Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Захист дисертацій И-Р

  Дисертації, захищені співробітниками, аспірантами і докторантами Університету "Україна" за роки його існування (починаючи з 2000 року)

  И-Р

   Фото

  П.І.Б. (штат./сум.)

   

         
   

  Іванов А.М. (штат.)

  аспірант -- к.ек.н.

  Суспільно-географічні особливості використання трудового потенціалу, зайнятого в АПК (на прикладі Миколаївської області)

  01.01.2007

  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

  08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК

    Іванова Анна Миколаївна к.ек.н. Формування інфраструктури ринку споживчих товарів в Україні 01.01.2015 Інститут економіки та менеджменту 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством
    Іванова Олена Афанасіївна к.юр.н. Прокурорський нагляд в Криму (1803-1917 рр.) 01.01.2013 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Іванченко Надія Олександрівна (сум.)

  к.ек.н.

  Механізм управління нематеріальними активами на підприємствах легкої промисловості

  01.01.2007

  Факультет економіки та менеджменту, старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

  08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

    Іванюк Віктор Ігорович асп. -- к.ю.н. Адміністративна відповідальність суддів за правопорушення, пов'язані з корупцією 24.11.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Іващук Анатолій Васильович (сум.)

  к.т.н.

  Формування омічних контактів до напівпровідників A3B5 для НВЧ польових транзисторів із наднизьким рівнем шуму

  02.07.2003

  Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри побутової електронної апаратури

  05.27.01 - Твердотільна електроніка

    Ігнатьєв Віталій Аркадійович к.філос.н. Націософія в дискурсі філософських парадигм 13.05.2010 Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій 09.00.03 – Cоціальна філософія та філософія історії
    Ізварін Ігор Вікторович к.т.н. Семантична база даних неструктурованих та структурованих документів з різноманітним реквізитним змістом 06.03.2012 Інститут комп'ютерних технологій 01.05.03Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
    Ізуїта Петро Олександрович к.юр.н. Правове регулювання охорони праці в умовах ринкової економіки 25.04.2008 Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри цивільного та господарського права

  12.00.05 – Трудове право; право соціального забезпечення

   

  Ілюк Наталя Анатоліївна (штат.)

  к.с.-г.н.

  Продуктивність щеплених рослин помідора залежно від елементів технології його вирощування в зимових гідропонних теплицях

  11.10.2007

  Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри екології

  06.01.06 - Овочівництво

    Ісаєнко
  (Носенко) Вікторі
  я Анатоліївна
  к.ек.н. Формування конкурентоспроможності зернопродуктового підкомплексу на рівні регіону 01.12.2005

   

  Білоцерківський інститут економіки та управління, доцент кафедри фінансів
   08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК
    Іщенко Ірина Анатоліївна к.юр.н. Система правового регулювання суспільних відносин в умовах правової державності 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Кагадій Микола Іванович (сум.)

  к.юр.н.

  Юридична практика в правовій системі України

  02.06.2006

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри цивільного та господарського права

  12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

    Кадочнікова Олена Петрівна аспірант -- к.філол.н. Семантика і структура поліпредикативних сполучникових конструкцій із пояснювальними відношеннями 18.03.2010  Кіровоградський інститут розвитку людини 10.01.02 - Українська мова 
    Калініченко Олена Олександрівна к.ек.н. Організаційно-економічний механізм розвитку соціальної сфери України 28.01.2015 Інститут економіки та менеджменту

  08.00.03 – Економіка та управління національним
  господарством

   

  Кальян Олександр Сергійович (штат.)

  здобувач -- к.юр.н.

  Правове регулювання трудових відносин у країнах Західної Європи (історично-правовий аспект)

  23.12.2005

  Полтавський інститут економіки і права

  12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

   

  Калюжна Вікторія Володимирівна (сум.)

  к.т.н.

  Підвищення ефективності технологічних комплексів видобування природного облицьовувального каменю з родовищ габро і лабрадориту

  01.01.2001

  Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри соціальної безпеки

  05.15.03 - Відкрита розробка родовищ корисних копалин

   

  Камінська Ілона Василівна

  к.юр.н.

  Незалежність суду як засада організації судової влади

  Автореферат

  Дисертація

  27.12.2016

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності

   

  12.00.10 - Судоустрій; прокуратура та адвокатура

   

  Камінська Ольга Володимирівна (штат.)

  к.пс.н.

  Гендерні особливості формування самоставлення в юнацькому віці

  18.09.2008

  Рівненський інститут, старший викладач кафедри соціальної роботи

  19.00.05 - Соціальна психологія; психологія соціальної роботи

   

  Капітанська Сніжана Анатоліївна (штат.)

  к.юр.н.

  Правомірна бездіяльність як форма правової поведінки

  01.01.2005

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри теорії та історії держави і права

  12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

   

  Капля Олександр Миколайович (сум.)

  к.юр.н.

  Органи внутрішніх справ України в умовах її інтеграції в Європейський Союз

  13.02.2008

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри цивільного та господарського права

  12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

   

  Караєва Наталія Веніамінівна (сум.)

  к.ек.н.

  Комплексна оцінка ефективності механізмів екологічного регулювання, спрямованих на забезпечення сталого розвитку території

  01.01.2005

  Інститут комп'ютерних технологій, доцент кафедри комп'ютерного еколого-економічного моніторингу

  08.08.01 - Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

    Кармазіна Леся Петрівна к.юр.н.

  Правовий статус відповідача під час перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення адміністративними судами

  Автореферат

  29.09.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Карпенко Ольга Андріївна (штат.)

  к.ек.н.

  Економічний механізм формування ринку праці

  13.02.2002

  Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

  08.02.03 - Організація управління, планування та регулювання економікою

    Карпенко Ольга Володимирівна к.ек.н. Економічна безпека малого підприємства в АПК 03.06.2015 Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини  
   

  Карпюк Роман Петрович (штат.)

  здобувач -- к.пед.н.

  Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до розв‘язання педагогічних ситуацій

  01.01.2005

  Луцький інститут розвитку людини

  13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти

  Карпюк Роман Петрович докторант -- д.пед.н. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання у вищих навчальних закладах 13.05.2010 Луцький інститут розвитку людини 13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти
  Кириленко Валентина Граціянівна к.псих.н. Особливості розумового розвитку молодших школярів залежно від мотивації учіння 03.07.2008

  Інститут соціальних технологій, доцент кафедри соціальної роботи

  19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія 
   

  Кириченко Михайло Сергійович (сум.)

  к.філос.н.

  Гуманістичні засади розуміння людської природи у філософії Д.Юма та їх сучасні інтерпретації

  01.01.2003

  Факультет філології та масових комунікацій, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

  09.00.05 - Історія філософії

  Кілочицький Петро Якович (сум.)

  д.біол.н.

  Еколого-фауністичний аналіз мікроспоридій кровосисних комарів України

  01.01.2002

  Факультет біомедичних технологій, професор кафедри екології

  03.00.08 - Зоологія

    Кінєва Тетяна Степанівна к.ек.н. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління відтворенням біологічного капіталу скотарства 19.06.2013 Інститут економіки та менеджменту, кафедра обліку і аудиту

  08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

    Кіслов Денис Васильович здобувач -- к.політ.н. Трансформація політичної безпеки масових комунікацій в умовах посилення боротьби з тероризмом 02.07.2010  Інститут права та суспільних відносин, кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій 21.01.01 – Основи національної безпеки держави (політичні науки)
    Кісс Світлана Володимирівна    к.юр.н.

  Розвиток соціальної держави в Україні: теоретичні та історико-правові аспекти

  Автореферат  

  29.09.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Кіт Григорій Васильович здобувач -- к.т.н. Методи та алгоритми розпізнавання і класифікації складних сигналів 01.11.2011 Івано-Франківська філія, директор 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
    Кічігін Ю.В. к.н. з соц. ком. Розвиток інформаційних систем в міжнародному комунікаційному просторі 01.01.2013 Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини  
    Кіян Олена Вікторівна к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 01.01.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Клевака Леся Петрівна

  к.пед.н. Навчально-виховна діяльність жіночих навчальна закладів Полтавської губернії (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) 01.09.2014 Полтавський інститут економіки і права, старший викладач 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки
   

  Клименко Андрій Олексійович (штат.)

  к.юр.н.

  Організаційно-правові засади діяльності банків в системі заходів протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом

  01.01.2004

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

  12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

    Клименко Лідія Сергіївна к.юр.н. Державна мовна політика в Україні (теоретико-правовий аспект) 01.12.2013 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Книш Інна Василівна (сум.)

  здобувач -- к.філос.н.

  Екологічне знання в сучасному педагогічному дискурсі

  01.12.2008

  Сумський гуманітарний інститут

  09.00.10 - Філософія освіти

   

  Кнодель Людмила Володимирівна (сум.)

  докторант -- д.пед.н.

  Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах ВТО

  02.07.2008

  Інститут філології та масових комунікацій, кафедра теорії та практики перекладу

  13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти

   

  Коба Л.Ю. (сум.)

  аспірант -- к.політ.н.

  Комунікативні технології під час виборчої кампанії

  01.01.2008

  Полтавський інститут економіки і права

   

   

  Кобилянський Олег Леонідович (сум.)

  к.юр.н.

  Криміналістичне дослідження документів із спеціальними засобами захисту

  13.02.2008

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри кримінального права та процесу

  12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза

    Коваленко Артем Анатолійович к.юр.н.

  Публічно-правове регулювання банківської діяльності в Україні в умовах євроінтеграції

  Автореферат

  25.02.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Коваленко Ірина Володимирівна

  к.ек.н.

  Інвестиційне забезпечення переробних підприємств АПК регіону

  01.01.2009

  Новокаховський гуманітарний інститут

  08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

   

  Коваленко Ольга Василівна (сум.)

  к.ек.н.

  Підвищення конкурентоспроможності підприємств авіаційної інфраструктури

  01.01.2003

  Факультет економіки та менеджменту, доцент кафедри маркетингу

  08.07.04 - Економіка транспорту і зв'язку

    Коваленко П. Л. к.біол.н.  Molecular regulation of prostate biology and prostate cancer by signaling through the vitamin D receptor 30.09.2009 Білоцерківський інститут економіки та управління  
    Ковальська Віта Станіславівна к.юр.н. Юридичний факт як підстава зміни та припинення сімейних правовідносин 01.01.2013 Хмельницький інститут соціальних технологій, старший викладач кафедри правознавства 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
   

  Ковальчук Наталія Дмитрівна (штат.)

  докторант -- д.філос.н.

  Символічна структура етнокультурного процесу в Україні

  01.01.2007

  Інститут права та суспільних відносин, професор кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

  09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури

    Ковальчук Наталія Павлівна к.ек.н. Макроекономічні ризики: класифікаційні ознаки, способи виміру та шляхи мінімізації 01.03.2012 Інститут економіки та менеджменту, кафедра фінансів 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством
  Ковальчук Юрій Іванович  к.юр.н. Неповнолітній як суб’єкт адміністративної відповідальності 13.12.2007 Вінницький соціально-економічний інститут, доцент кафедри правознавства 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Ковтонюк Марина Вікторівна (штат.)

  к.мед.н.

  Вибір методу відновлення безперервності травного каналу після видалення ілеоцекального відділу кишечника

  09.02.2000

  Інститут соціальних технологій, доцент кафедри реабілітації

  14.01.03 - Хірургія

   

  Козаченко Лілія Анатоліївна (штат.)

  здобувач -- к.ек.н.

  Управління формуванням капіталу виноробних підприємств

  01.01.2008

  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, доцент кафедри фінансів і кредиту

  08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

   

  Кокун Олег Матвійович (сум.)

  д.псих. наук Оптимізація адаптаційних можливостей людини у психофізіологічному забезпеченні діяльності 01.01.2004 Інститут соціальних технологій, професор кафедри психології 19.00.02 - Психофізіологія
  Колісник Олена Миколаївна к.н. із соц. ком. Структура і типологічна характеристика новітніх медіа Великої Британії (на прикладі інтернет-газет Англії) 15.02.2012 Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри журналістики 27.00.04 – Теорія та історія журналістики
   

  Колобова Людмила Вікторівна (сум.)

  к.ек.н.

   

   

  Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри банківської справи

   

   

  Коломієць Олена Вікторівна (штат.)

  аспірант -- к.філол.н.

  Проза Докії Гуменної (проблемно-тематичні та жанрово-стильові особливості)

  08.11.2007

  Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри української мови та літератури

  10.01.01 - Українська література

    Коломієць П.В. к.юр.н. Правове регулювання спеціальних податкових режимів в Україні 01.01.2013   12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Колос Юлія Зіновіївна к.пед.н.  Формування інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки 08.04.2010 Полтавський інститут економіки і права 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти 
  Коляда Оксана Петрівна здобувач -- к.техн.н. Портфельне планування у процесі реалізації стратегії розвитку вищого навчального закладу 12.05.2011 Проректор зі стратегії розвитку університету 05.13.22 – Управління проектами та програмами
    Кондрат Олександр Борисович к.ек.н. Теорія господарства у науковій спадщині С.М. Булгакова 10.10.2013   08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки
    Кондратюк Світлана Миколаївна к.псих.н.  Особливості психомоторної активності студентів у процесі адаптації до навчання 24.06.2013 Хмельницький інститут соціальних технологій, доцент кафедри психології 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія
   

  Кондрюкова Вікторія Вікторівна (сум.)

  к.пс.н.

  Психологічні особливості професійної діяльності та основи формування майстерності інспектора дорожньо-патрульної служби ДАІ України

  01.01.2003

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри теорії та історії держави і права

  19.00.06 - Юридична психологія

    Конєва Наталія Валеріївна к.юр.н. Правовий закон: теоретико-методологічна характеристика 01.01.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Коніжай Роман Омелянович (штат.)

  к.юр.н.

   

  30.06.2005

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри цивільного та господарського права

   

   

   

  Концева Валентина Володимирівна

   

  к.ек.н.

   

   

  Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін

   

  Корінько Олена Миколаївна к.б.н. Букові ліси Подільської височини (флористичні та еколого-ценотитичні особливості, наукові основи охорони) 13.04.2004 Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій та екології 03.00.05 – Ботаніка
    Корнієнко Тетяна Миколаївна (штат.) к.ек.н. Стратегічне управління якістю продукції в харчовій промисловості України (на прикладі хлібопекарських підприємств м. Києва) 01.01.2013   08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
   

  Корнійко Уляна Володимирівна (штат.)

  к.з фіз.вих. і спорту

  Психологічні зміни особистості яхтсмена у процесі спортивної діяльності під впливом психотравмуючих факторів

  01.01.2003

  Інститут соціальних технологій, доцент кафедри фізичного виховання

  24.00.01 - Олімпійський і професійний спорт

  Короєд Сергій Олександрович (штат.) к.юр.н. Судовий розгляд справ про адміністративні проступки 18.06.2009 Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Короєд Сергій Олександрович (штат.) д.юр.н. Процесуальне забезпечення ефективності цивільного судочинства 01.01.2014 Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін 12.00.03 – Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
    Коротун Олена Олександрівна
  к.пед.н.  Формування комунікативної компетентності майбутніх студентів-іноземців у допрофесійній підготовці 01.12.2012   13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти
    Косач Тетяна Михайлівна к.філос.н. Релігійно-філософська концепція Л.П. Карсавіна (проблема особистості) 29.05.2008 Білоцерківський інститут економіки та управління, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 09.00.11 – Релігієзнавство
    Костилєв Олександр Іванович к.юр.н.

  Адміністративно-правовий статус патронатної служби міністра

  Автореферат

  04.12.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Кость Ярослава Олександрівна здобувач -- к.ек.н. Діагностика фінансово-господарської діяльності промислового підприємства 08.03.2011 Луцький інститут розвитку людини 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами 
  (за видами економічної діяльності) 
   

  Костюк Віктор Анатолійович (сум.)

  к.ек.н.

   

  08.07.2009

  Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри обліку і аудиту

   

    Костюк Тетяна Олександрівна к.політ.н. Динаміка змін політичних інститутів і процесів в "післяпомаранчевій" Україні: співвідношення міжнародних та внутрішньополітичних аспектів 01.01.2013 Інститут права та суспільних відносин 23.00.02 – Політичні інститути та процеси (політичні науки)
   

  Кочубейник Ольга Миколаївна (штат.)

  к.пс.н.

  Трансформація уявлень про "Я"-концепцію у крос-культурних психологічних дослідженнях

  01.01.2003

  Факультет соціальних технологій, доцент кафедри психології

  19.00.01 - Загальна психологія, історія психології

   

  Кочура Наталія Миколаївна (штат.)

  к.філос.н.

  Культурно-естетична домінанта національного світогляду та її ідеологічна значущість

  18.11.2009

  Інформаційно-аналітична служба, завідувач організаційно-наукового відділу

  09.00.12 - Українознавство

    Кравченко Олена Вікторівна (штат.) аспірант -- к.філол.н. Мовно-філософські аспекти вербалізації часу і простору в історичних романах Павла Загребельного 01.01.2010 Кіровоградський інститут розвитку людини, проректор з міжнародних зв’язків 10.02.01 – Українська мова
   

  Кравченко Олена Сергіївна (сум.)

  к.юр.н.

  Цивільно-правове регулювання експертизи у сфері інтелектуальної власності

  11.02.2004

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

  12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

   

  Кравченко Сергій Сергійович (штат.)

  к.юр.н.

  Юридична природа прав учасників господарських товариств

  09.04.2008

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри цивільного та господарського права

  12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

    Кравчук Людмила Степанівна к.пед.н. Корекція розумової працездатності студентів з дитячим церебральним паралічем у навчальній діяльності 01.01.2012 Хмельницький інститут соціальних технологій, доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації 13.00.03 – Корекційна педагогіка
    Краковська Анжеліка Євгеніївна к.юр.н. Еволюція соціальної функції сучасної держави: теоретико-правовий аспект 01.01.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
    Краснощок Андрій Валерійович к.пед.н. Формування загальнокультурної компетентності майбутніх правоохоронців у процесі соціально-гуманітарної підготовки 01.01.2013   13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти
   

  Кретов Андрій Іванович (сум.)

  здобувач -- к.філос.н.

  Динаміка самовизначення митця в російському та українському соціокультурному просторі першої половини 20 ст.

  01.04.2006

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

  17.00.01 - Теорія та історія культури

    Крикун Ольга Володимирівна к.юр.н. Адміністративно-правовий статус учасників проваджень у справах про адміністративні правопорушення 01.12.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Кроленко В.О.

  к.юр.н.

  Організаційно-правові основи фінансування державних цільових програм

  01.01.2006

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

  12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

   

  Кропивко Максим Михайлович (штат.)

  к.ек.н.

  Інвестиційне забезпечення селянських (фермерських) господарств

  08.10.2003

  Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри менеджменту

  08.02.02 - Економіка та управління науково-технічним прогресом

   

  Кругляк Мирослава Іванівна

  аспірант -- к.філос.н.

  Методологічний аналіз тенденції до єдності природничого та соціогуманітарного знання за доби постнекласичної науки

  01.02.2006

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра гуманітарних дисциплін

  09.00.02 - Діалектика та методологія пізнання

    Крупа Валентина Володимирівна к.пед.н. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації 25.03.2014 Хмельницький інститут соціальних технологій, доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти
   

  Крячок Олександр Степанович (сум.)

  к.т.н.

  Математичні моделі та елементи інформаційної технології для магнітометричних систем вимірювання малих переміщень

  01.01.2006

  Факультет комп'ютерних технологій, доцент кафедри інформаційних технологій та програмування

  05.13.06 - Інформаційні технології

  Кудрейко Олександр Миколайович (штат.) к.н. з д.у. Удосконалення механізмів державного управління розвитком системи освіти в Україні 01.12.2015 Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

  25.00.02 – Механізми державного управління

    Кудря Віталій Олександрович к.юр.н. Правові та організаційні засади кадрового забезпечення управління в органах внутрішніх справ України 01.12.2010 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Кузьменко Ігор Миколайович (сум.)

  к.т.н.

  Гідродинаміка та тепломасообмін в протитоковому контактному випаровувачі з сітчастою гофрованою насадкою

  14.01.2004

  Інститут комп'ютерних технологій, доцент кафедри інформаційних технологій та програмування

  05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

  Куліш Ганна Петрівна (сум.) к.е.н. Емісійна стратегія акціонерних товариств: теорія і практика 01.12.2001 Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри фінансів та банківської справи 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит
   

  Купрєєва Ольга Іллівна (штат.)

  к.пс.н.

  Особливості "Я-концепції" дорослих інвалідів із ампутаційними дефектами кінцівок

  10.12.2003

  Інститут соціальних технологій, доцент кафедри психології

  19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія

    Курняк Лариса Миколаївна к.філос.н. Формування екологічної культури студентської молоді в умовах системних трансформацій в сучасній Україні 03.04.2007 Хмельницький інститут соціальних технологій, доцент кафедри педагогіки, психології та загальноосвітніх дисциплін 09.00.10 – Філософія освіти
   

  Кур'ята Володимир Григорович (сум.)

  д.біол.н.

  Фізіолого-біологічні механізми дії ретардантів і етилен продуцентів на рослини ягідних культур

  01.01.2000

  Вінницький соціально-економічний інститут, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища

  03.00.12 - Фізіологія рослин

   

  Куц Ігор Георгійович (штат.)

  к.юр.н.

  Боротьба з пожежами в житловому секторі (кримінально-правовий та кримінологічний аспекти)

  01.01.2003

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри кримінального права та процесу

  12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

   

  Кучер Галина Вікторівна (сум.)

  к.ек.н.

  Управління державним боргом

  01.01.2003

  Факультет економіки та менеджменту, доцент кафедри банківської справи

  08.04.01 - Фінанси, грошовий обіг і кредит

  Кучмєєв Олександр Олександрович к.псих.н. Психологічні особливості міжособистісних стосунків жінок-військовослужбовців 30.11.2010 Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри фінансів та банківської справи 19.00.09 – Психологія діяльності в особливих умовах
   

  Кущевська Ніна Федорівна (сум.)

  д.т.н.

  Фізико-хімічні умови синтезу нанокомпозиційних феромагнітних порошків для біомедичного використання

  01.01.2003

  Інженерно-технологічного інституту, професор кафедри хімії та новітніх хімічних технологій

  05.16.06 - Порошкова металургія та композиційні матеріали

    Лаврик Галина Володимирівна (сум.) докторант -- д.юр.н. Правове регулювання свободи совісті, віросповідання і діяльності релігійних організацій у радянській Україні (1919-1929 рр.)  2008 Полтавський інститут економіки і права 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Лавриненко Лариса Миколаївна (сум.)

  к.ек.н.

  Статистика кінцевих споживчих витрат домогосподарств у системі національних рахунків та ВВП

  01.01.2004

  Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри менеджменту

  08.03.01 - Економічна статистика

    Лагодієнко Олег Вікторович к.юр.н. Правове регулювання статусу політичних інститутів в Україні 01.12.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  Ладюк Ольга Дмитрівна к.ек.н. Українсько-російські торговельні відносини як чинник економічної безпеки України 03.07.2003 Рівненський інститут, директор 21.04.01 – Економічна безпека держави
    Лазаренко Валентин Адамович к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання охорони навколишнього природного середовища 29.10.2010 Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Лазаренко Дарина Валентинівна к.юр.н.  Адміністративно-правове регулювання використання природних ресурсів 01.12.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Лазоренко Лариса Віталіївна к.ек.н. Розробка та обгрунтування управлінських рішень в ринкових умовах 18.12.2001 Інститут економіки та менеджменту, завідувач кафедри фінансів та банківської справи 08.06.02 – Підприємництво, менеджмент та маркетинг
  Лазуренко Сергій Іванович д.псих.н. Психофізіологія моторних установок людини 01.11.2012 Інститут соціальних технологій, завідувач кафедри реабілітації 19.00.02 - Психофізіологія
    Лаптєв Сергій Сергійович к.юр.н. Адміністративно-правовий статус судді адміністративного суду 01.01.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Лебедєва-Гулей Олена Зіновіївна к.н. із соц. ком.  Соціально-комунікативна парадигма публіцистики Віталія Карпенка 13.10.2009 Інститут філології та масових комунікацій, кафедра журналістики 27.00.01 ― Теорія та історія соціальних комунікацій
    Левицька Людмила Вікторівна к.псих.н.    Розвиток саногенних почуттів в учнів професійно-технічних навчальних закладів 20.10.2011 Хмельницький інститут соціальних технологій

  19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія

   

  Легка О.В.

  к.юр.н.

  Правові та організаційні засади здійснення фінансового контролю в Україні

  01.01.2006

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

  12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

    Леоненко Ігор Володимирович к.юр.н. Процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених Особливою частиною Кримінального кодексу України 17.10.2014 Новокаховський гуманітарний інститут 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
    Липа Володимир Анатолійович к.юр.н. Строки в адміністративному судочинстві 01.12.2010 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Лисенок Олексій Володимирович (сум.)

  к.ек.н.

  Управління ризиками в банку

  01.01.2006

  Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри банківської справи

  08.04.01 - Фінанси, грошовий обіг і кредит

   

  Литвин Аеліта Василівна

  здобувач -- к.іст.н.

  Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів з вадами зору в Україні (ХХ ст.)

  01.01.2006

  Білоцерківський інститут економіки та управління

  07.00.08 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

  Литовченко Владлена Володимирівна здобувач -- к.іст.н. Роль ЮНЕСКО в охороні та збереженні культурної спадщини в Україні (1954-2010 рр.) 01.01.2014 Інститут філології та масових комунікацій, кафедра туризму 07.00.02 - Всесвітня історія
  ЛитовченкоОлена Віталіївна
  к.пед.н. Організаційно-педагогічні умови соціальної адаптації учнів 5-9 класів у позашкільних навчальних закладах 21.12.2004 Інститут соціальних технологій, доцент кафедри соціальної роботи і педагогіки 13.00.05 – Соціальна педагогіка
    Ліпінська А.В. здобувач Комп’ютерно-орієнтована методична система навчання елементів стохастики в основній та старшій школі   Інститут філології та масових комунікацій, кафедра документознавства та інформаційної діяльності  
    Ліповська-Маковецька Наталія Іванівна к.ек.н. Організаційно-економічні механізми формування та становлення регіонального ринку комерційної нерухомості 12.12.2007 Луцький інститут розвитку людини, доцент кафедри економіки та підприємництва 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
    Ліщина Валерій Олександрович к.фіз.-мат.н. Математичне моделювання процесів виникнення і розповсюдження лісових пожеж 09.12.2011 Луцький інститут розвитку людини 01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
    Ліщина Наталія Миколаївна к.т.н. Вдосконалення методів побудови та структурної організації паралельної памяті з впорядкованим доступом 21.02.2012 Луцький інститут розвитку людини 05.13.05 – Комп'ютерні системи та компоненти
    Лога Валентина Миколаївна к.юр.н. Розслідування завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
   

  Логвиненко Олена Іванівна (штат.)

  к.юр.н.

  Лісоохоронна справа в Україні: історико-правовий аспект (IX ст. - 1990 р.)

  04.07.2006

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри теорії та історії держави і права

  12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Лоза Галина Іванівна

  к.н. з соц.к. 

  Видавнича діяльність Київського політехнічного інституту

  01.01.2015

  Інститут філології та масових комунікацій, кафедра видавничої справи, поліграфії а редагування

  27.00.05 - Теорія та історія видавничої справи та редагування

   

  Ломачинська Ірина Миколаївна (штат.)

  докторант -- д.філос.н.

  Постать лідера в християнській традиції

  10.02.2010

  Інститут філології та масових комунікацій, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності

  09.00.11 – Релігієзнавство

   

  Ломачинська Ірина Миколаївна (штат.)

  к.філос.н.

  Православне чернецтво в Україні як суспільний феномен

  01.01.2001

  Інститут філології та масових комунікацій, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності

  09.00.11 - Релігієзнавство

  Лопушанська Ольга Володимирівна к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання мовної політики в Україні 01.01.2013 Інститут права та суспільних відносин, здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Лошицький Михайло Васильович д.юр.н. Теоретико-правові засади адміністративно-поліцейської діяльності держави 29.05.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Лукашенко Тетяна Федорівна (штат.) к.пед.н. Формування екологічної компетентності майбутніх інженерів хімічних спеціальностей у процесі вивчення фахових дисциплін 11.09.2014 Інженерно-технологічний інститут», кафедра сучасної інженерії 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти
   

  Лукашова Людмила Віталіївна (сум.)

  к.ек.н.

  Стратегія розвитку підприємств ресторанного господарства при вищих навчальних закладах

  01.01.2004

  Факультет економіки та менеджменту, доцент кафедри менеджменту

  08.06.01 - Економіка, організація і управління підприємствами

    Луцька Галина Василівна к.юр.н.

  Формування української правової думки в Науковому товаристві імені Шевченка наприкінці ХІХ – початку ХХ століття 

  Автореферат

  27.01.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
    Луцький Андрій Іванович  д.юр.н.

  Правова ідеологія в українському державотворенні: теорія і практика

  Автореферат
  25.11.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
    Луцький Мирослав Іванович
  д.юр.н.

  Право і система законодавства Західно-української народної республіки

  Автореферат

  29.09.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
    Лютіков Павло Сергійович д.юр.н. Юридичні особи як суб’єкти адміністративного права 01.12.2013 Інститут права та суспільних відносин

  12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 

    Ляпін Валентин Петрович д.б.н. Роль інтенсивних та регулярних фізичних навантажень у виникненні порушень імунного та метаболічного гомеостазу 01.01.2006 Інститут соціальних технологій, професор кафедри здоров'я людини та фізичного виховання 14.03.04 – Патологічна фізіологія (медичні науки)
   

  Лящ Оксана Павлівна (штат.)

  к.пс.н.

  Психологічна профілактика агресивних проявів в учнів професійно-технічних навчальних закладів

  01.01.2006

  Вінницький соціально-економічний інститут, доцент кафедри психології, декан соціально-гуманітарного факультету

  19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія

    Магась В'ячеслав Олегович к.іст.н. Всеросійський селянський союз в Україні у 1905-1907 рр. 01.01.2009 Житомирський економіко-гуманітарний інститут  07.00.01 – Історія України
  Майборода Олена Вікторівна к.пед.н. Становлення і розвиток комп'ютерної освіти студентів педагогічних коледжів України 01.11.2002 Інститут відкритої освіти, директор 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти
  Макарова Еліна Володимирівна д.н.фіз.в.с. Фізична реабілітація в загальній структурі соціальної адаптації студентів із інвалідністю 24.04.2013 Інститут соціальних технологій, професор кафедри реабілітації 24.00.03 - Фізична реаьілітація
    Максимов Вадим Іванович к.юр.н. Використання конфіденційного співробітника у кримінальному провадженні 01.01.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
    Максимова Лариса Олександрівна к.юр.н. Структура кримінального процесу 01.12.2013 Інститут права та суспільних відносин

  12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика;

  судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
    Максимович Ярослав Володимирович к.т.н. Розрахунок траєкторій і швидкості поширення втомних тріщин у пластинчатих елементах конструкцій 22.11.2006 Інститут комп'ютерних технологій, доцент кафедри інформаційних технологій та програмування 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла
  Максимчук Валентин Спиридонович (штат.) к.пед.н. Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери у вищих навчальних закладах Німеччини 01.01.2014 Інститут філології та масових комунікацій, старший викладач кафедри іноземних мов і перекладу 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти
    Макух Тамара Олександрівна к.ек.н. Стратегічне управління фінансовими ресурсами 29.10.2015 Рівненський інститут, старший викладач кафедри фінансів обліку і аудиту  08.00.03 – Економіка та управління національним господарством
    Малина Ірина Володимирівна к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання реалізації права громадян на інформацію, яка не відноситься до таємної
  01.01.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Малишев Віктор Володимирович (штат.)

  докторант -- д.тех.н.

  Теоретичні основи нових металургійних процесів одержання молібдену, вольфраму та їх сполук

  15.03.2007

  Інженерно-технологічний інститут, директор, завідувач кафедри хімічної технології

  05.16.03 - Металургія кольорових металів

   

  Малхазов Олександр Ромуальдович (сум.)

  д.пс.н.

  Психофізіологічні механізми управління руховою діяльністю

  01.01.2003

  Інститут соціальних технологій, доцент кафедри психології

  19.00.02 - Психофізіологія

    Мальчик Мар’яна Василівна (штат.) д.е.н. Рефлексивне управління конкурентоспроможністю промислових підприємств 29.06.2011 Дубенська філія 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами
    Мамай Катерина Володимирівна к.юр.н. Діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження та припинення групових порушень громадського порядку та масових безпорядків 01.01.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Мамєєва Ольга Георгіївна (сум.)

  к.біол.н.

   

   

  Факультет біомедичних технологій, старший викладач кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

   

   

  Манюх Наталія Богданівна (штат.)

  аспірант -- к.філол.н.

  Поетика характеротворення у прозі В. Дрозда

  01.01.2008

  Івано-Франківська філія

  10.01.01 - Українська література

    Маринець Вікторія Сергіївна к.юр.н. Нормативно-правові основи формування правового становища осіб з порушенням слуху в Україні 01.01.2013 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
    Маринець Надія Василівна к.філос.н.  Життєвий потенціал особистості: формування та реалізація в трансформаційному суспільстві 04.03.2010 Карпатський інститут підприємництва 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії 
    Марковський Андрій Ігорович к.арх Архітектура Києва 1920 - 1930-х років у світовому контексті 01.12.2014 Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри дизайну 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури
    Марлова Аліна Сергіївна к.пед.н. Формування готовності до опрацювання іншомовної фахової літератури у студентів вищих медичних навчальних закладів 01.12.2012   13.00.04 — Теорія та методика професійної освіти
   

  Маслова Наталія Олександрівна (сум.)

  к.ек.н.

  Підвищення ефективності маркетингових комунікацій комерційного банку

  01.01.2005

  Факультет економіки та менеджменту, доцент кафедри банківської справи

  08.06.01 - Економіка, організація і управління підприємствами

   

  Масьондз Сергій Олександрович (сум.)

  к.юр.н.

   

  10.03.2004

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри кримінального права та процесу

   

    Матвієнко Андрій Валерійович здобувач -- к.ек.н. Еколого-економічні механізми управління територіально-рекреаційним комплексом в умовах глобалізаційних процесів 30.12.2010 Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

  08.00.06 – Економіка природокористування та охорони

  навколишнього середовища
    Матвійчук Людмила Анатоліївна к.пед.н.  Формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій 18.06.2014 Луцький інститут розвитку людини 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти
    Матвійчук Тетяна Владиславівна к.психол.н. Психологічні особливості розвитку педагогічних здібностей викладачів вищого навчального закладу 10.12.2009 Хмельницький інститут соціальних технологій 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія
   

  Матіос Анатолій Васильович

  к.юр.н.

  Адміністративна відповідальність посадових осіб у сфері державного управління

  01.01.2006

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

  12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

  Махінов Віктор Миколайович д.філол.н. Теоретичні засади формування мовної особистості в історії розвитку європейського соціокультурного простору 29.05.2013 Інститут філології та масових комунікацій, завідувач кафедри іноземної філології та перекладу 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
    Мачак Оксана Юріївна аспірант -- к.філол.н. Синтаксична структура складнопідрядних речень із інтенсивно-допустовою семантикою 01.01.2010 Кіровоградський інститут розвитку людини 10.02.01 - Українська мова 
   

  Машкіна Світлана Вікторівна

  к.пед.н.  Педагогічна діяльність В.І. Вернадського у вищих закладах освіти (кінець ХІХ - початок ХХ століття) 01.01.2001  Інститут соціальних технологій, кафедра соціальної роботи і педагогіки  13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки  
   

  Мележик Ольга Вікторівна (штат.)

  к.біол.н.

  Структура та динаміка рослинних угруповань дернових покриттів м.Києва

  12.10.2006

  Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри екології

  03.00.05 - Ботаніка

   

  Мельник Ганна Мирославівна (штат.)

  к.іст.н.

  Політика Польської держави в Східній Галичині (1918-1926 рр.)

  01.01.2004

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

  07.00.02 - Всесвітня історія

   

  Мельник Ігор Віталійович (сум.)

  д.т.н.

  Теоретичні та експериментальні основи проектування технологічних газорозрядних джерел електронів

  28.04.2009

  Інститут комп'ютерних технологій, професор кафедри комп'ютерної інженерії

  05.27.02 - Вакуумна, плазмова та квантова електроніка

    Мельник Роман Володимирович (сум.)
  к.ю.н. Кримінальне дослідження об'єктів, перероблених у вогнепальну зброю 01.12.2014 Інститут права та суспільних відносин, асистент кафедри цивільного, господарського та кримінального права 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
    Мельник Тетяна Петрівна аспірант -- к.філол.н. Процеси унормування лексики української мови у 20-30 рр. ХХ століття 24.03.2010 Тернопільський коледж 10.02.01 - Українська мова  
    Микитась Ірина Миколаївна к.юр.н. Адміністративно-правовий статус державної пенітенціарної служби України 01.01.2013 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Микитин Ірина Ярославівна к.філол.н. Топос Гуцульщини у творчості Каєтана Абгаровича і Юрія Федьковича 04.04.2012 Івано-Франківська філія 10.01.05 - Порівняльне літературознавство
  Милько Володимир Іванович к.іст.н. Участь депутатів від українських губерній і міст у роботі І-ІV державних дум Російської імперії (1906-1917 рр.) 01.01.2012 Інститут права та суспільних відносин, старший викладач теорії права та міжнародної інформації 07.00.01 – Історія України
  Мирвода Світлана Іванівна к.н. з держ. упр. Удосконалення державного управління соціально-культурною сферою в умовах розвитку корпоративної відповідальності 03.07.2015 Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри менеджменту 25.00.02 – механізми державного управління 
   

  Мироненко Марк Юрійович (сум.)

  здобувач -- к.ек.н.

  Економічна ефективність цукробурякового виробництва

  01.01.2008

  Вінницький соціально-економічний інститут

  08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

    Мирошниченко Юрій Михайлович к.юр.н. Правові і тактико-організаційні основи судового розгляду кримінальних справ 01.12.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
    Михайлик Олександр Григорович к.юр.н. Міліція Чернігівщини (1919-1940 рр.): історико-правове дослідження 01.01.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Михайліченко Микола Васильович (сум.)

  к.пед.н.

  Формування громадянської компетентності майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу

  08.07.2007

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

  13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти

   

  Михайлов Сергій Ростиславович (сум.)

  к.т.н.

  Поліпшення параметрів рентгеноскопічних систем неруйнівного контролю на основі електронно-променевих приладів

  01.01.2004

  Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри побутової електронної апаратури

  05.27.02 - Вакуумна, плазмова та квантова електроніка

    Михайлова Лідія Іванівна здобувач -- к.пед.н. Розвиток розмовного мовлення дітей старшого дошкільного віку 09.11.2010 Рівненський інститут, завідувач кафедри соціальної роботи 13.00.02 – Теорія і методика навчання (українська мова)
  Мірошниченко Марія Іванівна д.юр.н. Генезис правової системи України: теоретико - методологічний аспекти  01.12.2013 Інститут права та суспільних відносин, професор кафедри теорії та історії держави і права 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
    Міщенко Олена Євгенівна к.юр.н. Правове регулювання здійснення адміністративного судочинства 28.09.2011   12.00.07 — Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Міщук Михайло Олександрович к.юр.н. Реформування трудового законодавства в частині укладення трудового договору 01.01.2009 Рівненський інститут 12.00.05 – Трудове право, право соціального забезпечення
    Мовчан Лариса Григорівна к.пед.н. Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти в Королівстві Швеція
  01.12.2012   13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
  Монтрін Ірина Ігорівна (штат.)
  к.е.н. Аудит рекламної діяльності видавничо-поліграфічних підприємств 01.12.2016 Інститут економіки та менеджменту, завідувач кафедри маркетингу 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності
    Мороз С.С. к.юр.н. Особливості актів правозастосування у кримінальному судочинстві в механізмі правового регулювання України 01.01.2014 Кіровоградський інститут розвитку людини  
   

  Мосенкіс Юрій Леонідович (сум.)

  д.філос.н.

  Проблема реконструкції мови трипільської культури

  01.01.2001

  Інститут філології та масових комунікацій

  10.02.01, 10.02.15 - Українська мова, Загальне мовознавство

    Мосійчук Ірина Вікторівна к.ек.н. Ресурсний потенціал соціальної сфери України та
  економічний механізм його відтворення
  18.02.2015   08.00.03 – Економіка та управління національним господарством
    Мосьондз Сергій Олександрович д.юр.н. Адміністративно-правові засади державної політики у сфері науки в Україні
  01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Мурашин Олександр Геннадійович (штат.)

  д.юр.н.

  Акти прямого народовладдя у правовій системі

  01.01.2001

  Інститут права та суспільних відносин, професор кафедри теорії та історії держави і права

  12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

   

  Мучник Анатолій Мусійович (штат.)

  здобувач -- к.політ.н.

  Єврейський кредитно-кооперативний рух в Україні (1862-1930 р.р.)

  01.01.2006

  Полтавський інститут економіки і права, ректор

  23.00.05 - Етнополітологія та етнодержавознавство

    Нагорна Віталіна Володимирівна к.юр.н. Права дітей з особливими потребами та юридичні гарантії їх захисту в Україні (теоретико-правові аспекти) 01.07.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
    Награбова Людмила Володимирівна здобувач -- к.юр.н. Деонтологічна концепція Дж. Бентама 01.01.2014 Інститут права та суспільних відносин, здобувач 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Надточій Наталія Іванівна (сум.)

  к.мед.н.

   

  КН № 006318

  Факультет соціальних технологій, старший викладач кафедри реабілітації

   

   

  Назаренко Володимир Михайлович (сум.)

  д.фіз.-мат.н.

   

   

  Факультет комп'ютерних технологій, завідувач кафедри вищої математики

   

   

  Назаренко Наталія Степанівна (штат.)

  аспірант -- к.пед.н.

  Формування комунікативної компетентності у студентів спеціальності “Документознавство”

  01.01.2009

  Білоцерківський інститут економіки та управління

  13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти

    Назаров Олег Анатолійович  к.псих.н. Гендерні особливості смислової сфери осіб, що вчинили насильницький злочин 01.01.2008 Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, доцент кафедри психології 19.00.06 – Юридична психологія
    Найчук Вікторія Віталіївна к.псих.н. Особливості динаміки модально-специфічної пам’яті в процесі естетичного сприйняття у молодших школярів 28.04.2015 Вінницький соціально-економічний інститут 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія
    Нарійчук Олег Данилович к.юр.н. Показання обвинуваченого як джерело доказів у кримінальному процесі України 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
    Настюк Андрій Анатолійович к.юр.н. Роль князівської влади у процесі державотворення Київської Русі в IX - на початку XII ст. 01.12.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
    Недюха Микола Петрович д.юр.н.

  Правова ідеологія українського суспільства

  Автореферат

  28.09.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  Нестеренко Світлана Сергіївна (штат.) к.ек.н. Ефективність управління оборотним капіталом підприємств 12.03.2012 Інститут економіки та менеджменту, директор, завідувач кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін

  08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

  (за видами економічної діяльності)
    Нестеренко Юлія Вікторівна к.філол.н. Сучасна українська есеїстика: жанрові трансформації 01.12.2014 Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри журналістики 10.01.06 – Теорія літератури
   

  Нетесаний Юрій Вікторович (штат.)

  к.ек.н.

  Фінансові ресурси промислово-фінансових груп в інвестуванні інтегрованих підприємств

  16.12.2009

  Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри фінансів

  08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

    Нечипорук Наталія Віталіївна к.ек.н. Управлінський облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ 01.01.2013 Інститут економіки та менеджменту, старший викладач кафедри обліку і аудиту  
    Нечипорук Юлія Михайлівна к.юр.н. Адміністративна відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері України 01.12.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Никоненко Юлія Владиславівна здобувач Становлення соціальних здібностей у студентів з функціональними обмеженнями 23.02.2011 Білоцерківський інститут економіки та управління 19.00.07. – Педагогічна та вікова психологія
   

  Нікітін Антон Володимирович (штат.)

  к.юр.н.

  Філософсько-правовий аналіз девіантної поведінки особистості

  01.01.2004

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри теорії та історії держави і права

  12.00.12 - Філософія права

    Ніколаєнко Сергій Миколайович к.ек.н. Організаційно-економічний механізм розвитку медичного страхування 01.12.2014   08.00.03 - Економіка та управління національним господарством
   

  Ніколайчук Світлана Василівна

  к.юр.н.

  Адміністративно-правовий статус Національної школи суддів України

  Автореферат

  30.09.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Німко Ольга Борисівна (штат.)

  аспірант -- к.юр.н.

  Адміністративно-правове регулювання державного молодіжного житлового кредитування

  01.01.2008

  Інститут права та суспільних відносин, асистент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

  12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

   

  Новальська Тетяна Василівна (сум.)

  докторант -- д.іст.н.

  Вивчення читача в українському бібліотекознавстві (друга половина XIX - початок XXI століття)

  01.01.2007

  Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

  07.00.08 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

   

  Огородник Костянтин Володимирович (сум.)

  к.т.н.

  Методи і засоби вимірювання імітансних та хвильових параметрів потенційно нестійких чотириполюсників

  23.03.2007

  Вінницький соціально-економічний інститут, старший викладач кафедри інформаційних технологій

  05.11.08 - Радіовимірювальні прилади

    Однорог Максим Анатолійович к.ек.н. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств 01.05.2013 Інститут економіки та менеджменту, кафедра фінансів

  08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

  (за видами економічної діяльності)
   

  Одрібець Наталія Василівна (штат.)

  к.фіз.-мат.н.

  Вербальна будова груп автоморфізмів 2-адичного дерева

  15.12.2005

  Інститут комп'ютерних технологій, доцент кафедри вищої математики

  01.01.06 - Алгебра і теорія чисел

    Оксінь Віталій Юрійович  здобувач -- к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання банківської системи 01.06.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Олефір Віктор Іванович (штат.)

  д.юр.н.

  Державна міграційна політика України (організаційно-правовий аспект)

   01.01.2005 Проректор з наукової роботи, Інститут права та суспільних відносин, завідувач кафедри 12.00.07 – Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Олієвська Мирослава Григорівна к.ек.н. Механізми соціального страхування найманих працівників на регіональному рівні 20.11.2009 Рівненський інститут 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
   

  Олійник Даниїла Іллівна (сум.)

  д.ек.н.

  Інвестиційне забезпечення сталого розвитку телекомунікаційної галузі в Україні

  01.01.2006

  Інститут права та суспільних відносин, професор кафедри господарського права

  08.07.04 - Економіка транспорту і зв'язку

   

  Олійник Олег Вікторович

  к.юр.н.

  Організаційно-правові засади захисту інформаційних ресурсів України

  01.01.2006

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

  12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

    Олійник Олег Олександрович к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання судово-експертної діяльності 01.12.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Олішевська Сніжана Вікторівна (сум.)

  к.біол.н.

  Еколого-систематична характеристика та біологічна активність мікроскопічних грибів, виділених із забруднених важкими металами грунтів України

  01.01.2005

  Факультет біомедичних технологій, старший викладач кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

  03.00.07 - Мікробіологія

    Омельченко Наталія Володимирівна к.юр.н. Конституційно-правові основи законодавчої функції Верховної Ради України 10.06.2011 Інститут права і суспільних відносин, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 12.00.02 – Конституційне право; муніципальне право
   

  Онищенко Сергій Володимирович (сум.)

  к.ек.н.

  Бюджетування в системі фінансового управління підприємством

  01.01.2003

  Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри фінансів

  08.04.01 - Фінанси, грошовий обіг і кредит

   

  Онікієнко Сергій Володимирович (сум.)

  к.ек.н.

  Оцінка ефективності інвестиційних проектів

  01.01.2006

  Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри банківської справи

  08.04.01 - Фінанси, грошовий обіг і кредит

   

  Оністрат Андрій Аркадійович (сум.)

  к.ек.н.

  Організаційно-методологічні та методичні спрямування обліку і аналізу в системі оподаткування (на прикладі акціонерних товариств України)

  01.01.2005

  Факультет економіки та менеджменту, доцент кафедри обліку і аудиту

  08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

    Орел Юрій Вікторович к.юр.н. Кримінальна відповідальність за злісну непокору вимогам адміністрації виправної установи 30.07.2008 Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, доцент кафедри правознавства

  12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія;

  кримінально-виконавче право
    Оришака Ольга Миколаївна к.філол.н. Поетичний світ Арсенія Тарковського: культуроцентризм, поетологія, версифікація 22.01.2010   10.01.02 – Російська література
  Орлова Оксана Петрівна к.пед.н. Формування культури українського діалогічного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей 02.07.2015 Дубенська філія, викладач кафедри гуманітарних дисциплін 13.00.02 - теорія і методика навчання (українська мова)
  Орловська Ірина Григорівна к.юр.н. Адміністративно-правові засади легалізації основних юридичних спеціальностей (суддів, адвокатів, прокурорів та нотаріусів) 01.01.2014 Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри теорії права та міжнародної інформації 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Орос Валентина Миколаївна к.псих.н. Психологічні особливості гіперактивності акцентуйованих підлітків в умовах соціальної депривації 01.01.2015 Карпатський інститут підприємництва 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія
    Осадча Олена Анатоліївна к.ек.н. Формування конкурентного статусу авіакомпаній 01.01.2013 Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри фінансів та банківської справи 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
   

  Осійський Юрій Олександрович (штат.)

  докторант -- доктор богослов'я

  Православна духовна освіта на Україні в ХV-ХХ століттях

  27.04.2004

  Вінницький соціально-економічний інститут, старший викладач кафедри гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін

   

   

  Осійський Юрій Олександрович (штат.)

  здобувач -- кандидат богослов'я

  Православна духовна освіта на Україні в ХV-ХХ століттях

  01.01.2003

  Вінницький соціально-економічний інститут, викладач кафедри гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін

   

  Остафійчук Григорій Володимирович к.юр.н. Кримінальне переслідування на досудових стадіях кримінального процесу 04.02.2013 Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права  
   

  Остапенко Дмитро Дмитрович (сум.)

  к.біол.н.

   

   

  Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри екології

   

    Оришака Ольга Миколаївна
  к.філол.н.  Поетичний світ Арсенія Тарковського: культуроцентризм, поетологія, версифікація 19.12.2009 Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини  
   

  Очеретяний Володимир Васильович (штат.)

  к.іст.н.

  Громадсько-політична та наукова діяльність М.А. Славинського (1868-1945 рр.)

  26.03.2009

  Вінницький соціально-економічний інститут, завідувач кафедри гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін

  07.00.01 - Історія України

   

  Палій Олександр Андрійович (сум.)

  к.політ.н

  Національна безпека України в контексті євроатлантичної інтеграції

  09.11.2006

  Інститут права та суспільних відносин, старший викладач кафедри міжнародної інформації

  21.01.01 - Основи національної безпеки держави

    Палінчак Микола Михайлович д.іст.н. Трансформація державно-церковних відносин у постсоціалістичних суспільствах (на прикладі країн Центрально-Східної Європи 01.01.2014    
    Пальчевська Олександра Святославівна (штат.) к.філол.н. Концепт ШЛЯХ в англійській, французькій та українській мовах: лінгвокогнітивний та етнолінгвістичний ракурси 01.01.2006 Рівненський інститут, завідувач кафедри гуманітарно-соціальних дисциплін 10.02.15 – Загальне мовознавство
    Панченко Тетяна Леонідівна к.псих.н. Формування психологічної готовності студентів з особливими потребами до самостійної навчальної діяльності 25.10.2011 Білоцерківський інститут економіки та управління  
   

  Панфілова Юлія Михайлівна

  к.юр.н.  Міжнародно-правовий механізм протидії проявам актів насильства у водах Світового океану  01.01.2012  Інститут права та суспільних відносин, кафедра міжнародного права, міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін
   
  12.00.01 - Міжнародне право 
   

  Паримський Ігор Святославович

  д.н. із с.к. Національна преса – суспільна домінанта інформаційного простору демократичної держави 01.12.2013 Інститут філології та масових комунікацій, професор кафедри журналістики 27.00.01 - Теорія та історія соціальних комунікацій
    Пасічник Наталія Сергіївна к.іст.н. Адміністрація Дж.Ф.Кеннеді і Кубинська ракетна криза 1962 р. 01.01.2006 Білоцерківський інститут економіки та управління, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін   07.00.02 - Всесвітня історія
   

  Пасічніченко Олег Михайлович (сум.)

  к.біол.н.

  Периферичні рефлекторні реакції каудального брижового ганглія

  01.01.2000

  Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

  03.00.13 - Фізіологія людини і тварин

    Пасічніченко Світлана Вікторівна к.ю.н. Адміністративно-правове регулювання соціального захисту інвалідів в Україні 12.10.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Патока Владислава Валентинівна (штат.)

  к.біол.н.

  Групи крові як маркери активності антитілопродукції в організмі донорів, імунізованих стафілококовим анатоксином

  13.03.2002

  Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри екології

  14.01.31 - Гематологія та трансфузіологія

    Пелагеша Олександр Григорович к.юр.н. Адміністративно-правове забезпечення трансплантації органів та інших матеріалів людині в Україні 24.04.2012 Інститут права та суспільних відносин   12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Пепа Тарас Вадимович (сум.)

  д.ек.н.

  Регіональні проблеми трансформації економічного простору України: теорія, методологія і практика

  01.01.2006

  Інститут економіки та менеджменту, професор кафедри менеджменту

  08.10.01 - Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

   

  Перелигін Микола Миколайович

  аспірант -- к.ек.н.

  Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів хлібопекарської промисловості

  01.01.2005

  Житомирський економіко-гуманітарний інститут

  08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК

  Перерва Володимир Степанович к.іст.н. Статус єпархіальних органів влади та парафіяльного священства у Київській митрополії кінця ХVІІІ – ХІХ ст. 17.07.2002 Білоцерківський інститут економіки і управління, доцент кафедри правознавства 07.00.01 - Історія України
    Перхун Лариса Петрівна к.пед.н. Дидактичні основи формування навчальних курсів у вищих закладах освіти ІІІ-IV рівнів акредитації 01.01.2009 Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін 13.00.09 – Теорія навчання
  Петрученко Надія Михайлівна к.пс.н. Психологічні засади формування готовності до професійної діяльності студентів із соматичними вадами 01.12.2015 Інститут соціальних технологій, доцент кафедри психології 19.00.07 - Педагогічна і вікова психологія
   

  Питлюк-Смеричинська Олександра Дмитрівна (штат.)

  к.пс.н.

  Особистісні зміни в умовах позбавлення волі

  01.01.2005

  Інститут соціальних технологій, доцент кафедри психології

  19.00.01 - Загальна психологія, історія психології

    Пихтін Микола Порфирович д.юр.н. Адміністративно-правове забезпечення оптимізації функціонування внутрішніх військ МВС України 01.01.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Півторак Михайло Вікторович к.ек.н. Облік основних засобів у рибному господарстві 04.10.2006

  Білоцерківський інститут

  економіки та управління, декан економічного факультету
  08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
    Підпала Ірина Валентинівна к.юр.н.

  Адміністративно-правові засади проходження служби на морському торговельному транспорті

  Автореферат
  30.10.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Підпалий Андрій Володимирович к.філол.н. Маргінальні форми в українській поезії XX століття 01.01.2004 Інститут філології та масових комунікацій, кафедра української мови 10.01.06 – Теорія літератури
   

  Пікуш Тарас Анатолійович (штат.)

  к.ек.н.

  Організаційно-економічні аспекти розвитку торговельних мереж в Україні

  11.10.2007

  Інститут економіки та менеджменту, старший викладач кафедри маркетингу

  08.07.05 - Економіка торгівлі та послуг

    Піляшенко-Новохатний А.І. (штат.)
  докторант -- д.б.н. Екологічні аспекти формування та функціонування корозійно небезпечних угрупувань мікроорганізмів 17.07.2011 Факультет біомедичних технологій, професор кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій 03.00.16 - Екологія 
    Пішенін Ігор Костянтинович к.ек.н. Формування системи інформаційного забезпечення транспортування агроромислової продукції 01.01.2012 Інститут економіки і менеджменту, доцент кафедри менеджменту  
    Пішеніна Тетяна Іллівна (штат.)
  докторант -- д.ек.н. Формування системи управління радіоекологічним комплексом України 06.09.2011 Інститут економіки і менеджменту, завідувач кафедри менеджменту організацій 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством
    Пленюк Мар’яна Дмитрівна к.юр.н. Цивільно-правове регулювання строків (термінів) у договорах про виконання робіт 28.04.2011 Івано-Франківська філія 12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
    Пленюк Мар’яна Дмитрівна д.юр.н. Юридичні факти як підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань (теоретичні та практичні засади) 30.03.2017 Івано-Франківська філія 12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
   

  Поберезська Ганна Георгіївна (штат.)

  аспірант -- к.пед.н.

  Тенденції розвитку вищої освіти у країнах Західної Європи та Україні

  01.12.2005

  Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

  13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки

  Погрібна Лариса Станіславівна к.пед.н. Тенденції розвитку екологічної освіти учнів початкової школи у Великій Британії 01.12.2016 Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри іноземної філології та перекладу 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
    Погромська Ганна Іванівна к.пед.н.  Релігійне виховання у релігійних і світських середніх школах США 01.01.2009 Горлівський інститут  13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
    Поджаренко Катерина Євгенівна (штат.) здобувач -- к.юр.н. Криміналістичне забезпечення прав інтелектуальної власності 15.03.2010 Вінницький соціально-економічний інститут, старший викладач кафедри правознавства 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза
    Подолюк С.М. к.філол.н.  Жіночі персонажі українського весільного фольклору: етноісторична обумовленість  24.02.2011 Луцький інститут розвитку людини 10.01.07 - Фольклористика 
   

  Поєдинок Наталія Леонідівна

  д.б.н.  Біотехнологічні основи інтенсифікації культивування їстівних і лікарських макроміцетів за допомогою світла низької інтенсивності  15.12.15  Факультет біомедичних технологій, професор кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології  03.00.20 - Біотехнологія 
   

  Позняков Олексій Павлович (сум.)

  к.філол.н.

  Українська військова преса як складова інформаційного простору в реалізації ідеї державності (1917-1921 рр.)

  01.01.2002

  Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри журналістики

  10.01.08 - Журналістика

    Пойта Ірина Олександрівна к.ек.н. Формування та розвиток ринку послуг в умовах
  євроінтеграції
  18.02.2015   08.00.03 – Економіка та управління національним господарством
    Покришень Дмитро Анатолійович к.пед.н. Програмно-педагогічне забезпечення міжпредметних зв’язків інформатики з математикою і фізикою у навчанні майбутніх інженерів 23.11.2010 Інженерно-технологічний інститут, старший викладач кафедри автомобільного господарства та соціальної безпеки 13.00.02 – Теорія та методика навчання (інформатика)
  Поліновський Вячеслав Васильович к.т.н. Методи та засоби формування послуг комп'ютерно-телефонної інтеграції з підвищенним рівнем безпеки для інтелектуальних мереж 07.10.2009 Інститут комп'ютерних технологій, директор 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти
   

  Поліщук Євгенія Анатоліївна (сум.)

  к.ек.н.

  Девелоперські компанії на ринку нерухомості

  16.12.2009

  Інститут економіки та менеджменту, старший викладач кафедри банківської справи

  08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

    Поліщук Олена Борисівна к.філол.н. Художній діалог автора і персонажа в новітній українській прозі (90-ті роки ХХ ст.) 01.01.2004 Інститут філології та масових комунікацій, кафедра української мови 10.01.01 – Українська література
   

  Полковенко Ольга Володимирівна (штат.)

  к.біол.н.

  Особливості остеокластичної резорбції кісткової тканини при зниженні опорного навантаження

  01.01.2006

  Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

  03.00.11 - Цитологія, гістологія

    Польовик Ольга Віталіївна к.пед.н. Соціальна адаптація студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу 17.04.2013 Хмельницький інститут соціальних технологій  
    Польщиков Валерій Вікторович к.юр.н. Особливості криміналістичної характеристики нерозкритих вбивств та їх розслідування 01.12.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
   

  Пономаренко Ігор Віталійович

  к.ек.н.

  Статистичний аналіз зайнятості населення України: регіональний аспект

  01.01.2009

   

  08.00.10 - Статистика

    Пономарьов Олег Валерійович  к.юр.н.

  Адміністративно-правовий статус податкової міліції України 

  Автореферат
  30.09.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Постельжук Олександр Петрович
  здобувач -- к.іст.н. Українські угодовські партії та організації у Західній Україні (1919–1939 рр.) 12.05.2010 Дубенська філія 07.00.01 – Історія України
   

  Потапова Катерина Романівна (сум.)

  к.т.н.

  Хвильові процеси і нестаціонарна пружність підвісу поплавкового гіроскопа в акустичних полях

  01.01.2000

  Інститут комп'ютерних технологій, доцент кафедри комп'ютерної інженерії

  05.11.03 - Гіроскопи та навігаційні системи

    Почтовий Максим Миколайович к.юр.н. Правові засади правової політики держави 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Приліпко Ірина Леонідівна (штат.)

  аспірант -- к.філол.н.

  Системотворчі моделі ідіографії Валерія Шевчука

  13.12.2007

  Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри української мови та літератури

  10.01.01 - Українська література

    Приліпко Ірина Леонідівна (сум.) д.філол.н. Образ духовенства в українській літературі 25.09.2015 Інститут філології та масових комунікацій, кафедра української мови, літератури та східних мов 10.01.01 - Українська література
    Проник Орест Юрійович к.юр.н. Адміністративно-правова протидія ксенофобії в Україні 01.12.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Процан Юрій Григорович к.юр.н. Адміністративно-правова охорона рибних ресурсів України 01.12.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Процюк Олександр Віталійович (штат.)

  к.пс.н.

  Розвиток рухової навички з урахуванням психічної інтенсивності вправляння

  04.07.2008

  Рівненський інститут, начальник відділу стратегічного розвитку

  19.00.01 - Загальна психологія, історія психології

    Прохазка Ганна Анатоліївна к.юр.н. Міжнародно-правові аспекти боротьби з голодом в умовах глобалізації 01.01.2014   12.00.11 - Міжнародне право
  Пузіков Дмитро Олегович к.пед.н. Формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії України 12.09.2012 Інститут соціальних технологій, доцент кафедри соціальної роботи і педагогіки 13.00.02 – Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)
    Пулянович Олена Василівна к.ек.н. Синтез системи адаптивного управління грошовими потоками 01.01.2005 Карпатський інститут підприємництва, завідувач кафедри економіки та підприємництва 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами
   

  Пустовіт Тетяна Миколаївна (штат.)

  здобувач -- к.філол.н.

  Симеон Гордый в системе романов Дмитрия Балашова “Государи московские”

  01.09.2005

  Вінницький соціально-економічний інститут, доцент кафедри гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін

  10.01.02 - Російська література

    Пшенична Марія Володимирівна к.ек.н.   Управління збутовою діяльністю підприємств переробної галузі агропромислового комплексу 27.12.2011 Новокаховський гуманітарний інститут 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами. (за видами економічної діяльності)
   

  Пясковський Вадим Валерійович (сум.)

  к.юр.н.

  Методика розслідування торгівлі людьми

  01.01.2004

  Факультет правознавства та міжнародних відносин, доцент кафедри кримінального права та процесу

  12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза

    Рабійчук Сергій Олександрович к.пед.н. Формування ціннісних орієнтацій старшокласників у дозвіллєвій діяльності 18.04.2012 Хмельницький інститут соціальних технологій 13.00.07 – Теорія та методика виховання
   

  Радчик Раїса Віталіївна (сум.)

  к.філол.н.

  Газета"Волинь" та однойменне видавництво (1941-1944рр.): організаційний і проблемно-тематичний аспекти

  01.01.2005

  Факультет філології та масових комунікацій, доцент кафедри журналістики

  10.01.08 - Журналістика

   

  Ратушенко Антоніна Тарасівна (сум.)

  к.т.н.

  Технологія кондитерських виробів з використанням яблучного порошку

  01.01.2001

  Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри технології харчування

  05.18.16 - Технологія продуктів харчування

   

  Рева Олена Миколаївна

  здобувач -- к.пс.н.

  Формування емоційної стійкості у ранньому юнацькому віці

  01.01.2005

  Інститут соціальних технологій, кафедра психології

  19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія

    Ревін Кирил Ігоревич к.юр.н.

  Формування та діяльність духовних судів у Таврійській губернії (кінець XVIII – початок XX ст.): історико-правове дослідження

  01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Рєзнікова Вікторія Вікторівна (сум.)

  аспірант -- к.юр.н.

  Правове регулювання спільної господарської  діяльності в Україні

  10.04.2006

  Хмельницький інститут соціальних технологій

  12.00.04 - Господарське право; господарсько-процесуальне право

   

  Рогожа Марія Михайлівна (сум.)

  к.філос.н.

  Традиційний європейський етос в добу Модерну (Філософсько-етичний аналіз)

  01.01.2003

  Факультет філології та масових комунікацій, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

  09.00.07 - Етика

  Роздобудько Валерій Васильович к.ек.н. Облік і контроль використання матеріально-технічних ресурсів у автотранспортному виробництві з застосуванням ПЕОМ 07.04.2006 Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін 
  08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит
   

  Рокосовик Наталія Василівна

  к.пед.н.  Підготовка магістрів педагогіки в університетах Великої Британії засобами дистанційного навчання  01.01.2016  Інститут філології та масових комунікацій, кафедра іноземної філології та перекладу  13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти 
   

  Романенко Лариса Федорівна (штат.)

  д.ек.н.

  Банківський маркетинг: теорія, методологія, організація

  01.01.2002

  Інститут економіки та менеджменту, завідувач-професор кафедри маркетингу

  08.06.02 - Підприємництво, менеджмент і маркетинг

    Романенко Ольга Олександрівна к.ек.н. Комплекс маркетингових комунікацій підприємств готельного господарства 01.07.2011 Інститут економіки та менеджменту 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
  Романенко (Гришанова) Тетяна Василівна к.іст.н. Радянська цензура в засобах масової інформації Української РСР в роки Другої світової війни 01.01.2014 Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін 07.00.01 – Історія України
   

  Романкевич Віталій Олексійович (сум.)

  к.т.н.

  Методи та засоби ефективного визначення параметрів відмовостійких багатопроцесорних систем

  10.10.2001

  Інститут комп'ютерних технологій, доцент кафедри комп'ютерної інженерії

  05.13.13 - Обчислювальні машини, системи та мережі

   

  Романченко Інна Григорівна

  аспірант -- к.іст.н.

  Діяльність бібліотек по формуванню екологічної культури дітей (друга половина ХХ ст.)

  01.06.2006

  Білоцерківський інститут економіки та управління

  07.00.08 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

    Рудишин Сергій Дмитрович докторант -- д.біол.н. Теоретико-методичні засади біологічної складової підготовки еколога у вищих навчальних закладах 14.10.2010 Вінницький соціально-економічний інститут, професор кафедри фізичної реабілітації 13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти
  Ружицький Андрій Валерійович к.ек.н. Підвищення рівня економічної безпеки енергогенеруючих підприємств на основі моніторингу оборотних коштів 28.04.2015

  Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри маркетингу

  08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
    Руснак Леся Михайлівна к.юр.н.

  Адміністративно-правове забезпечення права на охорону здоров'я в Україні

  Автореферат

  28.09.2016 Інститут права та суспільних відносин

  12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

    Рябокінь Н.О. к.філол.н. Комунікативно-прагматичний і структурно-семантичний потенціал мовленнєвих актів позитивної та негативної реакції 04.02.2015 Полтавський інститут економіки і права