Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-701-00-50
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
відділ обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Оголошується прийом статей до 10 березня 2020р

Прийом статей до 10.03.2020 р.

Вимоги до оформлення статей у фаховий збірник Вісник Університету «Україна» (Серія «Економіка, менеджмент, маркетинг»)

Мова статті – українська.  Обсяг 8-12 сторінок.

Текстовий редактор – MS Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 пункти, вирівнювання – по ширині, поля: верхнє, нижнє і праве – 20, ліве – 25 мм.

Порядок оформлення cтатті:

  1. УДК  у лівому верхньому кутку,
  2. Прізвище та ініціали, науковий ступінь та вчене звання у правому верхньому кутку;
  3. Назва статті посередині великими жирними літерами.
  4. Анотації українською, російською, англійською мовами та ключові слова до них. Обсяг анотації – мінімум 5 речень, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Вимоги до структури статті

-    вступ (постановка загальної проблеми та її зв'язок з важливими практичними завданнями);

-    вихідні передумови: аналіз останніх досягнень і публікацій, виділення актуальних і невирішених раніше питань загальної проблеми, якій присвячено статтю;

-    мета статті (постановка завдання);

-    виклад основного матеріалу;

-    висновки;

-     список використаних джерел (посилання робити у квадратних дужках, вказуючи номер джерела і через кому сторінку, наприклад [1,45]). Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

  1. Обов’язково подати англомовний реферат статті, який повинен містити: прізвище та ініціали автора, звання або посаду, місце роботи або навчання, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом не менш як 1800 знаків.  
  2. У лівому нижньому кутку зазначити дату подання статті до редакції.

Вартість однієї статті –  500 грн. Реквізити для перерахування благодійного внеску: одержувач – Університет «Україна», код ЄДРПОУ 30373644, р/р 26002608883400 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005;  призначення платежу (для фізичних та юридичних осіб) – благодійний внесок від (вказати Ваше П.І.Б., чи назву юридичної особи) без ПДВ.

Для аспірантів, здобувачів та авторів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника/провідного фахівця відповідної наукової галузі.

На окремому аркуші подаються відомості про автора.

Контакти:

Відповідальний редактор – Дубас Ростислав Григорович

вул. Львівська 23, корпус ІІ, к.401, тел. (067) 969-32-57

E-mail: dubasr@ukr.net

Зразок

 

УДК  123.456:789                                                В.П.Осипенко, доктор педагогічних наук, професор

ПРОБЛЕМА ЗДІБНОСТЕЙ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Текст анотації українською мовою

Ключові слова: українською мовою

 

V.P. Osypenko, Ph D (Pedagogical Sciences, professor)

Назва статті англійською мовою

Summary English summary

Key words: words in English

 

В.П.Осыпенко, доктор педагогических наук, профессор

 

Название статьи на русском языке

Текст аннотации на русском языке

Ключевые слова: слова на русском языке

 

Текст статті

 

Список використаних джерел


Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

до списку новин