Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-701-00-50
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
відділ обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Науково-практичний медико-реабілітаційний центр

  ПОЛОЖЕННЯ

  ПРО НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ МЕДИКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

  ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

   

  І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Дане положення визначає науково-практичну та організаційно-методичну основу діяльності Науково-практичного медико-реабілітаційного центру (далі - Центр) при Інституті соціальних технологій;

  1.2. Центр створений та функціонує відповідно до наказу Президента Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна".

  1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, установчими документами Університету, наказами та розпорядженнями Президента Університету, а також цим Положенням.

   

  II. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ

  2.1. Мета діяльності центру:

  • сприяння адміністрації і педагогічному колективу Університету в створенні умов, що гарантують охорону фізичного, психічного і соціального здоров’я викладачів та студентів;
  • зміцнення і профілактика здоров’я різних категорій населення в усіх його аспектах (соціальному, психічному, фізичному, духовному) на основі комплексної діагностично-корекційної роботи, біоадаптивного формування, активного збереження і відновлення здоров’я на засаді немедикаментозних методів первинної та вторинної профілактики;
  • сприяння в засвоєнні знань, умінь, навичок, необхідних для формування в осіб різного віку стійкої мотивації здоров’я та здорового способу життя;
  • сприяння особистісному зростанню та підвищенню ефективності професійної підготовки студентів Інституту соціальних технологій шляхом практичного впровадження сучасних інноваційних реабілітаційних технологій у навчальному процесі;
  • організація стажування, практики, проведення семінарів-тренінгів для викладачів;
  • здійснення науково-дослідної діяльності з тематики, визначеної Інститутом соціальних технологій.

   

  2.2. Основні завдання Центру:

  • формування бази даних про стан здоров’я, психофізіологічні особливості та резервні можливості організму різних категорій населення, створення методичної бази для науково-дослідної роботи та практичної роботи в галузі фізичної реабілітації, соціально-психологічної адаптації студентської молоді з фізичними, соматичними та сенсорними порушеннями;
  • розробка освітянських програм, спрямованих на збереження здоров’я людини, на навчання здоровому способу життя;
  • розробка організаційно-педагогічних рекомендацій щодо оптимізації освітянського процесу на валеологічній основі;
  • забезпечення проведення навчальних занять з використанням програмно-апаратурних комплексів у процесі вивчення наступних дисциплін: медико-біологічний контроль у фізичній реабілітації, методи дослідження у фізичній реабілітації, психомоторика, психофізіологія, психологічний спецпрактикум, практикум із загальної психології, основи психологічної корекції, основи психотерапії, психологічне консультування, методи фізичної реабілітації, фізіотерапія, масаж, фізична реабілітація при соматичних та хірургічних захворюваннях, технічні засоби в фізичній реабілітації, фізична реабілітація при порушеннях постави, оздоровчий фітнес, спортивна фізіологія, спортивна медицина, науково-методичні основи дослідницької роботи та ін.;
  • організація і проведення лекцій, семінарів, круглих столів з проблем оптимізації соціально-психологічної та психофізіологічної адаптації студентської молоді з фізичними, соматичними та сенсорними порушеннями;
  • розробка та впровадження курсів підвищення кваліфікації для фахівців, що працюють у галузі вищої освіти зі студентами з сенсорними, соматичними та фізичним порушеннями;
  • участь у профілактичних скринінгових дослідженнях населення і організованих контингентів, у тому числі тих, що працюють в екстремальних екологічних і соціально-психологічних умовах, для діагностики преморбідних станів з метою визначення профілактики або фізичної реабілітації;
  • розробка і реалізація індивідуальних та групових програм оздоровлення і реабілітації, що передбачають комплексне застосування немедикаментозних методів, спрямованих на підвищення функціональних резервів здоров’я людини, відновлення його оптимальної працездатності, а при наявності захворювань – на скоріше одужання, запобігання рецидивів захворювання та відновлення працездатності;
  • надання консультативної та інформаційної допомоги студентам із інвалідністю з різноманітних питань навчання та життєдіяльності, надання соціально-психологічної, консультативної та корекційної допомоги дітям із соматичними, сенсорними та фізичними порушеннями, їхнім батькам та членам сімей;
  • організація та проведення наукових досліджень щодо виявлення психофізіологічних, фізичних особливостей молоді з фізичними, соматичними та сенсорними порушеннями;
  • надання консультацій студентам при виконанні наукових робіт за визначеною кафедрами Інституту соціальних технологій тематикою НДР;
  • налагодження та підтримка контактів із громадськими організаціями, урядовими установами, міжнародними об’єднаннями, жіночими і молодіжними організаціями, які працюють в даному напрямку.

   

  2.3. Основні функції Центру:

  • аналіз медико-біологічних, психологічних та еколого-соціальних проблем формування, активного збереження і відновлення індивідуального та популяційного здоров’я людини із застосуванням фізичних факторів;
  • визначення індивідуальних особливостей та поточного функціонального стану людини, встановлення їх відповідності популяційним нормам та референтним значенням;
  • моніторинг і диспансерно-динамічні спостереження за станом здоров’я людини, оцінка функціональних резервів (регуляторних адаптивних можливостей) її організму, відновлення можливостей до саморегуляції і адаптації, виявлення факторів ризику;
  • сприяння в організації та забезпеченні навчального процесу, зокрема, лабораторних та практичних занять;
  • сприяння та забезпечення науково-дослідницької роботи студентів;
  • організація консультативної та інформативної роботи щодо зміцнення здоров’я населення;
  • надання практичної допомоги у здійсненні моніторингу функціональних станів та проведенні оздоровчо-корекційних заходів студентів із обмеженими можливостями.

   

  ІІІ. УПРАВЛІННЯ ТА ШТАТ ЦЕНТРУ

  3.1. Центр очолює директор, який призначається і звільняється з посади наказом Президента Університету за поданням директора Інституту соціальних технологій.

  3.2. Центр має в штаті на постійній основі директора центру, реабілітолога, лаборанта (адміністратора) та на засадах погодинної оплати праці реабілітологів, психологів, соціологів, лікарів (ортопеда-травматолога, фізіотерапевта, ЛФК та спортивної медицини), масажистів, які призначаються на посади та звільняються наказом по Університету за поданням директора Центру.

  3.3. Директор діє від імені Центру: здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, за законність прийнятих ним рішень; діє від імені Центру і представляє його в усіх організаціях, підприємствах та установах; видає в межах своєї компетентності накази, організовує та контролює їх виконання; готує та подає на затвердження Президенту Університету структуру, положення про функціональні обов’язки працівників Центру; затверджує плани роботи Центру з урахуванням функціональних обов’язків спеціалістів; забезпечує своєчасне подання планів, звітів та іншої необхідної інформації.

   

  IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРУ

  4.1. Для реалізації визначених цим Положенням основних завдань та напрямків діяльності Центру надається право:

  • вносити корективи, розробляти рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу, впровадження методик викладання навчальних дисциплін, що ґрунтуються на технологіях, спрямованих на збереження здоров’я людини;
  • визначати стратегію та основні напрямки практичної та науково-дослідної діяльності у сфері реабілітації та фізичної адаптації студентської молоді з інвалідністю;
  • за погодженням із відповідними структурними підрозділами Університету та Інституту соціальних технологій визначати тематику конференцій, семінарів, круглих столів, що проводяться в рамках практичної роботи, наукових досліджень Центру;
  • залучати провідних фахівців, науковців для надання консультацій та проведення превентивно-оздоровчих та реабілітаційних корекційно-відновлювальних програми серед населення;
  • отримувати необхідні для роботи Центру дані анамнезу студентів із сенсорними, фізичними та соматичними порушеннями в управлінні реабілітації та адаптації Університету;
  • готувати договори про співпрацю із громадськими організаціями, урядовими установами, міжнародними об’єднаннями, жіночими і молодіжними організаціями, які працюють в даному напрямку.

   

  4.2. Центр зобов'язаний:

  • дотримуватися у своїй діяльності вимог Положення про Центр;
  • проводити наукові дослідження з питань комплексної реабілітації та адаптації студентської молоді з інвалідністю та впроваджувати отриманий практичний досвід та наукові розробки у межах та поза межами Університету;
  • пропагувати та рекламувати діяльність Центру у межах та поза межами Університету.

   

  V. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРУ

  5.1. Приміщення:

  • умебльоване приміщення з розрахунку на розміщення навчальної групи на 25 - 30 осіб;
  • приміщення, обладнане під спортивний зал;
  • умебльовані приміщення з розрахунку на розміщення фізіотерапевтичного обладнання.

   

  5.2. Обладнання:

  • реабілітаційний фізіотерапевтичний комплекс PhySys;
  • апарат для реабілітації лазерним випромінюванням Opton;
  • чотирьохканальний апарат для реабілітації магнітним полем Dimap V;
  • електротерапевтичний апарат із біологічно зворотним зв’язком MYOMED 932;
  • лімфодренажний комплекс LINFOenergy для комбінованої реабілітації пневматичним тиском та магнітним полем;
  • апарат Radarmed 950+ для реабілітації мікрохвильовими хвилями суглобів та внутрішніх органів;
  • апарат Curapus 970 для реабілітації суглобів та внутрішніх органів високочастотним прогрівом;
  • комплекс для реабілітації опорно-рухового апарату TRAComputer;
  • апарат en-Puls для реабілітації та регенерації радіальною ударно-хвильовою терапією;
  • апарат для реабілітації та регенерації фокусованою ударно-хвильовою терапією з модулем ультразвукової локалізації Piezowave;
  • пристрій для кріореабілітації Cryo-6;
  • апаратурний комплекс Діагност-1;
  • реабілітаційна масажна кушетка;
  • мобільні стойки;
  • спеціалізовані тумби.

   

  VI. ФІНАНСОВА І ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

  6.1. Оплата праці працівників Центру здійснюється із двох основних джерел:

  • згідно штатного розпису;
  • за рахунок надходжень від господарчої діяльності Центру у відповідності із укладеними договорами.

  6.2. Кошторис витрат Центру на рік складається його керівником і затверджується Президентом Університету за поданням директора Інституту соціальних технологій.

   

  Обладнання НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО МЕДИКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ  

  TRAComputer – апарат комп'ютерного витягнення і Mili – діатермічний прилад для глибокого прогрівання і релаксації під час витягнення

   

  Система призначена для лікування:

  • вивихів
  • ударів
  • розтяжінь
  • суб'єктивної параметрії в області шийного і поперекового відділів хребта
  • гострої стадії цервикального, торакального і люмбального синдромів
  • брахіалгії, ішемії
  • блокади тазостегнового суглоба
  • коксартрозу
  • нейрологічних пошкоджень в області хребта
  • шийного синдрому при остеохондрозі та ортрозі
  • остеартриту
  • артрозу суглобів
  • тиску на міжхребетні диски в поперековому відділі
  • симптомів натяжіння при загостреному процесі  '

  Для ефективної терапії необхідно прикладати велику силу натягу, при цьому не повинно трапитися перерозтягання. TRAComputer застосовує переривчасту і пульсуючу тракцію. Переривчаста означає, що сила задається на короткий час, потім настає пауза, і сила натягу знову зростає. Таким чином, виникає реакція волокон м'язових тканин із контракцією.

  При гармонійно пульсуючому натягненні вся активна сила передається приємною пульсуючою вібрацією. Тракція задається комп'ютерною програмою з візуальним проходженням терапії на дисплеї. Комп'ютер постійно перевіряє задані дані. (Наприклад: TRAComputer почне поперекову витяжку, тільки якщо не накладено ремені для шийного витягнення).

  Еластична дія на вертебральну тканину при одночасній гуперизації і підвищеній федоцитній функції є наслідком застосування високочастотних електромагнітних хвиль за принципом Mili.

  Синергізм регульованого витягнення і глибокого прогрівання призводять до чудових терапевтичних результатів.

   

  PIEZOWave – апарат для екстракорпоральної ударно-хвильової терапії

   

  Найбільш поширені сфери застосування:

  • Лікування сухожилля наколінника
  • Підошовний фасцит
  • Шпора п'яти
  • Бурсит
  • Епіконділіт плечопроменевий і плечоліктьовий
  • Біль у плечі без або зі скам'янілістю, тендиніт скам'янілий
  • Субакроміальний синдром
  • Кальцинуючий тендиніт
  • Розтягування, пошкодження в'язів
  • Деформація пальців стопи
  • Консолідація переломів

   

  Особливості:

  20 рівнів інтенсивності і 5 низькоінтенсивних кроків налаштування

  3 енергетичних рівні для оптимальної терапії

  Глибина проникнення точно фокусується від 0,5 до 40 мм

   

  Апарат PIEZOWave розширює можливості екстракорпоральної ударно-хвильової терапії (ESWT) за рахунок нового модуля точкової ударно-хвильової терапії (TPST). Завдяки винятковій точності п'єзоелектричного фокусування апарат дозволяє проводити терапію по тригерних точках без завжди болісної для клієнта пальпації.


  Myomed 932 – комплексний апарат для електродіагностики й електротерапії

   

  Два незалежні канали ЕлектроМіоГрафії дозволяють реєструвати сигнали активності 2-х м'язів одночасно.

   

  Електроміографія застосовується для лікування таких захворювань:

   

  • нетримання (позивне, стресове, змішане)
  • парези
  • паралічі
  • ДЦП
  • вивих плеча
  • кривошия
  • післяопераційна і посттравматична реабілітація
  • геміплегія
  • локалізація больових точок
  • часткова/загальна денервація
  • порушення роботи м'язів, викликані стресом
  • тренування сили і координації м'язів
  • регуляція діяльності сечового міхура
  • зміцнення мускулатури тазу
  • статеві порушення.

   

  Наявність 18 форм струму і режиму електродіагностики (побудова кривих s/d, визначення реобази і хронаксії), роблять Міомед 932 комплексним апаратом для електродіагностики і електротерапії. Наприклад, можна лікувати диссинергію і відновлювати рухові функції.У лікуванні нетримання можна одночасно вимірювати активність м'язів дна тазу і живота. Для лікування нетримання до приладу можна приєднувати різні типи вагінальних і анальних датчиків тиску. Манометрію дна тазу, за допомогою датчика тиску, можна поєднувати з поверхневою EMG м'язів живота. Обидва сигнали зворотного зв'язку можна відображати одночасно на одній діаграмі або двох окремих діаграмах.

  Залежно від вирішуваних завдань апарат може працювати в режимах комбінованого застосування EMG і стимуляції. Найпростіший режим – це чергування стимуляції м'язів із подальшою реєстрацією сигналів EMG або тиску. Складніші режими – це стимуляція вище або нижче заданого порогу. У першому випадку пацієнт повинен напружити м'яз до заданого терапевтом рівня. Після досягнення цього рівня апарат сам проводить стимуляцію, допомагаючи скоротити м'яз. У другому режимі пацієнт повинен утримувати м'яз напруженим вище заданого рівня. Розслаблення м'язу нижче за поріг призводить до стимуляції.

   

  Особливості апарату:

  2 незалежних канали електроміографії

  Канал зворотного зв'язку по тиску

  Розширена електродіагностика

  18 форм струму для електротерапії

  Великий дисплей із русифікованими меню

   

  DIMAP V – чотирьохканальний апарат для імпульсної магнітотерапії

  Покази до застосування:

  • ревматичні болі
  • ішіас
  • чутливість на зміну погоди
  • підвищений кров'яний тиск
  • порушення капілярного кровообігу
  • нервові розлади
  • проблеми менструального циклу
  • швидка втомлюваність
  • сінна лихоманка
  • застуда
  • екзема
  • для швидкого загоєння ран
  • відновлення слуху
  • неврози
  • розсіяний склероз
  • остеопороз
  • ревматизм
  • ревматичний біль у суглобах
  • артроз
  • артрит
  • гіпотонія
  • загальні болі
  • мігрень
  • спортивні травми

  Апарат DIMAP V є електробіологічною установкою, призначеною для генерування імпульсних магнітних полів низької частоти. За рахунок глибокого проникнення у тканини і лімфатичну систему магнітні поля, що генеруються, забезпечують інтенсифікацію міжклітинного обміну і кровообігу, що сприяє поліпшенню постачання всіх тканин і органів киснем.

  У стандартний комплект апарату DIMAP V входить основний блок і комплект змінних аплікаторів для дії в усіх сферах застосування магнітотерапії. 17 програм дозволяють використовувати апарат при широкому спектрі показань.

  PhySys – апарат для електростимуляції, ультразвукової і комбінованої терапії з вакуумною аплікацією електродів

   

  Апарат Physys забезпечує всю необхідну терапію для оптимізації лікування з використанням власних програм електростимуляції і ультразвукової терапії для одного або двох каналів.

   

  Найбільш поширені сфери застосування: 

  • Лікування гострого і хронічного болю
  • Лікування м'язової атрофії
  • М'язова релаксація
  • Тренування м'язів
  • М'язова реабілітація
  • Спортивна м'язова робота
  • Стимулювання метаболізму
  • Лікування запалень
  • М'язова діагностика

   

   

  Green Press 12 – апарат для медичного або косметичного лімфодренажу

  із 2 х 12 виходами

   

  Ефективний при усуненні лімфатичних набряків, целюліту і варікозних венах. Оснащений 7 встановленими і 14 регульованими програмами.

  Можливе регулювання параметрів дренажу -тиску, тривалості компресії і паузи, тривалості процедури.

   

  Медичні покази:

  • первинний набряк
  • вторинний набряк
  • посттравматичний набряк
  • хронічний венозний застій
  • варікозні вени і період після операції вен
  • трофічні виразки гомілки
  • профілактика тромбозу вен

   

  Косметичні покази:

  • збільшення ваги тіла
  • відчуття важкості в ногах
  • целюліт

   

  RADARMED 950+ – апарат для імпульсної та безперервної мікрохвильової терапії

   

  Покази до застосування

   

  Дерматологія: нагноєння, алопеція, карбункул, відмороження (місцеві), фурункул, герпес

   

  Гінекологія: дисменорея, болі в нижній частині спини, запалення грудних залоз, мастит, нерегулярність менструацій

   

  Внутрішні хвороби: бронхіальна астма, бронхоектаз, хронічний бронхіт, холецистит, порушення циркуляції лімфи, плеврит, синдром Рейна

   

  Неврологія: міжреберна невралгія, ішіалгія, загальна невралгія, неврит, потилична невралгія, корінцевий синдром

   

  Хірургія і ортопедія: артрит, артроз, артропатія, артикулярний ревматизм, синдром Бехтерєва (лише симптоматика), брахіалгія, бурсит, судоми, контузія, епіконділіт, гематома, ішіалгія, люмбаго, меніскопатія, міалгія, періостит, поліартрит, спондиліт, тендиніт, кривошия.

   

  Апарат для мікрохвильової терапії Radarmed 950 працює на частоті 2450 MHz (довжина хвилі 12 cm.) Особлива перевага мікрохвильової терапії забезпечується можливістю безпечного дозування у відповідності з тепловою чутливістю пацієнта.

  Перевага мікрохвильової терапії забезпечується можливістю безпечного дозування терапії відповідно до теплової чутливості пацієнта. Перемикання між режимами може бути проведене у процесі процедури.

   

  Особливості:

  • Дозволяє проводити малодозову терапію глибоких тканин
  • Безперервний і імпульсний режими
  • Потужність у постійному режимі до 250 Вт
  • Мікропроцесорне управління
  • ЖК-дисплей
  • Вбудований терапевтичний довідник

   

  Три види випромінювачів дозволяють підібрати оптимальну дію. Окрім сфокусованого випромінювача можуть застосовуватися випромінювач спеціальної форми і випромінювач для видовжених ділянок тіла.

  Сфокусований випромінювач використовується в основному, коли обмежені області тіла вимагають глибокого проникнення випромінювання. Він найбільш універсальний і тому найбільш використовуваний випромінювач.

  Подовжній випромінювач призначений для лікування видовжених частин тіла, наприклад, кінцівок. Використовується для процедур із великими областями тіла.

  Спеціальна форма цього випромінювача добре пристосована до відповідних контурів тіла. Випромінювач ефективний як при обробці обмежених областей, наприклад, плеча і колінних суглобів, так і великих м'язових областей, наприклад, спини.

  Під'єднування випромінювачів проводиться за мінімальний час за допомогою спеціального швидкодіючого роз'єму. Закінчення процедури супроводжується звуковим сигналом. Оснащений вбудованим терапевтичним довідником із інформацією по лікуванню різних захворювань. Для кожного захворювання вказується режим (імпульсний або безперервний), приблизна потужність, час процедури, рекомендований випромінювач, рівень відчування тепла

   

  CURAPULS 970 – універсальний апарат для ультрависокочастотної терапії (УВЧ)

   

  Curapuls 970 – короткохвильовий апарат, який дозволяє використовувати високочастотну (ВЧ) енергію для вибіркового впливу на внутрішні тканини і суглоби без якого-небудь впливу на навколишні ділянки. Даний ефект реалізується за допомогою конденсаторних або індукторних електродів. Автоматичне налаштування фази генератора забезпечує максимальну ефективність процедури незалежно від положення пацієнта.

    

  Особливості:

  Безперервний і імпульсний режими УВЧ-терапії

  • Швидке, електронне автоматичне налаштування
  • Додаткові індукційні випромінювачі для глибокої терапії глибокозалеглих тканин
  • Мікропроцесорний контроль процедури і самодіагностика
  • Таймер процедури з автоматичним відключенням і звуковим сповіщенням

  Curapuls 970 розрахований на застосування великої кількості випромінювачів:

  • дискових 42, 85 і 130 мм (класичні ємкісні випромінювачі зі вбудованим регулюванням зазору);
  • плоских гумових;
  • випромінювача зі змінною формою Flexiplode для процедур на поясниці і плечовому відділі;
  • індукуючих випромінювачів.

  Легкі, надійні утримувачі електродів із простим регулюванням дозволяють точно їх позиціонувати.

   

  Cryо 6 – апарат для ніжного лікування холодом...

   

  Розширений діапазон застосування 

  Повітряна холодотерапія скорочує загальний час лікування і надійно допомагає при:

  • гострих і хронічних нападах захворювань опорно-рухового апарату, наприклад: захворювання суглобів, вертебральний больовий синдром
  • первинних хронічних поліартритах
  • ревматичних захворюваннях м'яких тканин
  • бурситах
  • дисторсії, гематомах, набряку
  • зменшенні болю після родових перейм
  • зніманні післяопераційного болю і пухлин

   

  Фізіологічний ефект

  • Зняття запалення
  • Анальгезія / Анестезія
  • Розслаблення м'язів
  • Активація метаболізму
  • Скорочення часу лікування

   

  З античних часів заморожування вважалося дієвим засобом для зняття болю і пухлин. У Cryo 6 використовується удосконалений метод стародавніх цілителів. Подача холодного повітря дозована так, щоб точно охолоджувати певну ділянку тіла. Правильне застосування виключає можливість пошкодження шкіри.

   

  Простота у використанні

  Холодне повітря заморожує оброблювану поверхню через спеціальний шланг. Можна регулювати потік повітря. Для якнайкращого ефекту відстань між шкірою і насадкою шлангу повинна бути в межах 5 - 20 см.

   

  Ефект зняття запалення і болю триває від 90 до 180 хв., залежно від тривалості терапевтичного сеансу (30 сек. - 10 хв.) і стану пацієнта.

   

  Застосування в дерматології

  Кулінг-система розроблена для лазерних процедур поверхні шкіри.

   

  Повітряна кулинг-система Cryo 6 справляє тимчасове анестезуюче враження і мінімізує можливість больових і термальних пошкоджень шкіри у процесі лазерних і дерматологічних процедур. У той час, як інші охолоджуючі методи, такі як криогеновий спрей або крижані мішечки, діють тільки контактно, Cryo 6 охолоджує епідерміс до, упродовж і після лазерної дії, працюючи разом із лазерним променем.

   

  Opton – лазерна терапія із проникаючим ефектом

  Ефективно лікує травми, опіки, болі всілякого походження, сприяє природному одужанню. За допомогою одночасного застосування хвиль випромінювання з двома різними довжинами Opton здійснює фотохімічну і термічну стимуляцію як поверхневих рецепторів, так і глибоких кістяково-м'язових тканин. Новий рівень дії за допомогою зондів 4000 мВт забезпечує необмежений потенціал для успішної лазеротерапії. Сфокусована світлова енергія з глибоким проникненням допомагає при хронічних ортопедичних і травматичних захворюваннях, стимулює процеси метаболізму в глибоких тканинах, а також у вегетативній нервовій системі.

   

  Покази до застосування Opton Zimmer:

   

  • Гострі і хронічні епіконділіти
  • М'язові контрактури
  • Поверхневі і глибокі розриви, розтягування м'язів і в'язів
  • Тендопатії
  • Бурсити
  • Артрози
  • Артрити
  • Пубалгіі

   

  enPuls – апарат для радіальної ударно-хвильової терапії

   

  Застосовується для поверхневої терапії:

  • Міофасциальні тригерні точки
  • Тендиніт обертаючої суглобової капсули / синдром здавлення ротатора плеча
  • Радіальний і ульнарний епікондиліт
  • Плантарний фасцит / шпора п'яти
  • Трохантеріт
  • Ахіллодінія

   

  Цілі:

  • Зменшення болю
  • Усунення причин болю
  • Вплив на тонус м'язів
  • Стимуляція клітинного обміну речовин
  • Поліпшення функції тканинних структур
  • Активація процесів регенерації
  • Посилення трофіки і васкуляризації
  • Дія ударно-хвильової терапії

    

  Масажний кабінет  

   

  Кабінет ЛФК 

  Статті

  Вінничани з вадами слуху допомагатимуть атовцям із реабілітацією (Вінницький соціально-економічний інститут, 31 березня 2016 року)

  Особливі реабілітологи (31 березня 2016 року) 

  Вони не чують, не говорять, але відчувають краще за інших. У Вінниці група особливих студентів-медиків допомагає бійцям АТО відновити сили, а саме – роблять масажі безкоштовно. Про особливе зцілення дивіться у сюжеті.