Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Давиденко Ганна Віталіївна

Давиденко Ганна Віталіївна –

директор Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна», доктор педагогічних наук, професор

 

Давиденко Ганна Віталіївна народилася у 1983 році.

У 2005 році закінчила з червоним дипломом Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Педагогічна освіта. Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)» (диплом ВН № 28098073).

Кандидат філологічних наук з 2010 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді Д 26.001.11 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (диплом ДК № 058939).

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації:

– 01.08.2005 р. – 03.01.2011 р – викладач, старший викладач, доцент кафедри гуманітарних та соціальних дисциплін Вінницького інституту МАУП;

– 04.01.2011 р. – 01.09.2011 р. – завідувач, доцент кафедри українознавства Вінницького інституту МАУП;

– 02.09.2011 р. – 07.04.2013 р. – завідувач, доцент кафедри гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна»;

– 08.04.2013 р. по теперішній час – директор Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна». За внутрішнім сумісництвом на 0,43 ставки – доцент кафедри соціальної роботи, гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін.

Веде основні навчальні курси: «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Теорія соціальної роботи. Керівництво дипломними роботами», «Соціальна педагогіка. Керівництво курсовими роботами».

З основних навчальних курсів з метою забезпечення навчального процесу опубліковано навчально-методичні праці:

 1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова). Методичні вказівки до семінарських занять / Укладач: Г.В.Давиденко – Вінниця: ВСЕІ Університету «Україна», 2011. – 48 с.
 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова). Методичні вказівки до самостійної роботи студентів / Укладач: Г.В. Давиденко – Вінниця: ВСЕІ Університету «Україна», 2011. – 33 с.
 3. Українсько-англійський глосарій основних термінів з психології. / Укладач: Г.В. Давиденко. – Вінниця: ВСЕІ Університету «Україна», 2012. – 17 с.
 4. Англо-український словник економічних термінів / Укладач: Г.В. Давиденко. – Вінниця: ВСЕІ Університету «Україна», 2012. – 35 с.

Є членом Науково-методичного об’єднання Університету «Україна» з філології на 2013/2014 н.р., головою Науково-методичної ради Вінницького соціально-економічного інституту, членом Ученої ради Університету «Україна».

Є автором 36 публікацій, з них 22 наукового та 14 навчально-методичного характеру, у т.ч. у фахових виданнях – 13, у закордонних виданнях – 2.

Після захисту дисертації опубліковано 29 праць, з них 15 наукового та 14 навчального-методичного характеру, у т. ч. у фахових виданнях – 8 (5 – у фахових виданнях з філології, 3 – у фахових виданнях з педагогіки; та 2 статті у закордонних виданнях).

 

Основні праці:

 1. Мовний аспект вираження німецької ментальності у текстах німецьких народних побутових казок / Г.В.Давиденко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницької]. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2013. – Вип. 17. – С. 189-194 (фахове видання).
 2. Інтерпретація концепту TOD у текстах німецьких народних казок / Г.В. Давиденко // Studia Linguistica : збірник наукових праць / [відп. ред. І.О. Голубовська]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 7. – С. 242-248 (фахове видання).
 3. Засоби вираження компонентів структури архетипу героя німецької народної побутової казки / Г.В.Давиденко // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. Праць. – Вип. 8 / ред. : Ж.В. Колоїз (відп. ред.), П.І. Білоусенко, В.П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Октант-Принт, 2013. – С. 507-512 (фахове видання).
 4. Когнітивно-прагматичний аспект дискурсу німецької народної казки / Г.В. Давиденко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2013. – Вип. 18. – С.272-276 (фахове видання).
 5. Дискурс німецької народної казки: лінгвокультурний аналіз / Г.В. Давиденко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : збірник наукових праць. – Кіровоград, 2014. – С. 99-104 (фахове видання).

Брала участь у 19 конференціях, у тому числі:

1. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри», м. Кривий Ріг, 7-8 листопада 2013 року;

2. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів», м. Київ, 20-21 листопада 2013 року.

За результатами конференцій опубліковані: 10 статей, 7 тез доповідей.

 

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

№з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні

дані

Обсяг стор.

Співавтори

 

І. До захисту кандидатської дисертації

 1.  

Дискурсивні ознаки німецької народної казки

стаття

Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць / відп. ред. Н.М. Корбозерова]. – К. : Логос, 2007. – Вип. 12. – С. 137-143, фахове видання

7

 1.  

Лінгвістичний аспект композиції дискурсу німецької народної казки

стаття

Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. праць / відп. ред. Н.М. Корбозерова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2007. – Вип.19. – С. 54-58, фахове видання

5

 1.  

Соціокультурний контекст породження дискурсу німецької казки

стаття

Мовні і концептуальні картини світу. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. – № 22. – Кн. 1. – С. 62-66, фахове видання

5

 1.  

Інтерпретація концепту HAUS (ДІМ) у німецькому казковому дискурсі

стаття

Культура народов Причерноморья. – № 142. – Т.1. – Ялта, 2008. – С. 193–195, фахове видання

3

 1.  

Особливості компонентів наративної схеми дискурсу німецької народної казки (Volksmärchen)

стаття

Мовні і концептуальні картини світу. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2008. – № 23. – Кн. 1. – С. 228-234, фахове видання

7

 1.  

Структура архетипу героя німецької народної побутової казки

стаття

Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць / КНУТШ ; [відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.І. Карабан, Н.Ф. Клименко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2009. – Вип. 26, ч. 1. – C. 267-273. – (Серія "Бібліотека Інституту філології"), фахове видання

7

ІІ. Після захисту кандидатської дисертації

 1.  

Державна мовна політика в Україні

тези

Ціннісний вимір політичної діяльності: політична трансформація сучасного українського суспільства : зб. наук. праць. – Херсон: вид-во «Олді-плюс», 2011. – С. 97-102.

5

Свірідов О.Ф.

 1.  

Інтерпретація символу  Arbeit (праця) у німецькій народній побутовій казці

стаття

Науково-методичний збірник матеріалів науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна» / Кол. авт. – Вінниця : Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2012. – С. 75-76.

2

 1.  

Доступ людей з обмеженими можливостями до вищої освіти

стаття

Науково-методичний збірник матеріалів науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна» / Кол. авт. – Вінниця : Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2012. – С. 228-229.

2

 1.  

Особливості компонентів наративної схеми німецької народної побутової казки

стаття

Нові технології навчання : наук.-метод. зб. : в 2-х ч. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – К. : СОП Корзун Д.Ю., 2012. – Вип. 73. – Ч. 2. – С. 60-64, фахове видання

5

 1.  

Мовний аспект вираження німецької ментальності у текстах німецьких народних побутових казок

стаття

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : зб. наук. пр. / [гол. ред. Н.Л.Іваницька]. – Вінниця : ТОВ «Планер», 2013. – Вип. 17. – С. 189-194, фахове виховання

5

 1.  

Discourse Aspect of German Folk Tale Composition

стаття

Сборник научных трудов SWorld Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2013». – Выпуск 1. Том 22. – Одесса: Куприенко, 2013. – Цит: 113-0087. – С.45-52.

8

 1.  

Політика Британського уряду щодо впровадження інклюзії в освітню систему Великої Британії

стаття

Философия, вера, духовность: истоки, позиция и тенденции развития : монография / [Н.Б. Андренов, С.А. Барамзина, Е.С. Беляева и др.]; под. общей ред. проф. О.И. Кирикова; проф. Н.И. Сметанського. – Книга 29. – Москва: Наука: информ; Воронеж: ВГПУ, 2013. – С. 156-166.

11

 1.  

Підходи до визначення терміну «інклюзія» у Великій Британії

тези

Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації: Тези доповідей VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Хмельницький : Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна», 2013. – С.60-63, фахове видання

4

 1.  

Политика британского правительства по внедрению инклюзии в образовательную систему Великобритании

стаття

Педагогика: сім’я – школа – общество : монография / [С.И. Беловицкая, Н.Ф. Бондаренко, О.В. Борздова и др.]; под общей ред. проф. О.И. Кирикова. – Книга 29. – Москва: Наука : информ; Воронеж : ВГПУ, 2013. – С. 53-64.

12

 1.  

Впровадження інклюзивної освіти у Великій Британії: проблеми, шляхи вирішення

стаття

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. праць. — № 11(13). — К. : Університет «Україна», 2013. – С. 36-39

4

 1.  

Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти в Італії

стаття

Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» / [гол. ред. Чайковський М. Є.] – Хмельницький : ХІСТ, 2013. – № 2 (8). – С. 78-83.

6

 1.  

Інтерпретація концепту TOD у текстах німецьких народних казок

стаття

Studia Linguistica : збірник наукових праць / [відп. ред. І.О. Голубовська]. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 7. – С. 265-277, фахове видання

13

 1.  

Засоби вираження компонентів структури архетипу героя німецької народної побутової казки

стаття

Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 8 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П.І. Білоусенко, В.П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Октант-Принт, 2013. – С. 507-512, фахове видання

6

 1.  

Когнітивно-прагматичний аспект дискурсу німецької народної казки

стаття

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2013. – Вип. 18. – 322 с. – С. 272-276, фахове видання

6

 1.  

Дискурс німецької народної казки: лінгвокультурний аналіз

стаття

Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки : збірник наукових праць. – Кіровоград, 2014. – С. 99-104, фахове видання

6

ІІІ. Навчально-методичні праці

 1.  

Українсько-англійський глосарій основних термінів з психології

словник

Вінниця : ВСЕІ Університету «Україна», 2012. – 17 с.

17

 1.  

Англо-український словник економічних термінів

словник

Вінниця : ВСЕІ Університету «Україна», 2012. – 35 с.

35

 1.  

Культурологія

словник

Вінниця : ВСЕІ Університету «Україна», 2012. – 20 с.

20