Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Студентське наукове товариство

  Студентське наукове товариство 

       Студентське наукове товариство ВМУРоЛ “Україна” (далі — СНТ) — громадське наукове об’єднання студентів.

       Діяльність СНТ здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, наказів Міністерства освіти і науки України, наказів та розпоряджень Президента Університету, Статуту Університету та відповідного положення.

       Основною метою СНТ є підвищення якості підготовки спеціалістів, сприяння розвитку наукової, винахідницької, іншої творчої діяльності та організаційної активності студентської молоді шляхом залучення її до наукової роботи.

   

       Основними завданнями СНТ є:

  • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
  • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та надання їм всебічної допомоги;
  • формування особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
  • розробка та втілення наукових проектів і програм;
  • організація студентських навчально-науково-виробничих лабораторій;
  • популяризація наукових робіт серед студентської молоді;
  • організація лекцій, дискусій, науково-практичних конференцій, семінарів, виставок, екскурсій та ін.;
  • організація та розвиток міжвузівського та міжнародного наукового та культурного співробітництва;
  • інформаційна діяльність;
  • захист прав та інтересів членів СНТ.

   

  Про активізацію студентської науки. Пожвавлення і співпраця між науковим товариством студентів ТВСП. Доповідь (2019)

  Про стан науково-дослідної роботи студентів: проблеми та заходи щодо активізації наукової творчості. Презентація (2018)

  Звіт про організацію науково-дослідної роботи студентів Університету «Україна» у 2016-2017 навчальному році

  Звіт про організацію науково-дослідної роботи студентів Університету «Україна» у 2015-2016 навчальному році

  Звіт про організацію науково-дослідної роботи студентів Університету «Україна» у 2014-2015 навчальному році

  Звіт про організацію науково-дослідної роботи студентів Університету «Україна» у 2013-2014 навчальному році

  Звіт про організацію науково-дослідної роботи студентів Університету «Україна» у 2012-2013 навчальному році

  Звіт про організацію науково-дослідної роботи студентів Університету «Україна» у 2011-2012 навчальному році

  Звіт про організацію науково-дослідної роботи студентів Університету «Україна» у 2010-2011 навчальному році

  Звіт про організацію науково-дослідної роботи студентів Університету «Україна» у 2009-2010 навчальному році 

  Звіт про організацію науково-дослідної роботи студентів Університету «Україна» у 2008-2009 навчальному році

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (2019)

  ПОЛОЖЕННЯ про Студентський навчально-науково-виробничий підрозділ (2019)

  ПОЛОЖЕННЯ про студентські наукові гуртки та проблемні групи (2019)

   

  Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету "Україна", затверджене Конференцією Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету "Україна" 28 травня 2015 року

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Студентське наукове товариство базової структури Університету “Україна” в м.Києві

   

  1. Загальні положення 

  1.1. Студентське наукове товариство (далі – СНТ) базової структури Університету “Україна” в м.Києві (далі – Університет) – незалежне добровільне науково-творче об’єднання студентів, залучених до науково-дослідної діяльності.

  1.2. Діяльність СНТ здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, наказів Міністерства освіти і науки України, наказів та розпоряджень Президента Університету, Статуту Університету та даного Положення.

  1.3. У своїй діяльності СНТ керується такими принципами:

         - добровільності у виборі напрямів наукових досліджень;

         - рівноправності усіх членів, самоврядування та гласності у роботі;

         - органічного зв’язку навчання, виховання та науково-дослідної роботи;

         - самостійного науково-творчого пошуку у вирішенні наукових проблем.

  1.4. Повна назва:

          Українською мовою: Студентське наукове товариство базової структури Університету “Україна” в м.Києві;

          Англійською мовою: Student scientific society of Kyiv basic structure of University “Ukraine”.

  1.5. Скорочена назва:

          Українською мовою:            СНТ Університету “Україна”;

          Англійською мовою:            SSS University “Ukraine”.

  2. Мета та завдання СНТ 

  2.1. Основною метою СНТ є підвищення якості фахової підготовки спеціалістів, сприяння розвитку наукової, винахідницької, іншої творчої діяльності та організаційної активності студентської молоді шляхом залучення її до наукової роботи.

  2.2. Основними завданнями СНТ є:

         - cтворення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;

         - пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та надання їм організаційної, консультаційної, інформаційної, методичної допомоги;

         - формування особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;

         - розробка та втілення наукових проектів і програм;

         - організація студентських навчально-науково-виробничих підрозділів;

         - популяризація наукових досліджень серед студентської молоді;

         - організація лекцій, дискусій, науково-практичних конференцій, семінарів, виставок, екскурсій та ін.;

         - організація та розвиток міжвузівського і міжнародного наукового та культурного співробітництва;

         - інформаційна діяльність;

         - захист прав та інтересів членів СНТ.

  2.3. Для виконання своїх завдань СНТ:

      - організовує роботу студентів у наукових гуртках, студентських навчально-науково-виробничих підрозділах (СННВП), конструкторських бюро (КБ);

         - готує та подає Президенту, Раді Університету, керівникам структурних підрозділів Університету пропозиції щодо розвитку та вдосконалення навчального процесу, наукової та творчої діяльності студентів;

        - організовує та проводить спільно з управлінням науково-дослідної роботи щорічні наукові конференції студентів;

         - сприяє виданню наукових праць студентів;

      - проводить конкурси наукових та творчих робіт та інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень студентів;

        - представляє кандидатів і подає до Ради Університету, ректорату та Рад факультетів пропозиції щодо отримання іменних стипендій студентів та премій для молодих вчених;

        - заохочує та організовує студентів до участі у конференціях молодих вчених;

        - сприяє розвитку міжвузівського співробітництва студентів та аспірантів;

        - здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, що пов’язані з діяльністю СНТ;

        - здійснює іншу діяльність відповідно до даного Положення.

  3. Структура та керівні органи СНТ 

  3.1. СНТ Університету складається з секцій згідно з  напрямками наукової діяльності факультетів.

  3.2. Вищим органом СНТ є Загальні збори членів СНТ (далі – Збори). В період між Зборами роботою СНТ керує Рада СНТ (далі – Рада).

  3.3. Збори скликаються Радою не рідше 1-го разу на рік. Позачергові Збори скликаються за рішенням Ради або за вимогою 2/3 від загального складу членів СНТ. У разі потреби за рішенням Ради можуть бути скликані Збори представників членів СНТ з розрахунку 2 делегати від секції.

  3.4. Збори правочинні за наявності на них не менше 51% загальної кількості членів СНТ. Ухвали приймаються більшістю голосів присутніх членів СНТ Університету.

  3.5. Збори СНТ:

  3.5.1. обирають Голову СНТ та членів Ради СНТ;

  3.5.2. затверджують Положення про СНТ та зміни до нього;

  3.5.3. визначають основні напрями діяльності СНТ;

  3.5.4. затверджують символіку СНТ Університету;

  3.5.5. планують та координують наукову роботу студентів Університету;

  3.5.6. визначають основні напрями діяльності студентських навчально-науково-виробничих підрозділів (СННВП);

  3.5.7. організовують власні та приймають рішення про участь у загальноуніверситетських наукових конференціях, семінарах, виставках;

  3.5.8. розглядають кандидатури для заохочення і нагородження кращих студентів-науковців.

  Пункти 3.5.1 - 3.5.4 відносяться виключно до компетенції Загальних Зборів СНТ. Інші питання можуть бути винесені на розгляд Зборів представників СНТ.

  3.6. Рада СНТ:

          - керує роботою СНТ у період між Зборами;

          - обирає секретаря Ради СНТ;

          - організовує проведення Зборів та студентських наукових конференцій, семінарів, конкурсів та виставок;

          - реалізує рішення Зборів, координує діяльність секцій;

          - заслуховує звіти та плани Голів секцій СНТ та керівників СННВП;

          - вносить пропозиції щодо керівництва Ради СНТ;

          - дає рекомендації активістам СНТ для вступу в аспірантуру, стажування чи навчання за кордоном.

  3.7. До складу Ради СНТ входять:

         - Голова СНТ;

         - секретар СНТ;

         - відповідальні за наукову роботу на факультетах та Голови секцій;

         - відповідальні за роботу СННВП;

         - інші особи за рішенням Зборів СНТ.

  Чергові засідання Ради СНТ скликаються щомісяця.

  3.8. Голова СНТ:

          - здійснює керівництво поточною роботою СНТ;

          - репрезентує СНТ у різних організаціях та установах;

          - скликає Збори СНТ Університету, головує на них, підписує прийняті документи;

          - може делегувати окремі повноваження своїм заступникам;

          - є членом Ради Університету.

  3.9. Секція СНТ:

          - об’єднує членів СНТ факультету, які займаються науковою діяльністю у відповідній галузі науки;

        - організовує діяльність СНТ факультету на основі цього Положення. Вона може мати у своєму складі підсекції, СННВП, наукові гуртки, дискусійні клуби, проблемні групи тощо;

      - рекомендує членів СНТ Університету після закінчення Університету до вступу в аспірантуру, навчання та стажування за кордоном

  3.10. Голова секції:

            - керує Роботою секції СНТ;

            - обирається на засіданні секції СНТ терміном на 1 рік;

            - має право бути присутнім на засіданні кафедри, якщо розглядаються наукові роботи студентів спеціальності;

            - звітує про свою діяльність Раді СНТ Університету;

            - координує наукову роботу секції у відповідності з планом наукової роботи факультету.

   4. Членство в СНТ 

  4.1. У роботі СНТ можуть брати участь всі студенти Університету “Україна”.

  4.2. Членом СНТ може бути студент Університету, який визнає Положення СНТ та активно займається науковою діяльністю в одній із секцій СНТ.

  4.3. Прийом у члени СНТ проводиться секцією СНТ на підставі письмової заяви студента.

  4.4. Член СНТ має право:

          - обирати та бути обраним у керівні органи СНТ Університету;

          - брати участь в обговоренні усіх питань діяльності СНТ;

          - брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та наукових заходів, що проводить СНТ Університету;

        - подавати результати своєї наукової роботи для публікації у виданнях Університету, висвітлювати результати неформальних досліджень;

        - отримувати методичну, інформаційну, юридичну, консультаційну та організаційну допомогу від СНТ Університету та управління НДР Університету.

   

  Робота студентського наукового об’єднання КІРоЛ (Кіровоградський інститут розвитку людини,  22 жовтня 2018 року)

  Звітне засідання Студентського наукового товариства  (Вінницький соціально-економічний інститут, 20 травня 2016 року)

  Звітно-виборна конференція Студентського наукового товариства Університету «Україна» (28 травня 2015 року)

  Урочисте засідання студентського наукового товариства Вінницького інституту Університету «Україна»

  Студентське наукове товариство кафедри гуманітарно-соціальних дисциплін Рівненського інституту Університету «Україна»

  Студентське наукове товариство кафедри психології Рівненського інституту Університету «Україна»

  Студентське наукове товариство кафедри соціальної роботи Рівненського інституту Університету «Україна»

  Засідання студентського наукового товариства економічного факультету Рівненського інституту Університету «Україна»