Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти

  ПОЛОЖЕННЯ

  про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

  Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

   

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (далі – Положення) укладено з метою визначення її функцій, складу, порядку організації роботи та взаємодії з іншими підрозділами, відповідних прав та відповідальності.

  1.2. Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (далі – Рада з якості) є дорадчо-консультаційним органом, який відповідно до цього Положення розробляє стратегію Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (далі – Університет) у сфері забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

  1.3. Діяльність Ради з якості ґрунтується на принципах колегіальності та гласності обговорення питань, віднесених до її завдань.

  1.4. У своїй діяльності Рада з якості керується чинним законодавством України, нормативною базою загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів, наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб.

  1.5. Положення розміщується в електронному Реєстрі основної чинної нормативної бази системи управління якістю діяльності університету на сторінці «Основні нормативні документи університету» офіційного сайту Університету.

   

  2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ТА ФОРМИ РОБОТИ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  2.1. Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти очолює її голова –проректор з навчально-виховної роботи.

  Заступником голови Ради з якості є начальник Центру внутрішнього аудиту.

  Вченим секретарем Ради з якості є начальник відділу методичної роботи.

  2.2. Робота Ради з якості здійснюється за планом роботи, який складається на навчальний рік та затверджується президентом Університету за поданням голови Ради (у разі його відсутності – заступником).

  2.3. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться не рідше ніж 4 рази на рік.

  2.4. Матеріли засідань Ради оприлюднюються на сайті Університету або в інший спосіб.

  2.5. Персональний склад членів Ради з якості затверджується наказом президента Університету за поданням голови ради.

  2.6. Засідання Ради з якості вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Ради.

  2.7. У засіданнях Ради мають право брати участь запрошені особи.

  2.8. Рішення Ради з якості приймаються більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні, і оформлюються протоколами, що підписуються головою Ради (у разі його відсутності – заступником) та вченим секретарем Ради. Кожен член Ради має один голос.

  2.9. Рішення Ради з якості, як правило, мають рекомендаційний характер, обов’язковими до виконання є ті, що вводяться в дію наказом президента Університету.

  2.10. Організаційну підтримку роботи Ради з якості здійснює група аналізу з удосконалення якості освітнього процесу відповідно до функцій, наведених у п. 4.2 цього Положення.

  2.11. Підготовку засідань, матеріалів інформаційного забезпечення членам Ради та протоколювання засідань організовує вчений секретар Ради з якості.

  2.12. Роботу групи аналізу організовує координатор групи – начальник відділу внутрішнього аудиту.

   

  3. СКЛАД РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

   

  3.1. До складу Ради з якості входять:

  - за посадою: проректор з навчально-виховної роботи, відповідальна за наукову та міжнародну діяльність, директор фінансовий; директор Департаменту формування контингенту студентів та рекламної діяльності; заступник керівника Департаменту організаційної та кадрової роботи по роботі з територіально відокремленими структурними підрозділами; начальник Центру внутрішнього аудиту; начальник управління навчально-виховної роботи, начальник управління наукової та міжнародної діяльності; керівники навчально-виховних підрозділів і голови рад з якості освітньої діяльності та вищої освіти навчально-виховних підрозділів; заступники керівників навчально-виховних підрозділів; директор бібліотеки; начальник відділу ліцензування, акредитації та оформлення документів про освіту, начальник відділу організації навчального процесу, начальник відділу методичної роботи, начальник відділу організації виховної роботи, завідувач Центру технічного забезпечення навчального процесу, директор Центру інклюзивних технологій навчання; начальник відділу науково-дослідної міжнародної та грантової діяльності, завідувач аспірантури та докторантури; начальник відділу економічного розвитку та стратегічного планування; начальник відділу по роботі з персоналом; голова Студентського наукового товариства;

  - представники здобувачів вищої освіти: президент студентського самоврядування; віцепрезидент студентського самоврядування з навчально-виховної роботи; студентські адміністратори.

  3.2. До складу групи аналізу входять:

  - за посадою: начальник Центру внутрішнього аудиту; начальник управління навчально-виховної роботи, начальник управління наукової та міжнародної діяльності; начальник відділу організації навчального процесу, начальник відділу методичної роботи; начальник відділу економічного розвитку та стратегічного планування; заступники керівників навчально-виховних підрозділів з навчально-виховної роботи, наукової та міжнародної діяльності;

  - представники осіб, які навчаються, за посадами на які обрані: віцепрезидент студентського самоврядування з навчально-виховної роботи; студентські адміністратори.

  Також до складу групи аналізу в ролі експертів можуть залучатися на постійній або тимчасовій основі інші висококваліфіковані науково-педагогічні працівники Університету.

   

  4. ФУНКЦІЇ РАДИ З ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  4.1. Рада з якості є складовою системи внутрішнього забезпечення якості Університету, яка здійснює певні процедури (функції) у сфері забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на рівні Університету за відповідними напрямами діяльності, а саме:

  -     експертиза освітніх програм у таких складових: аналіз пропозицій робочих проєктних груп із розроблення та супроводження освітніх програм щодо структури та змісту освітніх програм; експертиза освітніх програм у частині визначення загальних компетентностей, періодичний перегляд освітніх програм; надання рекомендацій Вченій раді Університету щодо затвердження освітніх програм (навчальних планів);

  -     моніторинг якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (організація опитувань (анкетувань, оцінювань тощо) здобувачів вищої освіти та викладачів з питань якості організації освітнього процесу, випускників університету, представників ринку праці – з питань якості освітніх програм та підготовленості випускників до професійної діяльності) у таких складових: затвердження плану заходів з моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на навчальний рік, системи індикаторів, що характеризують стан якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті, форм анкет (опитувань тощо) та інших матеріалів для проведення моніторингових досліджень та оцінювань, звітів із моніторингових досліджень та оцінювань; формування на підставі моніторингових досліджень рекомендацій щодо управлінських рішень з підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;

  -     аналіз забезпечення освітнього процесу необхідними ресурсами, а саме: інформаційними, матеріально-технічними;

  -     аналіз якості викладацького складу через підтвердження кваліфікації, фахового та наукового рівня науково-педагогічних і педагогічних працівників (далі – викладачів), володіння сучасними методиками викладання, що передбачає оцінювання: адміністрацією науково-методичного рівня проведення викладачем навчальних занять; рівня організації викладачем освітнього процесу з освітнього компонента (дисципліни, модуля тощо); рівня залишкових знань, умінь та інших компетентностей здобувачів вищої освіти з дисципліни (освітніх компонентів), що викладається; виконання викладачем кваліфікаційних вимог, наукової та професійної активності;

  -     аналіз кадрового забезпечення та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників як процесу їх безперервного професійного розвитку, спрямованого на забезпечення якості викладання та проведення наукових досліджень, а також стимулювання впровадження в науково-освітню діяльність університету досягнень науки світового рівня та інноваційних технологій навчання;

  -     аналіз стану освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті, розроблення для розгляду Вченою радою Університету та ректоратом пропозицій щодо вдосконалення цієї діяльності з урахуванням новітніх освітніх тенденцій;

  -     науково-методичне супроводження акредитації освітніх програм Університету Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, вітчизняними та міжнародними незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти;

  -     науково-методичне супроводження академічної мобільності здобувачів вищої освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників;

  -     розроблення та впровадження в освітній процес нормативних документів з питань якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;

  -     формування рекомендацій із планування структурними підрозділами Університету роботи із супроводження освітніх програм (організаційно-методичної та науково-методичної) на навчальний рік;

  -     поширення передового досвіду провідних освітніх установ з метою вдосконалення освітньої діяльності Університету.

  4.2. Основними завданнями групи аналізу є:

  -     формування пропозицій для розгляду та затвердження Радою з якості щодо підготовки плану заходів з моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на навчальний рік; системи індикаторів, що характеризують стан якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті; форм анкет (опитувань тощо) та інших матеріалів для проведення моніторингових досліджень та оцінювань; звітів із моніторингових досліджень та оцінювань; рекомендацій щодо управлінських рішень із якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;

  -     надання організаційної та методичної допомоги органам студентського самоврядування щодо проведення опитувань та анкетувань, організації різноманітних заходів з якості організації освітнього процесу;

  -     оперативне реагування (підготовка проєктів наказів та інших матеріалів з питань якості організації освітнього процесу) на виявлені порушення норм стандартів освітньої діяльності та вищої освіти щодо організації освітнього процесу в Університеті;

  -     контроль виконання наказів президента, рішень Ради з якості та Вченої ради з питань якості освітнього процесу;

  -     координація діяльності рад з якості освітньої діяльності та якості вищої освіти навчально-виховних підрозділів та інших структурних підрозділів університету, що опікуються питаннями якості освітньої діяльності, експертних рад роботодавців.

   

  5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  5.1. Це Положення вводиться в дію наказом президента на підставі рішення Вченої ради університету.

  5.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом президента за рішенням Вченої ради університету або відповідного дорадчого органу. В такому ж порядку Положення скасовується.

  5.3. Відповідальність за актуалізацію Положення та контроль за виконанням його вимог несуть посадові особи Університету відповідно до їх функціональних обов’язків.