Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Публікації співробітників та студентів ТВСП у зарубіжних виданнях за 2018–2019 н.р.

  Перелік публікацій співробітників та студентів ТВСП, виданих у зарубіжних виданнях за 2018-2019 н.р.

  з/п

  П.І.Б. авторів

  Назва і вид публікації

  (стаття, тези)

  Видавництво, рік видання, номери сторінок,режим доступу, країна

  Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»

  Статті у виданнях, індексованих у Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

  1.  

  Однорог М.А.

  (сумісник)

  Institutional support for attracting investments in the agrarian sector of economy in the conditions of innovative development

  M. А. Odnorog, N. М. Кraus, O.М. Zagurskіy// Baltic Journal of Economic Studies. – 2019. – Vol. 5. – Issue 1 (January). – P. 143–149.(Web of science)

  2.  

  Загурський О.М.

  (сумісник)

  «Institutional Providing Reforming Of Ukrainian Budget System In The Conditions Of Eurointegration»

  YukhymenkoP., Zagurskiy О., SokolskaT., KhakhulaB., Polishchuk S. International Journal of Management and Business Research, 2018. Int. J. Manag. Bus. Res., 8 (1), 173-183. URL. www.ijmbr.info/abstract.php?archivtid=134 (Scopus англійською мовою)

  3.  

  Загурський О.М.

  (сумісник)

  Institutional Support for attracting investments in the agrarian sector of economy in the conditions of innovative development

  1. А. Odnorog, N. М. Кraus, O. М. Zagurskіy // Baltic Journal of Economic Studies. – 2019. – Vol. 5. – Issue 1 (January). – P. 143-149. (Web of Science)

  Статті у фахових виданнях

   

  Бойко С.В.

  (сумісник)

  Patterns of formation of the tax potential of insurers for

  income tax

  Proceedings of XXXХX Internationalscientific conference: Place of science in themodern world. Morrisville, Lulu Press., 2019. – P. 20-24

  Статті у інших виданнях

  1.  

  Однорог М.А.

  (сумісник)

  The problem of institutionalization of rental incomes in agrarian sector of modern Ukraine in the conditions of innovative development

  Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. – 2018. – №6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6388– Назва з екрана. – Дата перегляду: 14.08.2018.

  2.  

  Однорог М.А.

  (сумісник)

  Institutionalization of agrarian reforms agriculture

  Proceedings of XVI international scientific conference “World science news” (Morrisville, USA 9 March 2018) / Science initiative “Universum”, 2018. – P. 36-39.

  3.  

  Однорог М.А.

  (сумісник)

  Institutional framework of innovative activity in the agrarian sphere

  N. М. Кraus, O. P. Goloborodko// European Journal of Economics and Management Sciences. – 2019. – Vol. 1.– P. 54-57.

  4.  

  Однорог М.А.

  (сумісник)

  The business system of management of innovation resources as an economic category of the institutional component of the agrarian sector

  N. М. Кraus, K. M. Кraus// European science review. – 2019. – Vol. 1–2.– P. 192-194.

  5.  

  Загурський О.М.

  (сумісник)

  «Production-logistic systems design based on a stream management pull concept»

  European journal of economics and management Volume 4 Issue 6 2018, Р. 34-44.

  6.  

  Загурський О.М.

  (сумісник)

  Global supply chains in the context of a new model of economic growth

  Conceptual bases and trends for development of social-economic processes. Monograph. Edited by Alona Ohiienko Tadeusz Pokusa Opole. The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. 64-74.

  7.  

  Загурський О.М.

  (сумісник)

  «Green» supply chain as a path to sustainable development

  Mechanisms of stimulation of socio-economic development of regions in conditions of transformation. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. 199-213.

  8.  

  Загурський О.М.

  (сумісник)

  Performance Evaluation of Supply Chain Efficiency.

  TEKA. An International Quarterly Journal on Motorization, Vehicle Operation, Energy Efficiency and Mechanical Engineering. Lublin-Rzeszow. 2019. Vol. 19. No 1, 21-25.

  9.  

  Бойко С.В.

  (сумісник)

  Patterns of formation of the tax potential of insurers for

  income tax

  Proceedings of XXXХX Internationalscientific conference: Place of science in themodern world?. Morrisville, Lulu Press., 2019. – P. 20-24

  Тези

   

  Сидоренко В.В.

  Загальнолюдські цінності в контексті правового регулювання суспільних відносин

  Східно-європейські дослідження: економіка, освіта і право : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Бургас, Болгарія 7-8 червня 2018 р.) м. Бургас, Болгарія, 2018. С. 242-244

   

  Сидоренко В.В.

  Державно-службові відносини: загальнотеоретичний аспект

  Актуальні дослідження в контексті розвитку сучасних наук: збірник наукових праць «Λ?ГOΣ» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції ( м. Дрезден, Німеччина 23 січня 2019 р.) Дрезден: ГО «Європейська наукова платформа», 2019. Ч. 1. С. 30-34

   

  Сидоренко В.В.

  Основоположні характеристики правової системи в аспекті формування категоріального апарату юриспруденції

  Наука та технології в епоху інформаційного суспільства: збірник наукових праць «Λ?ГOΣ» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції ( м. Бордо, Франція 3 березня 2019 р.). Бордо: ГО «Європейська наукова платформа», 2019. Ч. 3. С. 23-26.

   

  Сидоренко Ю.В.

  Формувальне оцінювання як засіб стимулювання молодших школярів до самооцінки

  La science et la technologie à l'ère de la société de l'information: coll. de papiers scientifiques «Λ?ГOΣ» з avec des matériaux de la conf. scientifique et pratique internationale, Bordeaux, 3 mars, 2019. Bordeaux : OP «Plateforme scientifique européenne», 2019. V.6. p. 104-107.

   

  Сидоренко Ю.В.

  Феномен самооцінки в аспекті формування особистості дітей молодшого шкільного віку

  Aktuelle Themen im Kontext der Entwicklung der modernen Wissenschaften: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «Λ?ГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Dresden, 23 Januar, 2019. Dresden : NGO «Europäische Wissenschaftsplattform», 2019. B. 4. s.44-47

  Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

  Статті в інших виданнях

  1

  Крупельницька І.Г.,

  Денисюк О.М.

  Система організації внутрішнього аудиту страхових компаній

  / І.Г. Крупельницька, О.М. Денисюк // Slovakia, Academic Society of Michal Baludansky. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Kosice. 2018. Vol.6. Issue 4. - P. 43-48. Словакія

  2

  Крупельницька І.Г.,

  Чолій Л.О.

  Державний аудит – як засіб та прийом державного контролінгу

  / І.Г. Крупельницька, Л.О. Чолій // Slovakia, Academic Society of Michal Baludansky. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Kosice. 2019. Vol.3. Issue 3. Словакія

  3

  Швед В.В.

  К вопросу об управлении учебным процессом в высшем учебном заведении

  / В.В. Швед // Сборник материалов научно-методической конференции, посвященной 70-летию образования Могилевского института МВД: «Организация образовательного процесса в учреждениях высшего образования: правовые и методические аспекты», – г. Могилев, Республика Беларусь. – 2018, – С. 312-318. Білорусь

  4

  Швед В.В.,

  Омельченко Е.В.

  Викиномика и высшее образование: инновационная составляющая

  / В.В. Швед, Е.В. Омельченко // Сборник статей Х Международной научно-практической конференции «Конкурентоспособность нации – основное условие повышения благосостояния народа» Карагандинского государственного индустриального университета, 29-30 ноября 2018 г. – г. Караганда, Республика Казахстан, 2018.   Казахстан

  5

  Яблочников С.Л.,

  Купцов М.И.,

  Купцов И.М.

  Метод преобразующей матрицы доказательства существования интегральных многообразий

  / М.И. Купцов, С.Л. Яблочников, И.М. Купцов // Вестник Российской академии естественных наук. - 2018. - Т. 18. № 4. - С. 31–35. Росія

  6

  Yablochnikov S., Kuptsov M.,

  Yablochnikova I.

  Innovative approach for the education quality assessment

  / S. Yablochnikov, M. Kuptsov, I. Yablochnikova // IDIMT-2018. Strategic Modeling in Management, Economy and Society. 26th Interdisciplinary Information Management Talks (Sept. 5–7, 2018, Kutná Hora, Czech Republic). TRAUNER Druck GmbH & Co KG, Linz, 2018. - pp. 497-505.     Чехія

  7

  Яблочников С.Л.,

  Яблочникова И.О.

  Организационные и методические аспекты применения медиа-инноваций в высшем профессиональном образовании

  / С.Л. Яблочников, И.О. Яблочникова  // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве  [Электронный ресурс]: сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: С.В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: Могилев. институт МВД, 2018. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). ? Загл. с экрана. – С. 212–218.     Білорусь

  8

  Avacheva T.G.,

  Yablochnikov S.L.,

  Milovanova O.A.

  Expanding the Capabilities of Medical Information Systems to Automate the Document Flow of Health Care Institutions

  / T.G. Avacheva, S.L. Yablochnikov, O.A. Milovanova // Information Technology for Practice 2018 (IT4P-2018). Proceedings of the 21st International Conference on Information Technology for Practice (October 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic). Ostrava. VŠB – Technical University of Ostrava, 2018. - pp. 7-14. Чехія

  9

  Барзов А.А., Ерофеева В.В.,

  Сысоев Н.Н., Сысоев П.Н., Яблочников С.Л.

  Анализ влияния структурно-латентных факторов физико-технологических инноваций на потенциал их функциональной результативности

  / А.А. Барзов, В.В. Ерофеева, Н.Н. Сысоев, П.Н. Сысоев, С.Л. Яблочников // Препринт физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Отв. ред. проф. Барзов А.А., 2018, №5. М.: ООП ФФ МГУ. – 33 с. Росія

  10

  Рысин Ю.С.,

  Терехов А.Н.,

  Иевлев О.П.,

  Яблочников С.Л.

  Теоретические аспекты идентификации объектов-источников звуковых сигналов

  / Ю.С. Рысин, А.Н. Терехов, О.П. Иевлев, С.Л. Яблочников // Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов, 2018. ? Т.9. ? №4. ? М.: МТУСИ. – С. 101?105.

  Росія

  11

  Шакиров К.Ф.,

  Яблочников С.Л.

  Мультимедийное сопровождение самостоятельной работы студентов технического вуза

  / К.Ф. Шакиров, С.Л. Яблочников // Методические вопросы преподавания инфокоммуникаций в высшей школе. ? М.: ООО «Издательский дом Медиа паблишер», 2018, ? Т.7. ? №4. ? С.41?44. Росія

  12

  Крупельницька І.Г.,

  Денисюк О.М.

  Система організації внутрішнього аудиту страхових компаній

  / І.Г. Крупельницька, О.М. Денисюк // Slovakia, Academic Society of Michal Baludansky. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Kosice. 2018. Vol.6. Issue 4. - P. 43-48. Словакія

  13

  Крупельницька І.Г.,

  Чолій Л.О.

  Державний аудит – як засіб та прийом державного контролінгу

  / І.Г. Крупельницька, Л.О. Чолій // Slovakia, Academic Society of Michal Baludansky. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Kosice. 2019. Vol.3. Issue 3. Словакія

  14

  Швед В.В.

  К вопросу об управлении учебным процессом в высшем учебном заведении

  / В.В. Швед // Сборник материалов научно-методической конференции, посвященной 70-летию образования Могилевского института МВД: «Организация образовательного процесса в учреждениях высшего образования: правовые и методические аспекты», – г. Могилев, Республика Беларусь. – 2018, – С. 312-318. Білорусь

  15

  Швед В.В.,

  Омельченко Е.В.

  Викиномика и высшее образование: инновационная составляющая

  / В.В. Швед, Е.В. Омельченко // Сборник статей Х Международной научно-практической конференции «Конкурентоспособность нации – основное условие повышения благосостояния народа» Карагандинского государственного индустриального университета, 29-30 ноября 2018 г. – г. Караганда, Республика Казахстан, 2018.   Казахстан

  16

  Яблочников С.Л.,

  Купцов М.И.,

  Купцов И.М.

  Метод преобразующей матрицы доказательства существования интегральных многообразий

  / М.И. Купцов, С.Л. Яблочников, И.М. Купцов // Вестник Российской академии естественных наук. - 2018. - Т. 18. № 4. - С. 31–35.   Росія

  17

  Yablochnikov S., Kuptsov M.,

  Yablochnikova I.

  Innovative approach for the education quality assessment

  / S. Yablochnikov, M. Kuptsov, I. Yablochnikova // IDIMT-2018. Strategic Modeling in Management, Economy and Society. 26th Interdisciplinary Information Management Talks (Sept. 5–7, 2018, Kutná Hora, Czech Republic). TRAUNER Druck GmbH & Co KG, Linz, 2018. - pp. 497-505.     Чехія

  18

  Яблочников С.Л.,

  Яблочникова И.О.

  Организационные и методические аспекты применения медиа-инноваций в высшем профессиональном образовании

  / С.Л. Яблочников, И.О. Яблочникова  // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве  [Электронный ресурс]: сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: С.В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: Могилев. институт МВД, 2018. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). ? Загл. с экрана. – С. 212–218.     Білорусь

  19

  Avacheva T.G.,

  Yablochnikov S.L.,

  Milovanova O.A.

  Expanding the Capabilities of Medical Information Systems to Automate the Document Flow of Health Care Institutions

  / T.G. Avacheva, S.L. Yablochnikov, O.A. Milovanova // Information Technology for Practice 2018 (IT4P-2018). Proceedings of the 21st International Conference on Information Technology for Practice (October 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic). Ostrava. VŠB – Technical University of Ostrava, 2018. - pp. 7-14. Чехія

  20

  Барзов А.А., Ерофеева В.В.,

  Сысоев Н.Н., Сысоев П.Н., Яблочников С.Л.

  Анализ влияния структурно-латентных факторов физико-технологических инноваций на потенциал их функциональной результативности

  / А.А. Барзов, В.В. Ерофеева, Н.Н. Сысоев, П.Н. Сысоев, С.Л. Яблочников // Препринт физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Отв. ред. проф. Барзов А.А., 2018, №5. М.: ООП ФФ МГУ. – 33 с. Росія

  21

  Рысин Ю.С.,

  Терехов А.Н.,

  Иевлев О.П.,

  Яблочников С.Л.

  Теоретические аспекты идентификации объектов-источников звуковых сигналов

  / Ю.С. Рысин, А.Н. Терехов, О.П. Иевлев, С.Л. Яблочников // Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов, 2018. ? Т.9. ? №4. ? М.: МТУСИ. – С. 101?105.

  Росія

  22

  Шакиров К.Ф.,

  Яблочников С.Л.

  Мультимедийное сопровождение самостоятельной работы студентов технического вуза

  / К.Ф. Шакиров, С.Л. Яблочников // Методические вопросы преподавания инфокоммуникаций в высшей школе. ? М.: ООО «Издательский дом Медиа паблишер», 2018, ? Т.7. ? №4. ? С.41?44. Росія

  Тези

  1.  

  Довбиш В.А., Осійський Ю.О.

  Генезис церковного права в Украине

  / В.А. Довбиш, Ю.О. Осійський // XIII Международная научно-практическая конференция «Религия и общество» Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова» г. Могилев, 18-23 марта 2019 года. (Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі   "Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А.Куляшова" г. Магілёў)

  2.  

  Євась Т.В.,

  Жукова О.А.

  Стан фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні

  / Т.В. Євась, О.А. Жукова // II International Scientific Conference The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility, Part II, June 29th, 2018. Lisbon, Portugal. 152 pages. – р. 94-97. Португалія

  3.  

  Євась Т.В.,

  Жукова О.А.

  Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні: стан та напрямки оптимізації

  / Т.В. Євась, О.А. Жукова // International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 24th, 2018. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 132 pages. – р. 106-109. Латвія

  4.  

  Швед В.В.

  Возможности использования модели коворкинга в образовательном процессе

  / В.В. Швед / Сборник тезисов научно-практической конференции с международным участием «Философия образования и современность: к 10-летию кафедры философии образования в структуре философского факультета МГУ», 22 ноября 2018 г. – г. Москва, Российская федерация. –   2018. Росія

  5.  

  Швед В.В.

  К вопросу о формировании экономической культуры обучающихся в высшей школе Украины

  / В.В. Швед / Сборник тезисов республиканской научно-практической конференции с международным участием «Инновационные подходы по формированию профессиональных навыков студентов, предпринимательских компетенций и предприимчивости в молодежной среде», 12 декабря 2018 г. – г. Минск, Республика Беларусь. – 2018. Білорусь

  6.  

  Yablochnikov S.,

  Minaev V.,

  Vaiz E.,

  Kuptsov M.,

  Vidov S.

  Modeling of information impacts on elements of onboard system.

  / Minaev V., Vaiz E., Kuptsov M., Yablochnikov S., Vidov S. // 2018 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications, Moscow, 14-15 March 2018, pp. 1-5.  doi: 10.1109/SOSG.2018.8350621      Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/document/8350621/     Росія

  7.  

  Rysin Yu.S.,

  Terekhov A.N.,

  Yablochnikov S.L.,

  Ievlev O.P.

  Theoretical aspects of identification of objects are sources of sound signals

  / Yu.S. Rysin, A.N. Terekhov, S.L. Yablochnikov, O.P. Ievlev  // 2018 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO 2018). Minsk, Belarus, 4-5 July 2018. - IEEE, 2018. - pp.1-4.

  DOI: 10.1109/SYNCHROINFO.2018.8457054 Білорусь

  8.  

  Купцов М.И.,

  Минаев В.А.,

  Фаддеев А.О.,

  Яблочников С.Л.

  К вопросу об устойчивости интегрального многообразия системы дифференциальных уравнений в критическом случае

  / М.И. Купцов, В.А. Минаев, А.О. Фаддеев, С.Л. Яблочников // Тезисы докладов Международной конфереции посвященной 70-летию С.Л. Атанасяна, 70-летию И.С. Красильщика, 70-летию А.М. Самохина, 80-летию В.Т. Фоменко. Рязань, 25-28 сентября 2018 г. / под ред. А.Г. Кушнера, В.В. Лычагина, С.С. Мамонова; Ряз. Гос. Ун-т имени С.А. Еменина. – Рязань, 2018.- С.16-17. Росія

  9.  

  Ерофеева В.В.,

  Глебов В.В.,

  Яблочников С.Л.

  Оценка устойчивости развития районов путем создания системы индексов и индикаторов с использованием гис-технологий

  / В.В. Ерофеева, В.В. Глебов, С.Л. Яблочников // Инновационные подходы к решению проблем «Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015?2030 годы»:  сборник материалов международной научно-практической конференции, 19?20 октября 2018 г. ? Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2018. ? С. 262?265. Росія

  10.  

  Яблочников С.Л.,

  Яблочникова И.О.

  Современные тенденции в едином пространстве высшего образования

  / С.Л. Яблочников, И.О. Яблочникова // Проблемы и тенденции качества образования в системе национальной безопасности : материалы  II  Междунар. науч.-практ. конф. в дистанционной  форме  (Барановичи,  18 октября 2018 года) / М-во образования Респ. Беларусь, учреждение образования «Барановичский государственный университет»; редкол.: В.В. Климук (гл. ред.), О.Н. Бертош [и др.]. — Барановичи: БарГУ, 2018. ? C. 175?177. Білорусь

  11.  

  Яблочников С.Л., Яблочникова И.О.

  Влияние информационнокоммуникативных технологий на качество образования

  / С.Л. Яблочников, И.О. Яблочникова  // Интеллектуальная культура Беларуси: методологический капитал философии и контуры трансдисциплинарного синтеза знания: материалы Третьей международной научной конференции, 15–16 ноября 2018 г., г. Минск. В 3 т. Т. ІІ / Ин-т философии НАН Беларуси; редкол.: А. А. Лазаревич (пред.) [и др.]. – Минск: Четыре четверти, 2018. – C. 345-347. Білорусь

  12.  

  Яблочников С.Л., Яблочникова И.О.

  Об управленческих инновациях в сфере высшего профессионального образования

  / С.Л. Яблочников, И.О. Яблочникова  // Организация образовательного процесса в учреждениях высшего образования: правовые и методические аспекты [эл. ресурс]: Сборник материалов заочной научно-методической конференции, посвященной 70-летию организации Могилевского института МВД Республики (Могилев, май 2018 года)/ Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь; рекол.: Шкаплеров Ю.П. (председ.) [и др.]. – Могилев: Могилевский институт МВД, 2018. – С. 330-335. Білорусь

  13.  

  Яблочников С.Л.,

  Яблочникова И.О.

  Аспекты развития и сохранения кадрового потенциала общества в условиях инновационной экономики

  / С.Л. Яблочников, И.О. Яблочникова  // Белорусская наука в условиях модернизации: материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 20-21 сент. 2018 г. / ред. кол.: Коршунов Г.П. (гл. ред.) [и др.]; НАН Беларуси, Ин-т социологии НАН Беларуси. – Минск: СтройМедиаПроект, 2018 – С. 112-114. Білорусь

  14.  

  Яблочников С.Л.,

  Яблочникова И.О.

  К вопросу обеспечения качества подготовки выпускников технических вузов

  / С.Л. Яблочников, И.О. Яблочникова // Высшее техническое образование : проблемы и пути развития: материалы IХ Междунар. науч.-метод. конф. (Минск, 1-2 ноября 2018 года) / редкол.: В.А. Богуш [и др.]. – Минск: БГУИР, 2018. – C. 552-555.   Білорусь

  15.  

  Шакиров К.Ф.,

  Яблочников С.Л.

  Особенности применения электронных тестов при обучении студентов дисциплине «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций»

  / К.Ф. Шакиров, С.Л. Яблочников // Высшее техническое образование: проблемы и пути развития: материалы IХ Междунар. науч.-метод. конф. (Минск, 1-2 ноября 2018 года) / редкол.: В.А. Богуш [и др.]. – Минск: БГУИР, 2018. – C. 501-503.   Білорусь

  16.  

  Яблочников С.Л.,

  Яблочникова И.О.

  Аспекты изучения естественнонаучных дисциплин и информатики в медицинском вузе

  / С.Л. Яблочников, И.О. Яблочникова // Медицинское  образование  XXI  века: практикоориентированность и повышение качества подготовки  специалистов / Сборник  материалов  Республиканской  научно-практической  конференции  с  международным  участием. –  Витебск: ВГМУ, 2018. – C. 97-99. Білорусь

  17.  

  Афиногенов М.А.,

  Шакиров К.Ф.,

  Яблочников С.Л.

  Формирование преподавателем медицинского вуза виртуальных лабораторных практикумов на примере лабораторного практикума «Исследование импеданса живой ткани», используя универсальный конструктор

  / М.А. Афиногенов, К.Ф. Шакиров, С.Л. Яблочников // Медицинское образование XXI века:  практикоориентированность  и повышение  качества  подготовки  специалистов /  Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции с  международным  участием.  –  Витебск: ВГМУ, 2018. – C. 25-26.     Білорусь

  18.  

  Яблочников С.Л.,

  Яблочникова И.О.

  Некоторые аспекты разработки систем управления технологическими процесcами на основе нейросетевых математических моделей

  / С.Л. Яблочников, И.О. Яблочникова // Труды Международной научно-технической конференции «Телекоммуникационные и вычислительные системы-2018». - М.: Горячая линия. – Телеком, 2018. – С.384-388. Росія

  19.  

  Яблочников С.Л.,

  Яблочникова И.О.

  Теоретические аспекты обеспечения безопасности процессов в образовании и науке

  / С.Л. Яблочников, И.О. Яблочникова // Транспорт Евразии XХI века: Современные цифровые технологии на рынке транспортных и логистических услуг. Материалы IХ Международной научно-практической конференции (Алматы, 20-21 декабря 2018 г.). Под ред. Р.К. Сатовой. – Алматы: Академия транспорта и телекоммуникаций имени М. Тынышбаев, 2018. С. 299-302.    Казахстан

  20.  

  Yablochnikov S.L., Yablochnikova I.O.

  Vidov S.V.,

  Kuptsov M.I.,

  Olisaeva A.V.

  The Aspects of Modeling Information Processes Realized in Complex Telecommunication Systems

  / S.L. Yablochnikov, I.O. Yablochnikova, S.V. Vidov, M.I. Kuptsov, A.V. Olisaeva  // 2018 Wave Electronics and its Application in Information and Telecommunication Systems (WECONF), Saint-Petersburg, Russia, 26-30 Nov. 2018, IEEE. pp.1?5. DOI: 10.1109/WECONF.2018.8604360    Росія

  21.  

  Яблочников С.Л.,

  Яблочникова И.О.

  Инновации в сфере высшего профессионального образования в условиях Четвертой промышленной революции и цифровизации экономики

  / С.Л. Яблочников, И.О.  Яблочникова // Конкурентоспособность нации – основное условие повышения благосостояния народа // Труды X Международной научно-практической конференции, посвященная 55-летнему юбилею Карагандинского государственного индустриального университета (29-30 ноября 2018 г., Караганда). – Темиртау, 2018. Ч.2. – С. 193?198.      Казахстан

  Дніпровська філія Університету «Україна»

  Тези

  1

  Коренюк Петро Іванович

  Соціальна значимість екологічного страхування та ефективної державної екологічної політики в умовах глобалізації

  Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaf-tswissenschaften, Professor Yu. V. Pasichnyuk – kollektive Monographie in 2 Bänden, Band 1 – Shioda GmbH, Steyr, Osterreich, 2018. – 470 p.- P. 339 - 349

  2

  Природно-ресурсна рента та менеджмент

  Publisher: LAP LAMBERT Aca-demic Publishing

  Is a trademark of

  International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group

  17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Mauritius

  Дубенська філія Університету «Україна»

  Статті у фахових виданнях

   

  M. Solomko

   

  Boolean functions minimization by the method of figurative transformations

  //Technology transfer: fundamental principles and innovative technical solutions. Режим доступу: http://www.eu-jr.eu/ttfpits/article/viewFile/755/760

   

  V. Riznyk,

  M. Solomko

  Minimization of conjunctive normal forms of boolean functions by combinatorial method

  //Technology audit and production reserves. Режим доступу: http://journals.uran.ua/tarp/article/download/146312/146127

   

  M. Solomko

  Optimization of the acyclic adders of binary codes

  //Technology audit and production reserves. DOI: 10.15587/2312-8372.2018.133694

   

  V. Riznyk,

  M. Solomko

  Research of 5-bit boolean functions minimization protocols by combinatorial method

  //Technology audit and production reserves. Режим доступу: http://journals.uran.ua/tarp/article/download/140351/138824

   

  S. Kraychuk

  Simulation of Seismic Explosion Waves with Underground Pipe Interaction

  //Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. DOI: 10.2478/lpts-2018-0018

   

  S. Kraychuk

  Modelling of Two-Stage Methane Digestion With Pretreatment of Biomass

  //Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. DOI: 10.2478/lpts-2018-0011

  Статті в інших виданнях

  1

  Вишковська В.І.

  Основні завдання держави щодо реалізації правозахисної функції

  / В.І. Вишковська // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. – Маріуполь : МДУ, 2018. – Вип. 16. – С. 13-19. (видання включено до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International» (Польща).

  2

  Вишковська В.І., Попов А.А.

  Деякі зауваження про тарифне регулювання   зовнішньоекономічної діяльності в Україні

  / В.І. Вишковська, А.А. Попов // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. – Маріуполь : МДУ, 2018. – Вип. 16. – С. 13-19. (видання включено до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International» (Польща).

  Житомирський економіко-гуманітарний інститут ВНЗ «Університет «Україна»

  Статті у фахових виданнях

  1

  Dzenzeluk D. Plotitsyn K.,

  Pantus O.

  Dynamic of flexibility development of students of higher education institutions under the influence of sambo fight

  The scientific heritage. 2018. № 25, p. 2. P. 15– 17.

  http://tsh-journal.com/wp-content/uploads/2018/08/VOL-2-No-25-25-2018.pdf Budapest, Hungary

  Івано-Франківська філія Університету «Україна»

  Статті у фахових виданнях

   

  Слободян І.Ю.

  Поняття, правова природа та ціль сумісництва в умовах сучасного ринку праці.

  / І.Ю.Слободян, // Збірник матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції БЪДЕШЕТО ВЪПРОСИ ОТ СВЕТА НА НАУКАТА – Софія, Болгарія 2018–С. 55-58

   

  Надвірнянська Н.М.

  Історичний аспект становлення митного контролю в Україні

  /Надвірнянська Н.М./ Маterialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji

  «Wyksztalcenie i nauka bez granici -2018» (07-15 grudnia 2018 po ekcjach:Politologia.Historia.Prawo. Zarzadzanie.Filozofia.)Przemysl, Nauka I studia 2018-c.31-34

   

  Тимчишин А.М.

  Внутрішнє переконання слідчого при прийнятті процесуальних рішень

  /Тимчишин А.М./ Маterialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji

  «Wyksztalcenie i nauka bez granici -2018» (07-15 grudnia 2018 po ekcjach:Politologia.Historia.Prawo. Zarzadzanie.Filozofia.)Przemysl, Nauka I studia 2018-c.31-34

   

  Судак І.М.

  Фінансово-правові основи державної допомоги сім’ям з дітьми в Україні та Німеччині

  / І.М. Судак // Збірник матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції БЪДЕШЕТО ВЪПРОСИ ОТ СВЕТА НА НАУКАТА – Софія, Болгарія 2018–С.

   

  Чічеріна М.О.

  Формування та розвиток ідеї порівняльного правознавства

  / М.О. Чічеріна// Збірник матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції БЪДЕШЕТО ВЪПРОСИ ОТ СВЕТА НА НАУКАТА – Софія, Болгарія 2018–С.

  Статті у виданнях, індексованих у Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

   

  Kopei V.B., Onysko O.R., Panchuk V.G.

  Computerized system based on FreeCAD for geometric simulation of the oil and gas equipment thread turning

  / VB Kopei, OR Onysko, VG Panchuk // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng doi:10.1088/1757-899X/477/1/012032. - 477. - 2019.

  Статті в інших виданнях

   

  Kopei V.B., Onysko O.R., Panchuk V.G.

  Component-oriented acausal modeling of the dynamical systems in Python language on the example of the model of the sucker rod string

  / VB Kopei, OR Onysko, VG Panchuk // PeerJ Preprints. - 7:e27612v1. - 2019. https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.27612v1

  Тези

   

  Valentyn NYKALAICHUK

  Opiekun naukowy referatu doc. Dr inz. Yurii Iliash.

  Video Games in Education

  56 Konferencja studenckich kól naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 9 maja 2019..

   

  Andrii CHYHARIVSKII

  Opiekun naukowy referatu doc. Dr inz. Yurii Iliash.

  Methods and Means of Improving the Process of Visual Perception of Information

  56 Konferencja studenckich kól naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 9 maja 2019..

   

  Roman TERSHAK

  Opiekun naukowy referatu doc. Dr inz. Yurii Iliash.

  Using WebAssembly in Modern Web Applications

  56 Konferencja studenckich kól naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 9 maja 2019..

   

  Onysko O.R., Kopei V.B., Panchuk V.G.

  Theoretical Investigation of the Tapered Thread Joint Surface Contact Pressure in the Dependence on the Profile and the Geometric Parameters of the Threading Turning Tool

  / O. Onysko, V. Kopei, V. Panchuk // INNOVATIVE IDEAS IN SCIENCE 2018, Baia Mare, 08-09 November 2018, Romania http://conf.cunbm.utcluj.ro/index.php/iis/iis2018/author/submission/270.

   

  Kopei V.B., Onysko O.R., Panchuk V.G.

  Principles of Development of Product Lifecycle Management System for Threaded Connections Based on the Python Programming Language

  / V. Kopei, O. Onysko, V. Panchuk // 7th International Conference of Applied Science (May 9-11, 2019, Hunedoara, Romania): Book of Abstracts. - Hunedoara : University Politehnica Timisoara, 2019. - P.101.

  Кіровоградський інститут розвитку людини

  Статті у фахових виданнях

  1

  Ткаченко І.М.

  Правовой статус медицинских экспериментов: научная статья

  Jurnalul juridic national: teorie si practica. – 2019. – №8 (36). – С. 34-38. (Молдова)

  2

  Ткаченко І.М.

  Юридическая квалификация кибербуллинга

  Jurnalul juridic national: teorie si practica. – Issue 6 (34)/ – 2018. – P.34-39. (Молдова)

  Статті у виданнях, індексованих у Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

   

  Сябренко Г.П.

  Influence of Physical Activity on Cardiovascular System and Prevention of Cardiovascular Disease (Review)

  H. Siabrenko, O.Makar // Georgian Medical News. – 2018. – №12 (285). – Р. 69-74. (Грузія)

  Статті в інших виданнях

   

  Кравченко О.В.

  Развитие личностных ценностей у современной молодежи (стаття)

  Материалы Республиканской научно-практической конференции «Молодежь: свобода и ответственность», 28 февраля 2019 г., Барановичи, 2019. (готується до друку, Білорусь)

   

  Пупишева В.Я.

  Современные проблемы правового и социально-культурного образования молодежи

  Материалы Республиканской научно-практической конференции «Молодежь: свобода и ответственность», 28 февраля 2019 г., Барановичи, 2019. (готується до друку, Білорусь)

   

  Остапенко О.В.

  Проблемы формирования ценностных ориентаций современной молодежи

  Материалы Республиканской научно-практической конференции «Молодежь: свобода и ответственность», 28 февраля 2019 г., Барановичи, 2019. (готується до друку, Білорусь)

   

  Соменко О.В.

  Инклюзивное обучение физико-математическим дисциплинам с использованием технологий облачных вычислений

  Материалы Республиканской научно-практической конференции «Молодежь: свобода и ответственность», 28 февраля 2019 г., Барановичи, 2019. (готується до друку, Білорусь)

  Тези

  1

  Бондарь Г.Г.

  Формирование речевых навыков в английском языке у студентов нелингвистических факультетов

  Материалы XIV Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Содружество наук – Барановичи-2018». – Барановичи, 2018. – Т.2. – С.140-142. (Білорусь)

   

  Кравченко Е.В.

  Время и пространство в языковой картине мира

  Материалы XIV Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Содружество наук – Барановичи-2018». – Барановичи, 2018. – Т.1. – С.89-92. (Білорусь)

  3

  Пупышева В Я.

  Урбанизация и международная политика

  Материалы XIV Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Содружество наук – Барановичи-2018». – Барановичи, 2018. – Т.1. – С.106-109. (Білорусь)

  4

  Ткаченко И.Н.

  Криминологическая характеристика семейного насилия

  Материалы XIV Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Содружество наук – Барановичи-2018». – Барановичи, 2018. – Т.1. – С.50-53. (Білорусь)

   

  Черненко А.В.

  Использование игровых методов в подготовке менеджеров

  Материалы XIV Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Содружество наук – Барановичи-2018». – Барановичи, 2018. – Т.2. – С. 187-191. (Білорусь)

  Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

  Статті у фахових виданнях

  1.  

  Майстер А. А.

  Рекреационная освоенность территории Украины таття)

  / А. А. Майстер // Вопросы география и геоэкологии. – 2018. – № 1. – С. 82–88.

  – Режим доступу: http://journal.ingeo.kz/images/sampledata/books/Geog_01_2018.pdf (Республіка Казахстан)

  Статті у виданнях, індексованих у Scopus або WebofScienceCoreCollection, рекомендованих МОН

  1

  Lazhnik V.,

  Maister A.,

  Puhach S.

  Spatial differentiations of trade links between

  Ukraine and Czechia

  / V. Lazhnik, A. Maister, S. Puhach // Acta Universitatis Carolinae Geographica. – 2019. – № 54 (1). – Р. 37–47. – Режим доступу: http://www.aucgeographica.cz/index.php/aucg/article/view/12/113 (Чеська Республіка)

  Статті в інших виданнях

  1.  

  Пахолок З. О.

  Лексична репрезентація національно-мовної картини світу в повісті Марії Матіос «Солодка Даруся». таття)

  / Z. O. Pacholok // Wydarzenia – od traumy do euforii. Warszawa, 2018. – С. 45–53. Польща

  2.  

  Пахолок З. О.

  Крушевский Николай Вячеславович.

  таття)

  З. О. Пахолок // Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь. XVIII–XIX вв. В 5 т. / Под ред. Т. Г. Ивановой. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2018. Т. 3 : Краинский – О. – С. 34–38.

  3.  

  Olena Borysiyk,

  Maria Datsyuk-Tomchuk,

  Lipovska-Makovetska Natalia

  Problems development of financial market as factor of economic security of Ukraine (тези)

  Actual scientific: Collection of scientific articles. – Editoria di Modena, Rome, Italy, 2018. – 111-113

  4.  

  Бундак Е. А.

  Интеграция крестьянства пограничных територий в политические союзы (организации)таття)

  / Е. А. Бундак // Кonferencji naukowej pt. "Granice i pogranicza. Historia i wspólczesnosc". Odbedzie sie ona w Bialymstoku (Polska) w 15-16 czerwcu 2018 roku (здано до друку)

  5.  

  Бундак О. А.

  До питання про участь В. Г. Богораза у організації та діяльності Всеросійського Селянського Союзутаття)

  / О. А. Бундак // сб. материалов VII междунар. науч.-практ. конф., 30 декабря –1 ноября 2018 г. : в 2 ч. / Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина ; редкол.: Е.С. Розенблат (гл. ред.) [и др.]. – Брест : БрГУ, 2018. – Ч. 1. – С. 19-27.

  Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій

  Статті у фахових виданнях

   

  Dubinina Y.Y.

  The spatial scaling of impact in edaphic and plant factors on the structuring of the soil macrofauna community.

  Acta Biologica Sibirica, 2018. 4 (3), 36–53.

  Статті у виданнях, індексованих у Scopus або WebofScienceCoreCollection, рекомендованих МОН

   

  Zhukov O., Kunah O., Dubinina Y., Novikova V.

  The role of edaphic and vegetation factors in structuring beta diversity of the soil macrofauna community of the Dnipro river arena terrace

  Ekológia (Bratislava), 2018. 37, 3, 301–327.

  DOI:10.2478/eko-2018-0023

   

  Zhukov O., Kunah O., Dubinina Y., Novikova V.

  The role of edaphic, vegetational and spatial factors in structuring soil animal communities in a floodplain forest of the Dnipro river.

  Folia Oecologica, 2018. 45, 8–23.

  DOI: 10.2478/foecol-2018-0002

   

  Zhukov O.V, Kunah O. M., Dubinina Y.Y., Ganzha D. S.

  Asymmetry of the plant species response curves and phytoindication estimation of the environmental factors based on diapasonal scales.

  Acta Biologica Sibirica, 2018. 4 (2), 4 (2), 32–45. http://dx.doi.org/10.14258/abs.v3i3.2184

   

  Zhukov, A.V., Kunah,   O.N., Dubinina, Y.Y.,   Ganga, D.S.

  Application of β-function   in phytoindication to account for species response curves asymmetry

  Acta Biologica Sibirica, 2018. 4 (2), 32–46. http://dx.doi.org/10.14258/abs.v4i2.4121

  6

  Dufresnes C, Strachinis I, Suriadna N, Mykytynets G, Cogalniceanu D, Székely P, Vukov T, Arntzen JW, Wielstra B, Lymberakis P, Geffen E, Gafny S, Kumlutas Y, Ilgaz C, Candan K, Mizsei E, Szabolcs M, Kolenda K, Smirnov N, Geniez P, Lukanov S, Crottini A, Crochet P-A, Dubey S, Perrin N, Litvinchuk SN, Denoël M.

  Biogeography and speciation in the Palearctic: insights from spadefoot toads (Pelobates).

  Molecular Ecology, 2019b. (in press).

  DOI: 10.1111/mec.15133

  Impact factor:6.131

  7

  Molodychenko Valentin,

  Oleksenko Roman, Shecherbakova   Nina

  Neoliberalism in Higher Education as a Challenge for Future Civilization

  (Web of Science)

  Philosophy and Cosmology. The Academic Journal. – 2018. - Volume 20.- P. 113 – 119.

  Статті в інших виданнях

  1

  Молодиченко В.В.,

  Молодиченко Н.А.

  Професійна підготовка вчителя початкової школи до реалізації завдань міжкультурної комунікації учнів

  ІІ International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities»:

  Conference proceedings, February 22th, 2019, Kaunas:Izdevnieciba «BaltijaPublishing», 596 pages, p.p. 284-287.

  2

  Молодиченко В.В.

  Рrofessional teacher's preparation for education of primary school pupils’ moral personality

  Modern Technologies in Education.Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83-946765-5-1; pp. 495, illus., tabs.,bibls. pp. 71 – 83.

  3

  Молодиченко В.В., Молодиченко Н.А.

  Formation of the value sphere ofyouth in conditions of the information society .

  Интеллектуальная культура Беларуси: методологический капитал философии и контуры трансдисциплинарного синтеза знаний/Третья международная наукная конференция. Минск, 16-17 ноября 2018. С. 188-191.

  4

  Глебова Н. І.

  Social competenci of the professional groups of water transport expert: constinualization of sociological research.

  Evropský politický a právní diskurz. 2018. Vol. 5. Iss. 1. P. 239–251. Index Copernicus (Імпакт-фактор – ICV 2015: 65.70; ICV 2016: 64.77; ICV 2017: 80.50) та International Scientific Indexing(Імпакт-фактор – 0,849)

  Тези

  1

  Татаринова С. О., Левченко А.М.

  До проблеми соціальної анімації в Україні.

   

  Перспективные научные исследования : матеріали ХV міжнародної науково-практичної конференції «Бъдещите изследвания», м. Софія, 19 лютого 2019 року, Софія, 2019. С. 27-28.

  2

  Татаринова С.О., Дунай А. А.

  Теоретичні засади кібер-булінгу у підлітковому середовищі.

  Наука и образование без границ : матеріали ХV міжнародної науково-практичної конференції, м. Перемишль, 7-8 лютого 2019 р. Перемишль, 2019. С. 14-15.

  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна»

  Статті у фахових виданнях

  1

  Крамаренко І.С.

  Становлення професійної «Я-Концепції» у студентів економічних спеціальностей: психологічні компоненти

  / Мельніченко В.В., Крамаренко І.С. // European Humanities Studies :State and Society. 2018. №4(І). С.42-54

   

  2

  Мельниченко В.В.

  Становлення професійної «Я-Концепції» у студентів економічних спеціальностей: психологічні компоненти

  / Мельніченко В.В., Крамаренко І.С. // European Humanities Studies :State and Society. 2018. №4(І). С.42-54

  3

  Хозраткулова І.А.

  Використання мультимодальної арт-терапевтичної методики у психологічній роботі з людьми у посткризових станах

  / І.А. Хозраткулова // Пост-травматичний стресовий розлад:дорослі, діти та родини в ситуації війни – Міжнародне науково-практичне видання/заг. ред.: І.Маноха, Г.Собчук. – Том ІІ. – Варшава – Київ: ПАН – Гнозис, 2018. – С. 339-347.

  4

  Скупський Р.М.,

  Зубков Р.С., Шаповалова І.О.

  Vplyv Yevrointehratsiinykh

  Protsesiv na Stratehichnu Model Investytsiino-Innovatsiinoho Rozvytku Rehionu.

  / Скупський Р.М., Зубков Р.С., Шаповалова І.О. // International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2018. 8(20). Р.32-40.

  doi: 10.31435/rsglobal_ijite/30112018/6212 (Польща)

  Index Copernicus (ICV 2017: 74.72), Google Scholar, BASE, OpenAIRERePEcacademia.edu

  Статті у виданнях, індексованих у Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

  1

  Zavhorodnii А., Zubkov R., Lyashenko V.

  Formation of investment attraction of the principal mores region: new trends and improving directions

  / Zavhorodnii А., Zubkov R., Lyashenko V. // The actual problems of the world today. SCIEMCEE. Publishing London. Volume 1. 2019. p. 245–259. (Web of Science Core Collection)

  2

  Skupskyi, R., Zubkov, R., Shapovalova І,

  The Impact of European Integration Processes on the Strategic Module of Investment and Innovation Development in the Region

  International Journal of Innovative Technologies in Economy. 8(20):32-39. doi: 10.31435/rsglobal_ijite/30112018/6212

  3

  Maksym Borysenko,

  Andrii Zavhorodnii,

  Ruslan Skupskyi

  Numerical analysis of frequencies and forms of different forms with free zone

  Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics 2019, 18(1), 5-13.

  DOI: 10.17512/jamcm.2019.1.01

  Web of Sciences (індекс ESCI Thomson Reuters)

  4

  Skupskyi R.

  Zubkov, R., Shapovalovа I.

  Evaluation of investment attractiveness of a region as a guarantee for leadership in the territorial socio-economic development

  [2nd International Conference on Social, economic, and academic leadership (ICSEAL 2018)]. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 2018, volume 217: 305-312. doi.org/10.2991/icseal-18.2018.43

  Web of Sciences (індекс ESCI Thomson Reuters)

  Статті в інших виданнях

  1

  Хозраткулова І.А.

  Основні аспекти арт-терапевтичної роботи з підлітками схильними до насилля

  /Khozratkulova I// Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference /Social and Economic Aspects of Education in Modern Society. - Vol.3, February 25, 2019, Warsaw, Poland: RS Global Sp. z O.O., Warsaw, Poland, 2019. – Р.50-54.

  2

  Lysenkova I.P.

  Peculiarities of the Organization of Correction-developing Environment for Children with Mental Disorders

  The Scientific Heritage. 2018. № 25. Vol. 2. Р. 53-55. (Угорщина)

  3

  Lysenkova I.P.

  Correction-Developing Environment as a Means of Emotional Development of Children with Cognitive Impairment

  The Norwegian Journal of Development of the International Science. 2018. № 20. Vol. 2. Р. 67-69. (Норвегія)

  Тези

  1

  Кандюк-Лебідь С.В.

  Система персонажів і засоби творення образів мемуарного тексту

  / Кандюк- Лебідь С.В. // International scientific and practical conference “Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage”: Conference proceedings, Decemder 21-22, 2018. – Baia Mare: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. – P. 128-131.

  2

  Ляшенко В.В.

  Вдосконалення стратегічних напрямів в управлінні сталим розвитком соціально-економічних систем, тези

  / Ляшенко В.В. // Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy . Aksjologiczne aspekty w rozwoju nauki i edukacji / [red.: J.Grzesiak, I.Zymomrya, W.Ilnytskyj]. – Konin – Uzhorod – Cherson –Krzywy Róg: Posvit, 2018.– р.344-345.

  3

  Ляшенко В.В.

  Моделювання стратегічних показників регіонального розвитку, тези

  / Ляшенко В.В. // Wspólczesne trendy rozwoju edukacji i nauki w kontekscie interdyscyplinarnym. Dialog kultur jako czynnik integracji / [red.: I. Zymomrya, W. Ilnytskyj, D. Romaniuk, A. Sochal]. – Warszawa – Uzhorod –Cherson: Posvit, 2019. – р. 245.

  Полтавський інститут економіки і права

  Статті у фахових виданнях

   

  I.V. Korotkova, T.V. Sakhno, T.V. Zvenihorodska, N.N. Barashkov

  Improving the thermostability of horseradish peroxidase by incorporating into water-immiscible coacervates

  Nigerian Journal of Biotechnology

  Vol 35, No 2 (2018) Р.27-34.

  Доступ: https://www.ajol.info/index.php/njb/article/view/184107/173476

  Available online at and DOI:   http://www.ajol.info/index.php/njb/index www.biotechsocietynigeria.org https://dx.doi.org/10.4314/njb.v35i2.4

   

  Сарана С.В.

  Система емісійного права як складова частина фінансового права України.

  Jurnalul juridic national: teorie si practica. 2018. № 5. Том 1. С. 105-108.

   

  Короєд С. О.

  Розвиток вчення про похідні позовні вимоги в теорії цивільного процесу України / С. О. Короєд

  International scientific-practical conference  «The development of legal sciences:problems and solutions»: Conference Proceedings, April 27-28. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – P. 120–123. (м. Каунас, Литва).

   

  Коломієць П.О.

  comparative legal analysis of tax systems under the legislation of ukraine and foreign countries

  Kolomiiets Pavlo // European political and law discourse – Praha. – 2018. – : Volume 5 Issue 4. – Р. 100-104. Index Copernicus International.

   

  Пономаренко В.В.

   

  Professional   consclousness as a factor in the regulation of the professional activity ofatterneys

  Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools.- 2018.- N 4.- p. 27-30

  Статті у виданнях, індексованих у Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

   

  L. Voloshko

   

  Innovative technologies application in education as a condition for education for society sustainable development

  International Journal of Engineering & Technology, Vol. 7 № 4.8 Special Issue 8 (2018) 671-674

  DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27333

  Published on: 13-10-2018

  Статья ID: 27333 (індексується в Scopus)

  Доступ: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27333

   

  Пономаренко В.В.

  к. псих. н. доцент кафедри правознавства

  The Program of Development of Professional Consciousness of Attorney in the Process of Psychological Support of Professional Activities

  Innovations in science: the challenges of our time. 2018/- p.128-13

   

  Рябокінь Н.О.

   

  Психолінгвістичні особливості комунікації в соціальних мережах   // В.М. Заіка, Н.О. Рябокінь

  Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика: зб. наук. праць. Серія: Психологія. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М. 2019. Вип. 25(1).   Collection is included to international peer-reviewed open access journals and indexed in Web of Science Core Collection (ESCI) (планується видання у листопаді 2019-квітні 2020)

   

  Статті в інших виданнях

   

  Коломієць П.В.

  PavloKolomiiets. Comparative legal analysis of the principles of taxation under the laws of Ukraine and foreign countries /

  KolomiietsPavlo // Visegrad Journal on Human Rights : Slovak Republic. – Bratislava.– 2018. – № 3 (volume 1). – Р. 88-92. (видання включено до наукометричних баз: Index Copernicus International)

   

  Рябокінь Н.О.

  1. The pecularities of the abbreviations translation in medical discourse

  2. Prevention of abortion:

  VII International Scientific and Practical Conference «Social and Economic Aspects of Education in Modern Society». - Warsaw, Poland. – 2018. – С. 46-49.

   

  Данилюк Л.В.

  The pecularities of   the abbreviations translation in medical discourse

  VII International Scientific and Practical Conference «Social and Economic Aspects of Education in Modern Society». - Warsaw, Poland. – 2018. – С. 46-49.

   

  Шахова В.В.

  The pecularities of   the abbreviations translation in medical discourse

  VII International Scientific and Practical Conference «Social and Economic Aspects of Education in Modern Society». – Warsaw, Poland. – 2018. – С. 46-49.

   

  Бацман О. С.

  До питання адаптації студентів з інвалідністю у вищих навчальних закладах

  «Научные исследования в деталях». - Казахстан, 2018. – С. 112-120

  Тези

  1

  Волошко Л.Б.

  Умови та механізми формування професійного іміджу фізичних терапевтів

  Naukowy i innowacyjny potencjal prezentacji: kolekcjа prac naukowych «Λ?ГOΣ» z materialami Miedzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, Opole, 18 listopada 2018 r. Równe : «Volynsky Oberegi» Publishing House, 2018. Tom 6. s. 65-67

  Opis bibliograficzny materialów konferencyjnych jest rejestrowany w miedzynarodowej bazie naukowo-matematycznej «Google Scholar».

  Доступ: https://ukrlogos.in.ua/documents/naukowy_i_innowacyjny_potencjal_prezentacji_tom_6.pdf

  2

  Волошко Л.Б.

  Мультимедійні технології навчання в інфокогнітивній дидактиці

  La science et la technologie à l'ère de la société de l'information: coll. de papiers scientifiques «Λ?ГOΣ» з avec des matériaux de la conf. scientifique et pratique internationale, Bordeaux, 3 mars, 2019. Bordeaux : OP «Plateforme scientifique européenne», 2019. V.6. p. 8-10.

  ISBN 978-617-7171-80-4

  La description bibliographique des documents de la conférence est enregistrée dans le centre scientifique international «Google Scholar». La conférence est approuvée par ResearchBib

  Доступ:

  https://ukrlogos.in.ua/documents/la_science_et_la_technologie_a_lere_de_la_societe_de_linformation_volume_6.pdf

  3

  Бойко Г.М.

  Волошко Л.Б.

  Functional training of swimmers in paralympic sports

  3rd International Scientific Conference “Osoby z niepelnosprawnoscia w sporcie – teoria i praktyka» (People With Disabilities in Sport – Theory and Practice) (May 9 – 11, 2019, Warsaw). Akademie Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2019. P.31-32. (друкована версія)

  4

  Сахно Т.В.

  Міжнародне технічне регулювання в галузі сертифікації персоналу

  IX Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-трудові відносини: досвід України та практикав країн ЄС» Пальма-де Майорка, Іспанія, м.Магалуф, 15-22 вересня 2018 року.

  Постерова доповідь

  5

  N. Barashkov,

  T. Sakhno,

  I. Irgibaeva,

  A. Aldongarov,

  A. Mantel

  Comparison between activities of N,N-dimethylp-nitrosoaniline and tungsten carbide nanoparticles as spin traps in process of hydroxyl radicals formation during chloride-free electrolysis of water contaminated with E.coli

  ENVR 635. 256th ACS National Meeting • Boston, MA • August 19-23, 2018

  Доступ:

  https://plan.core-apps.com/acsboston18/search?query=sakhno

  6

  N. Barashkov,

  T. Sakhno,

  A. Mantel,

  A. Aldongarov,

  I. Irgibaeva

  Composite materials based on formaldehydefree phenolic resin and soy hulls: Preparation and mechanical properties.

  PMSE 517. 256th ACS National Meeting • Boston, MA • August 19-23, 2018

  Доступ:

  https://plan.core-apps.com/acsboston18/search?query=sakhno

  7

  A.Semenov,

  T. Sakhno,

  N. Barashkov

  Ultraviolet disinfection of activated carbon and its use for microbiological decontamination.

  ENVR 409. 257- ACS National Meeting in Orlando, California, Mart 31-April 2, 2019

  Доступ:

  https://plan.core-apps.com/acsorlando2019/abstract/d7818db9-b33d-4297-8030-852c9bcbb2e6

  8

  N. Barashkov,

  T. Sakhno,

  I. Irgibayeva,

  A. Mantel,

  S. Mendigaliyeva,

  I. Barashkova

  Synthesis of iron nanoparticles by thermal decomposition of diironnonacarbonyl in ionic liquid and potential use of ferromagnetic dispersions for mixer studies in liquids feeds

  PHYS 357. 257- ACS National Meeting in Orlando, California, Mart 31-April 2, 2019.

  Доступ:

  https://plan.core-apps.com/acsorlando2019/abstract/def811f0-c1c2-491c-aeed-ca9663496e1d

  Рівненський інститут Університету «Україна»

  Статті у виданнях, індексованих у Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

   

  Герасименко Л. Б.

  к.пед.н., доцент

  Неуспішність учнів підліткового віку: психологічні чинники

  Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M. A. Zhurba. ? November #28, 2018. – C. 81?83.

  2

  AllaHnatiuk.

  Paradigms of assets assessment

  / AllaHnatiuk//Virtus: Scientific Journal. - 2018. – № 22. - S.167-170

  3

  Kozakevych A.S.

  ORGANIZATIONALLY-ADMINISTRATIVE DESCRIPTION OF WOMAN-LEADER OF ASSOCIATIONS OF СO-OWNERS OF MULTI-APARTMENT BUILDINGS

  / Kozakevych A.S.//Virtus: Scientific Journal. - 2018. – № 22. - S.171-175

  Статті в інших виданнях

   

  Цимбалюк О.М. к.пед.н., доцент

  Розвиток професійно-комунікативної педагогічної діяльності вчителя як важливого ресурсу забезпечення якості загальної середньої освіти

  Тематичний збірник праць міжнародної конференції. «Брестський обласний інститут розвитку освіти» червень 2019 р. м. Брест (Білорусія). С. 117-127

   

  Герасименко Л. Б.

  к.пед.н., доцент

  Сучасні підходи до формування інклюзивного освітнього середовища у вимірі європейських стандартів

  Збірник наукових праць ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 10. 02. 2019; (Україна-Франція). – К., 2019. – С. 245–259.

   

  Герасименко Л. Б.

  к.пед.н., доцент

  Психологічний аналіз впливу сім’ї на формування особистості підлітків

  Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М. А. – Монреаль (Канада): СРМ «ASF», 2019. – С. 107–110.

  Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна»

  Статті у виданнях, індексованих у Scopus або WebofScienceCoreCollection, рекомендованих МОН

  1

  Kravchuk L.

  Matviichuk V.

  Savchuk O.

  Peculiarities of training adaptation of students аs the leading condition of the formation of professional competence

  / Kravchuk L., Matviichuk V., Savchuk O. // American Journal of Education Pedagogy №4 (2), Volume 124/ The University of Chicago Press, 2018. – Proceedings Scopus

  Доступ:

  https://www.researchgate.net/journal/2327-6126_American_Journal_of_Educational_Research

  Статті в інших виданнях

  1.  

  Войціх І. В

  Соціально-психологічні причини виникнення страхів у підлітковому віці

  // Міжнародний науковий журнал,   Eurasian Academic Research Journal, Multilanguage Science Journal, 2018. – № 5(23). – С. 143–147

  1.  

  Волинець Н. В.

  Проблеми методології дослідження психологічного благополуччя працюючої особистості (працівника)

  / Швалб Ю. М., Волинець Н. В. // East European Science Journal. #5 (33). 2018. part 3. Р. 57–64. URL : https://eesa-journal.com/2018/06/12/vostochno-evropejskij-nauchnyj-zhurnal-33-maj-2018/.

  1.  

  Волинець Н. В.

  Професійний фокус психологічного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України

  / Н. В. Волинець // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Volume 28. Number 4. 2018. P. 149–163.

  1.  

  Волинець Н. В.

  Peculiarities of actualized values and their availability of the personnel of the State border guard service of Ukraine

  / Volynets N. V. // Modern Science – Moderní veda (Praha, Ceská republika). 2018. 4. 65–78.

  1.  

  Волинець Н. В.

  Організаційні особливості психологічного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України

  / Н. В. Волинець // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. VI (71), Issue: 173, 2018 Sept. Р. 67–72.

  1.  

  Волинець Н. В.

  Уровни и типы личностного благополучия персонала Государственной пограничной службы Украины

  European Journal of Education and Applied Psychology. #4. 2018. С. 3–8.

  1.  

  Волинець Н. В.

  Особливості психологічної діагностики та консультування персоналу Державної прикордонної служби України з проблем переживання особистісного благополуччя

  / Н. В. Волинець // East European Science Journal. 2018. #10 (38), part 5, 2018. С. 41–48.

  1.  

  Dunchak Yu

  Quality assurance of professional training of master student as a primary activity of higher educational establishments of Ukraine.

  / Dunchak Yu, Rebryna A., Slobozhaninov H. (2019) // The scientific heritage, No 34, P.3, 17-21.

  1.  

  Кравчук О.В.

  Методологические основы государственного управления криминалистики в Украине

  // East Journalof Security Studies, 2018. – № 3. – С. 21-27. Режим доступу : http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/ 8651/1/kravchuk.pdf

  1.  

  Кравчук О.В.

  Теоретико-методологические проблемы государственного управления развитием научной криминалистики для обеспечения безопасности общества

  ?????????? ??????? ,,??????????? ?? ??????????? (???????, ??????, ????????)” Scientific magazine “Аuthority and society . № 1 (49) 2019, ???? III. С. 190-197.