Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Науково-дослідний Інститут «Екологія та альтернативна енергетика»

  У НДІ «Екологія та альтернативна енергетика» при Університеті «Україна» вже багато років ведуться результативні науково-технологічні дослідження синтезу наноструктурних матеріалів і пошук галузей їхнього практичного застосування. Дослідження почались в часи, коли термін «нано» ще не був присутній у науковому сленгі, а замість нього використовувалися терміни «субмікронні» й «ультрадисперсні», якими називали супертонкі матеріали.

  Відкриття наночасток і їхнє масштабне застосування в промисловості стало технологічним проривом, що на даний момент не має аналогів в історії розвитку людства. Воно дало можливість одержання принципово нових матеріалів із зовсім новими, невідомими раніше властивостями, і сформувало ключові критерії нового 6-го технологічного укладу.

  Інтелектуальна власність, нова продукція і нові розробки в галузі нанотехнологій мають вкрай високу ліквідність і інвестиційну привабливість на світовому ринку, а наноіндустрія має найвищий ступінь комерціалізації проектів. Згідно статистиці, до 93 % відкриттів в галузі нанотехнологій впроваджуються у виробництво протягом перших 6-ти місяців.

  Динамічний розвиток наноіндустрії успішно спирається на механізми венчурного фінансування — для цього, звичайно, необхідно й достатньо мати лише пілотний продукт або пілотну розробку.

  Технологічні інновації в галузі нанотехнологій, екології та альтернативної енергетики є найважливішими компонентами 6-го технологічного укладу, розвиток і впровадження яких може вже в найближчому майбутньому повністю змінити життя на планеті, а також принципово трансформувати світову економіку. Мова йде про високорентабельну галузь економіки зі строками окупності вкладень від 6 місяців до 2 років.

  В рамках проведених у НДІ досліджень була розроблена промислова технологія синтезу суперпарамагнітних надактивних полівалентних нанопорошків оксидів заліза nano Fe+. в розмірному діапазоні 2÷45 нм (рис. 1, 2, 3, 4).

   

   

   

   

   

   

   

   

  Рис. 1. Промислова установка синтезу суперпарамагнітних надактивних полівалентних нанопорошков оксидів заліза nano Fe+..

   

  Порошки_Fe-O_Kolya

   

   

   

  Рис. 2, 3. Суперпарамагнітний надактивний полівалентний нанопорошок оксиду заліза nano Fe+.

   

   

   

   

  Рис. 4. Високоактивні наночастинки оксидів заліза у воді з позитивним ОВ-потенціалом.

  Струни на фото — це силові лінії електростатичного поля, що утворено поверхневою енергією наночастинок, уздовж яких вибудувалися розчинені у воді аніони.

  Суперпарамагнітні наночастинки оксиду заліза (рис. 5) викликають величезний практичний інтерес у багатьох областях медичних і біологічних досліджень через їхні привабливі властивості, такі, як сильний магнітний момент, біосумісність і магнітоелектричні параметри. Їхній розмір, морфологія та доменна структура є основними визначальними характеристиками.

   

   

   

  Рис. 5. Суперпарамагнітні наночастинки оксиду заліза.

  Нанопорошки оксидів заліза мають величезний та ще не до кінця вивчений потенціал застосування в медицині і біології як контрастні препарати в МРТ-діагностиці, онкомаркерів, транспорту лікарських форм, тощо.

  Нижче приведені результати деяких практичних дослідів наших партнерів щодо застосування нанопорошків оксидів заліза nano Fe+ в медицині та сільському господарстві.

   

  Застосування нанодисперсного оксиду заліза в медицині.

  1. COVID-19.

  З огляду на ситуацію з пандемією коронавірусу, що зложилася у світі, хочеться зупиниться на найбільш актуальній і затребуваній на сьогоднішній день роботі.

  Вірус COVID-19, потрапивши в організм, зв'язує кисень у крові, тому, основним симптомом поразки є різке зниження показань сатурації (насичення крові киснем). Щоденний прийом хворими 80 мг нанооксидів заліза в суспензії фармакопейного гліцерину в рамках клінічних випробувань показав, що рівень кисню в крові стабільно тримався на рівні 96÷97 при двосторонній поразці легенів площею 46 %. При паузі в прийомі цей показник відразу опускався до 89 і нижче.

  Дані спостереження дозволяють припустити, що лікарські форми та БАД на основі розроблених нанооксидів заліза можуть функціонально замінити апарати штучної вентиляції легенів. Для цього необхідно провести повний цикл клінічних випробувань.

  2. Онкологія.

  Наступним перспективним напрямком застосування нанопорошків оксидів заліза є онкологія.

  Традиційну терапію раку звичайно проводять шляхом хірургічного видалення пухлини та проведення наступних курсів радіотерапії та/або медикаментозної терапії (застосування хіміопрепаратів, моноклінальних антитіл, гормоноблокуюча терапія). У випадку, коли розмір пухлини ще не такий великий, або хірургічна операція важко здійснена, можливо доопераційне проведення хіміотерапії.

  Існує цілий ряд застосовуваних лікарських форм для терапії раку, але всі вони здатні викликати важкі побічні ефекти, пов'язані зі специфікою дії хіміопрепаратів в організмі, що полягає в порушенні процесу ділення клітин, що активно діляться й ростуть, у тому числі й у нормальній, непухлинній тканині.

  У цей час переважна більшість досліджень спрямована саме на поліпшення специфічності впливу лікарських хіміопрепаратів шляхом забезпечення вибірковості доставки. Для доставки лікарських препаратів широке впровадження починають одержувати магнітні наночастинки. Магнітні властивості дозволяють використовувати наночастинки для внесення міток у клітини, виробництва біочипів, магнітофекції, проведення локальної гіпертермії, для доставки хіміопрепаратів, тощо. 

  До числа магнітних наночасток належать наночастинки магнетиту, які представляють собою полівалентний оксид заліза FeO-Fe2O3-Fe3O4. Проведені дослідження показали, що наночастинки магнетиту мають низьку токсичність (табл. 1), високу стабільність у водяних розчинах і добре розвинуту поверхню, завдяки якій стає можливим досить легко вводити флуоресцентні мітки, завантажувати лікарські препарати або зв'язувати з молекулярними лігандами.

  Токсичність нанооксидів заліза

  Таблиця 1.

  Показник

  Параметри

  1. Токсичність

  Показник гострої токсичності

  DL50 > 10000 мг/кг; СL50 – не досягається.

  Шкіряно-резорбтивна дія

  Не виявлено.

  Дратівна дія

  Не виявлено.

  Ембріотоксична дія

  Не виявлено.

  Тератогенна дія

  Не виявлено.

  Гонадотоксична дія

  Не виявлено.

  Мутагенна дія

  Не виявлено.

  Канцерогенна дія

  Не виявлено.

  Оцінка МАИР (IARC)

  Група 3 (не класифіковане як канцероген для людини).

  2. Екотоксичність

  Гостра токсичність Daphnia magna

  Не виявлено.

  Гостра токсичність для риб

  СL50 > 1000 мг/л (Leuciscus idus, 48 годин)

  Токсична дія на водорості

  Не виявлено.

  Токсична дія на земляних хробаків

  ЕС0 > 10000 мг/л (Pseudomonas fluorescents).

   

  Мобільність

  В повітрі та стічних водах токсичні сполуки

  не утворює.

  Не трансформується в навколишньому середовищі.

  Біоакумуляція

  Не є біоакумулючою токсичною речовиною.

  3. Безпека

   

   

   

   

   

   

  Безпечність

  По ступені впливу на організм людини відноситься до IV класу безпеки. 

  Даний продукт не класифікуються як небезпечний згідно директивам 67/548/ЕЕС і 1999/45/ЕС.

  Не значиться в додатках І Регламенту Ради ЕС № 

  304/2003 «Відносно експорту та імпорту небезпечних хімічних речовин» та в Пріоритетному списку Директиви (ЕЕС) № 793/93 «По оцінці і управлінню ризиками існуючих речовин».

  Регистраційний № у

  відповідності з

  Регламентом (ЕС) №

  1907/2006 (REACH)

   

  01-2119457554-33-0023

  3. Транспорт лікарських форм і МРТ-діагностика.

  Наночастинки оксидів заліза широко використовуються в медицині в якості магнітокерованого транспорту лікарських форм, контрастних речовин у діагностиці МРТ і наносенсоров.

  Властивості нанооксидів заліза можуть бути значно удосконалені і доповнені шляхом обгортання наночастинок магнетиту різного роду оболонками неорганічної або органічної природи (хелати), що робить хімічно модифіковані наночастинки магнетиту вкрай перспективним транспортом хіміопрепаратів до пухлинної тканини.

  Крім того, наночастинки оксиду заліза можуть застосовуватися в клінічній діагностиці, виступаючи як контрастний маркер для МРТ-томографії. Маючи власний магнітний момент, суперпарамагнітні наночастинки (частинки магнетиту розміром 10÷20 нм) здатні намагнічуватися під впливом зовнішнього магнітного поля й впливати на періоди Т1 і Т2 релаксації протонів, що перебувають у тканинах організму.

  Було встановлено, що якісне МРТ-дослідження може вдвічі збільшити ймовірність виявлення захворювання у населення, що перебуває в групі високого ризику. У зв'язку із цим останнім часом приділяється особлива увага саме цьому методу діагностики.

  Магнітні наночастинки можуть одночасно доставляти протипухлинні лікарські препарати (наприклад, доксорубіцин) і візуалізувати аденокарциноми молочної залози за допомогою МРТ. Дані наночастинки дозволяють оцінювати ефективність доставки ліків до мішені в реальному часі, а також спостерігати за розвитком захворювання у відповідь на терапію з використанням неінвазійного методу МРТ.

  Магнітні наночастинки оксиду заліза можуть бути сумісні з біологічними об'єктами і брати участь у рішенні інших медичних завдань. Малі розміри дають ідею використання наночасток в якості маленьких зондів, які дозволили б реєструвати хід клітинних процесів, не впливаючи на їхнє протікання.

  Хелатні форми нанорозмірного магнетиту, покритого біологічними молекулами, здатні забезпечувати «неруйнуючий» контроль процесів, що протікають усередині клітини, а також забезпечувати дальнодію, адресність і керованість доставки лікарських препаратів.

  При русі по кровотоку наночастинки можуть обростати білками плазми крові, і їх поглинають макрофаги. Для пролонгації перебування наночасток в організмі й ефективності впливу до них прикріплюють антитіла пухлинних клітин, які мігрують до злоякісного утворення (рис. 6).

  Поводження магнітних наночастинок усередині організму людини обумовлено хімією поверхневих явищ, розміром і магнітними властивостями (магнітний момент, залишковий магнетизм). Хімія поверхневих явищ особливо важлива для того, щоб уникнути впливу ретикуло-ендотеліальної системи (РЕС), яка є частиною імунної системи, і збільшити час перебування в кровотоці. Покриття наночастинок нейтральним і гідрофільним компаундом (полиетиленгликолем (ПЕГ), полісахаридами, дисопсонинами) збільшує циркуляційний час існування від хвилин до годин і навіть днів.

   

   

   

   

   

  Рис. 6. Схема міграції наночастинок до онкоклітини.

   

  Магнітні наночастинки оксидів заліза здатні резонансно відгукуватися на зовнішнє змінне магнітне поле певної частоти й амплітуди, і при цьому ефективно поглинати зовнішню електромагнітну енергію, передаючи її у вигляді тепла біологічним клітинам. Магнітна наночастинка, що нагрівається від ззовні прикладеного електромагнітного поля, може бути використана як функціональний агент гіпертермії, що доставляє дози теплової енергії для локального некрозу клітин пухлини (рис. 7).

  Рис. 7. Некроз ракової клітини при гіпертермічному впливі.

  Інноваційні підходи також стосуються оболонок з альбуміну, пуллулану, хітозану, кремнезему, силанів, полиетиленіміна, метакрилової кислоти й похідних целюлози, — і це лише деякі з них. Полімери з високою молекулярною масою, високою щільністю заряду (особливо з катіонним поверхневим зарядом) і гнучкою конструкцією призначені для високої токсичності й неспецифічної взаємодії. З іншого боку, позитивно заряджені наночастинки магнетиту можуть відмінно засвоюватися в клітинах за рахунок електростатичної взаємодії, оскільки клітинна мембрана заряджена негативно.

  Оперуючи відповідними покриттями, можна здійснювати контроль за дією наночастинок оксиду заліза в організмі. Наприклад, наночастинки із цитратними оболонками поглинаються клітинами за допомогою фагоцитозу, наночастинки з карбоксидекстрановою оболонкою інтерналізуються за допомогою пиноцитозу.

  У нових діагностичних підходах наночастинки оксиду заліза, будучи ідеальними біомаркерами, за допомогою лігандів доставляються винятково до тих молекулярних структур, поверхня яких має високу щільність патологічно модифікованих клітин. Наночастинки оксиду заліза специфічно зв'язуються з рецепторами трансферрину, рецепторами фолату, інтегринами, Her-2/neu або певними фосфоліпідами (наприклад, фосфатидилсерин на поверхні апоптотичних клітин).

  Класичні хіміотерапевтичні препарати володіють високим цитотоксичним потенціалом, але низькою селективністю відносно пухлинної області. Це приводить до добре відомих побічних ефектів у здоровій тканині. Використовуючи «магнітне наведення» для цілеспрямованого впливу активних речовин в область пухлини, можна знижувати концентрацію хіміопрепаратів у здорових тканинах. Відповідний активний інгредієнт, пов'язаний з магнітними наночастинками, доставляють через кровоносні судини до онкоклітки за допомогою притягання екстракорпорального магніту. Різні дослідження в доклінічних і клінічних дослідженнях показали можливість її здійснення.

  4. Терапія.

  ¦¦¦ Наночастинки на шляху тромбозу.

  За повідомленням Американської хімічної спільноти, у США завершилися доклінічні дослідження препарату для боротьби із тромбозом з наночастинками магнетиту, дозволеного для використання в лікарських препаратах, тому що він переробляється в печінці в залізовмісні білки типу гемоглобіну.

  Наночастинки магнітних матеріалів дозволять доставляти ліки у зону запалення за допомогою магнітного поля, знизити побічні ефекти тромболітиків і підвищити ефективність неінвазійного лікування.

  Магнетит добре реагує на магнітне поле, тому він дозволяє локально сконцентрувати наночастинки в місці тромбу (рис. 8). У результаті тромб зникає в 20 разів швидше, ніж при використанні звичайних ліків.

   

  Таке прискорення допомагає уникнути смерті безлічі клітин мозку й серця. З огляду на те, що необхідна доза препарату при цьому знижується в 100 разів, ризик побічних ефектів різко знижується.

  Рис. 8. Дія магнітних наночастинок у якості тромболітиків.

  ¦¦¦ Магнітні наночастинки можуть зупиняти кровотечу в 15 разів ефективніше.

  Вчені з Університету ІТМО знайшли спосіб ефективно боротися із внутрішніми кровотечами — однієї з найчастіших причин смерті при травмах. Вони розробили наночастинки із тромбіном, які керовані магнітом. За його допомогою можна локально прискорити утворення тромбу й знизити загальну втрату крові в 15 разів!

  Внутрішні кровотечі є однієї з найпоширеніших причин смерті при травмах. Щоб урятувати людині життя в таких випадках, необхідно якомога швидше зупинити втрату крові. Для цього існує цілий ряд препаратів, однак жоден з них не здатний допомогти без хірургічного втручання. Щоб прискорити зупинку внутрішніх кровотеч, вчені намагаються створити препарати, які можна водити пацієнтові за допомогою простої ін'єкції. Головна складність полягає у тім, що засіб повинний викликати згортання крові не у всіх судинах, а тільки в місці локального ушкодження.

  Вчені Університету ІТМО запропонували рішення цієї проблеми: керовані лікарські магнітні наночастинки (рис. 9).

  36472708243

   

   

   

   

   

  Рис. 9. Рух наночастинок із тромбіном по кровоносних судинах.

   

  У складі часток — два ключових компоненти. Перший — це тромбін, головний фермент організму, відповідальний за згортання крові. Він взаємодіє із білком фібриногеном і запускає процес утворення тромбів для закупорки ушкодженої судини. Молекули тромбіну в наночастинках укладені в спеціальну пористу структуру (матрикс) на основі мінералу магнетиту. Цей, другий, компонент дозволяє управляти переміщенням часток в організмі за допомогою зовнішнього магнітного поля.

  Магнітні наночастинки із тромбіном самі по собі мають низьку активність і не викликають згортання крові в судинах. Їх можна вводити внутрішньовенно, а потім за допомогою магніту концентрувати в потрібному місці. Якщо при цьому ввести людині додаткову порцію фібриногену, кровотечу вдасться зупинити набагато швидше. Наночастинки скорочують час згортання крові в 6,5 разів і можуть знизити загальну втрату крові в 15 разів (результати дослідження опубліковані в журналі Scientific Reports).

  Дані дослідження є частиною великого міжнародного проекту по створенню гібридних наноматеріалів, здатних зупиняти кровотечі. Надалі  вчені планують протестувати отриманий матеріал на тваринах, а також провести клінічні випробування. Кінцева мета — створити систему наночастинок, керованих магнітом, що дозволить швидко й ефективно купировати внутрішні кровотечі.

  5. Стоматологія. Новий наноматеріал для профілактики карієсу.

  Карієс на зубах з'являється через розмноження деяких стрептококів Streptococcus mutans та інших бактерій, що виділяють великі кількості кислоти в слину й на поверхню зубів. Підвищена кислотність руйнує емаль, у тріщинках починають жити інші мікроби, які в результаті формуються в колонії — зубний камінь, а також у каріозну порожнину.

  Хіміки з Університету Пенсільванії (Філадельфія, США) представили наноматеріал, що розчиняє плівки з мікробів, які формують наліт і розвивають карієс. Наноматеріал складається із наночасток оксиду заліза, покритих плівкою з полісахаридів і інших органічних речовин. При цьому вчені випадково відкрили властивість цих часток, вивчаючи їхню поведінку в шлунковому середовищі.

  Наночастинки мають цікаву властивість, що робить їх схожими на ферменти — вони не проявляють себе в нейтральному середовищі, але починають виробляти перекис водню при підвищеній кислотності. Пероксид, у свою чергу, вбиває бактерії й руйнує біоплівки, не торкаючи здорові частини зубів.

  Спочатку експеримент із частинками проходив на окремих фрагментах зубів. Виявилося, що оксиди знищують мікробів, при цьому не торкаючись здорових частин зубів. Згодом наночастинки повелися аналогічним чином на каріозній порожнині щурів. Крім того, матеріал не змінив склад мікрофлори порожнини рота гризунів.

  Надалі частинки можна буде додавати в розчин для промивання рота або зубну пасту.

  6. Хвороби Альцгеймера й Паркінсона.

  У січні 2020 на Кіпрі, у приватній клініці MEDINSTITUTE.SU (https://evropakipr.com/pravila/institut-medicinskoy-reabilitacii-na-kipre-my-ne-lechim-vas-my-vas-vylechivaem),почалися клінічні випробування ліків на основі високоактивного полівалентного нанооксиду заліза (FeO – Fe2O3 – Fe3O4).

  Станом на 21.03.2020 були зафіксовані наступні результати.

  Хвороба Альцгеймера — остання стадія. Вага пацієнта — 80 кг.

  Доза прийому активної речовини — ін’єкція 0,5 мг магнетиту 1 раз на добу.

  Почав говорити (поки мало). Став усіх впізнавати. Набрав 1,5 кг ваги.

  Бляшки почали поступово розсмоктуватися.

  Хвороба Паркінсона — 1 стадія. 1956 рік народження. Хворий протягом 2 років.

  Скарги: — з'явилася безпам'ятність, погіршилася найближча й довгострокова пам'ять, почав забувати предмети, дати зустрічей, з'явилися втома. Турбував тремор рук (не міг тримати чашку кави), постуральна нестійкість, емоційна лабільність, з'явилася депресія.

  Протягом місяця приймав терапію в клініці. Отримував ін’єкцію 0,5 мг магнетиту 1 раз на добу з вітамінами групи В и вітамін С.

  У період лікування відзначав запаморочення, що швидко пройшло.

  В останні дні відчув поліпшення стану, почала повертатися найближча й довгострокова пам'ять, покращився настрій і збільшилася працездатність, з'явилися сила й енергія, зник тремор рук (уже спокійно тримає чашку кави).

  У цей час оцінює свій стан на 7 по 10-і бальній шкалі.

  Медичний висновок.

  Стан гарний, интелектуально-мнестичні здатності не порушені, тремор рук не спостерігається.

  У легенях — везикулярний подих. ЧД — 16.

  Тони серця ясні, ритмічні. ЧСС — 76. АТ — 140/90.

  Стрес-тест — 36 права рука, 36 — ліва рука.

  Вага — 75 кг. Живіт м'який, безболісний.

  Рухи в суглобах не порушені.

  Симптоматика рук (тремор) на 3-му тижні повністю пройшла. Повернулися пам'ять і сон.

  Набір ваги — 1,5 кг. 

  Рекомендоване продовжити лікування активною речовиною — ін’єкція 0,5 мг магнетиту 1 раз на добу протягом 3 місяців.     

  Резюме.

  За період лікування спостерігається виражена позитивна динаміка.

  Зник тремор рук і постуральна нестійкість.

  Покращилися когнітивні порушення — найближча й довгострокова пам'ять.

   Покращився настрій.

  7. Цукровий діабет.

  Результати проміжних клінічних випробувань застосування активної речовини на основі нанооксидів заліза (динаміка зниження цукру в крові) наведені на рис. 10÷21.

      

      

     

  Рис. 10÷21. Динаміка зниження вмісту цукру в крові при перальном прийомі суспензії нанооксидів заліза у фармакопейному гліцерині.

  Біостимулятори росту на основі оксидів заліза в сільському господарстві

  З урахуванням стійкого росту населення планети й скороченням природних ресурсів агросектор у найближчій перспективі повинен перетворитися в принципово нову індустрію, з новими пріоритетами і ключовими стратегіями. Нові знання й новітні технології, якими сьогодні володіє людство, повинні застосовуватися для рішення тих завдань, які встають перед аграріями.

  Основними критеріями при прийнятті рішень повинні стати підвищення ефективності тваринництва та урожайності основних сільськогосподарських культур без збільшення посівних площ і водоспоживання. Необхідно відновити баланс між природною екологією та продовольчою безпекою людей, зберігши при цьому родючість ґрунтів і чистоту водних ресурсів.

  Поставлені завдання можна успішно вирішувати, застосовуючи новий, біологічно високоактивний нанокомпозит полівалентного оксиду заліза, що розроблений у НДІ «Екологія та альтернативна енергетика» при Університеті «Україна».

  Широкомасштабні дослідницькі роботи з можливого застосування нанооксидів заліза в агросекторі почалися ще в далекому 1980 р., в часи існування СРСР, в Інституті металургії й матеріалознавства ім. А.А. Байкова РАН під керівництвом проф. Г.Э. Фолманіса і тривають по сьогоднішній день. Географія проведених експериментів — 8 держав СНД і Угорщина, різні годинні пояси, кліматичні зони і різні типи ґрунтів (рис. 22).

   

  Рис. 22. Географія досліджень та натурних випробувань нанооксидів заліза

  Підсумкові результати проведених експериментів наведені в таблицях 1, 2.

  Результати досліджень та натурних випробувань в рослинництві

  Таблиця 1.

   

   

   

  Сільськогосподарські культури

  Підвищення урожайності, %

  Підвищення якості продукції

  Озима пшениця на зерно

  10÷12

  на 24% зростання вмісту клейковини в зернах пшениці

  Соняшник

  15÷20

  на 10% підвищується вміст олії в насіннях соняшника

  Кукурудза на силос

  20÷25

  на 20% підвищується вміст амінокислот в листях та стеблах, в початках – на 7,6%

  Хлопок

  15÷17

  Не виявлено

  Сахарний буряк

  30÷35

  на 15–20% підвищується доля цукру в буряках

  Кормовий буряк

  30÷35

  Картопля

   

  Не виявлено

  Результати досліджень та натурних випробувань в тваринництві

  Таблиця 2.

  Галузь

  Показники

   

   

  Тваринництво

  Підвищення схоронності теляти на 25%.

  Зниження захворюваності тварин на 15-20%. 

  Зниження падежу новонароджених телят на 65%, збільшення схоронності поросяти 2-х місячного віку до 100%.

  Збільшення середньодобового приросту ваги теляти на 140 г більше, ніж у контрольних групах.

   

   

  Птахівництво

  Приріст маси тіла курчати на 5-17%. 

  Прискорення темпів росту бройлерів на 10-20%.

  Підвищення схоронності птаха на 10-20%. 

  Збільшення яйценосності курей-несучок на 10-15%.

  Зниження наслідків стресів від вакцинації, перегрупування та ін.

   

  Рибництво

  Підвищення схоронності малька на 15-20%.

  Збільшення темпів росту малька до 30%. 

  Зменшення концентрації важких металів у рибі на 30%.

  Ліквідація аліментарної анемії у захворілої риби.

  Звірівництво

  Підвищення якості хутра. Зниження захворюваності.

  Сьогодні агроіндустрія України розвивається за рахунок активного залучення матеріальних і трудових ресурсів, а також нарощування виробничих потужностей. Наведені вище дані переконливо доводять, що підвищити ефективність виробництва с/г продукції можливо за рахунок широкого впровадження доведених у польових умовах і перевірених часом технологій, заснованих на використанні нанодисперсних полівалентних оксидів заліза.

  Зростаюча значимість конкурентоспроможності в сучасних умовах пов'язана лібералізацією світової торгівлі, і розвиток конкурентного середовища мотивує формування ринку технологій. Тому, практичне впровадження даних технологій у життя дозволить Україні затвердиться на світовому аграрному ринку як гравцю, який не тільки володіє унікальними чорноземами та кліматичними умовами, але й технологіями, які відповідають 6-му технологічному укладу.