Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Зразки бібліографічних описів

  ЗРАЗКИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ОПИСІВ

  Приклади оформлення списку літератури

  згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація.

  Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок
  (код УКНД 01.140.40)
   

  Характеристика джерела

  Приклад оформлення

  Законодавчі документи

  Друковані документи

  Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40. Офіційний вісник України. 2017. № 20. С. 136–141.

  Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : затв. наказом М-ва фінансів України від 20 квіт. 2015 р. № 449. Все про бухгалтерський облік. 2015. № 51. С. 21–42.

  Про затвердження Порядку забезпечення доступу вищих навчальних закладів і наукових установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних : наказ М-ва освіти і науки України від 2 серп. 2017 р.

  № 1110. Вища школа. 2017. № 7. С. 106–107

  Електронні документи

   

  Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР: станом на 01.01.2020 / ВР України // Ліга Закон. URL:

  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html (дата звернення: 06.03.2020).

  Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р.

  № 1315. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315- 18 (дата звернення: 02.11.2017).

  Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : проект / М-во аграр. політики та продовольства України. URL: http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822 (дата звернення: 13.10.2017).

   

  Нормативні документи

  Стандарти

   

  ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ. 2016. 16 с. (відповідно до наказу МОН № 40
  від 12.01.2017 р.).

   

  ДСТУ ГОСТ 3582:2013 Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою.   Загальні вимоги та правила. Київ. 2014. 15 с.

   

  ДСТУ ISO 9001: 2001. Системи управління якістю. [Чинний від 2001-06-27]. Київ, 2001. 24 с. (Інформація та документація).

  Книги

  Один автор

  Скидан О. В. Аграрна політика в період ринкової трансформації : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 375 с.

  Два автора

  Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ, 2005. 308 с.

  Три автора

  Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В. Л. Підприємництво у сільській місцевості : довідник. Житомир, 2013. 321 с.

   

   

   

  Чотири автори

  Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / Вiтвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А. Київ : Украгропромпродуктивність, 2006. 106 с.

   

  Основи марикультури / Грициняк І. І. та ін. Київ : ДІА, 2013. 172 с.

   

   

   

  П’ять і більше авторів

  Екологія : навч. посіб. / Б. В. Борисюк та ін. Житомир, 2003. 174 с.

   

  Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів / Андрющенко А. І. та ін. ; за ред.

  М. В. Гринжевського. Київ, 1998. 124 с.

   

  Колективний автор

  Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир : Полісся, 2015. 648 с.

   

   

   

  Багатотомне видання

  Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : у 4 т. / гол. ред. В. В. Моргун. Київ : Логос, 2001. Т. 2. 636 с.

   

  Фауна Украины. В 40 т. Т. 36. Инфузории. Вып. 1. Суктории (Ciliophora, Suctorea) / И. В. Довгаль. Киев : Наукова думка, 2013. 271 с.

   

  За редакцією

  Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / за ред. І. Я. Коцюмбаса. Львів : Тріада плюс, 2006. 360 с.

   

   

  Автор і перекладач

  Котлер Ф. Основы маркетинга : учеб. пособие / пер. с англ. В. Б. Боброва. Москва, 1996. 698 с.

   

  Брігхем Є. В. Основи фінансового менеджменту / пер. з англ. В. Біленького та ін. Київ : Молодь, 1997. 998 с.

  Частини видання

   

  Розділ книги

  Саблук П. Т. Напрямки розвитку економіки в аграрній сфері виробництва. Основи аграрного підприємництва / за ред. М. Й. Маліка. Київ, 2000.

  С. 5–15.

   

   

   

   

   

  Тези доповідей, матеріали конференцій

  Зінчук Т. О. Економічні наслідки впливу продовольчих органічних відходів на природні ресурси світу.

  Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир : Полісся, 2014. С. 103–108.

   

  Скидан О. В., Судак Г. В. Розвиток сільськогосподарського підприємництва на кооперативних засадах. Кооперативні читання: 2013 рік : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.,

  4–6 квіт. 2013 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2013. С. 87–91.

   

  Статті з продовжуючих та періодичних видань

   

   

   

   

   

   

   

  Якобчук В. П. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку підприємництва в аграрній сфері. Вісник Київського національного університету ім.

  Т. Шевченка. Сер. Економіка. 2013. Вип. 148. С. 31–34.

   

  Масловська Л. Ц., Савчук В. А. Оцінка результативності і ефективності виробництва органічної агропродовольчої продукції. Агросвіт. 2016. № 6. С. 23–28.

  Акмеологічні засади публічного управління /

  Є. І. Ходаківський та ін. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1, т. 2. С. 45–58.

  Dankevych Ye. M., Dankevych V. Ye., Chaikin O. V. Ukraine agricultural land market formation preconditions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2017. Vol. 65, №. 1. P. 259–271.

  Електронні ресурси

   

  Книги

  Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика : підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL: ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf

  (дата звернення: 10.11. 2017).

   

   

   

  Періодичні видання

  Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і розвиток органічного виробництва та ринку органічної продукції в Україні. Ефективна економіка. 2013. № 10. URL: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna- ekonomika&s=ua&z=2525 (дата звернення: 12.10.2017).

   

  Neave H. Deming's 14 Points for Management: Framework for Success. Journal of the Royal Statistical Society. Series D (The Statistician). 2012. Vol. 36, № 5. P. 561–570. URL:

  http://www2.fiu.edu/~revellk/pad3003/Neave.pdf (Last accessed: 02.11.2017).

   

  Colletta L. Political Satire and Postmodern Irony in the Age of Stephen Colbert and Jon Stewart. Journal of Popular Culture. 2009. Vol. 42, № 5. P. 856–874. DOI: 10.1111/j.1540-5931.2009.00711.x.

   

  Сторінки з веб-сайтів

  Що таке органічні продукти і чим вони кращі за звичайні? Екологія життя : веб-сайт. URL: http://www.eco-live.com.ua (дата звернення: 12.10.2017).

  Інші документи

   

  Патенти

  Комбайн рослинозбиральний універсальний : пат. 77937 Україна : МПК A01D 41/02, A01D 41/04, A01D

  45/02. № а 2011 09738 ; заявл. 05.08.2011 ; опубл.

  11.03.2013, Бюл. № 5.

   

   

  Авторські свідоцтва

  А. с. 1417832 СССР, МКИ A 01 F 15/00. Стенка

  рулонного пресс-подборщика / В. Б. Ковалев,

  В. Б. Мелегов. № 4185516 ; заявл. 22.01.87 ; опубл. 23.08.88, Бюл. № 31.

   

   

   

   

  Дисертації, автореферати дисертацій

  Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження радіонуклідів до організму мешканців сільських територій Полісся України : дис. … д-ра с.-г. наук :

  03.00.16 / Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир, 2011. 392 с.

   

  Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження радіонуклідів до організму мешканців сільських територій Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 03.00.16. Житомир, 2011. 40 с.

   

   

  Препринти

  Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. 7 с. (Препринт. НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).