Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92
+ 380-97-739-54-85
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Вісник Університету «Україна»

  Вісник Університету «Україна»

   Сайти:

  ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Серія "Право"

  ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Серія "Економіка, менеджмент, маркетинг"

  ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика"

   

  Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р. № 1081 Вісник Університету «Україна» серії «Економіка. Менеджмент. Маркетинг»,  «Право» внесено до переліку наукових фахових видань України у галузях економічних та юридичних наук відповідно.  Вісник Університету «Україна» серії «Інформатика. Обчислювальна техніка. Кібернетика» внесено до переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук від 06.11.2014 р. №1279.

  Вимоги до оформлення статей у фаховий збірник

  Вісник Університету «Україна»

  Мова статті – українська. Обсяг 10-15 сторінок.

  Текстовий редактор – MS Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 пункти, вирівнювання – по ширині, поля: верхнє, нижнє і праве – 20, ліве – 25 мм.

  Порядок оформлення cтатті:

  1.  УДК у лівому верхньому кутку

  2.  Прізвище та ініціали, науковий ступінь та вчене звання у правому верхньому кутку

  3.  Назва статті посередині великими жирними літерами

  4.  Анотації українською, російською, англійською мовами та ключові слова до них. Обсяг кожної анотації 1000 друкованих знаків. Анотації англійською: http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2#sthash.qLw8krVN.dpuf

  5.  Вимоги до структури статті

  -    вступ (постановка загальної проблеми та її зв'язок із важливими практичними завданнями);

  -    вихідні передумови: аналіз останніх досягнень і публікацій, виділення актуальних і невирішених раніше питань загальної проблеми, якій присвячено статтю;

  -    мета статті (постановка завдання);

  -    виклад методики і результатів дослідження;

  -    висновки;

  -     список використаних джерел (посилання робити у квадратних дужках, вказуючи номер джерела і через кому сторінку, наприклад [1,45]). Список  використаних джерел іншими мовами – в транслітерації романською абеткою.

  Складання списку літератури англійською: http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2

  Для перекодування української кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

  Для перекодування російської кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://www.translit.ru

  6.  Обов’язково подати англомовний реферат статті обсягом до 4000 знаків.
  7.  У лівому нижньому кутку зазначити дату подання статті до редакції.

   

  Вартість однієї сторінки –  25 грн. Реквізити для перерахування благодійного внеску: одержувач – Університет «Україна», код ЄДРПОУ 30373644, р/р 26002608883400 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005; призначення платежу (для фізичних та юридичних осіб) – благодійний внесок від (вказати Ваше П.І.Б., чи назву юридичної особи) без ПДВ.

  Для аспірантів, здобувачів та авторів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника/провідного фахівця відповідної наукової галузі 

  На окремому аркуші подаються відомості про автора.

   

  ЗРАЗОК

   

  УДК  123.456:789                                                            В.П.Осипенко, доктор педагогічних наук, професор

  ПРОБЛЕМА ЗДІБНОСТЕЙ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

   

  В.П.Осыпенко,

  доктор педагогических наук,

  профессор

  НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

   

  V.P. Osypenko,

  Ph D (Pedagogical Sciences, professor)

  НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

   

  Анотація

  Текст анотації українською мовою

  Ключові слова: українською мовою

  Текст статті

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

   

  Аннотация

  Текст аннотации на русском языке

  Ключевые слова: слова на русском языке

   

  Summary

  English summary

  Key words: words in English

   

  Теоретичне та науково-методичне видання


  Засновник: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
  Свідоцтво про державну реєстрацію серія Кі № 470 від 01.03.2000 р.

  Рекомендовано до друку Вченою радою Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»,
  протокол № 4 від 15.10.2007 р.

  Головний редактор ТАЛАНЧУК Петро Михайлович, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії педагогічних наук України, президент Академії інженерних наук України, президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», доктор технічних наук, професор

  Редакційна колегія:

  Андрущенко В. П., академік АПН України, доктор філософських наук, професор;

  Барно О. М., доктор педагогічних наук, професор;

  Бебик В. М., доктор політичних наук, професор;

  Берлач А. І., доктор юридичних наук, професор;

  Бондаренко В. М., доктор технічних наук;

  В’юн В. Г., доктор економічних наук, професор;

  Доля В. Г., доктор технічних наук;

  Забара С. С., доктор технічних наук, професор;

  Зайцев В. Г., доктор технічних наук, професор;

  Засенко В. В., чл.Cкореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор;

  Зеленський К. Х., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник;

  Зіньковський Ю. Ф., академік АПН України, доктор технічних наук, професор;

  Клименко В. В., доктор психологічних наук, професор;

  Кокун О. М., доктор психологічних наук, професор;

  Кольченко К. О., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник;

  Колосов В. М., кандидат технічних наук, доцент;

  Кучменко Е. М., доктор історичних наук, професор;

  Лисенко В. І., доктор біологічних наук, професор;

  Малишев В. В., доктор технічних наук, доцент;

  Нікуліна Г. Ф., заступник головного редактора, кандидат технічних наук;

  Петренко А .І., доктор технічних наук, професор;

  Романенко Л. Ф., перший проректор, доктор економічних наук, професор;

  Самойлова С. С., відповідальний секретар;

  Тимошенко А. Г., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник;

  Тимошенко О. М., кандидат фізико-математичних наук;

  Томчук М. І., доктор психологічних наук, професор;

  Тюптя Л. Т., кандидат педагогічних наук, доцент;

  Чернілевський Д. В., доктор педагогічних наук, професор

   

  АРХІВ

  ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 1, 2017 Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика"

  ВіСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 1(16), 2013 Серія "Сучасні інженерні технології"

  ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 15, 2012 Серія "Економіка, менеджмент, маркетинг"

  ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 14, 2011 Серія "Право"

  ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 2, 2011 Серія "Право"

  ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 2, 2011 Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика"

  ВіСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 1, 2011 Серія "Сучасні інженерні технології"

  ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 1, 2010 Серія "Право"

  ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 1, 2010 Серія "Економіка, менеджмент, маркетинг"

  ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 1, 2010 Серія «Реабілітація та рекреація» 

  ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 8, 2010 Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика"

  ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 7, 2009

  ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" Теоретичне та науково-методичне видання № 6, 2008