вітчизняні та закордонні міністерства освіти і науки, підприємства Вітчизняні та закордонні заклади освіти і науки, підприємства Оголо-шення термінів подання на конкурс
  2. Теоретичне та практич­не обґрунтування нових екологічно безпечних низькотемпера-турних електролітів для здійс­нення електрохімічних процесів осадження, ра­фінування та переробки благородних металів
  Theoretical and practical background of new eco­logically safe low tempe­rature electrolytes for re­alization of electrochemi­cal processes of depositi­on, refining, and proces­sing of noble metals
  кафедра сучасної інженерії, кафедра автомобільного транспорту В.В. Малишев,
  А.І. Габ,
  Д.-М.Я. Брускова
  Вітчизняні та закордонні міністерства освіти і науки, підприємства Вітчизняні та закордонні заклади освіти і науки, підприємства Оголо-шення термінів подання на конкурс
  3. Технології одержання нанопорошків феромаг­нетиків біомедичного спрямування
  Technologies of ferro­magnetic nanopowders production for biomedi­cal purposes
  кафедра сучасної інженерії Н.Ф. Кущевська,
  В.В. Малишев,
  Д.-М.Я. Брускова
  Вітчизняні та закордонні міністерства освіти і науки, підприємства Вітчизняні та закордонні заклади освіти і науки, підприємства Оголо-шення термінів подання на конкурс
  4. Технології одержання нанокристаліч-них силі­цидів металів VI групи: нові методи синтезу, фізико-механічні та хімічні властивості
  Technologies for produc­tion of nanocrystalline si­licides of VI group me­tals: new synthesis me­thods, physico-mechani­cal and chemical proper­ties
  кафедра автомобільного транспорту, кафедра сучасної інженерії В.В. Малишев,
  А.І. Габ,
  Д.Б. Шахнін
  Вітчизняні та закордонні міністерства освіти і науки, підприємства Вітчизняні та закордонні заклади освіти і науки, підприємства Оголо-шення термінів подання на конкурс
  5. Формування екологіч­ної компетентності сту­дентів закладів освіти
  Formation of ecological competence of students of educational instituti­ons
  кафедра сучасної інженерії, кафедра автомобільного транспорту Т.Ф. Лукашен-ко,
  В.В. Малишев,
  Т.В. Петренко
  Вітчизняні та закордонні міністерства освіти і науки, підприємства Вітчизняні та закордонні заклади освіти і науки, підприємства Оголо-шення термінів подання на конкурс
  6. Нові покриття та дис­персні порошки на ос­нові сплавів та інтер­металідів молібдену (вольфраму) з кобаль­том (нікелем): одержан­ня, анодне розчинення, корозія
  New coatings and fine powders based on alloys and intermetallides of molybdenum (tungsten) with cobalt (nickel): obtaining, anode dissolving, corrosion
  кафедра сучасної інженерії, кафедра автомобільного транспорту В.В. Малишев,
  А.І. Габ,
  Д.Б. Шахнін,
  Н.Ф. Кущевська
  Вітчизняні та закордонні міністерства освіти і науки, підприємства Вітчизняні та закордонні заклади освіти і науки, підприємства Оголо-шення термінів подання на конкурс
  7. Розробка технологій одержання продуктів оздоровчого харчування
  Development of techno­logies for health food products obtaining
  кафедра технології харчування М.М. Калакура,
  А.Т. Ратушеко,
  Г.А. Бублик
  Вітчизняні та закордонні міністерства освіти і науки, підприємства Вітчизняні та закордонні заклади освіти і науки, підприємства Оголо-шення термінів подання на конкурс
  8 Нові матеріали на осно­ві боридів цирконію та титану: отримання, властивості, застосу­вання
  New materials on the base of zirconium and titanium borides: obtaining, properties, application
  кафедра сучасної інженерії, кафедра автомобільного транспорту В.В. Малишев,
  А.І. Габ,
  Д.Б. Шахнін,
  М.Г Залюбовський
  Вітчизняні та закордонні міністерства освіти і науки, підприємства Вітчизняні та закордонні заклади освіти і науки, підприємства Оголо-шення термінів подання на конкурс
  9. Електрохімічний син­тез твердосплавних на­нокомпозитів на основі карбідів молібдену та вольфраму та металів триади заліза
  Electrochemical synthe­sis of hard-alloy nano­composites based on mo­lybdenum and tungsten carbides and on iron triade metals
  кафедра сучасної інженерії, кафедра автомобільного транспорту В.В. Малишев,
  А.І. Габ,
  Д.Б. Шахнін,
  Н.Ф. Кущевська
  Вітчизняні та закордонні міністерства освіти і науки, підприємства Вітчизняні та закордонні заклади освіти і науки, підприємства Оголо-шення термінів подання на конкурс
  10. Нові діелектричні вуг­лецеві матеріали: отри­мання, гальванічна об­робка, властивості
  New carbon dielectric materials: obtaining, galvanic processing, properties
  кафедра сучасної інженерії А.І. Габ,
  Д.Б. Шахнін,
  В.В. Малишев
  Вітчизняні та закордонні міністерства освіти і науки, підприємства Вітчизняні та закордонні заклади освіти і науки, підприємства Оголо-шення термінів подання на конкурс
  11. Розробка машин зі складним просторовим рухом робочих ємно­стей для обробки дета­лей
  Development of machi­nes with complex spatial movement of working vessels for components processing
  кафедра автомобільного транспорту М.Г. Залюбовський,
  В.В. Малишев
  Вітчизняні та закордонні міністерства освіти і науки, підприємства Вітчизняні та закордонні заклади освіти і науки, підприємства Оголо-шення термінів подання на конкурс
  12. Нанесення покриттів із вогнетривких металів та їх сполук на зерна природних та штучних алмазів для поліпшення функціональних харак­теристик абразивного інструменту
  Deposition of coatings of refractory metals and their compounds onto the grains of natural and artificial diamonds for improvement of functional characteristics of abrasive tools
  кафедра сучасної інженерії А.І. Габ,
  Д.Б. Шахнін,
  В.В. Малишев
  Вітчизняні та закордонні міністерства освіти і науки, підприємства Вітчизняні та закордонні заклади освіти і науки, підприємства Оголо-шення термінів подання на конкурс
  13. Переробка відпрацьова­них абразивних інстру­ментів, що містять ал­мази, з виділенням ал­мазів для повторної переробки
  Reprocessing of exha­usted diamonds contai­ning abrasive tools with isolation of diamonds for recycling
  кафедра сучасної інженерії, кафедра автомобільного транспорту В.В. Малишев,
  А.І. Габ,
  Д.Б. Шахнін
  Вітчизняні та закордонні міністерства освіти і науки, підприємства Вітчизняні та закордонні заклади освіти і науки, підприємства Оголо-шення термінів подання на конкурс
  14. Покриття та нанострук­тури на основі кремнію, його сполук та компо­зитів: отримання, фізи­ко-механічні та хімічні властивості
  Coatings and nanostruc­tures based on silicon, its compounds and composi­tions: obtaining, physico-mechanical and chemical properties
  кафедра сучасної інженерії, кафедра автомобільного транспорту В.В. Малишев,
  А.І. Габ,
  Д.Б. Шахнін
  Вітчизняні та закордонні міністерства освіти і науки, підприємства Вітчизняні та закордонні заклади освіти і науки, підприємства Оголо-шення термінів подання на конкурс
  15. Формування сучасного модерного архітектур­ного середовища
  Formation of contempo­rary modern architectural environment
  кафедра дизайну Л.Й.Гук,
  А.І. Ломовський,
  А.А.
  Ломовський
  Вітчизняні та закордонні міністерства освіти і науки, підприємства Вітчизняні та закордонні заклади освіти і науки, підприємства Оголо-шення термінів подання на конкурс
  16. Використання гончар­ного мистецтва як ін­клюзивного продукту для соціальної адап­тації людей з інвалідністю
  Use of pottery as an inclusive product for social adaptation of the disabled
  кафедра дизайну, кафедра сучасної інженерії В.П. Булгаков,
  Л.Й. Гук,
  В.В. Малишев
  Вітчизняні та закордонні міністерства освіти і науки, підприємства Вітчизняні та закордонні заклади освіти і науки, підприємства Оголо-шення термінів подання на конкурс
  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
    Розробка «Концепції
  індустріального парку» Новобузької міської об’єднаної територіальної громади
  кафедра економіки та інформаційних технологій,
  кафедра під-приємництва, управління та адмініструван-ня
  Завгородній А.В.,
  Скупський Р.М.,
  Зубков Р.С.
  Новобузька міська об’єднана територіальна громада ГО «ІНСТИТУТ ІНОВАЦІЙНОГО ПРОВАЙ-ДИНГУ «СТАЛИЙ РОЗВИТОК»,
  PFAN – Accelerating Investment for Climate and Clean Energy
  01 жовтня 2020 р.
  Кіровоградський інститут розвитку людини
  1. Україна – для всіх єдина Кіровоградський інститут розвитку людини Пупишева В.Я., Кравченко О.В. Український культурний центр ГО «Серце матері»,
  ГО «Будинок вчених Кіровоград-щини»
  У строки оголошення конкурсу 2020-2021р.р.
  Новокаховський гуманітарний інститут
  1. «Молодіжний розвиток» Корпусу миру США Новокаховський гуманітарний інститут Новокаховський гуманітарний інститут Корпус миру США КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Ново- каховської міської ради, Новокаховська ЗОШ №2,
  ТОВ Науково-виробничий центр Академії інженерних наук
  30.01.2020 (перенесення терміну на жовтень-грудень
  2020)
  2. Соціальна програ-
  ма Scholarship
  Новокаховський гуманітарний інститут Студенти Новокаховського гуманітарного інституту
  (3 студ)
  Scholarship

  (СЦ «Киев Ремонт», NSDgroup)

   
  - 01.07.2020
  Полтавський інститут економіки і права
  1. Грантова програма на підтримку ініціатив громадянського суспільства та медіа у сфері протидії коруп-ції «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні ВзаємоДія!» Полтавський інститут економіки і права Басенко Р. О. Програма «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні ВзаємоДія!»;
  Агентство США з міжнародного розвитку
   (USAID)
  ЗМІ травень 2020 р.

   

   

  Звіт про подання проектів на отримання грантів базовою структурою за 2015-2016 н.р.

  № з/п

  Назва проекту, дата подання

  Назва грантодавця

  Виконавці

  Сума на університет

  Яке прийнято рішення

  Інженерно-технологічний інститут

  Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

  1

  Електроосадження наноструктурованих порошків та покриттів нікелю, кобальту, їх інтерметалідів із водних і розплавлених середовищ: схожість, відмінність, застосування

  Міністерство освіти і науки України

  (з Білоруссю)

  Викладачі та студенти кафедри

   

  На розгляді

  2

  Використання сучасних досягнень електрохімії для виробництва паливних елементів, повітряно-металевих батарей та наносенсорів

  Міністерство освіти і науки України

  (з Турцією)

  Викладачі та студенти кафедри

   

  Не розгляді

  3

  Теоретичні основи та практична реалізація отримання нанокомпозитних феромагнітних порошків для біомедичних застосувань

  Міністерство освіти і науки України

  (з Литвою)

  Викладачі та студенти кафедри

   

  На розгляді

  Інститут права та суспільних відносин

  4

  Медіа-право як засіб сприяння свободі слова та посилення незалежних ЗМІ в Україні (у забезпеченні примирення та заохочення до національного діалогу),

  дата подання – лютий 2015 року

  Горизонт - 2020

  Олефір Віктор Іванович

  Заявлена сума – 125 000 грн.

  Поданий проект не був підтриманий конкурсною комісією грантодавця

   

  Звіт про подання проектів на отримання грантів ТВСП Університету «Україна» у 2015-2016 н.р.

  № з/п

  Назва проекту, дата подання

  Назва грантодавця

  Виконавці

  Сума на університет

  Яке прийнято рішення

  Вінницький соціально-економічний інститут

  1

  «Покращення навичок працівників суду щодо спілкування з людьми з інвалідністю»

  Дата подання – серпень 2015 р., термін реалізації проекту: жовтень 2015 – травень 2016 р.; Проект складається з низки тренінгів у Вінницькій, Київській, Хмельницькій, Чернівецькій, Одеській та Львівській областях з метою проінформувати працівників судової системи України про особливості роботи з людьми з інвалідністю та підготувати з їхнього числа тренерів для подальшого впровадження програми по всій Україні.

  USAID

  БФ « Право і демократія»

   

  Проект підтримано

  2

  «Українська мережа блогерів з питань інвалідності та ВІЛ/СНІД»

  Метою проекту було створення української мережі блогерів з питань інвалдіності та ВІЛ/СНІД, у рамках проекту викладачі інституту провели 9 тренінгів у м. Вінниці, м. Хмельницьку та м. Житомирі

  Дата подання – 21 червня 2015 р., термін реалізації: вересень 2015 р. – березень 2016 р.

  Посольство США

  ГО « Паросток»

  Вінницький інститут,

  Хмельницький інститут Університету «Україна»

   

  Проект підтримано

  3

  «Соціальні послуги доступності для осіб з інвалідністю з сільської місцевості»

  Дата подання – серпень 2015 р., термін реалізації: жовтень 2015 – лютий 2016 р.

  БФ «Дністер»

  ГО «Паросток»

  Вінницький інститут Університету «Україна»

   

  Проект підтримано

  4

  «Місцеві політичні лідери – підтримка жінок у політиці»

  Дата подання – 28.01.2016, реалізація програми – упродовж всього 2016 р. та першої половини 2017 р.

  Уряд Швеції

  Шведський міжнародний центр місцевої демократії

   

  Проект підтримано

  5

  Програма Фулбрайт в Україні

  Продовження ініціатив попереднього навчального року, вересень 2015 р. – квітень 2016 р.

  Уряд США

  Програма Фулбрайт в Україні

   

  Проект підтримано

  6

  Реабілітаційний центр для осіб з особливими потребами

  Дата подання – 25.11.2015

  БО МБФ «Кожен може»

  Омельченко О.В., Ілініч С.Ю., Куц О.О., Ляшкова Н.О.

  6 150 грн

  Рішення негативне

  Новокаховський гуманітарний інститут

  7

  «Щедрий Миколай»

  Листопад 2015 р.

  Британська Рада в Україні

  Новокаховський гуманітарний інститут, Громадська організація «Агенція регіонального розвитку «Таврійське об’єднання територіальних громад», Благодійний фонд «Щира дія»

  Вартість гранту – 10 тис. грн.

  Суму гранту виділено

  8

  «Водоспади Херсонщини»

  Березень 2016 р.

  Британська Рада в Україні

  Новокаховський гуманітарний інститут, Громадська організація «Агенція регіонального розвитку «Таврійське об’єднання територіальних громад», Новокаховський виконком, Козацька селищна рада

  Вартість гранту – 15 тис. грн.

  Суму гранту частково виділено

   

  Отримані співробітниками університету гранти у 2014-2015 н.р.

  з/п

  Назва проекту, дата подання

  Грантодавець

  Аплікант

  Сума

  Вінницький соціально-економічний інститут

  1.

  Життя вище інвалідності: репродуктивні права та здоров’я жінок з інвалідністю

  Квітень 2014 р. - квітень 2015 р.

  Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), що впроваджується Інститутом досліджень і тренінгів імені Дж. Сноу

  ГО «Паросток», ВСЕІ

  $ 12 384

  2.

  IDEA

  Протягом 2014 р.

  Microsoft

  ГО «Паросток», ВСЕІ

  12 000 грн.

  3.

  Рівні можливості у парламентських виборах 2014 року, з вересня по грудень 2014 року

  Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

  ГО «Паросток», ВСЕІ

  $ 10 160,00

  4.

  Вимушені переселенці: життя без болю,

  грудень 2014 р. – лютий 2015 р.

  Міжнародний благодійний фонд «Відродження», Подільський центр прав людини, БФ «Без кордонів», ВОГО «Рада Вінниччини», Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт»

  ГО «Паросток», ВСЕІ

  66 710 грн.

  5.

  Школа молодих лідерів з випускниками програм обмінів і стажування,

  жовтень 2014 р.

  ГО «Вінницький регіональний центр інформації «Креатив», що реалізується на базі Молодіжного ресурсного центру у партнерстві з Вінницьким соціально-економічним інститутом та Вінницьким Клубом випускників міжнародних програм обміну за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні.

  ВСЕІ, ГО «Вінницький регіональний центр інформації «Креатив»

   

  6.

  Art-time без обмежень

  Посольство США в Україні

  ВСЕІ, ГО «Вінницький регіональний центр інформації «Креатив», народний театр-студія «Сьоме небо» Вінницького національного мед. університету ім. М. Пирогова, Театр книги «Прочитання» Вінницької обл. бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва

   

   

  Отримані співробітниками університету гранти протягом 2013-2014 н.р.

  № з/п

  Назва проекту дата подання

  Грантодавець

  Аплікант

  Сума гранту

  Вінницький соціально-економічний інститут

   1.

  Життя вище інвалідності: гендерний аспект репродуктивних прав людей з обмеженими можливостями, 01.10.2013 р.

  МБФ «Відродження»

  Вінницька міська організація соціального розвитку окремих малозахищених категорій молоді «Паросток» Доц.. Саранча І.Г.

  109 944 грн.

   2.

  Волонтерство – шлях до порозуміння,

  01.08.2013 р.

  Посольство США в Україні

  3 000 грн.

   3.

  З вірою в життя кожен день, 01.07.2013р.

  МБФ «Відродження»

  8 000 грн.

   4.

  Рівні права людей з інвалідністю у виборах 2014 року, 21.03.2014 р.

  Посольство США в Україні

  3 000 грн.

   5.

  Конкурс на безкоштовну участь у семінарі «Training Course on Designing and Facilitating Non-formal Learning Activities “Power of Non-formal Learning”, Georgia, Bakuriani, 2-10 February 2014; 1.11.2013 р.

  Volunteers of Georgia, у рамках Youth in Action Programme

  Давиденко Г.В., директор інституту, к.філол.н.

  10 000 грн,

  6. 

  Конкурс на участь 2 студентів у міжнародному тренінгу «Path2Peace» (Австрія, 20 лютого 2014 р.)

  Еразмус +, Європейський Союз, «Gain & Sustain»

  Шлапак О., Мельник Ф.

  10 000 грн.

  7. 

  Програма академічних обмінів «Fulbright», 22.06.2014 р.

  Уряд США

  Кауфман Л. проф. Канзаського університету, викладання педагогіки для глухих в інституті, 01.09.2014 р. – 30.05.2015 р.

   

  Новокаховський гуманітарний інститут

  8. 

  Практичний курс викладання волонтерами з США англійської мови, з 18.02.13 по 01.03.14, подано січень 2013р.

  Корпус Миру в Україні

  Новокаховський гуманітарний інститут отримання гранту

   

  Інженерно-технологічний інститут

  9. 

  Нанокомпозиційні порошки феромагнетиків в натуральних продуктах і ветеринарній медицині

  МОН України

  (з В’єтнамом)

  Малишев В.В.

  45 000 грн.

  10. 

  Нанокристалічні силіциди металів VI В групи: нові методи одержання, фізико-механічні та хімічні властивості

  МОН України

  (з Австрією)

  Малишев В.В.

  40 000 грн.

   

  Отримані співробітниками університету гранти протягом 2012-2013 н.р. 

  № п 

  Назва проекту, дата подання 

  Грантодавець  

  Аплікант 

  Сума гранту 

  Горлівський регіональний інститут

  1.   

  Зупинимо туберкульоз в Україні. Напрямок: «Медико-соціальний супровід та формування прихильності до лікування туберкульозу»

  Глобальний фонд боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

  Суліцький В.В., Фонд Р. Ахметова «Розвиток України», вересень 2012 – червень 2013

  Зарплата виконавцям

  2.   

  Надання розширеного спектру послуг представникам вразливих груп населення і людям, які живуть із ВІЛ у м. Горлівка

  Суліцький В.В., Фонд Р. Ахметова «Розвиток України», жовтень 2012 – березень 2013

  3.   

  Протидія ВІЛ/СНІД в Україні

  Міжнародний благо-дійний фонд «Альянс»

  Суліцький В.В., БО «Клуб «Твій вибір» вересень 2012 – Грудень 2012

  4.   

  Профілактика туберкульозу в Донецькій області

  МО «Червоний Хрест»

  Суліцький В.В., вересень 2012 – липень 2013

  5.   

  Профілактика туберкульозу серед засуджених

  МСФ

  Суліцький В.В., червень 2013

  Кіровоградський інститут розвитку людини

  6.   

  Навчальна поїздка студентів та викладачів до Софійського університету ім. Св. Климента Охрідски

  Об’єднання болгар України

  Кравченко О.В., к.філол.н.

  7 500 грн.

  Миколаївський міжрегіональний інститут

  7.   

  Грант на проведення наукового дослідження в університеті Німеччині

  DAAD

  Козак Н.І. к.філол.н., доцент

  20 000 грн.

  Кафедра технології харчування

  9.   

  Нанокомпозеційні порошки феромоногеннимів натуральних продуктах та ветеринарній медицині, 2012р.

  Інститут хімії натуральних продуктів В’єтнамської академії наук, м. Ханої

  Малишев В.В., Калакура М.М., Кущевська Н.Ф.

  50 000 грн.

  Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

   10.

  Нанокомпозиційні порошки феромагнетиків в натуральних продуктах і ветеринарній медицині 2012 р.

  МОН України

  (із В’єтнамом)

  Малишев В.В.

  40 000 грн.

  11.

  Нанокристалічні силіциди металів VI В групи: нові методи одержання, фізико-механічні та хімічні властивості 2012 р.

  МОН України

  (з Австрією)

  Малишев В.В.

  40 000 грн.

  Кафедра соціальної роботи і педагогіки

   12.

  Співпраця щодо здорового способу життя в Україні, вересень 2012

  Шведська ГО Ботмерівської гімнастики

  Кольченко К.О., Іванова Н.Ф.

  13 000 євро

   13.

  Розробка та реалізація спільної навчальної програми другого рівня за спеціальністю “Соціальна робота” (SOCNET)» з наданням дипломів двох країн – учасниць проекту.

  Литва, Шяуляйський університет

  Кольченко К.О., Муханова І.Ф.

  20 000 євро

   14.

  Професійна реабілітація осіб з обмеженими можливостями, в рамках програми двостороннього співробітництва між Литвою і Україною в галузі науки і технологій (НТ) на 2014-2015 рр.30.04.2013

  Управління міжнародного співробітництва і аналітичного забезпечення

  Шяуляйський Університет (Литва, м.. Шяуляй) і університет «Україна» (Україна, м. Київ)

  20 000 грн.

  Факультет біомедичних технологій

   15.

  Development of Stem Cell-Based Therapy for Thymic Regeneration, 6 лютого 2013 р.

  Єврокомісія – 4 роки

  Шичкін В.П.

  720 000 євро

   

  Подання проектів на отримання грантів у 2011-2012 н.р.  

  № 

   з/п

  Назва проекту, дата подання

  Назва грантодавця

  Виконавці

  Сума на університет

  Яке прийнято рішення

  Горлівський регіональний інститут 

  1.

  «Впровадження аутріч роботи серед засуджених»

  Протидія ВІЛ/СНІД в Україні «Альянс»

  Суліцький В.В.

  Сокун В.В.

  Тільки платня учасникам

  здійснюється

  2.

  «Профілактика ТБ серед засуджених»

  МСФ «Лікарі без кордонів»

  Суліцький В.В.

  Полєхін С.В.

  Тільки платня учасникам

  здійснюється

  3.

  «Профілактика ТБ в Донецької області»

  МО «Червоний Хрест»

  Суліцький В.В.

  Тільки платня учасникам

  здійснюється

  4.

  «Креативність та інноваційність студентів: психолого-педагогічні технології розвитку»

  м. Красноярськ

  (РФ) – м. Горлівка (Україна)

  24 жовтня – 03 грудня 2011 року

  Суліцький В.В.

  Мінюрова С.А (Уральський державний педагогічний університет)

  Тільки платня учасникам

  закінчився

  5.

  «Науки про людину та суспільство» за підтримкою РФФИ для проведення спільного російсько-українського семінару «Актуальні проблеми юридичної психології»

  Грант-експрес

  09.09.2011

  Горлівка – Санкт-Петербург

  Суліцький В.В

  Шабалтас А.В. (ФП СПбДУ)

  Тільки платня учасникам

  закінчився

  6.

  «Зупинимо туберкульоз в Україні». Напрямок: «Медико-соціальний супровід та формування прихильності до лікування туберкульозу»

  Жовтень-грудень

  2011 рік

  Глобальний фонд боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» Суліцький В.В.

  Тільки платня учасникам

  здійснюється

  7.

  «Наукові та науково-педагогічні кадри інноваційної Росії» напрямок «Креативність та інноваційність студентства: психолого-педагогічні технології розвитку»

  24.10 – 03.12

  2011 року

   

  Суліцький В.В.

  Верховська Г.В.

  Уральський державний педагогічний університет

  Тільки платня учасникам

  закінчився

  Кіровоградський інститут розвитку людини 

  8.

  Запрошення міжнародного експерта з міжнародних банківських корпорацій

  Swisscontact

  Кравченко О.В, заступник директора  з  міжнародних зв’язків, кандидат філологічних наук

  8 000 грн

  Проект погоджено та проведено. Грант отримано

  9.

  Шведська модель гендерної освіти – вивчення досвіду

  Грант профінансовано за підтримки ЄС та Unisef

  Дмитренко Т.Т., заступник директора з наукової роботи, кандидат історичних наук

  Кравченко О.В, заступник директора  з  міжнародних зв’язків, кандидат філологічних наук

  57 000 грн

  Проект погоджено та буде проведено у другій половині червня-на початку липня 2012 року

  Полтавський інститут економіки і права 

  10.

  Мировой экономический кризис как катализатор новых стратегий энергетической безопасности политических элит стран Пограничья (Украина, Беларусь)

  Carnegie Corporation

  Безпарточний М.Г.

  Штефан В.Г.

  Саідова А.С.

  -

  Подано монографію до друку

  Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

  11.

  Нові вуглецеві діелектричні матеріали: одержання, гальванічна обробка, властивості

  Міністерство освіти і науки України

  (з Турцією)

  2011

  40 000 грн.

  ІЗНХ НАН України

  13.

  Нанокомпозиційні порошки феромагнетиків в натуральних продуктах і ветеринарній медицині

  Міністерство освіти і науки України

  (з В’єтнамом)

  2012

  40 000 грн.

  НТУУ «КПІ»

  14.

  Нанокристалічні силіциди металів VI В групи: нові методи одержання, фізико-механічні та хімічні властивості

  Міністерство освіти і науки України

  (з Австрією)

  2012

  40 000 грн.

  НТУУ «КПІ»

   

   

  Отримані співробітниками університету гранти у 2010-2011 н.р. 

      Вінницький соціально-економічний інститут

  № з/п

  Назва проекту, дата подання

  Назва грантодавця

  Виконавці

  Сума на університет

  Яке прийнято рішення   

  1.

  Твоє життя – твій вибір

  Глобальна ініціатива з обізнаності щодо раку молочної залози Фонд ім. Комен

  Вінницьке обласне товариство психологів і психотерапевтів

  USD 5000

  підтримано  

  2.

  Фінансова підтримка для молодих науковців, студентів та аспірантів

  20 лютого 2011 року

  Сharles University Prague,

  Faculty of Mathematics and Phisics

  працівники відділу науки та міжнародних зв’язків ВСЕІ

  EUR 1 200

  підтримано

  3.

  Верховенство права «Реалізація місцевих правозахисних ініціатив»

  12 червня 2011 року

  Міжнародний фонд «Відродження»

  Викладачі ВСЕІ

  40 000 грн

  в очікуванні

   

  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 

  4.

  Стипендія Фонду стипендій Австрійської Республіки для студентів, випускників вищих навчальних закладів і аспірантів

  01.03.2011

  OeAD

  Віденський університет,

  Університети Клагенфурту та Інсбруку

  EUR 12 000

  отримано 3 стипендії

   5.

  Всесвітня стипендія Ернста Маха

  01.03.2011

  OeAD

  результат наприкінці червня

  6. 

  Wealth, Poverty and Life Satisfaction in Transition Societies

  2011

  Open Society Foundations,

  у рамках програми Higher Education Support Program

  Писаренко М.М.

  Індивідуальний грант на покритя витрат учасника

  отримано грант

  7. 

  Підвищення кваліфікації викладачів та відвідування бібліотеки Центральноєвропейського університету

  2011

  Писаренко М.М.

  отримано грант

   

  Полтавський інститут економіки і права

  8. 

  Участь у 12-му Щорічному літньому Інституті Америкознавства «Погляд на Америку: Влада, Суспільство, Інновації»

  травень 2011

  Посольство США в Україні, відділ зв’язків із громадськістю

  Колос Ю.З.

  2 000 грн.

  позитивне

   

  Інженерно-технологічний інститут

  Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

  9. 

  Електроосадження тугоплавких металів та синтез їх сполук: від структури розплавів до механізму синтезу та його практичної реалізації

  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

  (зі Словаччиною)

  НТУУ «КПІ»

  30 000 грн.

  фінансується

  10. 

  Покриття карбідів молібдену і вольфраму на дисперсних напівпровідникових матеріалах із іонних розплавів

  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

  (зі Словаччиною)

  НТУУ «КПІ»

  30 000 грн.

  фінансується

  11. 

  Карбіди молібдену і вольфраму, дибориди титану і цирконію: одержання із фторидних розплавів, структура і властивості покриттів

  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

  (зі Словенією)

  НТУУ «КПІ»

  30 000 грн.

  фінансується