Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Берещук Олена Миколаївна

Берещук Олена Миколаївна –

кандидат історичних наук, доцент кафедри психології

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

 

Берещук Олена Миколаївна народилася в 1973 році.

Закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 1995 році, вчитель географії та біології.

Кандидат історичних наук з 1999 року. Дисертацію захистила «29» грудня 1998 р. у спеціалізованій раді Д.26.18.901 Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України (диплом ДК № 003040).

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації 14 років та 5 місяців, у т.ч. у даному навчальному закладі 11 років.

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти Ш–ІV рівня акредитації:

– 14.04.2000 р. – 29.08.2003 р. – старший викладач педагогіки післядипломної освіти, старший викладач кафедри теорії та методики післядипломної освіти, старший викладач кафедри менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України;

– 01.09.2003 р. – 31.08.2012 р. – доцент кафедри психології, доцент кафедри клінічної психології Інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

– 01.09.2012 р. – по теперішній час – доцент кафедри психології Інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Веде основні навчальні курси: «Методика викладання психології», «Педагогічна психологія», «Психофізіологія», « Історія психології», «Основи біології та генетики людини».

З основних навчальних курсів, з метою забезпечення навчального процесу опубліковано:

- Берещук О.М. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Методика викладання психології» для студентів спеціальності 6.030102 – психологія. – К.: Університет «Україна», 2012. – 41с.;

- Берещук О.М. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Історія психології» для студентів спеціальності 6.030102 – психологія. – К.: Університет «Україна», 2014. – 79 с.;

- Берещук О.М. Методика викладання психології : навчальний посібник. – К.: Талком, 2014. – 132 с.

Має 23 публікації, з них 20 наукового та 3 навчально-методичного характеру, в т.ч. у фахових виданнях – 8.

Після захисту дисертації опубліковано 14 праць, з них 11 наукового та 3 навчально-методичного характеру, в т. ч. у фахових виданнях – 6.

 

Основні праці:

1. Берещук О.М. Психофізіологічні аспекти наукової спадщини В.Я. Данілевського / Берещук О. М. // Науковий вісник Миколаївськ. державного університету ім. В.О.Сухомлинського. – 2013. – Т.2. – Вип.11(99). – С. 30-33.

2. Берещук О.М. Психолого-дидактичні аспекти впровадження дванадцятибальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітньої школи: історичний ракурс / Берещук О. М. // Освіта регіону. – К.– 2013. - №4(34). – С. 301-305.

3. Берещук О.М. Зародження психофізіологічних знань в Університеті Святого Володимира у другій половині ХІХ століття / Берещук О. М. // Актуальні проблеми психології : Збірн. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАНП України. – 2013. – Т.V. – Вип. 13. – С. 27-35.

4. Берещук О.М. Психофізіологічні ідеї у вітчизняних університетах другої половини ХІХ ст. / Берещук О. М. // Актуальні проблеми навч. та вихов. людей з особл. потребами. – К.: Унів-т «Україна», 2013. - №10(12). – С. 250-262.

5. Берещук О.М. Розвиток методологічних засад психофізіологічних досліджень в Україні у другій половині ХІХ століття / Берещук О. М. // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. – 2014. – Вип. № 2.12(103). – С. 35-39.

Під час роботи на посаді доцента опубліковано 10 друкованих праць, з них у фахових видання6.

Брала участь у 10 конференціях, у тому числі:

- Молодь: освіта, наука, духовність. XI Всеукраїнська наукова конференція, м. Київ, 9-10 квітня 2014 р.;

- Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації: VIII Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Хмельницький, 20 березня 2014 р.;

- ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів», м. Київ, 2012 р.

За результатами конференцій опубліковані 3 тез.

 

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг стор.

Співавтори

 

І. До захисту кандидатської дисертації

1

Розвиток зоогеографічних досліджень в Україні від найдавніших часів до початку ХІХ століття

тези

Матеріали VІ наук. конф. молодих вчених. – Миколаїв, 1996. – С. 92.

1

 

2

Видатний український зоолог М.В. Шарлемань про Долобськ і Золочу – забуті історичні пам’ятки околиць Києва

стаття

Культура на зламі тисячоліть. – Київ, 1996. – Ч.2. – С. 92-101.

10

 

3

Внесок Миколи Васильовича Шарлеманя у розвиток природничих дисциплін: українознавчий аспект

стаття

Матеріали Міжнар. конф. «Українознавство в системі освіти». – К.: Освіта, 1996. – С. 283-287.

5

 

4

Розвиток ідей охорони природи в Україні (1910-1951 рр.)

стаття

Розвиток науки та науково-технічного потенціалу в Україні та за кордоном. Додаток до журналу «Наука та наукознавство» – К., 1997. – С. 57-58.

2

 

5

Зогогеографія в Україні: витоки і розвиток

стаття

Наука та наукознавство. – Київ, 1997. - № 3-4. – С. 172-177.

6

 

6

Микола Шарлемань – дослідник і співець рідної природи

стаття

Матеріали VІІ наук. конф. молодих вчених. – Київ, 1997. – С. 105-106.

2

 

7

До розвитку зоогеографії в Україні

стаття

Наука та наукознавство. – 1998. - №2. – С. 109.

1

 

8

Реальні коментарі природознавця М.В. Шарлеманя до «Слова про Ігорів похід»

стаття

Матеріали П’ятої Міжнар. конф. «мова і культура». – Київ, 1997. – Т.ІV. – С.194 – 199.

6

 

9

М.В. Шарлемань. Життєвий шлях. Наукова спадщина

наукова монографія

Полтава, 1998. – 160 с.

160

 

 

ІІ. Після захисту кандидатської дисертації

10

Модернізація змісту та структури навчального плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників в інституті післядипломної освіти

стаття

Післядипломна освіта в Україні - №2 – 2002. – С. 16-20.

5

Даниленко Л.І.

11

Історико-науковий аналіз становлення та розвитку психофізіології в Україні у ХХ столітті: постановка проблеми

стаття

Матеріали XXI всеукр. конф. молодих істориків освіти, науки і техніки та спеціалістів. – К., 2007. – С. 25-28.

4

 

12

Психолого-педагогічні проблеми реалізації дидактичних принципів організації навчання в сучасній загальноосвітній школі

стаття

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наукових праць. - № 3 (5). – К., 2007. – С. 203-209. (фахове видання)

7

 

13

Проблеми реалізації сучасної системи оцінювання знань учнів з різним рівнем навчальності

тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: тези доп. – К.: 2012. – С. 13-14.

2

 

14

Психофізіологічні аспекти наукової спадщини В.Я. Данілевського

стаття

Науковий вісник Миколаївськ. державного університету ім. В.О. Сухомлинського. – 2013. – Т.2. – Вип.11 (99). – С.30-33. (фахове видання).

4

 

15

Психолого-дидактичні аспекти впровадження дванадцятибальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітньої школи: історичний ракурс

стаття

Освіта регіону. – К.– 2013. - №4(34). – С. 301-305. (фахове видання).

5

 

16

Зародження психофізіологічних знань в Університеті Святого Володимира у другій половині ХІХ століття

стаття

Актуальні проблеми психології: Збірн. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАНП України. – 2013. – Т.V. – Вип. 13. – С. 27-35 (фахове видання).

9

 

17

Психофізіологічні ідеї у вітчизняних університетах другої половини ХІХ ст.

стаття

Актуальні проблеми навч. та вихов. людей з особл. потребами: [зб. наук. пр.]. – К.: Унів-т «Україна», 2013. - №10(12). – С. 250-262. (фахове видання).

13

18

Розвиток методологічних засад психофізіологічних досліджень в Україні у другій половині ХІХ століття

стаття

Науковий вісник Миколаївськ. державного університету ім. В.О. Сухомлинського. – 2014. – Вип.№ 2.12(103). – С.35-39. (фахове видання).

5

 

19

Проблеми формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді

тези

Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації: VIII Всеукраїнська наук.-практ. конф., 20 бер. 2014: тези доп. - Хмельницький, 2014. – С. 13-15

3

 

20

Розвиток самоосвітньої діяльності педагогічних працівників

тези

Молодь: освіта, наука, духовність. XI Всеукр. наук. конф., м. Київ, 9-10 квітня 2014р: тези доп. – К., 2014. – С.217 - 218.

2

 

 

ІІІ. Навчально-методичні праці

21

Навчально-методичний комплекс дисципліни «Методика викладання психології» для студентів спеціальності 6.030102 – психологія

метод. реком.

Навч.-методичне видання – К.: Університет «Україна», 2012. – 41 с.

41

 

22

Методика викладання психології: навчальний посібник

навч. посібн.

Навч. посібник – К.: «Таком», 2014. – 132 с.

132

 

23

Навчально-методичний комплекс дисципліни «Історія психології» для студентів спеціальності 6.030102 – психологія

метод. рекоменд.

Навч.-методичне видання. – К.: Університет «Україна», 2014. – 79 с.

79