Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

ХVIІІ міжнародна науково-практична конференція

ХVIІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ У СВІТЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАВА осіб з Інвалідністю»

21 листопада 2018 року, м. Київ

Мета конференції – інтеграція зусиль учених, освітян, підприємців, промисловців та громадських діячів для обговорення та розв’язання широкого кола проблем навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі.

Роботу конференції передбачається провести за такими секціями:

 1. Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю: міждисциплінарний підхід.
 2. Психолого-педагогічні основи професійного становлення та самореалізації молоді в інклюзивному освітньому середовищі.
 3. Медична, фізична та спортивна реабілітація людей з інвалідністю.
 4. Актуальні проблеми працевлаштування людей з інвалідністю.
 5. Правові та організаційні засади формування та розвитку інклюзивного освітнього середовища.
 6. Інноваційні технології продуктів дієтичного харчування спеціального призначення.
 7. Інформаційно-комунікаційні технології інклюзивного навчання.
 8. Наукові напрями дизайну безбар’єрного архітектурного середовища.

Організатор - ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за участю та підтримки:

 • Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю;
 • Міністерства освіти і науки України;
 • Міністерства соціальної політики України;
 • Київської міської державної адміністрації;
 • Інституту спеціальної педагогіки НАПН України;
 • Фонду соціального захисту інвалідів;
 • ВГО «Національна асамблея людей з інвалідністю України»;
 • Представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні;
 • Українська асоціація маркетингу;
 • ВМГО студентів з інвалідністю «Гаудеамус»;
 • Благодійного фонду «Добробут XXI століття».

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Можливі форми участі:

1. Учасник конференції – слухач (сертифікат учасника) – організаційний внесок 50 грн.

2. Доповідь на пленарному або секційному засіданні (сертифікат, програма конференції, публікація тез доповіді) – організаційний внесок 150 грн.

3. Публікація статті у фаховому виданні «Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», включеного у перелік фахових видань з педагогічних наук (наказ МОН №1604 від 22.12.2016 р., вартість – 450 грн. за статтю).

Для участі в конференції просимо заповнити он-лайн заявку

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZpzFiVzSj6bH1wYxd72Wsjq25TSmm9BKIJk535mH7OR-fig/viewform?c=0&w=1 до 1 листопада 2018 р., обрати форму участі та надіслати необхідні інформаційні матеріали відповідно до встановлених термінів:

1. Тези доповіді та сканкопію квитанції про сплату організаційного внеску – до 19 жовтня 2018 р. на електронну адресу nikulina-ndd@ukr.net;

2. Матеріали до публікації у фаховому виданні – до 1 листопада 2018 р. включно на адресу science.org.uu@gmail.com.

Для студентів та працівників Університету «Україна», а також осіб з інвалідністю участь у конференції є безкоштовною, сплачується тільки вартість друкованого авторського примірника у разі його замовлення.

Рішення про безкоштовну публікацію для докторів наук та закордонних учасників залишається за редакційною колегією.


Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези доповідей подати окремими файлами в електронному форматі.

Текст в редакторі WORD; обсяг не більше 3-х сторінок, з них анотації українською та англійською мовами по 5-7 речень кожна; формат аркуша А4; шрифт Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 0,7; поля: ліве 2,5 см, праве 1 см, верхнє та нижнє 2 см; вирівнювання – по ширині. У першому рядку: назва доповіді (по центру прописними літерами), нижче – ПІБ авторів, посада, науковий ступінь, вчене звання, назва установи, електронна адреса. Посилання на літературу (якщо є) – у квадратних дужках. Список літератури друкується з нового рядку, кегль 13.

Увага! Не допускати зайвих пробілів при форматуванні тексту! Електронний формат: назва файлу прізвище автора українськими літерами (до 8 символів), *.doc або *.rtf.

Вартість публікації тез доповіді включена у організаційний внесок.

 

Реквізити для перерахування організаційного внеску:

Реквізити для оплати організаційного внеску будуть надіслані після реєстрації та прийняття матеріалів до друку залежно від форми участі.


Приклад оформлення тез доповідей:

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Іваненко Оксана Іванівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи Університету «Україна»

ivanova@ukr.net

 

Податки є одним із основних джерел наповнення бюджету будь-якого регіону [1, с. 450].

Список використаних джерел:

1. Петров П. П. Податкова система України / П. П. Петров // Економіка України. – 2016. – №1. – С.105-129.


ВИМОГИ ДО СТАТТІ У ФАХОВОМУ ВИДАННІ

Матеріали обсягом 8-15 сторінок (включаючи літературу) повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретичну, методичну або практичну цінність.

Матеріали повинні бути набрані в текстовому редакторі Microsoft Word (1997-2003) з розширенням *.doc, гарнітура – Times New Roman, формат сторінки А4, поля: 2 см – зі всіх боків. Шрифт тексту: розмір (кегль) – 14; інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см. Перенос слів в тому числі і автоматичний не допускається! Мова публікації – українська та англійська.

На першому рядку у лівому куті – шифр УДК (шрифт напівжирний).

У наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами).

Через один рядок після назви у правому куті – ініціали та прізвище автора великими напівжирними літерами.

Через один рядок – основний текст статті.

Структура статті:

1. Вступ повинен містити:

- постановку проблеми в загальному вигляді;

- зв'язок роботи з важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано рішення вказаної проблеми і на які опирається автор.

2. Мета статті:

- формулювання мети статті або постановки завдання;

- автор також може включати у матеріал опис дослідницьких прийомів, методів, об’єкту, предмету дослідження тощо.

3. Результати дослідження:

- виклад основного матеріалу дослідження;

- повне обґрунтування отриманих наукових результатів.

4. Висновки:

- висновки з даного дослідження;

- доцільні напрямки подальших розробок.

Посилання у тексті оформляти за зразком: [3, с. 15], де перша цифра – номер джерела в загальному списку літератури, друга – цитована сторінка. Список літератури оформляти в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту. Назва «Список використаних джерел» друкується через один рядок після основного тексту.

До статті на окремому аркуші додається анотація до статті українською, російською та англійською мовами (шість рядків для анотації російською та українською мовами; 1-1,5 сторінки для анотації англійською мовою).

Вартість публікації статті у фаховому виданні складає 450 грн.

Оплата публікації – тільки після отримання повідомлення від редакційної колегії про прийняття статті до друку.

Aдреса Оргкомітету: вул. Львівська, 23, IІІ корпус, к. 207, м. Київ, 03115

(067) 339-51-70

(067) 328-28-21

Ілініч Світлана Юріївна

Нікуліна Ганна Федорівна

e-mail: science.org.uu@gmail.com

e-mail: nikulina-ndd@ukr.net


Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

до списку оголошень