Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Гамрецький Іван Степанович

Гамрецький Іван Степанович

ректор Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна», кандидат педагогічних наук, доцент

 

Гамрецький Іван Степанович народтвся у 1946 році.

У 1969 році закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю «Українська мова та література» (диплом ІІІ № 335142).

Кандидат педагогічних наук з 2000 року.

Дисертацію захистив у листопаді 2000 року у спеціалізованій Вченій раді Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова зі спеціальності: Теорія і методика навчання української мови (диплом ДК № 008456).

З 2005 року Заслужений працівник освіти України (посвідчення АВ № 017323).

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 8 років, у т.ч. у Вінницькому соціально-економічному інституті Університету «Україна» 8 років.

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:

- 01.09.2003 р. – 01.09.2005 р. – доцент кафедри соціальної роботи Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна»;

- 01.09.2005 р. – 01.09.2007 р. – доцент кафедри соціальної роботи Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна» за сумісництвом;

- 09.01.2007 р. – 01.09.2009 р – доцент кафедри соціальної роботи Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна»;

- 01.08.2008 р. – теперішній час – ректор Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна».

Веде такі основні навчальні курси: «Технологія соціальної роботи»; «Теорія і практика соціальної роботи»; «Система соціального захисту населення».

З метою забезпечення навчального процесу з основних курсів опубліковані навчально-методичні комплекси дисциплін за кредитно-модульною системою. Проводить семінарські та практичні заняття з названих навчальних курсів на високому науково-методичному рівні. Керує підготовкою магістерських робіт.

Керує підготовкою здобувачів: Сокур Г.А., Гандзюк О.М. Здійснював рецензування дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук.

Голова Вченої ради Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна». Організовував на рівні області круглі столи на теми: «Захист прав і свобод людини – вимога демократичного суспільства», «Роль Конституції України в консолідації українського суспільства». Організатор регіональної науково-практичної конференції до 140-річчя М.С. Грушевського на тему «Грушевський – державотворець, громадський діяч, вчений, публіцист» (2006 р., м. Вінниця).

 

Основні навчально-методичні та наукові публікації

Має 63 публікації, з них 56 наукового (у т.ч. у фахових виданнях – 16) та 7 навчально-методичного характеру (з них навчальний посібник «Методологія та методи соціальної роботи» та підручник із грифом МОН України «Педагогіка вищої школи» (Лист МОН № 14/18.2-1400 від 21.06.2005 р.)).

Після захисту дисертації, перебуваючи на посаді доцента, а згодом на посаді професора, Гамрецьким І.С. опубліковано 50 праць, із них 43 наукового (у фахових виданнях 9) та 7 навчального-методичного характеру.

 

Основні праці:

1. Толерантність і духовна безпека молоді / І.С. Гамрецький // Рідна школа. – 2005. - № 4 (квітень). – С. 26-28. (Фахове видання).

2. Гармонізація інформаційного суспільства у світлі сучасних освітніх концепцій / І.С. Гамрецький // Рідна школа. – 2006. - № 3 (березень). – С. 8-10. (Фахове видання).

3. Соціокультурна ситуація і моральний розвиток особистості / І.С. Гамрецький // Рідна школа. – 2008. - № 5 (травень). – С. 17-19. (Фахове видання).

4. Демократичні засади громадянської освіти і виховання толерантності у молодіжному середовищі / І.С. Гамрецький // Нові технології навчання. Збірник наукових праць. Духовно-моральне виховання і професіоналізм особистості в сучасних умовах // Спец. випуск № 58. Частина 2: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, АМСКП. – К. – Вінниця, 2009. – С. 64-69. (Фахове видання).

5. Шляхи організації морального виховання на базі духовних цінностей / І.С. Гамрецький // Нові технології навчання. Матеріали VІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Духовно-моральне виховання і професіоналізація: виклики ХХІ ст.» / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, АМСКП. – Київ – Вінниця, 2010. – Спецвипуск № 66. – Частина 1.– С. 241-247. (Фахове видання).

Брав участь у 35 конференціях, у тому числі:

1. VI Международная научно-методической конференции «Духовно-нравственное воспитание и профессионализм личности в современных условиях»), г. Москва, 2010 г.

2. VІІ Міжнародна науково-методична конференції «Духовно-моральне виховання і професіоналізація: виклики ХХІ ст.», м. Вінниця, 2010 рік.

3. ХI Міжнародна науково-практична конференції «Актуальні проблеми навчання і виховання людей із особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі», м. Київ, 2011 р.

За результатами конференцій опубліковано 26 статей та 9 тез доповідей.